Szegedi Kis Ujság, 1946. július-szeptember (1. évfolyam, 84-158. szám)

1946-07-02 / 84. szám

Kedd, 1946 julios 2. L £ví. £4. sz. Ara: SO billió A Független Kisgnzda^ Földmunkás« és Polgári Párt napllnpfn SzáziSt'venezer ember lelt bitet £t kisgicia^dctpáLrti gondolat mellett Szeged és a vidéki városok és falvak szinpompás felvonulása a Széchenyi-téren Tildy elnök: Ma a dolgozó embereké az ország Nagy Ferenc miniszterelnök beszámnlöja a magyar kormányküldöllség washingienf, londoni és párisi utiáról A Független Kisgazdapárt eddigi ünnepségei közt a juniüs 29-i magyar kenyér ünnepe különös jelentőséggel bir, mert ebből az alkalomból 150 ezer ember Jött el Szegedre gyalog, kerék­páron, kocsin és vonaton, hogy hitet tegyen a Kisgazdapárt által képviselt politikai eszme melleit. A magyar kenyér napja pirosbetüs ünnep. Minden dolgozó ünnepe. Sze­geden azonban a szellemi és fizikai munkások nagyrészét a munkahelyhez kényszeritette a féltékenység, hogy ne ▼ehessenek részt a kenyér ünnepén, az államelnök ünnepén és a miniszter- elnök beszámolóján. Ennek ellenére gyűlt össze az az im­pozáns 150 ezres tömeg, az a tizkiló- méteres kocsisor, amely élesen rávilá­gít a magygr nép lelkivilágára s félre­érthetetlenül megmutatja az uralkodó erőviszonyokat. Gyönyörű ny^^ri napra ébredt Sze­ged népe Junius 29 én, a magyar kenyér ünnepén. Reggel 6 órakor a kalona- zenekar zezés ébresztője vezette be az ünnepségek sorozatát, amelyeket a közlársasági elnök jelenléte, a minisz­terelnök külföldi útjáról szóló beszá­molója, valamint a magyar termelő- társadalom impozáns felvonulása tör­ténelmi jelentőségű eseménnyé emelt. Az ünnepség színhelye a Széchenyi-tér árnyas parkja ebből az alkalomból ünnepi díszt öltött. A tér közepén emelkedett az elnöki emelvény, mellette a külföldi és helyi előkelőségek szá­mára fenntartott helyek. A környező házak zásziódiszben pompáztak. Nem- zeliszinü és városi lobogókat lengetett a reggeli szél... Már a kora reggeli órákban elfog­lalták helyüket a rendőrség rendfenn­tartó osztagai s a rendőrség tagjai a téren, de hamarosan megkezdődött az ünneplő közönség felvonulása és ke­véssel kilenc óra előtt érkezett a hely­színre az iskolák ifjúsága's négyes so­rokban helyezkedik el az emelvény körül, valamint a Kárász-utca két ol­dalán, az elnök érkezésének útvona­lán. A köztársasági elnök kíséretének tagjaival ezalatt a Fogadalmi temp­lomban hálaadó istentiszteleten vett részt, amely nyolc órakor kezdődött. Megjelent a szentmisén Nagy Fe­renc miniszterelnök is, aki a Szovjet­unió által adományozott pompás luxus­autóján érkezeit Szegedre szombaton reggel. A hálaadó szentmisét Hamvas Endre osanádi püspök mutatta be fényes papi segédlettel. (A Csanádi püspök szent­beszédét lapunkban holnap közöljük.) A templom énekkara és a színházi ze­nekar kiváló művészi teljesítményt nyújtott. Bemutatták : Király-König: Ecce sacerdos, Rheinberger C-dur miséjét, Szólisták : Badacsonyi Ferenc, Kertész I^jos, Deák Pálma, Littomericzkyné. sürú sorokban szorongott a hallga­tóság. A téren kívül a Kárász-utca elején a Dugonics-téren és a Tisza Lajos- köruton sűrűn sorakoznak fel a Kis­gazdapárt vidéki és szegedi szerveze­tének küldöttségei. Elöl lovas bandé­rium. A táncoló lovakon feszes, ma­gyarruhás legények. Mögöttük vége­láthatatlan sorokban magyarruhás lányok s hosszú hocsisorokon a kör­nyező falvak és tanyák népe foglal helyet. Mindenütt lelkes magyar arcok, a szemekben ég az öntudat: a nagy­szerű ősi erő. Komoly fiatalemberek, könnyesszemü, ősz magyar gazdák, a falvak és tanyák tiszta lányai és asszonyai méltóságteljes nyugalommal várják, hogy felvonulhassanak a köz- társasági elnök s a magyar miniszter- elnök előtt s megmutassák azt a ha­talmas erőt, amely bennük rejlik. Kevéssel féltiz után ért véget a niszterelnökkel a tömeg lelkes