Szegedi Napló, 1995. augusztus (1. évfolyam, 68-94. szám)

1995-08-01 / 68. szám

városházán Irodavezetői kinevezések Szeged Megyei Jogú Város Köz­gyűlésének rendelkezése értelmé­ben lezajlottak a Polgármesteri Hivatal irodavezetői pályázatai. 1995. augusztus 1-jei hatállyal Szeged főépítésze Novak István Ybl-díjas építész, Szeged főorvo- saí/r. VárkonyiLászló (szeptem­ber 1-én foglalja el hivatalát); az Általános Igazgatási Iroda vezető­je Gunda Judit, a Köz­gazdászt Iroda vezetője dr. Sza­bó Pálné, a Közoktatási és-Köz- művelődési Iroda vezetője Szige­ti Károly, a Műszaki Iroda veze­tője Nagypál Miklós, a Vagyon­kezelő Iroda vezetője Veres Ká­rolyné\ a Népjóléti Iroda vezető­je Majláthné Lippai Éva- a Me­gyei Illetékhivatal vezetője dr. Bálind Sándor, az Ügyfélszolgá­lati \Toáí'ieieiő]eJcJárt Katalin. A Közgyűlés határozata értelmé­ben a Polgármesteri Hivatal irodá­inak osztályvezetői posztjai­ra is pályázatot hirdet a jegy­ző. Szeged Megyei Jogú Város Pol­gármesteri Hivatalánál az alábbi osztályvezetői állishelyekre szól a pályázati felhívás: 1. KözgazdasZi Irodán belül 1.) Költségvetési és tervezési osztály, 2.) Pénz­ügyi és Számviteli osztály, 3-) Adóosztály. II . Vagyonkezelő iro­dán belül. 1.) Vagyongazdálko­dási és fejlesztési osztály, 2.) Ingatlangazdálkodási osztály. III. Megyei Illetékhivatalon belül 1.) Kiszabási és ingatlanérté­kesítési osztály, 2.) Számvite­li és Ügyviteli osztály. Az osz­tályvezetői munkakörök 1995. szeptember 1-től tölthetők be. Az osztályvezetői munkakör betölté­sének feltételei: magyar állampol- gársZ büntetlen előélet, szakirá­nyú felsőfokú képzettség, az elbí­rálásnál előnyt jelent a közigaz­gatási szakterületen eltöltött gya­korlat. A pályázatban a pályázó vá­zolja a betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit. A pályá­zathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget tanúsító oklevél hiteles másola­tát, 3 hónapnál nem régebbi er­kölcsi bizonyítványt. A pályázato­kat Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének (dr. Tóth László) cí­mezve Szeged, Széchenyi tér 10. szám alá kell benyújtani 1995. augusztus 21-ig. A Polgármesteri Hivatal átszer­vezéséről, aktuális témákról a polgármester és vezető munka­társai sajtótájékoztatót tartanak augusztus 21-én 10 órakor a Vá­rosháza 102-es termében, ahol bemutatkoznak az újonnan kine­vezett irodavezetők. TANDI LAJOS sajtóreferens Bizottságok ülésrendje A ugusztus 1-jén 13-00 órakor a 102-es teremben a Jogi és Ügy­rendi Bizottság: Patika privatizációval kapcsolatos megállapodás, előszerződés; Szeged ÁRT program szerződés egyezte­tése; A kisebbs^ szószóló zárt ülésen való részvételének szabályozásával; ill. díjazá­sával kapcsolatos értelmezési problémák megvitatása; Tóth Józsefné szabálysérté­si méltányossági ügye; Egyéb. 14.30 órakor a 118-as teremben a Lakásügyi Bizottság: Tájékoztatás a megüresedett önkormányzati bérlaká­sokról; felhasználásukról; Szeged; Han­gos u. 6. szám alatti ingatlan önkonnány- zati tulajdoni hányadának elidegenítése; XIV. számú felújítási címjegyzék; Vételi joggal érintett ingatlanok eladásának üte­mezése; Szeged; Kölcsc7 u. 6. szám alatti épületfelújításról tájékoztatás; Az IN1.AK Kft. megbízási szerződésének módosítá­sa; Egyéb bejelentések. Augusztus 3-án 14.00 órakor Szé­chenyi tér 5. I. em. 3-as helyiségé­ben a Víz és Csatorna Bizottság: Ter­vezési pályázatok értékelése; Pápai u., Bujdosó u. csatornázás kivitelezési szer­ződés kötéséhez hozzájárulás; munka­kezdés engedélyezése; Lakossági csator­nabekötések támogatásának szabályozá­sa; 1996. évi fejlesztési és rekonstrukciós terv előkészítése; Csatornabekötések va­lós helyzetfelmérésének megtárgyalása; Sallai u. vízvezeték