Szegedi Uj Nemzedék, 1929. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

VJ J i'y cmz,C.UEK 1929 február 1., péntek Elsőrangú mérték utáni angol úri szabóság. Szüvetujdon- ságok. — Divatfagonok. Földes Ruha*Oívat*Aruház ICárásfUtca A rendőrség délután folyamán min­den intézkedést megtett Qilicze elfo- gatására. Este 7 órakor értcsités jött, hogy az egyik tiszaparti facsőszhöz egy Gihcze személyleirásához hasonló férfi tért be. A rendőrségtől két defektiv Qilicze két sógorával azonnal autóba ült és kimentek a jelzett Molnár-féle csősz­kunyhóba. Itt tényleg rátaláltak a ha­lálba indult Giliczére,. ki teljesen össze volt törve bűntudatának súlya alatt. Elmondotta, hogy első pillanatban tény­leg öngyilkos akart lenni, de eszébe jutott felesége, kis gyermeke és letett erről a szándékáról. Jöjjön aminek jön­ni kell! Ha most meg is tévedt ép­pen azért meg akarja mutatni még a világnak, hogy tud ö becsületes ember is lenni. Jóvá akarja tenni, megtévelye- dését. Qilicze az éjszakát a rendőrség őri­zetében töltötte. Kihallgatása alkalmá­val bevallotta, hogy cirka 6000 pengő értékű bélyeget manipulált el. mely ösz- szeget az évek folyamán apródonkint. mint fizetés többletet használt fel mert az ö jövedelme mindössze havi 140 pengő volt. Ebből pedig megélni nem tudott, kellett valamivel pótolni. Kedden délelőtt Szentesre érkezett Fekete László a csongrádi járás föszol- gabirája, hogy a szükséges vizsgálatot megejtse. Megállapitották, hogy 1923 óta állandóan bélyegspekulációkat foly­tatott Qilicze Lajos. Az első érvágást 1926-ban csinálta, a Sváb-féle uradalom iiqvidálása alkalmával, mely időben még az eredeti példányokra sem ragasztotta fel a szükséges mennyiségű bélyegeket. A pénzügyigazgatósá|; emberei egész délelőtt folytatták a regi iratok tanul­mányozását. Fekete főszolgabíró pedig Qilicze két sógorával, kik Szentes te­kintélyes állami tisztviselői, folytatott egyezkedési tárgyalásokat, hogy a kincstárt károsodás ne érje. ■Délben egy órakor sikerült olyan megállapod.ást kötni, hogy a két só­gor 8000 pengő erejéig készfizető ke­zességet vállalt. Az államot ért kár megtérítése ugyan még nem menti ki Giliezét teljesen az igazságszolgáltatás kezei közül, de minden esetre alaposan csökkenti a büntetés kiszabását. Bonyodalmak egy csongrádi tanító rágalmazás! perében Szeged, január 31. Cseh Sándor csongrádi kisbirtokos csütörtökön hivatalból felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségével vádol­tál! állott a szegedi kir. törvényszék Q ö m ö r y-tanácsa előtt. A vádirat sze­rint Cseh Sándor 1028 február 9-én a tanyáján Tóth György gazdálkodó és annak felesége előtt azt a kijelentést tette, hogy Z u b e k István tanitó meg­fizeti B o é r Antal igazgatót, hogy az elnézze mulasztásait és ezért nem lehet semmit sem tenni Zubek tanitó ellen. A csütörtöki főtárgyaláson a vádlott gaz­dálkodó tagadta a terhére rótt bűncse­lekmény elkövetését. Kijelentette hogy 6 egy szóval sem tett emlité.st Tóthék előtt Zubek tanitóról, ellenben épp Tóthék voltak azok, akik lealacsonyító kijelentéseket tettek a tanitóról. Elő­adta, hogy a vádbeli napon