ünnep' lése közben érkezett meg a Széchenyi- térre, a történelmi jelentőségű ünnep színhelyére. Az érkezés pillanatában a katonazenekar a Himnuszt játszotta s a kocsijából kiszálló elnök kíséretével ellépett a diszszázadok sorfala előtt, majd az egybegyűltek lelkes tapsától kisérve, elfoglalta helyét a miniszter- elnök és kíséretének, v^amint a város részéről megjelent előkelőségek társa­ságában. Százezer magyar gazda, iparos, szellemi és fizikai munkás szinpompás felvonulása Tildy elnök előtt A íöemclvényen ül Tildii Zoltán elnök, jobbján Nagy Ferenc miölszler- elnök, balján Hamvas Endre Csanádi püspök. Kétoldalt Jékely László mi­niszter és neje, Gyöhggössi János kül­ügyminiszter, Keresz/urí/ Dezső kultusz- miniszter, Dobi István földmivelésügyi miniszter, Tombor Jenő honvédelmi miniszter, Balogh István miniszter- elnökségi államtitkár, Pálfy György i főispán és neje. Törők Ferenc, a Kis­gazdapárt szegedi elnöke, Diczfálussy Ferenc vezérőrnagy, a szegedi rendőr­ség főkapitánya és neje, örley Zoltán vezérőrnagy, kerületi parancsnok, Dé­nes Leó polgármester és neje. A buda­pesti vendégek között láttuk Pfeiffer Zoltán. Meixner Ernő, Takáts Ferenc, S. Szabó Ferenc, Donáth Ferenc, Szo- bek András államtitkárokat, Bartha Albert ny. vezérezredest, Parragi György nemzetgyűlési képviselőt. Fodor Istvánná és Török Ili figyelmes házi­asszonyokként tevékenykedtek Tildy elnök körül. A külföldi sajtót Lapagonov szov­jet ujsáfiiró. a Tass tudósítója, Ester- máz dán újságíró E Kellner a New- york Times szerkesztője, Robert Fauré francia kövelségi titkár, Göbetz holland újságíró képviselték, de jelen volt valamennyi külföldi hirszoigálati iroda szerkesztője is A budapesti újságírók a főemelvény mellett helyezkedtek el, mellettük a rádió riporterei dolgoztak,, akik az egész napi ünnepséget köz-1 vetítették A főtribün mellett az orosz parancs nokság képviseletében megjelent Kar iyenov gárdaalezredes, később Szentes­ről megérkezett Panov ezredes, a2 ellenőrző bizottság tagja is. Az ünnepségről bel és külföldi film­felvétel történt. Ezután megindult a Diígonics-tér felöl a felejthetetlen felvonulás. Há­romnegyed tiziet ütött az óra, amikor a Kárász-utcán keresztül az' elnöki szók elé érkezett Dobé Igjiác alelnök vezetésével az első lovasbandérium, .-á katonazenekar pattogó indulói után a cigányzenészek: maig\*ar nótákat húz­tak, amint a felsöközponti legények magyar zászlóiklkal felvonultak és lel­kesen éJtettéiki a köztársasági elnököt és a minisztertelnököí. Utánuk Felső- k<Krp«nt népe vonult el azi emelvény ílőtt feldiszitett, virágios kocsisora ősi uagyar zászlóikat lendetvö dií.. SzHíes István vezetésével. A kocsikon ülők belyukrói l'eiáiiva éltették aj clnök-'jt s a kormány vezetőjét. A többszáz felsöközponti kocsi elvonulása után Malira Ferenc a szalymazfak kocsi­sorának' élén vonult el fegyelmezett rendbe az emelvény előtt. A szaty- maziak után lápéi kocsisorok Követ­keztek, majd Fehértó, Deszk, Klára- falva. Kübekháza, Doroz.sma, Kts- tempiomlanya népe haladt el az emel­vény előtt buzakalászókkal díszített kocsikon. Ezeket közette Afsáközponi népe Dobó Gyula nemzetgyűlési kép­viselő''vezetésével. A kocsikon ülő fér- fi.ok levett kalappal, az asszonyok pedig virágokat és zsebkendőket len­getve ünnepelték az elnököt. Tomboló lelkesedés fogadta az utánuk jövő feketeszéli és doniaszéki kocsisorokat. .A kocsin ülök a nemze- tiszinü jobogók mellett ősi Máriás- zászl-ókat lengettek s biizakalászból Icészült'koszorukat vittek az emelvény előtt. Utánuk RSszlke és Szentmiliály- tefeb népe vonult el. A tizkiloméleres hatalmas menetet a zákány! és len- ^yelkápolnai kocsisorok zárták be. Közvetlen a kocsisorok után ke­rékpáros és motorkerékpáros kül- dött5>égeik következtek. Rövid szünet után a eserkészek feszes diszmenet- ben'léptéje el az emelvény