Színes Vasárnap, 1996. február (3. évfolyam, 5-8. szám)

1996-02-04 / 5. szám

GÉZENGÚZOK A VIZ ALATT Az ötéves Gézengúz Alapítvány módszere: a sérüléssel születetett cse­csemők az édesanyjukkal végzik az erősítő gyakorlatokat H d J Cikkünk a 12. oldalon---------------------------------*1---------------------------------------­Elfelejtették értesíteni a pályaválasztókat Megtizedelt szakmák a fővárosban A nyolcadikosoknak legkésőbb 16~narrmúlva kclHeaamuk je­lentkezési lapjaikat, ám mégis- köláik sem tudják, Hogy a fővá- ros melyik 39 iskolájában me­lyik 59 szakma középfokú okta- tása szünetel ősztől, s milyen új szakmákat tanulhatnának. A Fővárosi Önkormányzat a héten rendelte el a szünetet, a választási lehetőségeket kínáló ________'VN i .A t Ó'Vxdi kiadvány viszont még tavaly készült. Ráadásul a most „letil­tott" szakmák helyett ugyan­azokban az iskolákban mást ta­nítanak majd, de hogy mit, ar­ról csak 14-én dönt az önkor­mányzat. A változásokról az ál­talános iskolák egyelőre sem­milyen értesítést nem kaptak. I r folytatás: 7. oldal é V- VöAXko\á/+& vtf > Horn Gyula Okucaniban % Zágrábi tárgyalás Kormányfői szemle Szombaton reggel a horvátországi Okucaniban a magyar minisz­terelnök jelenlétében ünnepélyes keretek között az IFOR hadmű­veleti parancsnoksága alá helyezték a magyar műszaki alakulatot. Horn Gyula beszédében köszönetét mondott a katonáknak az el­végzett nagy munkáért. ígéretet tett arra, hogy minden segítséget megad a magyar katonáknak és otthon maradt hozzátartozóiknak. A miniszterelnök reggel Zág­rábban félórás megbeszélést folytatott Franjo Tudjman hor- vát elnökkel. A találkozón mindkét fél a kapcsolatok ba­ráti és jószomszédi jellegét méltatta, és sürgette, hogy mi­előbb kezdjék meg a különbö­ző horvát-magyar gazdasági programok megvalósítását. Szentiványi Gábor külügyi szó­vivő közölte, hogy a megbe­szélésen horvát részről meg­erősítették: rövid időn belül megépítik a Fiume-Zágráb autópályát a magyar határig, és azt szeretnék, ha a magyar fél is meghosszabbítaná az M7-es utat a határig. Szó volt a vasútvonalak bővítéséről, va­lamint arról, hogy korszerűsí­tik a fiumei kikötőhöz vezető utat és vasutat. Warren Christopher a bosz­niai békemegállapodás szigo­Lottószámok Hatos lottó: 16,17,40, 43,44, 45 rú tiszteletben tartására szólí­totta fel Horvátországot. Az amerikai külügyminiszter arra is kérte Zágrábot: legyen türel­mes a még szerb kézen lévő horvát területekkel - Kelet- Szlavóniával - kapcsolatban. A daytoni megállapodások gazdasági haszna csak akkor mutatkozik meg, ha Horvátor­szág is teljesíti kötelezettségeit - szögezte le az amerikai dip­lomácia vezetője a tárgyaláso­kat követő sajtóértekezleten. Elhangzott, hogy Washington szeretné, ha Horvátország tá­mogatná a háborús bűnök fel­tárását célzó nemzetközi erőfe­szítéseket és együttműködne a hágai nemzetközi bírósággal. Tudjman elnök leszögezte: Zágráb kész az együttműkö­désre, általában a békemegál­lapodás tiszteletben tartásában és a üáborús bűnösök kérdésé­ben is. Hozzátette azonban: az ország alkotmányával ellenté­tes olyan állampolgár kiadatá­sa, aki fölött már hazájában