Szegedi Uj Nemzedék, 1921. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1921-10-02 / 223. szám

ty21 október 2, vasárnap. SZEQÉDI UJ NEMZEDÉK Vizáilások. 1921. szept. 29—30-án: V.-Námény 0’96, 124. Tokaj MO, 0'30. Szolnok 1’14,0‘86. Csongrád2 05, 2 00. Szeged 1‘55, 1‘55. Gyoma 0'54, 0‘64. Makó 0-22, 0'24. — Legelegánsabb úri ruhák készül­nek szolid árak mellett a Szabó Mun­kások Termelő Szövetkezetében Kossuth Lajos-sugárut 49. 772 i hirek Iskolai értesítés. A Margit-utcai állami polg. leányiskolával kapcsolatban női kézi­munka tanfolyamot szerveznek. A tan­folyam 2 évre terjed, tananyaga: fehér­nemű és felsőruha szabás, varrás. Ta­nulókul azok vehetők fel, akik a polg. leányiskola vagy más középfokú leány­iskola IV. osztályát elvégezték. Bővebb felvilágosítás az iskola igazgatóságánál szerezhető s október 10-ig ugyanott lehet jelentkezni a fölvételre is. Az igazgatóság. Testgyakorlás Katonai sportverseny A szegedi körletrarancsnokság őszi nagyszabású sportversenyét október 8-án délután és 9-én egész nap tartja meg A verseny részletes tervezete az alábbi; 8-án, szombaton délután a Lóverseny­téren : I, Sikverseny, lovasitott gyalogsági kür­tösök részére, II Távgyaloglás, III. Táv- irászverseny. IV. Vadászverseny. V Kötél­húzás. VI. Díjugratás. VII. Qátverseny. Vili. Gátverseny. IX. Akadályverseny. ;X, Caro- ussel (Lovasjaték). XI Rohamfutás akadá­lyokkal. XII. Rohammutatvány: Bemutatja a IX gyalogezred. A Szegedi Tornaegyesűlet torna­óráit e hó 4-én kezdi meg, ideiglenesen az Állami Felsőkereskedelmi iskola tornatermében. Tornaórákat kedd, csütörtök, szombaton tartunk, d. u. 6—8-ig nők, 7—8-ig a férfiak részére. Elnökség. Futball-verseny a lengyelekkel. FTC—Krakovia 1:0 a legyei bajnok­csapat bemutatkozása nem járt siker­rel. Nagy lelkesedéssel játszanak ugyan, a technika azonban hiányzik játékuk­ból. Az FTC is mélyen formája alul szerepelt, különösen csatársora mondta fel a szolgálatot. Az egyetlen gólt a második félidő utolsó perceiben Pataky rúgta. Közgazdaság Elfagyott a paprika. A paprika má­sodik termése, mely az első szedésnél lényegesen jobbnak Ígérkezett, a reggeli fagyok miatt majdnem elpusztult. A város­hoz közel eső területeken alig egy méter­mázsa termésre lehet számítani holdankint. A külső területeken jobb a termés, de ez sem üti meg a bajai másodérés átlagát^ hol 6 métermázsát szednek egy holdról. A sör tájékoztató ára Budapesten. A Központi Árvizsgáló Bizottság a sör­árakat Budapesten a következőkben állar pitotla meg: A 7 fokos 0 3 literes pohár­ban 5, 0‘5 literes korsóban 8, 0‘45 literes palackban 1150 K. A 10 fokos 0 3 literes rabárban 6 50, 0 5 literes korsóban 10-50, 045 literes palackban 14 K. A 13 fokos 03 literes pohárban 8'50, 0 5 literes korsó­ban 14, 0 45 literes palackban 16‘50 K. Ennél nagyobb árat a budapesti étkezdék­ben számítani tilos. A postatakarékpénztári pénzjegyek állománya szeptember 30-án 1.424,437.000 (tehát az előző havihoz képest 500 ezer koronával növekedett. Szerkesitöi posta —. * Születés és halál. Mindkettő nagy misztikum. Amerre lépnek, oda sok kérdő­jelet hintenek. Egyikfe-másikra tán sikerül megfelelnie. Kisértsük meg tehát! Van benne valami őszinte hang, valami átélt- ség vagy benneélés, amelyből biztatóan cseng ki, hogy e szép percek még szebb percek záloga. Kár volna haláluknál közre­működnünk. Legolcsóbb kőszén és tüzelőanyag. kovács- és fütőszén kiosztás folyamatban, tűzifa napokban érkezik. Átvétel