Szegedi Uj Nemzedék, 1939. április (21. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

Szeged, 1939 április 1. szombat ÁRA 10 FILLÉR. XXI. évfolyam, 75 szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: DÜOONICS-TS» 12. KATOLIKUS HÁZ. Telelőn: Szerkesztőség: 21—53. Kiadóhivatal és nyomda: 11—53. fjjelí szerkesztőség: 21—53. Előfizetés egy hónapra: 3 P 20 fillér. Postatakarékpénztár! számla- 8815. Történelmi nap az angol alsóházban s Anglia messzemenő kötelezettséget vállalt Lengyelország területi sértetlensége mellett Szoros angol-francía-orosz együttműködés van kialakulóban London,, március 31. Az alsóházban pénteken Chamberlain mi­niszterelnöktől Greenwood, a munkáspárt helyet­tes vezére, már délelőtt folyamán, felvilágosítást kért az európai helyzetről. A miniszterelnök dél­utánra Ígérte a tájékoztatást. Délután Chamberlain a következő nyilat­kozatot olvasta fel: — A kormány nem kapta meg az állítólagos Lengyelország ellen tervezett támadásokról szóló híresztelések hivatalos megerősítését, ennélfogva nem tehető fel, hogy a kormány ezeket a híresz­teléseiket igaznak fogadja el. Az angol kormány általános politikája a következő : Állandóan pártoltuk az ellentétek elinté­zését az érdekelt felek között békés tárgyalá­sok utján és jelenleg is ezt tartottuk természetes és helyes eljárásnak az ellentétek felmerülése esetén. Meggyőződésünk szerint nincs olyan kérdés, amelyet nem lehetne békés utón megoldani és nem láttuk indokoltnak, hogy erőszakkal, vagy erőszakos fenyegetésekkel helyettesítsék a tár­gyalások módszerét. Amint a Ház bizonyára tud­ja, bizonyos tanácskozások folynak más kor­mányokkal, hogy addig is, míg ezek a tanács­kozások véget »nem érnek, teljes szabatossággal rögzítenénk le az angol kormány álláspontját, ezennel bejelentem a Háznak, hogy ezen idő alatt (t. i. a tárgyalások folyamata alatt) olyan cselekmény esetén, amely világosan fenyegetné a lengyel függetlenséget és amellyel szemben a lengyel kormány lét­érdekének tekintené nemzeti haderejével való ellenállást, az angol kormány kötelö- zettnek érezné magát, hogy haladéktalanul megadja a lengyel kormánynak minden hal­taiméban álló segítséget. Az angol kormány ilyen irányú biztosítékot nyújt a lengyel kormánynak. Hozzátehetem, hogy a francia kormány fel­hatalmazott anna|k világos kijelentésére, hogy Franciaország álláspontja ebben az ügyben ugyanaz, mint az angol kormányé. Greenwood : A Ház bizonyára felismeri a miniszterelnök nyilatkozatával előállott lehető­ségeket. Lehet, hogy következményei éppen ügyi sors­döntőén fontosak lesznek, mint ama nyilat- kozaté, amely negyedszázaddal ezelőtt hang­zott el ebben a Házban. Kérdezem a miniszterelnök urat, vájjon az imént felolvasott nyilatkozat első lépésnek te-! leinthető a támadás elriasztását, vagy visszatartá­sát célzó politika fejlesztése felé és ha igen, haladéktalanul tevékeny lépéseket tesz-e a kor­mány, hogy más hatalmakat ha lehet, csat­lakozásra bírjon, beleértve a Szovjet Köztársa­ságot, több más nagy- és kíshufalommalegyütt? Chamberlain : Nyilatkozatom csak a meg­nevezett, az ideiglenes rendkívüli időszakra vo­natkozik. Az angol kormány tanácskozásban áll a különböző egyéb hatalmakkal, beleértve termé­szetesen