ítélkeztek. Horvátország eddig nem adta ki Tihomir Blaskic tá­bornokot a nemzetközi bírói testületnek. Tőle az 1993-94-es horvát-bosnyák háború idején elkövetett bűneit kívánják szá­mon kérni. Eközben a délszláv helyzet továbbra is bizonytalan. A NATO szarajevói szóvivője szerint egy ilidzai orvlövész újabb támadást hajtott végre az IFOR-erők katonái ellen: a legújabb akcióban a brit béke- fenntartók egyik tehergépko­csiját érte találat a szerb kézen lévő szarajevói negyed hatá­rán. Múlt vasárnap óta Ilidzában már hétszer nyitottak tüzet IFOR-erők járműveire vagy lé­tesítményeire. A mostani tá­madásra két nappal azután ke­rült sor, hogy az IFOR-katonák Ilidzában agyonlőttek egy orv­lövészt s egy másikat letartóz­tattak. Folytatás: 2. oldal Pótszám: 2 ^'é’^^ikeremherek találkozója Budapesten ^ ^ ^ £iVSok nagy magyar kis Helyen A millecentenáriumi esztendő egyik leglátványosabb, igazán he- állampolgár, s mint ilyen elvár- lyénvaló rendezvénye lehet a hét végén, pénteken és szombaton *iatta v°lna' ho§y a vendégek megrendezésre kerülő Magyarország 2Q0(tVü|ág legsikeresebb m^éSEijgáíThibS'm ű' ~ magyarjainak találkozója. Remélhetőleg az is lesz, de van ok az óva- lehet képzelni, hogy hány efféle tosságra, a feltételes mód használatára is. i u-.ü . párbeszéd, illetve levélváltás (V-dUi U' tA^ -SL. \ zajlik ez ügyben mostanság. A kormány által szervezett ren- száz meghívót küldtek ki\s vala- Kovács László egyébként ki­dezvény ugyanis természeténél mivel több mint hatvan visszai- fejezetten illetékes, hiszen a fogva legalább annyira szolgál gazolás érkezett, Kovács László meghívandók kiválasztásában ünnepi alkalomként, ahogy vi- külügyminiszter hét közben a nagykövetségek játszották a ták forrása is lehet. Ha ugyanis már azt nyilatkozta, hogy ha így főszerepet. A Magyarország a meghívón a magyar minisz- mennek tovább a dolgok, talán 2000 fő szervezője a kormány terelnök azzal invitálja a külföl- kétszázan is jönnek. A Nap- Forgács Imre vezette Moderni- dön élő magyarság jeleseit, nyugta műsorában elmondta zációs Programirodája, de a hogy vegyenek részt a legsike- például, hogy épp előző este ta- külképviseletek segítsége nél- resebb honfitársaink tiszteletére lálkozott egy kiváló emberrel, kül nehezen tudtak volna el­rendezett összejövetelen, ezzel ajd szemrehányást tett neki, igazodni a világ szinte összes egyszersmind azt a kockázatot amiért lehagyták a legsikereseb- országában jelen lévő magyar- is vállalnia kell, hogy jó néhá- bek listájáról. A külügyminisz- ság legsikeresebb képviselői- nyan megorrolnak azok közül, tér pedig meglepődött, hiszen nek kiválasztásakor. \ akiket nem hívott. Nem vélet- az évek óta itthon élő férfiról / L len, hogy bár eredetileg csak nem tudta, hogy nem magyar , / | / Folytatás: 5. oldal I-------------------------------------------*---------------------------------------­----------------------1-------7--------1 MÁR KÉT JÁTÉK! 