Szegedi Uj Nemzedék, 1929. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-02 / 74. szám

Keresztény politikai napiiap Előfizetési ára: Egy hónapra . . 2 80 P Pt«tán küldve . . 2 96 P Közalkalm. kedvezmény. Egyes Szám ára 10 fillér Vasár- és ünnepnap 16 fillér Szerkesztőség és kiadó- hivatal ; Szeged, Dugonics-tér 7. sz. TELEFON : Szerkesztőség; 12—84. Kiadóhivatal :• 1—53 giegeá, 1929 április 3.» szerda. Ara iO fillér. Főszerkesztő: Dr. OOBAY GYULA Pőmnnkatárs: P1LL1CH_ANDRAS ABaroís-Szövets^ czegedi fiókjának, a ftíANSz, a Maá är Nemzeti Szövetség, a l'urul és az Allamvasuti Alkalmazottak Orsz. Szöv. szegedi üzletvezetőségi ke- rítlefe hivatalos lapja. Pos t atóka rékpénztári számla 8815. Xl-tk évfolyam, 74. skAm. Mnssolioi és Chamberlain politikai bátterfl találkozása Kedden délelőtt 11 óraJior M u s - so 1 ini felkereste C h a ni be r 1 a i n angol külügyi államtitkárt, aki né­hány napi tartózkodásra a Firenze közelében lévő Villa Gioisa-ban szál­lott meg. A két államférfi hosszas tanácsko­zást folytatott, amelynek során ki­fejezésre jutott az a szivétyes és őszinte barátsági viszony, amely a két férfit egymáshoz fűzi. Mussolini és Chamberlain beható­an megvitattíik az éiltálános európai helyzetet és kölcsönösen megállapí­tották azt az egyöntetűséget, mely Anglia és Olaszország kormányainak, felfogásaiban és azok egymás közti baráti viszonyában megnyilvánul. Husvét alán fokozottabb erővel binjnlt a mesihói polgárbáborn A felkelők részére állott a badiszereocse Forgács Anna bátyját letartóztatták egy százezer pengős sikkasztásban való bfinrészessége miatt Jósé Catorce, Mexikó belső tarto­mányainak leghirhedlebb banditája aki tiz éven át rettegésben tartotta a vidék lakosságát ,a felkelő csapatok foglya lett. A felkelő Catorcét statá- riális utón agyonlőtték ,mert a kor- mánycsapatük javára kémkedett. Ca­torce legszörnyübb gaztettét ÍŐ27- követte el, amikor a mexikó—gua- dalajarai expresszxonatot a levegőbe röpítette.-A merényletnek, mint ismeretes, 46 halálos áldozata volt. Súlyos vereséget szenvedtek a kormánycsapatok Newyoiik, április 2. A mexikói felkelők főhadiszállá­sának jelentése szerint a kormány­csapatok a Chihuahua államban fek­vő Escalon városa mellett súlyos ve­reséget szenvedtek. Az ütközet tiz óra hosszat tartott s a kormánycsa­patok megfutamodásával végződött. A felkelők teljesen felmorzsolták a kormány hadseregét. A kormánycsapatok közei négyszáz halottat és sebesültet hagytak a csa­tatéren s több mint ezer emberük a' felkelők fogságába került. A halot­tak között van a kormánycsapatok két tábornoka is. A felkelők Escobar tábornok pa­rancsnoksága alatt tovább folytatják előnyomulásukai' Calles hadügymi­niszter főhadiszállása, Hermosillo irá­nyában. A felkelők föhadiszállásánakl közlése szerint a felkelő csapatok lég- elháritó ütegei az utóbbi napok fo- ivamán négy bombavető repülőgépet lőttek le. A mexikói kormány hivatalos je­lentése szerint a kormánycsapatok' Almazan tábornok vezetesse mellett megtámadták Yimenez városát. Az ostromban több bombavető re­pülőosztag is résztvetr. Heves utcai harcok után, amelyeknek folyamán a kormánycsapatok kétszáz foglyot ej­tettek, a felkelők elmenekültek állá­saikból. > Kedden egósz nap szabadó eső volt Szegeden Százkiiométeres sebességű szélvihar rohant át az országon Tizenegy fok hideg Oroszországban A fogadalmi templomot angnsztns végén teljes egészében át lebet adni rendeltetésének A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, április 2. •A húsvéti ünnepnapok az áprilist sze­szélyes időjárás