Tóth és a felesége azzal állítottak be a tanyájára hogy van-e eladó sertése? ö azt mond­ta, hogy nincs, mire azok mcgemlitették, hogy már benn is jártak az iskolában de Zubek tanitó nem engedte meg ne­kik, hogy a gyermekektől megkérdezzék kinek a szülei adnának el sertéseket. Tóthék ezután mintegy magyarázatké­pen mondották: — Tudja ez az a Zubek tanitó, aki odaadja az igazgatónak a pénzét. Széchenyi István dr., a vádlott védője ezután terjedelmes bizonyítás ki- egészitési inditványt terjesztett elő, melynek során rámutatott arra hogy ebben az ügybe a koronatanúként sze­replő Tóth házaspár tulajdonképpen az azsanprovokatör szerepét játsza. Szé­chenyi dr. elmondotta, hogy 1928 ja­nuár 7-én Cseh Sándor és Fodor Ró­kus csongrádi gazdálkodók huszonnyolc ember aláírásával kérvényt adtak be Gombkötő Antal kir. tanfelügyelő­nek akit arra kértek, hogy Zubek ta­nítót helyezze el a Csongrádtól 12 kilométernyire lévő Császár-uti iskolá­ból, mert semmit sem törődik a reá- hizott gyermekekkel. Gombkötő tanfelügyelő ekkor meg­kérdezte, hogy miért nem tesznek pa­naszt Boér igazgatónál, mire Cseh Sán­dor elmondotta, hogy nemrégen egy disznótoron együtt volt Zubek tanító­val, aki akkor kissé boros állapotban azt a kijelentést tette előtte, hogy na­gyon szeretne a tanyáról bejutni Cson- grádra valamelyik városi iskolába és hogy ez minél hamarébb sikerüljön, fizetésének egy részét Boér igazgatónak adja. Gombkötő tanfelügyelő ezekről a dol­gokról jelentést tett a csongrádi pol­gármesternek, .aki néhány nap múlva magához hivatta Cseh Sándort és arra kérte, Zubek tanítónak mondja a sze­mébe azokat az állítólagos kijelentése­ket. Erre azonban nem vállalkozott a gazdálkodó, mert félt, hogy a tanitó letagadja kijelentéseit, amelyeket rajta kívül más nem hallott. Néhány nappal ezután jelentek meg Tótilék Cseh Sándor tanyáján, akit kompromittáló kijelentésekre akartak bírni, a gazdálkodó azonban résen volt és óvakodott minden ilyen kijelentéstől. A csütörtöki főtárgyaláson a Tóth há­zaspár igazolta a vádbeli kijelentése­ket. Szécnenyi István dr. védő azonban annak igazolására, hogy éppen Tóthék tették meg azokat a kijelentéseket, me­lyeket Cseh Sándornak imputálnak, több tanút jelentett be és azok kihallgatásáig felfüggeszteni kérte a Tóth házaspár megeslcetését. A bíróság helyt adott a védő indítványának, felfüggesztette a megesketést. elrendelte a bizonyítás ki­egészítését és elnapolta a fötárgyalást. Tolnát betemette a bő A falvak egész férfi lakosságát kirendelték a hótorlaszok eltakarítására Gyönk, január 31. Tolnavármegye nagyrésze még mindjg hó alatt van. A hatóságok minden arra irányuló igyekezete, hogy a forgalmat valamiképpen fenntartsák, hiábavalónak bizonyul. A gyönki főszolgabíró hivatalos utján kétszer is felborult szánjával, mely ösz- szetört. K r é m e r János diósberényi lakos szánjával együtt belezuhant egy mély hógödörbe. A lovak hátukon fekve két óra hosszat vergődtek a hóban. raig kitudták őket szabadítani. A falvak egész férfi lakossága havat lapátol az utakon, de a szél újra be­temeti az utakat. Helyenként az utszéli fák sem lát­szanak ki a