06-90 333-444 /'J—* ma .'MKUq.'V. » ■?,<■■ rsm z —-—* 1 06-90 333-445 " Hívható éjjel-nappal! Minden nap 10-10 000, hell födij 100 000 FI, vagyis 0 Elhunyt Vámos László Megemlékezés: 3. oldal A világ rendőreinek ba­rátját a pápa is megaján­dékozta. (6. oldal) Válófélben Felbomlóban a Malév- Alitalía szövetség. A magyar cég 8,5 millió dollárt követel (7. oldal) Kurátor Józsi? Kovács József: a Tánc­dalfesztiváltól Grazon és az Interoperetten át a tévéig? (9. oldal) Markó táncosai A jeruzsálemi mese Ju­goszláviáról is szól (12. oldal) Nem tévedett Cél a Szeles és Graf mö­götti hely (16. oldal) Rum: felelős kerestetik<f? Ux oT' Í)kM buciin Polt Péter nyitott az ügyészség érveire A Legfőbb Ügyészség állásfog- ták kórházba szállítani, majd lalása szerint - szemben az ál- miután elbarikádozta magát és lampolgári jogok indítványé- fenyegetőzött, megint csak val - senkit sem terhel felelős- mellőzve a szakember segítsé- ség a rumi ügyben. Emlékeze- gét, megrohamozták a házat, tes, hogy a Vas megyei telepü- Az már csak az utolsó fejezete lésen tavaly októberben a volt a történetnek, hogy a rendőrök agyonlőttek egy el- kommandósok végül - saját mebeteget. Az eset nagy vissz- életüket védve - agyonlőtték a hangot keltett, annál is inkább, beteget, mert a férfit előbb szakorvos közreműködése nélkül akar- Folytatás: 13. oldal Igt*''- lUU/i\üUA\ f űxfrlXA I ^ ■ y Ha játszani akar velünk, lapozzon a 10. oldalra! Az ellenfél Hamarosan eldől, kit választanak Clinton el­lenfeléül a republikánu­sok. Gore esélyei csök­kennek (2. oldal) Cattani példája Vitára kész az ügynöktörvény T cc\ -e-üi'K'í few-V-íif'A h Kuncze kontra Kuncze? Az ügynöktörvény VeWLl-' löktől eltérően nem volt hajlan- ban várható parlamenti vitá- dó átvenni borítékját a kór­jában eltérő a kormánytöbb- mányfőtől, amely átvilágításá- séget képviselő szocialisták nak eredményét tartalmazza, és a szabad demokraták állás- Utóbb az FKGP vezetője el- pontja. A Színes Vasárnap ér- mondotta: az 1956-os forrada- tesüíése szerint azonban lom után kényszer hatására be- mindkettőjük elhatározott szervezési nyilatkozatot írt alá, szándéka, hogy a vitát korlá- ám azt összetépte, és barátai se- tok közt tartják a koalíció gítségével ideggyógyintézetbe megőrzése érdekében. A meg- menekült, kérdezett jogászok többsége Csurka Istvánról addig amíg szerint az új ügynöktörvény, az MDF vezető testületéinek lo- amely parlamenti elfogadásra jális tagja volt, nem derült ki számíthat, megállja az alkot- ügynökmúltja: amikor azonban mányossági próbát is. szembenállása a Fórum vonalá­val élessé vált, akkor ezt legma- Az ügynöktörvény régi adóssá- gasabb helyről szivárogtatták got törleszt, emellett egyszer s ki. Csurka később ezt vállalta mindenkorra lehetetlenné ten- is, hozzátéve: senkiről nem né a visszaéléseket akár politi- szolgáltatott adatokat. Az ilyen kai, akár egyéni motívumok ügyek keltette visszatetszésnek alapján. Emlékezetes, hogy az lehetett döntő szerepe abban, előző négyéves periódus idején hogy Boross Péter akkori bel­voltak bizonyos viharos ügyminiszter a hálózati szemé- ügyek... lyekre vonatkozó nyilvántartá­Amikor Torgyán József szem- sokat teljes egészében titkosí- bekerült az Antall-kormánnyal, totta­kirobbant a „borítékügy". v Torgyán más kisgazda képvise- Folytatás: 3. oldal /

Next

/
Thumbnails
Contents