jegyében múltak el, még­is kellemesek voltak. Kedden reggel azonban sűrű borulás jött és megeredt az eső. Egész nap, szinte megszakítás nélkül zuditlt a hűvös csapadék a vá­rosra. A kiadós tavaszi eső sok helyen veszedelmes állóvizeket okozott. Utcá­kat öntött el a viz a mélyebben fekvő városrészekben. Estére a szét és az eső is elállt, de a borulás megmaradt. Tomboló szélvihar országszerte (Budapestről jelentik) Szombatról hus- vétvasárnapra hatalmas, viharos szél rázta meg alapjaiban a főváros házait. ■Alighogy elült ez a vihar, már a vasári napról liétföre virradó éjszaka még fo­kozottabban támadt fel újra és inásod- percenkint 2(i méteres sebességgel szá­guldott. Közel száz kilométeres ex press/vonat­nál is gyorsabb sebességgel rohant végig az ország területén. Héttőn reggelre csökkent a vihar se­bessége és ereje is és már ucsak- 7Q kilométeres óránkinti, 19 méteres iná- sodpercenkinti sebességet mértek. Kedden reggel 7 órakor csaknem egész Európa területén igen rossz idő ural­kodott. A középeurópai nagy kettős ciklon esős oldalán vagyunk most mi, mig a másik oldalán, amely nagyon sze­les és viharos, Franciaország és a nyu­gati országok vannak. Kedden reggei Budapesten csak négy fog meleg volt, de az ország nem egy helyéről, igy pl. Debrecenből és Egerből is fagypont, kö­rüli hőmérsékletet jelentettek. A külföldi országok hőmérsékleti ada­tai szintén elég alacsonyak. Utóvégre áprilisban vagyunk és ennek ellenére Koppenhágából mínusz kettő, Svédor­szágból öt és tiz fok közötti, Moszkvá­ból pedig tizenegy fok hideget jelen­tettek. De a |X)zitiv számadatok sem emelkedtek a 10—11 fok meleg fölé. Parisban csak 5 fok meleg van. Buka­restben 8 fok, Rómában pedig 14 fok meleg van. A villanygyár fejleszti teljesítő­képességét Uj 3600 lóerős gőzturbinát szerzett be — A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, április 2. A város két évvel ezelőtt, mikor a villanyvilágitást a külvárosrészek­re is kiterjesztették, mint ismeretes, ere vonatkozólag külön szerződést kötött a légszesz, és villanygyárral. A szerződés teljesen független volt a gyár és a város között fennálló jelenlegi szerződéstől, melynek érvé­nye tudvalevőleg 1935-ben lejár. Ez az uj szerződés éppen azokat a fel­tételeket foglalja magában, melyeket a városnak a háramlás megtörténte után kell teljesiteiiie. E feltételek / alapján, midőn a város a légszcsz és \illanygyárat birtokába veszi a külvárosrészek világításával eszközölt berendezéseket a beszerzési áron kö­teles átvenni. A szerződés továbbá leszögezi azokat a feltételeket is, me­lyek mellett a légszesz és villanygyár az uj egyetemi épületek világítását köteles ellátni. A gy^ár a szerződésben többek ^között kötelezte magát egy a villanyfejlesztéshez szükséges uj gőzturbina beszerzésére is. Ennek a feltételnek a gyár most tett eleget. A beszerzett gőzturbina 3600 lóerős, mig a gyár régebbi tur­binája csak 1000 lóerős volt. A 3600 A budapesti fokapitanysag napok óta nagyszabású visszaélés ügyében Jiyomoz, amelyet az Ibusz több tiszt­viselője követett el, részint a válla­lat, részint a közönség kárára. Az Ibusz igazgatósága sikkasztás dinén feljelentést tett a főkapitány­ságon a Nádor-utcai fiók tisztviselői eben. A hűtlen tisztviselők a fiók vasúti jegypénztárából egész jegy - csomagokat vittek el, amelyeket a vállalat megkerülésével értékesítet­tek. A detektivek vasárnap letartóztat­ták Forgács Lászlót, S i m á n d i Oszkárt és Kovács Sándor tiszt­viselőket hétfőn pedig őrizetbe vet­ték Erdélyi István ellenőrt j Braun László pénztárost is, akik ellen alapos a gyanú, hogy a vissza­élésekben résztvertek. Forgács László a .