hóból. A Szekszárd—högyészi posta autó­busz sem jár és Jankó Ágoston tolnai főispán, aki. fontos hivatalos ügyben szánon indult Högyészre- nem tudott oda eljutni. Erdélyi védője szerint nem gyilkosság, ha­nem tévedés folytán öngyilkosság történt megérkezett Greil osztrák bírónak hivatalos titoktartás alóli felmentése Budapest, január 31. Erdélyi Béla és társai bűnügyének csütörtöki tárgyalásán Q á I Jenő folytatta és befejezte védőbeszédét. A tárgyalás iránt most is szinte hihetetlen módon nyilvánult meg az érdeklődés és a rendtk őrszemeket meg kellett kettőzni, hogy visszatud­ják szoritani az újabb rohamokat, amelyeket a közönség az ajtók el­len intézett. A tárgyalás megnyitása után S c h a d 1 elnök közölte, hogy megérkezett O r e i 11 Frigyes osz­trák bírónak a hivatalos titoktartás alóli felmentése. Ezután Gál Jenő a millstatti mér­gezés körülményeivel kezdett foglal­kozni beszédében, azt mondotta, hogy az orvosszakértők egyöntetű megállapítása az, hogy mérgezés nem volt a halál bekövetkezésének az oka. Mérgezés nemcsak, hogy nem okozta a halált, hanem egyáltalán fel sem merült. Ezután a védő azt fejtegette, hogy nem tulajdonítottak elég jelentőséget annak a körülménynek sem, hogy az a fenacetin, melyet Forgács An­na fejfájás ellen használt, olyan do­bozban voltak, mint a millstatti pa­tikában Erdélyi Béla által vett Ve­ronái. Lehetséges, hogy Erdélyi Bé­la távolléte alatt Forgács Anna téve­désből Veronáit vett be fenacetin helyett. Nem fogadja el annak az osztrák orvosnak a tanúvallomását, aki azt mondotta, hogy Forgács An­na nem szedett semmiféle narkoti­kumot. Azt állitotta a védő, hogy Forgács Annát legyengült szive el­lenállóképességének a hiánya ölte meg. Utalt Szilárd Bertalan orvos val­lomására, aki szerint Forgács Anna mondta, hogy morfiummal él. Több tanúvallomás szólt arról, hogy For­gács Anna igen is élt narkotikum­mal. A halál a legvalószínűbb fel­tevések szerint zsirembolia folytán következett be. A váltóhamisítások­ra vonatkozóan téves az ügyésznek az az állítása, hogy Erdélyi Bélának házasságraiépésekor hamis váltója volt. Ezek csak a házasság során ke­letkeztek a Forgács Annával együtt folytatott életmód következtében. A váltóhamisítás kétségtelenül bűn, amelyet meg kell torolni, de azért Erdélyi Bélát sem szabad jobban megbüntetni, mint másokat. A védő beszédét azzal fejezte be, hogy neki sem ideálja egy olyan fiatalember, mint Erdélyi, de ideálja a jog és törvény. Szünet után az ügyész emelkedett szólásra. Úgy véli, hogy Erdélyi, aki minden alkalommal és mindenkor fondorlatosán két arailatu ember volt, védőjével sem volt őszinte, nehogy elvegye tőle a meggyőződés erejét. Olyan Ítéletet kér, amelyet már vádbeszéde során is előterjesztett. Utána Erdélyi Béla védője állt fel, hangoztatta, hogy az orvosok nem hozhatnak Ítéletet. Az orvosszakér- tők munkája csak segédeszköz lehet. A logika törvényei alapján egyedül Ítéletet nem lehet hozni. Az utolsó szó jogán most Erdélyi Béla állott fel és a következőket mon­dotta: Erdélyi Béla hite és az utol­só sző joga Nagyságos elnök ur, tek. kir. tör­vényszék! Felejthetetlen élmény, A