Színes Vasárnap, 1995. december (2. évfolyam, 48-52. szám)

1995-12-03 / 48. szám

SZDSZ- küldöttgyűlés ^ j &yi- x • Békefenntartók: bizonytalan kétharmad a magyar részvételről vyv Hétfőn jön az első kétszáz Amerikanizált szélvédő Fotók: Kieb Attila AMERIKAI KATÓNAK KAPOSVÁROTT Fel­tehetően ez az utolsó nyugodt kisvárosi hétvége Kaposváron. Katonai körökből származó Információk szerint, amit szomba­ton Kovács László külügyminiszter Is megerősített, a NATO- csapatok mintegy kétszáz fős előkészítő törzse hétfőn megér­kezik a somogyi megyeszékhelyre. A kaposvári vállalkozók kö­rében rendkívüli az érdeklődés az amerikaiak várható érkezése miatt. Nyitásra kész egy countryklub, autókölcsönző Is várja majd a katonákat. Több lesz a városban a hamburgert árusító hely, és többen sörözők nyitását tervezik. Egy héttel a nagyobbik kor­mánypárt kongresszusa után az SZDSZ is igen szerény kö­rülmények között tartotta meg szombaton évi küldöttgyűlé­sét a Nemzeti Sportcsarnok­ban. A szocialisták kongresz- szusától azonban megkülön­böztette a szabad demokraták küldöttgyűlését, hogy nem há­romnapi fagyoskodásra ren­dezkedtek be - szombaton el­kezdődött és véget is ért a ta­nácskozás s főleg: elhallga­tott, ki nem mondott személyi feszültségek nem terhelték meg az összejövetelt. Pető Iván utalt is rá beszámo­lójában: joggal irigylik az SZDSZ-t a párt egységéért, amely egységet korántsem a tekintélyelv teremt meg, mint például a kisgazdáknál. Az elnök többször is hang­súlyozta: ma az egyetlen kor­mányképes erő a jelenlegi koalíció, hiszen az ellenzék még arra sem volt képes, hogy politikai szövetséget kössön. S jóllehet mind az SZDSZ-ben, mind az MSZP-ben felmerül­het az esetleges szétválás ötle­te, a koalíciós döccenők miatt, a koalíció léte azonban nem pusztán matematikai szükség- szerűség, hanem a modern, polgárosodó társadalom kiala­kításának egyetlen lehetséges formája. Folytatás: 3. oldal Kacsa volt a vasmunkás Majakovszkij mester Iván Kozirjev vasöntő új lakásba költözéséről szóló költeménye óta nem igazi munkás, aki nem a vasat munkálja. Tudja ezt jól Bándy Sándor, az AP (Associated Press) amerikai hírügynökség magyarországi tudósítója is, aki szeret mesél­ni. A gond csak az, hogy leg­utóbbi - egyébként kitűnő - el­beszélésének főhősét nem ma­ga találta ki. Találkozott egy hús-vér emberrel, akit valódi nevével együtt „beépített" for­dulatokban gazdag, ám mégis­csak fiktív „sztorijába", amit feltehetően az 50-60-as évek kedvelt mozifilmjeinek forga­tókönyvíróitól, elbeszélés- és sorozatregény-gyártóitól köl­csönzött tengerentúli fogyasz­tóinak. Nem egy film és irodal­mi mű hőse lehetett akkoriban a pártgyűlésen felugró aktíva, aki azzal rohant el, hogy kilép a pártból. Keleti György honvédelmi mi­niszter irodájában folyt pénte­ken a hosszan elhúzódó hat­párti egyeztetés a magyar kon­tingens békefenntartó részvé­teléről. Keleti tartotta már né­hány nappal korábban az elő­ző „hatpártit" is a békefenntar­tásról, amikor a magyar rész­vételre vonatkozó kérést kivet­ték az akkor még titkos „cso­magból", és csupán a NATO- erők átvonulásáról, illetve a Taszár-Kaposvár államhatár sávban kialakítandó utánpót­lási bázishálózatról tárgyaltak. A pénteki megbeszélés után világossá vált, hogy a hat par­lamenti párt közül az FKGP el­lenzi a magyar műszaki (út- fenntartó-hídkarbantartó-híd- építő) kontingens kiküldését. Formálisan tehát az eredmény 5:1-nek tűnik, ebből azonban nem lehet biztos következte­tést levonni a jövő hét keddjén az Országgyűlés elé