rekonstrukció kérel­me; Kiskundorozsma, Forral u. 4. sz. alat­ti ingatlan csatornabekötési kérelme; Egyéb. DR. NAGY ZOLTÁN erkély Halálért halál frtermészetesen még emlékezhe- 1 tünk a híres anekdotára, mely szerint megyénkbőlfenyegette meg egy napilap a két háború idején Amerikát: he ne lépjen, mert meg­bánja. Ehhez képest nem ők bán­kódtak. Most mégis már-már inte­ni készülnénk, ha nem lenne elég magunkhoz való eszünk, így hát - szóljon nekik a fene. De hogy Ame­rikában valami mélyebb gond van, mint ami a felszínen látszik, ezt irodalma és utazók tanúsítják. Aki megpróbálta elolvasni az Amerikai Psycho láncfűrész alkal­mi igénybevételével operáló kivá­ló pénzügyi felkészültségű yuppie- jérwk néhány napja igaz töri0ie- tét... És az egész iromány szörnyű­ségénél ijesztőbb volt, ahogy erről vélekedni próbált a hivatásos kri­tikus had: nem érdekes, hülyeség. Hál persze, különben még ki kel­lett volna mondani, hogy Jézus, ezek gyilkosok! Ezek tényleg ölnek, és nem paradicsomlé folyik a hul­la szemüregéhől.. Amerika ma imádja az erősza­kot, tobzódik az erőszakban, állít­ja egy onnan jött utazó. Fegyvert és vért akarnak látni. Ami azt ille­ti, ha valaki helenéz a felénk is fog­ható műholdas tv-csatornáikha, a fizikai erőszakon kívül csak kis tö­redékben lát mást. Rémüldözve gondolok arra, hogy netán a sze­nátusuk fegyverszállítási döntése mögött sem a hosnyákok iránti megértésük áll... Ez az ország ál- lig felfegyverkezett, és most várja az alkalmat a bevetésre - összegzi egy másik utazó. A négerek is tal­pig fegyverben állnak, és várnak, teszi hozzá. És ne kis nyomorult stukkerokra gondolj, okosit. A Fe­hér Házra is gépfegyverrel lőttek, meg rakétákkal Mert Clintont li­berálisnak vélik, akinek, mint minden amerikainak, amolyan gengszteres előélete van. Adócsa­lás, meg miegymás - magyaráz­za, hogy olyan hülyén nézek rá. Kész, ha tehetik, lelövik az ellen­felei És Oklahoma, a "Vadnyuga­ti hagyományok központja", ahol most csak úgy felrobbantották azt a kormányépületet, mit gondolsz, véletlen? A fehérek meg akarlak mutatni: mi is itt vagyunk, velünk is számoljatok! Az amerikaiak egyébként jó 314 részük szerint ki akarják végezni a rohhantókat. Halálért halállal lakóijának. Értsd meg, forrong az egész gi­gantikus ország! És akkor a kato­nákról még nem is beszéltünk! Egyébként ma is bámulják az oro­szokat. Tán a fegyverek babonáz- ták meg ezeket is... — \ \ ^ Továbbképzik az állástalanokat Állástalan mérnökök jutottak elhelyezkedésüket segítő speci­ális képzettséghez a Gépipari ■Tudományos Egyesület tovább­képzésén. A végzettséget igazo­ló bizonyítványt tegnap adták át a MTESZ székházában. Az egye­sület 1993 óta már a negyedik 900 órás tanfolyamot szervezi. A legnagyobb óraszámban, 200-200 órában a műszaki tne- nedzsment ismereteket vala­mint idegen nyelvet oktatnak. Jelentős, 80, illetve 70 órás a minőségbiztosítási valamint a számítógépes tervezési ismere­tek oktatása. A tanfolyamon a beiratkozok foglalkoznak mű­szaki költségtervezéssel, infor­matikával , biztonságtech nikával, környezetvédelemmel, valamint számviteli, adózási és banki is­meretekkel. A.tanfolyam anyagát a vállala­toknál végzett munkaerőpiaci felmérés, s más munkaerőpiaci elemzések alapján állították össze. Vetkőztetik a hidat (Folytatás az /. oldalról) Július 30-tól tehát évente ennyi­vel drágább azoktiak az élete, akik a Tisza bal partján laknak, és gép­kocsival jönnek-mennek. Mivel Magyarországon minden bizonyta­lan, még egy hídfelújítás is, ezért hiába határozták meg jövő novem­berben a rekonstrukció végét, so­kan nem hisznek ebben. Tehát el­képzelhető, hogy a többletköltsé­gek hatványozottan jelentkeznek. Nyilvánvaló, hogy ez a körülmény