Színes Vasárnap, 1995. július (2. évfolyam, 26-30. szám)

1995-07-02 / 26. szám

II jgBSttm //■ évfolyam, 26. szám Ára: 33 forint 1995. július 2. Még a nyáron rendkívüli parlamenti ülés Készül a Bokros- kényszercsomag Kicsit megdőlt a csomag és a névadója Az eufória jelei e hét végén a közéletben és a sajtóban félre- ismerhetetlenek. Ha ma a Szonda Ipsos össznépi átvilá­gító népszerűségi sorrendet ál­lítana fel, a taláros testület többszörösen leelőzné a kor­mányt és a parlamentet is. Ilyenkor kell időben szólni: múló a világ dicsősége. Na­gyon hamar tudnak változni a közvélemény-kutatások muta­tói és a tendenciák is. (Ki gon­dolta volna még akár két hó­napja, hogy az FKGP mostanra eléri az MSZP-t a pártok nép­szerűségi listáján. Másrészt: ki tenné le a nagyesküt, hogy ez így is marad?) Az Alkotmánybíróság dön­tései ismertek, ezeket a nagy- családosoktól kezdve az értel­miségi szervezetekig széles kör­ben üdvözölték. Az ellenzék az Alkotmánybíróság mennybe­emelésével nagyon is földi poli­tikai célokat követ, amelyeket nem nehéz felismerni. Folytatás: 5. oldal Itt a török roham A hét végén öt német és há­rom osztrák tartományból in­dultak hazánkon keresztül haza szabadságra a török ven­dégmunkások. Annak ellené­re, hogy a magyar belügyi szervek szórólapokon, újság­ban, a rádió híradásában tájé­koztatják őket arról: nemcsak a megszokott útvonalon, Nagylaknál lehet elhagyni az országot, legtöbben mégis ar­ra veszik az útjukat. Miután a battonyai átkelő június köze­pétől nemzetközi átkelőhely­ként működik, Nagylakról a személyforgalmat Battonyára terelik át. Erről Krisán Attila ezredes, a Határőrség Orszá­gos Parancsnokságának szó­vivője tájékoztatta az újság­írókat szombaton. Krisán szerint az idén zökkenőmentesebb a török vendégmunkások átvonulása, mint tavaly volt. Személyfor­galomban a mostani csúcsban sem kell egy óránál tovább várni a kilépésre. A román ha­tárőrökkel szoros a magyarok kapcsolata, jó az együttműkö­dés. Battonyánál a túloldalon az út mintegy 6 kilométeres szakaszon meglehetősen rossz állapotú volt, de megkezdték a felújítását, s két héten belül mindkét sávon elkészülnek a munkálatokkal. Akadémikusi vita a modernizációról Bármily visszhangtalan is volt Horn Gyula május végi beje­lentése a vitaanyag elkészül­téről, a modernizációs prog­ram nem halt el: július első napjaiban az akadémikusok kezdik a nyilvános vitát. E cél­ra az MTA elnöke különbi­zottságot hoz létre, amely egy gyors véleményezés után szakterületek szerint kezd részletes vizsgálatba. Az első politikai egyezteté­seket követően - a szabad de­mokrata frakció a jövő héten emészti, a szocialisták már e héten túlestek rajta - a nagykö­zönség elé kerül a terjedelmes dokumentum. Várhatóan e hó­nap közepén, végén valamely napilap mellékleteként jelente­tik meg. (Akik ezt nem bírják kivárni, azok a Miniszterelnö­ki Kabinet Modernizációs Programirodájához fordulhat­nak.) A tényleges társadalmi vita csak az őszi politikai szezon­ban, tehát augusztus 20. után esedékes. Ennek részeredmé­nyeit folyamatosan gyűjti, szerkeszti a programiroda. El­képzelésük szerint az egész anyagot számítógépre viszik, így az az Internet-hálózaton keresztül folyamatosan lehív­ható, követhető lesz, illetve ezen az úton is lehet megjegy­zéseket fűzni hozzá. Az összegzés október-november környékén kerül kormány elé, s ha jóváhagyják, év végéig még elkészülhet az ország mo­dernizációs programjának alapváltozata.