^illstattban tragikus körülmények között el­hunyt Forgács Annának a test­vérbátyja. A kár a vizsgálat eddigi adatai szerint meghaladja a sziízezer pcii- gőt. Forgács beismerte, hogy két év óta folytatja bűnös manipulációit k feljelentés ut.üi Forsrács Lászlót, I valamint vele együtt két másik tiszt- ' viselőt, Simándl Oszícárt és Kovács Bé­lát elöáílitották . a főkapitányságra. El­sőnek Forgács Lászlót hallgatták ki. Egy pillanatig sem tagadott. - j — ’Beismerek mindent, ha már kide­rült, mondotta a kihallgatást végző rendőrtisztvisélőnek és előadta, hogy néhány tisz.tvisclőtársával együtt már kő- ' zei két év óta folytatja bűnös manipulá­cióit, j A sikkasztást úgy követték el, liogy ; a jegyért jelentkező utasoktól befolyt ‘ pénzt nem s/olaáltatták be a közpoct- ! na.k, hanem a liivatalos pénztől elkülö- ! nitetten, a fiók pénztárában helyezték el. | Ezeket az összegeket nem vezették he : a napi bevételek rovatába, s a jegyki- ' mutatásokat úgy hamisították meg, hogy az ellenőrzéssel megbízott tisztsiselők j sem foghattak gyanút. Az ilyen bűnös ( utón szerzett összegeket Braun kezelte, ; aki ezeket rövid időközökben szétosz- I tattá társai között. Úgy látszik azonban, arra is gondoltak, hogy a szokásos ro- vancsolásnál valami mégis kiderül, ha manipulációjukat fufságosan szemérmet- i lenül ü/ik. | Ezért az elsikkasztott pénz egy részét tartalékolták és a tartalékból időnként kifizettek néhány jegyet, hogy a hiányt részben pótolják. I .A beismerő vallomás alapján Simándl | Oszkáron és Kovácson kívül Erdélyit és ! Braunt is elöáílitották a főkapitányságra. I Valamenttvien beismerő vallomást tettek. Szeged, április 2. Ismeretes, hogy U 1 at t f e 1 d e r Gyula dr. Csanádi megyéspüspök kezdeménye­zésére a törvényhatósági bizotts.ág még a miilt évben hozzájárult egy 500.000 pengős függő kölcsön felvételéhez, ab­ból a célból, hogy a fogadalmi tem­plom építkezésének tempóját meggyor­sítva a templomot az árvíz ötvenedik esztendejében teljes egészében átadhas­sák hivatásának. A kölcsön felvételéhez a belügyntiniszter is hozzájárult és már már úgy volt, hogy Szeged város kö­zönségének a nagy árvízkatasztrófa után tett fogadalma a folyó évbeti teljesen megvalósul. Időközben azonban a körülmények úgy alakultak, hogy a gyorsított épít­kezés tervét elejtette a város. Ebben főleg két ok játszott közre. Először is kitűnt, hogy a templomban felálKtandó szobrok köfaragási munkálatai a kitű­zött időpontra nem fejezhetők be, más­részt pedig, mert lemondottak arról az árvíz ötvenedik évfordulóját országos icerctek között ez évben fuinepeljík meg. Így azután a fogadalmi templom épí­tési munkálatait csak a köhségveíésben előirányzott összeg keretében folytat­ták egész eddig. Egyik legutóbbi tanácsülésen azután újból felvetődött a gyorsított építkezés terve. A tanács hosszasan fogkilkozott a kérdéssel és úgy határozott, hogy a fogadalmi templom építésére engedéíve- zett függő kölcsönnek egy-dőre egy részletét, majd később a többi részlete­ket is felveszi és az építkezés gvorsStá- sát elrendeli. A mérnöki hivatal az elvégzendő mun­kák sorrendjét már összeállitotTa. Ennek alapján a polgármester annak a véle­ménynek adott kifejezést, ; hogyha minden jól megy, akkor au- gsztus végén a fogadalmi templom főhajóját IS a kórussal együtt átad­hatják rendeltetésének. A festési munkálatok ,természetesen későbbi időre maradnak, dé ezeket rész­letekben a templom használata köz­ben is folvtathatják.

Next

/
Thumbnails
Contents