meghatározza az újszeged! lakis és telekárakat. Egyébként az átállás csendben és fegyelmezetten történt, a bu­dapesti hídépítő vállalat dolgozói már az elmúlt hét végén felké­szültek arra, hogy az útlezárást követően azonnal elkezdjék a munkát. Kicserélik az egész be­tonszerkezetet, meztelenre vet­kőztetik a hidat, hogy a korrózió ne ártson a hideg acélnak. Nyil­vánvaló, hogy a közlekedés zavar­talanabb lenne, ha az új híd le­járóit a ‘70-es években megépí­tették volna, de akkor siettek, hi­szen sátoros ünnepre, éppen no­vember 7-re kellett elkészülnie Szeged új büszkeségének. A rossznyelvek szerint a lejárók költségeit kispórolták, azokon ke­resztül megnyílt volna a közvet- ■ len út a belvárosba. Ezek az utak most hiányoznak istenigazából, és ezért is körülményesebb a bel­város megközelítése. Hogy lénye­ges zavarok nem lesznek Szeged forgalmi rendjében, az elsősor­ban annak lesz köszönhető, hogy határidőre befejeződik a rekonst­rukció. Fél évet meg tudtak vol­na spórolni az építők, ha a régi hidat teljesen lezárják, és a tö­megközlekedés egy részét nem engedik át. Ám valószínűleg ez el­len tiltakozott volna a közvéle­mény. De azt szigorúan figyelem­be kell venni, Szeged város- szerkezete olyan, hogy annak közlekedési rendje nehezen kép­zelhető el fontos eleme, az öreg híd nélkül. Az első nap tapaszta­latai alapján az is elmondható, hogy a kék buszok jól helyettesí­tik a piros trolikat. Bár a puding próbája még ezután kezdődik. HALÁSZ (Folytatás az 1. oldalról)- Honnan jönnek a vá­sárlók, csak a környékről?- Igen, tarjániak, és légióként Csillag tériek vásá­rolnak itt. S hogy' mekkora mennyiségeket? Minimális. Két kiló krumpli, fél kiló bab, ilyesrhi. *- Egy héten háromszor jö­vök ide vásárolni - mondta egy vevő, Ráczné Zsuzsa -, aki mintha csak illusztrálni akarta volna az árus szavait. - A krumpli elég lesz egy hétre, a zöldség még ma megy a levesbe. * Szatymazi kertjéből hozta az árut a szintén szegedi B. A.-né. Mit is? Kardvirágot, krumplit, gyökeret, répát, padlizsánt, cukkinit - egy­szóval mindent, amire egy kispiacon vevő' akadhat.- Érdekes módon én el tu­dom az árumat adni — mondta sugárzó arccal -, néz­ze meg, üresek szinte a ládá­im, pedig hol van még dél! Vi­rágot kétszáz szálat hoztam, alig van belőle valahány.- Mennyiért tetszik adni?- Szálát tizennyolcért. Négy éve járok ide keresetkiegészí­tésként piacozni, egyébként a ruházati szövetkezetnél dolgo­zom mint technikus.- Hogyhogy el tetszik tudni adni mindent.? Többen pa­naszkodnak, nincs vevő...- Nézze, én annyiért adom az árut, amennyiért megveszik. S hogy miként alakítom ki a kezdő árat? Kimegyek előző nap a Mars térre, megnézem, ott mi mennyibe kerül, s annyit mondok én is. * Retkes Istvánná szintén sze­gedi - ám kertje, ahonnan a vi­rágot, egyebet hozza, Zsombón van, négyszáz négyszögöl.- Mik ezek a szép virágok? En nem értek hozzá...- Vasrózsa, lepkevirág, mar­garéta, pézsmabúzavirág, csil­lagfürt... Huszonöt-harminc forint belőle egy csokor.- Mióta tetszik itt lenni?- Hogy reggel mikor jöttem ki?- Nem... Mióta jár ide?- Én kérem szépen, már jó huszonkét éve.- Végre egy olyan árus, aki ismeri a piac múltját, aki a kezdetek kezdetén is itt árusított!- Hát ez az “itt” nem annyira itt volt: az Olajbá­nyász téren nyílt meg a pi­ac annak idején, voltunk a Csillag téren is, másutt is, aztán lakossági kérésre he­lyezték vissza a piacot ide néhány éve - így a néni, akinél észrevettem egy gyö­nyörű, épp bimbózó lean­dert, s rögtön meg is vásá­roltam háromszázötvenért. Most már házunk folyosóján található, s napok kérdése, mikor nyílik. (Csak aztán lába ne keljen!) FARKAS CSABA (Fotó: PTntér Józs^ 1995. augusztus L, kedd

Next

/
Thumbnails
Contents