-jó Tilos a füst Ausztriában szombattól szá­mos nyilvános helyen tilos a dohányzás. Kiűzik a cigaretta­füstöt valamennyi középület­ből, a mozikból, színházakból, múzeumokból, iskolákból, egyetemekről, a pályaudvarok­ról, repülőterekről. A törvény úgy szól, hogy a felsorolt épületek összes olyan helyiségében tilos a dohányzás, amely tárgyalások megtartásá­ra, illetve közcélokra szolgál. Az értelmezés sok vitát fog még ki­váltani. Azt mondják, hogy pél­dául a parlamentben, ahol a tör­vény született, a képviselők sa­ját irodáira nem vonatkozhat a korlátozás, amely persze a fo­lyosókra is érvényes. Keleti: honvédelemapartok felett <35^5 A ó Tf\_a A parlamenti ellenzék a múlt héten kivonult a haderőreform egyez­tető tárgyalásairól. Két napja a parlamentben a kormány javaslata ellen szavaztak, ám az Országgyűlés 217 igen szavazattal-elfogad- ta a Magyar Honvédség közép- és hosszú távú fejlesztéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Az ellenzéki pártok képviselői lépésüket azzal indokolták, hogy ha változtatás nélkül el­fogadják a koncepciót, akkor a hadsereg katasztrofális védel­mi pozícióba kerül. Sőt az MDF szerint e javaslatra már a haderőreform elnevezés sem volt találó. Inkább arról van szó, hogy a „reform helyett a Bokros-csomag hadászati vál­tozata megreked a leépítések­nél". A katonai kiadásokra a jelen­leginél húszmilliárd forinttal többet követeltek a költségve­téstől. Keleti György honvédel­mi minisztert arról kérdeztük, hogy mi a haderőreform lénye­ge, s hogy egy „drasztikus lét­számcsökkentés" a hadsereg­ben valóban veszélyeztetné-e az ország biztonságát.- Igen, több pénz kellene a hadsereg fenntartására, fejlesz­tésére. Az elmúlt öt évben a honvédelmi költségvetés 60 százalékot veszített reálértéké­ből. Amíg 1990-ben a GDP 2,5 százalékát fordították katonai \ v _____________tD.________l kiadásokra, iwn-ben ez az arány 1,4 százalékra csökkent. Kevés a pénz a laktanyák kar­bantartására, felújítására, nincs a hivatásos állomány fizetése­melésére, a haditechnikai esz­közök fejlesztésére - átlagélet- koruk közel 20 év -, és egyre romlik a sorállományú katonák ellátása is. De tudomásul kell vennünk, hogy a költségvetés most nem adhat jelentősen töb­bet a honvédelemre. Ezzel együtt a reformjavas­latról e hét közepére megszü­lethetett volna a hatpárti meg­állapodás, ha az ellenzék a pénzügyi garancia hiánya mi­att nem vonul ki a tárgyalások­ról, és a tervezet szövegében kifogásolt dolgokban a pártok kölcsönösen engednek. Mert u.^itÁ '\ᣣllAj abban mindenki egyetért, hogy a honvédelem nemzeti, azaz „pártok feletti ügy". Nemcsak a hazai közvéle­mény, a külföld ítélete is fon­tos arról, hogy a magyarok ké- pesek-e megegyezni egy ilyen, a világon mindenütt fontos kérdésben. A NATO-hoz csatlakozni szándékozó, az Európai Unió­ba tartó Magyarország nem engedheti meg magának, hogy hitelét veszítse amiatt-, hogy például a majdan felállítandó csapategységek elnevezésében - hogy hadosztály vagy dan­dár - a pártok képviselői nem találják meg a köztes, minden­ki által elfogadható megoldást. Folytatóé: 6. oldal ÁYfPffaH } -­Ki a NATO-ba? Még nincs döntés sem Magyarország, sem má­sok NATO-f elvételéről (2. oldal) Torgyán vállalná A Kisgazdapárt elnöke politikai kulisszatitkot árul el: úgy készül, hogy már 1998 előtt ő lesz a miniszterelnök (5. oldal) Protokollkód Clinton a fehér Ika­russzal üzent a Fehér Házból (7. oldal) Miniszteri bánat Kósáné Kovács Magda szomorú, mert sohasem viccelhet (9. oldal) Marokkói maffia Az olasz rendőrség nem készületlen - magyar nyelvű űrlappal várja az országutak károsult­jait (10. oldal) Leléptette magát Foreman hasznosabb­nak látta, ha megsértő­dik és elvonul (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 2,10, "6,22,24, 25 Pótszám: 37 IZMESTER FAGYLALT p '-------------------1 Eredeti olasz receptek alapján, a legkorszerűbb gépeken készülő, kézművestípusú, I?\At ÍZ MESTER H főzött fagylalt-8-féle ízben jTT­• csokoládé • eper )\pí • angolpuncs • epres joghurt L... ■ ■ ■ . • citrom • joghurt • mogyoró • pisztácia Szavatossági címkével ellátott, „gastronorm” tégelyekben (cca. 2,7 kg/tégely) 260 Ft/kg + ÁFA - túraútvonalainkhoz kapcsolódva az ország egész területén kiszállítjuk. Igény esetén komplett értékesítőszettel is rendelkezésre állunk. VÁRJUK TERÜLETI ÜZLETKÖTŐK JELENTKEZÉSÉT! Információ, rendelésfelvétel: ÍZMESTER Rt. 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5. • Tel.: 267-2049, 267-2053 • Fax: 267-2050

Next

/
Thumbnails
Contents