az Ébre­dők telepén, Tisza-pályaudvaron. Telefon 15- 66 szám. Dinárt vesz a legmagasabb napi áron a Károlyi-Utcai ,420 bank- és pénzváltó-üzlet Károlyi-u.2.Feketesas-u.8. Bejelentő biratal báz. Az Összes idegen pénzek beváltását és beszerzését legelőnyöseb­ben, tőzsdei napi áron eszközli Bank- és Pénzváltóüzlet Vaspálya-u. 5. Szeged­állomás mellett. Telefon 6-89. Pénztári óra egész nap. 1382 Értesítés. Divat-szalon Széchenyi téren, Korzó-mozi házban az emeleten. Telefon 1501. ZSOLNAY modern férfi- és nőiszabóság. Finom szövetek és szőrmék legolcsóbb arban Tisztvisgiöi karnak 50<’/o __________engedmény.__________ Töude. A magyar korona zürichi jegyzése: 0.82. Nemzetközi pénzpiac. (Zürich, okt. 30. Zárlat): Budapest 0.82 — — (Nyitás: 0.82 és félt Berlin 4.75, Newyork 577.-- Milánó 22.80, Zágráb 2.50, Prága 6.25. Bécs 0.37------Bu­karest 5.25, Osztrák bélyegzett 0.26, Varsó 0.07. EzUst kot;ona az esti ^magán- forgalomban 22.70—-. FALRAGASZOKAT (plakátokat) mű­vészi kivitelben, olcsón készít a „Tevéi“, nyomda, Korona-u. 1. sz. Apróhirdetések. Apróhirdetések dija 10 szóig 10 K., min­den további sző 1K. Vastagabb betűkkel szedett szavakat kétszeresen számítunk. gW* Vidékről a hirdetési dijak postabélyegekben Is beküldhetők Teleienssám: 153. -VB A pröhirdetési kedvezmény elő* fisetőinknek. Előfizetőink az apró* hirdetések után további intézkedésig ,50 százalékos kedvezményt élveznek, vagyis szavankint csak ,50 fillért fizetnek. ■ IS eladó Barna György kán­OV* tornál, Sándorialván. 1591 N idszék fonást és kosárjavitást elvállal Ripkó József vak kosáifonó, Bocskay- utca 7. 1599 E ladó Nemestakács-utca 29. és Felhö-u. sarokház Vevő lakást kap. 1592 T iszta kis boroshordók eladok. Alsó- tiszapart 16 , doh|nyb.;váltó. 1594 Szeged szab, kir. város adóhivatalától. 18742/1921. adh. szám. 1597 A városi adóhivatal értesíti az adófizető közönséget, hogy a szegedi m. kir. pénz- ügyigazgalóságnál f. évi október hó l-iől kezdődőleg mindaddig, amig a munVator- lódás meg nem szűnik, az ügyfelek kizárólag déli 12 és 1 öfa között fogadtatnak. Szeged, 1921 október 1. Városi adóhivatal. Szeged szab. kir. város adóhivatalától. 18626/1921. adh. szám. 1598 Hirctetmény. A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságrfak 53884/1921. 111. sz. körirata folytán a m. kir. pénzügyminisztériumnak 1921 szeptem­ber hó 12-én kelt 128528/1921. Vili. a. sz, rendelete tudomásul vétet és alkalmazkodás ; vegeit az érdekeltekkel az alábbiakban I közöltetik: A szeib megszállás alól felszabadult te­rületeken a jogfolytonosság elve alapján, a megszállás tartama alatt is kötelező volt, a vonatkozó törvények által megállapitott határidőkben, az illetékköteles hagyatékok, jogügyletek bejelentése, okiratok bemuta­tása és az esedékessé vált társulati illeté­kek befizetése. Minthogy azonban a meg­szállás tartama a’att befizetett illetékek nem a m. kir. kincstárba folytak be, mindazok, akik a törvényeken alapuló kötelezettségük­nek nem tettek eleget, a magyar állam ér­dekeit szolgálták. Méltányosnak tartom tehát, hogy az állampolgárok e miatt kárt ne szenvedjenek és ezért birság elengedési jogomnál fogva elrendelem, hogy az alábbi határidők alatt bejelente.t i lelékkötdes hagyatékok, jogügyletek bemutatott okiratok megilletékezése és esedékessé vált társulati illetékek megállapítása alkalmával, ha ezen illetékekre a kincstár joga a megszállás alatt keletkezett, a bírságok, rendbírságok, felemelt illetékek kiszabását mellőzni kell. Bejelentési határidők; l. A bíróság által nem tárgyalt hagyatékoknál folyó évi ok­tóber hó I-től számítandó 3 hónap. 2. Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruhá­zási jogügyleteknél f évi október hó 1-től számítandó 15 nap. 3 Okiratok bemutatási határideje f. évi október hó 1-töl kezdődő 8 nap. 4 A társulati illetékek befizetési határideje pedig f. évi október l-lől szá­mítandó 30 nap. A fenti haláridők elmulasz­tása esetén az egyes törvények szerint járó bírságok stb. teljes összegükben kiszaban- dók lesznek. A vagyonátruházási illetékek minden tudatos megrövidítése, vagy ilyen kísérlet ezentúl már nem jövedéki kihágás, hanem az 1920. XXXll. i-c rendelkezései szerint büntetendő adócsalás. Az 1920. XXXll, t-c. 9, §-a izerint adócsalás miatt csak az nem büntethető, aki az adócsalás ismérveit magában foglaló cselekményét felfedezése előtt a hatóságnál beismerte és a veszélyeztetett összeg kétszeresét be­fizette. Szeged, 1921 szeptember 80, Városi adóhivatal Szeged szab. kir. város gazdászati hivatala. 1737/1921. gh. szám. 1579 Hirdetmény. Szeged szab. kir. város tanácsának 17672/1921. számú végzése folytán közhírré teszem, hogy az alsóvárosi téglaégető terület^ téli legeltetésre a helyszínen Í921 október 7-én, pénteken d e 8 órakor tanácsi jóváhagjtós fenntar­tásával. azonnali fizetés mellett bérbeadatni fog Szeged, 1921 szeptember 26. Motoreke eladó Alig használt 12 lóerős „Avance“ nyersolaj hajtással, szántáson kívül bárminő üzem hajtására alkalmas. Felvilágosítással szolgál Mihályi Sándor gazdasági gépraktára Sieged. Rudolff*tér. X4-»X4-XM'3>«-»XóXé3Dé3Mh»B«Dé í Jánosiknél + szUcs és szőrme H & nagyraktárában S Ä " modern párisi divatszőrmék és bandák a S legszebb kivitelben jutányosán kaphatók, g fi Atalakitésok £ A a legkényesebb ízlés szerint készülnek! y A Kigyó'Utca 2. szám alatt. 1515 ea-ra««-ia:«s-KK<H:HKE««xwHB U| üzleti U| üzlet! LISZT tengeri csöves és morzsolt, száraz, derce zab árpa és mindennemű termény ezentúl a leg­jobb és legolcsóbb napi árakon a Szegedi Gazdák Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet Futura tepményboltjábanbeszerezliető Szeged, Tisza Lajos-Körut 43. szám, UJ üzlet! U| üzlet! R111 A P A If készítését legolcsóbban és D U l U rU fii legszebb kivitelben vállalja ITapqÍq Fapptip niüasztalos, Horváth H.-u. 7. 1 vi vllU Széchenyi-Mozival szemben Magyar-Olasz Bank szegedi fiókjai: Várkonyi Jenő, gazd. intéző. Balázs Mihály, városgazda. Aisóvápos: Vörösmarthy-u. ?. Kaszinó épület. Belváros; Boldogasszony- sugárut 59. sz. Igen f. cipész urak figyelmébe ajánlom, hogy nem cipészmühelyem van, hanem kizárólag Tisztviselőknek és katonaságnak 20 százalék engedmény. 1487 Izsák A. utca 3. Podvén és Tártai úri szabók ¥idra-n.3., hol a legkényesebb igényeknek megfelelő úri- és egyenruhák készülnek. erfi es noi ruhák vegyileg tisztitósa leszállított meglepő olcsó árakon a leggyorsabban készül I OX — — kelmefestő és vegytisztító I UP7^ lfl7S9T ipartelepén, Kazinczl-utca •a M A. ti U A. «3 I 14. a*. Telefon 1075. szám. Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-u. 9. (Yalérla-tér és Paprika-piac sarok) és Glzella-tér 3. KOCSIK! Elegáns paszket, gyümöics-izállitó, szandlaufer, bőr- fedeles hintó, könnyű strafkocsi, dokard, mindenféle „,iésí„d.,igi kocsigyár S'Ä kocsik raktára: Krizsák István úri Állandó cipő nagyraktár. i5?o Hértókesatály. US I. Mateger Péiar

Next

/
Thumbnails
Contents