előtt a kö- zönsé,g tomboló lelkesedése közben. Ezután a messzi vidékekről külön- vonalolckal érkező gazdaküldöltségek Gyalogos felvonulása következett. A zászlókat és táblákat vivő küldöttsé­gek sorait a inakióiak vezették he Szftnyí Imre nemzetgyűlési képvise- lőwl .az élen, majd Kimágota, Föld- deák, Szőréül -MedgiyesbtMl'zás, Bafo- nya, Oszéiifrván, Dombe&Vháza. Csa­gratulált Csornák Elemér karnagynak a pompás művészi teljesítményért. A mise alatt állandóan özönlött a városi nép a Széchenyi-térre. Kilenc órakor foglalta el a helyét az emel­vénnyel szemben a katonai és a rend­őri diszszázad. Mellettük a katonazene­kar helyezkedett el, mig szemközt a cigányzenészek népes csoportja fog­lalt helyet. Közben egymásután érkez­tek a vendégek és fél tízkor már a jalta a helyét s az emelvény körül nádpalofa, Kövegy, Sándorfalva, Vá« rostanya és Mczőkovácsháza lakossá­ga vonult fel hosszú, tömött sorcA- ban. tjáblákon a magyar gazda­társadalom ősi jelszavát olvashattuk: Bort, búzát, békességet. Ezután jött a Tápéi GyöRgylisbok- réta s a Kisgazdapárt szejgedi szer­vezetének női csoportja festői disz- raagj'arban Nagy Ferencné elnöknő! vezetésével, majd dr. Tó-lb .Ákos ve­zetésével a közalkalmazotti csoport s végül Zalányi István délkerületi ifjúsági főtitkár vezetésével a Függet­len Ifjúság hatalmas tábora. A kö­zönség lelkes ünneplése közben vo­nult el az Ipartestület vezetőségei Farkas Imre elnökkel az élen, utána a kalaposok, asztalosok faiparosok fesi* tőiparosok, bognárok, szabók, ková­csok, fém iparosok, cipészek, papucso- sok,bőrösök, cukrászok, sütő- éshu.s iparosok népes csoporija haladt ősi céhládákkal. ■A mintegy kétórás felvonulást a hód'üiejővásüriiclyi és szentesi kül­döttség Tárkányi Szűcs Ferenc nem- zetgj’úlési képviselő vezietésével, va­lamint a postások, a vasutaso^k és a konzervgyári munkások küMötfsége zárla be. Fél 12 óra elmúlt, amikor a ha­talmas felvonulás véget éjrjt s a kocsilla a Kossuth Lajos-sugáruton keresztül a Marx-térre és a Valéria-térre haj- laltak s olt letelepedték. A kocsi­kon ülők azonban sürü sorokban tér­tek vissza az ünnepség színhelyére, .^linteíy száíőtvcnezeF ember voíl egylifi, mikor az elnöki emelvény, előtt megjelentek jelképes kocsikon a magyar kenyér temielö eszközei: aa eke, a borona, a vetőgép, majd' a m.alomkő, amely mellett helyet fog­lalt a gazda, a ‘gazdassZony és a mol­nár. Az utolsó jelképes kocsi, melyei sárga kalászok és virá'gok díszítettek!, - s festői képviseletbe öltözött leányók kísértek, hozta a magyar gazda ve­rejtékének gyümölcsét, a frissen süli fehér cipót. .\ cipó mellett egy üveg vörösbor és egy vaskös imálcönyv volt látható. kocsi, melyet a Ki- gazd.apárt alsóvárosi szervezete diszi- telt fel, megállt az emelvény előtt s az egv'házi énekkar álfal előadóit ének hangjai mellett dé. Hamva» Endre megyéspiispök lépiett a kocsi­sor elé s a neki átadott kenyerei megáldotta. Utána Tfldy Zoltán elnök megszegte a megszentelt kenyeret. Közben Mayer Antal vezényletével az egyházi énekkar hálaadő éneket énekelt. . i.zuUm Torok Ferenc, a Kisgazda­párt szegedi szervezetének elnöke lé­pett a mikrofon el-^ s iiz' egybegyűltek lelkes éljenzése közben köszöntötle Szeged' naigy vendégeit­Elnök Urnák! Miniszterelnök Ur és Miniszter Urak! Kedves vendégeink — szeretett ma­gyar testvéreim! — ivimi a ruggeiien ívisgazaa, roiü- munkás és Polgári Párt szegedi szer­vezetének elnöke, mélységes tisztelettel köszöntőm szeretett Köztársasági Elnök Urunkat, a Kormányelnök Urat, Fő- pásztorunkat, Püspök atyánkat, akt kegyes volt kenyerünket megszentelni és az összes megjelent vendégeket, az ország második városában, az áldott magyar Kenyérúnnepén. Tildy Zoltán: d ml földünk az örök magyar föld - a mi zászlónk a piros, fehér, zöld! Törölt Ferenc elnök üdvözlő beszéde

Next

/
Thumbnails
Contents