a szovjet kormányt is. Lord Halifax, külügyminiszter péntek délelőtt fogadta a szovjet nagykövetet, akivel nagyon kimerítő megbeszé­lést folytatott. Aziránt nincs kétségem, hogy a szovjet kormány teljes mértékben megérti és nagyrabecsüli azokat az elveket, amelyek alapján cselekszünk. Amint a Ház tudja, a jövő héten Beók ezredes, lengyel külügyminiszter 'látoga­tását várjuk (Lelkes éljenzés a Ház minden ol­dalán), akivel tanácskozni fogunk különböző rendszabályokról, amelyeket azért foganatosí­tunk, hogy az együttműködés lehető legnagyobb mértékét halmozzuk fel ama erőfeszítésiek érde­kében, amelyek célja egyszersmindenkorra vé- getvetni a fegyveres támadásoknak. Greenwood : Ami az értekezletet illeti, szí­vesen látná a miniszterelnök ur az összes hatal­mak együttműködésének legnagyobb mértékét, beleértve a szovjetet is? Chamberlain miniszterelnök : örömmel üd­vözölnénk az együttműködés legnagyobb mér­tékét. Cramborne (Eden volt külügyminiszter ál­lamtitkára) : A miniszterelnök nagy fontosságú nyilatkozatot mondott^ amelyet a Ház összes pártjai megelégedéssel fogadtak. Javasolom, hogy halassza el a Ház a nyilatkozat vitáját hétfőre, miután nagyon kétes, hogy addig újabb esemé­nyek merülnének fel. A jelen kényszerkörülmé- nyek között a vita többet árthat, mint használna. (Hejveslés a konzervatív párton.)) A Házi ezzel az ülését elnapolta. Washington: A béke érdekében vállalni kell a kockázatot London, március 31. A Reuter Iroda washingtoni távirata szerint washingtoni mértékadó körökben meleg helyeslés­sel fogadták a lengyel kormánynak adott angol­francia biztosítékokat. Tisztában vannak ugyan az­zal, hogy ez némi kockázattal jár, de Roosewelt elnöknek régóta az a politikája, hogy a béke érde­kében vállalni kell a kockázatot. Berlin Chamberlain nyilatkozatát nevetségesnek tartja Berlin, március 31. A német távirati iroda Chamberlain pénteki alsóházi kijelentéseivel kapcsolatban a következő­ket jegyzi meg: Semmikép sem érthető, hogy a miniszterelnök szükségesnek tartotta azt a nyilatkozatot, amely egyébként semmi újat sem tartalmaz, hisz az egész világ tudja, hogy Anglia és Franciaország szövet­ségi rendszerük alapján hosszú évek óta kötelesek Lengyelországnak fegyveres támadás esetén segí­teni. A brit kormánynak ez a nyilatkozata nevet­séges kísérletnek tekinthető arra, hogy nyugtalan­ságot keltsen a népekben Németország ellen. Chamberlain ellentétben saját kijelentésével, a- mely szerint a legcsekélyebb gyanú sem forog fenn fegyveres támadásra Németország részéről, szüksé­gét érezte annak, hogy továbbvezese az angol sajtó által követett vonalat. Ezen nem változtat az sem, hogy kijelentette, hogy Lengyelország fennmaradása tekintetében ezidőszerint semmi ok sincs aggodat lomra. Mire való tehát ez a nyilatkozat? Az egész akciónak olyan színezete van, mintha Anglia el sze­retné hitetni a kis népekkel, hogy kész a cselekvésre. A legutóbbi hónapok óta a demokráciák túlságosan is abban a gyanúba keveredtek, hogy már csak be­szédeket tartanak és tiltakoznak. Ilyen plátói kije­lentésekkel nem lehet megzavarni Németország céltu­datos épitőmunkáját Középeurópában. Ezt a kísér­letet csak nevetségesnek lehet mondani.

Next

/
Thumbnails
Contents