terjeszten­dő javaslat sorsára vonatkozó­an. Először is kétharmados tör­vényről van szó. Másodszor, előreláthatóan, a szokástól el­térően nem „koalíció kontra el­lenzék" szavazás várható szer­dára. A hatpárti tanácskozáson résztvevők világossá tették, hogy a végleges álláspontot még frakcióiknak kell kialakí­tani, és érződött: akkor sem va­lószínű, hogy a frakciók egysé­gesen fognak szavazni. Ez nemcsak a három ellenzéki pártra, az MDF-re, a Fideszre és a KDNP-re vonatkozik, ha­nem, ha kisebb mértékben is, a két kormánypártra is. Mind a hat pártban többé­kevésbé él a félelem, hogy a történelmi sebek nem szakad­hatnak-e fel, ha magyar kato­nák lépik át a déli határt. Fel­merül: nem kísérthet-e a „hi­deg napok" lidérces emléke. Ezzel függ össze az aggoda­lom: nem árthat-e a honvédek kiküldése a vajdasági magya­roknak? Mindezek a gondok várhatóan kifejezésre jutnak a jövő heti parlamenti vitában, azzal az érvvel együtt, hogy szerencsésebb lenne a műsza­kiak helyett egészségügyi ka­tonákat kiküldeni. Ez utóbbival kapcsolatban: magyar részről eredetileg meg lett volna a hajlandóság egész­ségügyi alakulat, tábori ambu­lancia vagy akár kórházvonat kiküldésére is. Ennek szelle­mében kísérték Tóth András miniszterelnökségi politikai ál­lamtitkárt belgiumi villámláto­gatására magas rangú orvos­tisztek is. Ám amire a kormány képviselői Brüsszelbe értek, már nem volt igény egészség- ügyiekre, csak utász-hidász műszakiakra. A kormány nem alaptalanul érzi úgy, hogy az ország presz­tízse is kockán forog. Ez a kabi­net - egyébként éppúgy, mint elődje - bírálta a Nyugatot, mert nem képes békét teremte­ni határainktól délre. Arra is hivatkoztunk, hogy a hosszan elhúzódó háború tett százezre­ket földönfutóvá, s ezért nem­csak menekülttáboraink teltek meg, hanem megváltozott a Vajdaság nemzetiségi összeté­tele is. Ezek után valószínűleg egyedüliként kivonni magun­kat egy kollektív békefenntar­tó akcióból - ez nemcsak, hogy nem javítaná esélyeinket, ha­nem elszigetelné az országot, megérezné ezt ez a kormány, de még a következő is. Ezért valószínű, hogy vita után, (amelyben a Színes Vasárnap értesülése szerint várhatóan újra felmerül az is, hogy a NATO kőkemény garanciákat adjon kontingensünknek, s az is, hogy Belgrad deklarálja egyetértését) végül is meglehet a kétharmad. De éppen csak­hogy, mert sok tartózkodással és távolléttel is számolnak a parlamenti döntéshozatal is­merői. És ha meglesz, aligha­nem akkor is nagyon szqros le­het az eredmény. ii/ , / ' Munkatársunktól. (Helyszíni riportunk Kaposvárról és Taszárról a 4. oldalónf Folytatás: 5. oldal U3k Ha játszani akar velünk, lapozzon a 6. oldalra! Nem lehet a munkaadót a végtelenségig meg­nyúzni, mondja a világhíres likőrgyáros (6. oldal) Kórházkórlap Hatezer, többnyire el­fekvőágy halt meg (8. oldal) Varga szobrai I Flotta kiadó Vlagyivosztokban jó pénzért bárki lőhet egy sorozatot a hadihajók ágyúival (2. oldal) Zwack intése Nem biztos benne, hogy a legjobb művek élték túl Görögországban a római megszállást (9. oldal) Szomorpark A borzalmak múzeuma lett a Stasi volt lipcsei székháza (12. oldal) Az év atlétája Edwards még ma sem tudja, kicsoda is ő való­jában (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 5, 9,15,16, 35, 39 Pótszám: 38 A Ik 1 F JL a 1 ^ Á ^ ^ I II. évfolyam, 48. szám Ára: 33 forint 1995. december 3. SS»0 333-j*jjj ^^4^1 06-90 333-445 7 ‘ ^ - Hívható éjjel-nappal! Minden nap 10-10000, heti födi j 100 OOOFt, vagyis ■! mi u.i.i.rnwHHBfflg

Next

/
Thumbnails
Contents