szív, a lélek filmje a SflRSfl LILlOm Minden magyar nézze meg a filmet, mert ez a film mindnyájunké. A Belvárosi Mozibaif. Amikor könnyelmű voltam, ross társaságba keveredtem, hamis vá! tókkal pénzt szereztem, ezért meg érdemiem a büntetést, de ne mond janak engem gyilkosnak. Fliszek a Istenben, ezenkívül csak egy szent ség van előttem, az édesanyám ét az ö életére esküszöm, hogy ártatlat vagyok. Én tudok imádkozni, pedig a gyilkosok nem tudnak. Nekem nem kell elnézés, nem kell irgalom, mert ér nem követtem el semmit. Kijelentem, sem májusban, sem augusztusban, a Brittaniában, sem a szanatórium­ban, sem Millstattban soha nem tör­tem feleségem egészségére, akit — zárt tárgyaláson hallottak dacára is haló poraibaá szeretek és imádok Ne fogja tehát rám senki, hogy meg gyilkoltam őt. A tiszta Iclkiismere tembe vetett hittel várom a biró ság Ítéletét. Erdélyi ezzel be is fejezte felszó lalását, megtörölte homlokát, ame lyen verejtékcseppek gyöngyöztek. Ezután megszólalt Schadl elnök A tárgyalást befejeztük. A bíróság kedden délelőtt hirdeti ki az Ítéletet. Ezzel véget ért az Er délyi bünper utolsó tárgyalási napja O^Yéd és FeDdőpfogalmazó harca A törvényszék felmentette Ifj. Dobay Gyula dr.-t A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától. Szeged, január 31. A Szegedi kir törvényszék O ö m ö- ry-tanácsa csütörtökön délelőtt ho­zott felmentő Ítéletet abban az ügy­ben, melynek ifj. Dobay Gyula dr. ügyvéd volt a vádlottja, aki ellen Moldoványi Lászlórendőrsegéd- galmazó feljelentésére hivatalból ül­dözendő rágalmazás vétsége címén emelt vádat a szegedi kir. ügyészség. Egy az ügy egy szép nyári hajna­lon indult útjára. Egy hajnalon ugyanis Moldoványi rendőr segédfo­galmazó egy vendéglőből autóért te­lefonált a taxiállomásra. Tóth Já­nos telefonon jelentkezett, aki saj­nálattal jelentette, hogy nincs egyet­len autó sem a standon. Moldoványi segédfogalmazó ezután társaságával együtt kiment az autó­standra, ahová közben váratlanul be­futott egy autó. ^ A segédfogalmazó felelősségre vonta a telefonkezelőt, hogy miért nem küldött autót neki és szóváltás közben állítólag Tóth tiszteletlen magaviseleté folytán ar­cul is ütötte. Tóth János ifj. Dobay Gyula dr. ügyvéd utján feljelentést tett a já­rásbíróságnál Moldoványi segéd­fogalmazó ellen. A tárgyaláson azon­ban visszavonta a feljelentést azzal, hogy Moldoványi megfizeti a költ­ségeit. Moldoványi ezután fegyelmi felje­lentést tett ifj. Dobay Gyula dr. el­len az ügyvédi kamaránál, ahol azt állitotta, hogy Tóthot, aki nem akarta őt feljelenteni, ifj. Dobay Gyu­la dr. beszélte rá a feljelentés meg­tételére. Közben a járásbíróság által meg­ítélt költségek behajtása végett ifj. Dobay Gyula dr. végrehajtást kért a segédfogalmazó ellen. E közben egy napon ifj. Dobay Gyula dr. ta­lálkozott az utcán Domonkos Sán­dor jogszigorlóval, aki kérlelte őt, hogy engedje el Moldoványinak a já- rásbirósági költségeket. Ezen beszélgetés után Domonkos Sándor elment Moldoványi László­hoz, akinek elmondotta, hogy ifj. Dogbay Gyula dr. a következő kije­lentést tette: Adatokat gyűjtök Mól-

Next

/
Thumbnails
Contents