Színes Vasárnap, 1996. október (3. évfolyam, 40-43. szám)

1996-10-06 / 40. szám

Mártírok emlékezete Országszerte megemlékezéseket tartottak a 1848-49-es szabadságharc vezérkarának Aradon kivégzett 13 tábornoka és az első felelős magyar kormány miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos tiszteletére. A kormányfővel Pester végzett a sortűz azon a napon, október hatodikán, amikor a magyar honvédség tizenhárom tábornokát Aradon kísérték a vesztőhelyre. (Beakő Imre felvétele)----------------------------------------------------------------------------­Letiltották a gyorsulási versenyeket . Kevesebb lett fo^jd^baleset \étiltották az egyre népszerűbb - és egyre nagyobb viharokat kavaró - gyorsulási versenyeket. A rendőr ezentúl előállíthat­ja azokat, akik a rendelkezés ellenére versenyeken indulnak. A rendőrség közlekedési vezetőinek országos értekezletén ér­tékelték az idei baleseti statisztikákat is. Az elemzés alapján úgy tűnik, biztonságosabban vezetünk, mint tavaly. A gyorsulási versenyek illegáli­sak, veszélyt jelentenek mind a közlekedés, mind az állampolgá­rok biztonsága számára. Ezért a rendőrség mindent meg fog tenni a jövőben, hogy megakadályozza ezeket a versenyeket*- mondta Túrós András közbiztonsági fő­igazgató tegnap a közlekedési ve­zetők országos értekezletét kö­vető sajtótájékoztatón. (Ezek rö­vidtávú versenyek, ahol csak a járművek gyorsulása számít.) A pénteken elfogadott álláspont ­amelyet az ügyészséggel is egyez­tetett a rendőrség - indoklása szerint a versenyeken részt ve­vők tömegesen követnek el közle­kedési szabálysértéseket, zavar­ják a környéken élők nyugalmát és a közlekedési rendet. Emellett közlekedési bűncselekmények elkövetőit is vonzzák az autós­erőfitogtatások. A közlekedési rendőrök ezért szombattól köte­lesek intézkedni a versenyek helyszínén. Folytatás: 3. oldaj' T „Tokaj szőlővesszein...” Nincs márkaneve a nektárnak Szemesnek áll a világ. Természetesen a szőlőszemekre gondolnak a jó tokaj-hegyaljai szőlősgazdák, abban bízva, hogy az idei szü­ret után is kelendő lesz a portékájuk. Szemesnek áll a világ, gondolják ugyanezt azok is, akik nem vesződnek a telepítéssel, metszéssel és a szüreteléssel, hanem a máshonnan beszerzett, gyenge minőségű borokat címkézik újra, és így feljavítva hozzák forgalomba a hamis nedűt. Ilyenkor, szü­ret tájékán, újra és újra felmerül a kérdés: hol terem az igazi to­kaji, kik azok, akik csak a nevet használják, és mit lehet tenni ez ellen? S hogy lehet az, hogy szerte Európában „Tokai" feliratú pa­lackok hemzsegnek az élelmiszerüzletek polcain? Ennek járt utá­na munkatársunk. Információnk az 5. oldalon Nincs okom lemondani - mondta lapunknak Suchman'\ojJjJ&/Q Titkos kapcsolatban Tocsik és a Vektor? . Aa ... wVru Az ÁPV Rt. teljes vezérkarának menesztésével a Tocsik-ügy va­lószínűleg nem befejeződött, ha­nem éppenhogy elkezdődött. A jövő héten már felállhat a parla­menti vizsgálóbizottság, amelyet az ellenzék kezdeményezett, de tevékenységét a kormánypártok is támogatják. Az ellenzék szá­mára talált kincs a Tocsik-Vek- tor-ügy, mivel a politikai bot­rány olyan időszakban robbant be a közéletbe, amikor a korrup­ció a tömegeket minden eddigi­nél jobban irritáló kérdéssé vált. Azt már tudni lehet, hogy a T. Ház jövő hét eleji ülésén mind­egyik ellenzéki párt - és válasz­képpen persze a koalíció két pártja - kifejti álláspontját erről az ügyről. Az ellenzék két felívelő pályájú politikusa, Orbán Viktor és Torgyán József ettől az eddi­ginél is gyorsabb népszerűség­növekedést vár, míg Lezsák Sándor, Giczy György és Szabó Iván azt remélik, hogy felzárkóz­hatnak. A kormányfő helyzetét megnehezíti, hogy a jelen poiiu- kai válság máris kikezdte a szo­cialisták és a szabad demokra­ták között helyreállított koope­rációt. Horn Gyula miniszterel­nök-pártelnök tájékoztatta ugyan az ÁPV Rt. igazgatótaná­csára és felügyelőbizottságára vonatkozó döntéséről koalíciós helyettesét, de nem konzultált előzetesen a szabad demokra­tákkal. így az SZDSZ-es kor­mánytagok a kormányülés érde­mi munkájának megkezdése előtt megkísérelték rábeszélni Suchman Tamás minisztert a le­mondásra, és utóbb sem csinál­tak titkot abból, hogy szerintük a privatizációért is felelős mi­niszternek távoznia kellett vol­na. Horn Gyula és a szocialista miniszterek ezt visszautasítot­ták. Maga Suchman Tamás, akit erről szombaton délután megkérdeztünk, munkatár­sunknak ezt mondta:- Nincs okom lemondani. FIÓKSZERVEZET Meg­alakult a Fidelltas, a Fi- desz-Magyar Polgári Párt diák­társszervezete, a KÖSZ ‘90 jog­utódja. A tegnapi alakuló ülé­sen elfogadták az alapszabályt, és megválasztották a tisztség- viselőket. A szervezetet egye­temisták és főiskolások hozták létre azzal a céllal, hogy aktí­van részt vegyenek az ifjúsági közéletben, külpolitikai, kultu­rális és tudományos köröket működtessenek, és pályázato­kat, konferenciákat, tanulmány- utakat, nyári egyetemeket szer­vezzenek. A Fidelitas nem ér­dekvédelmi szervezet, ezért a felsőoktatás mai rendszerét, a tandíjrendszer bevezetését nemcsak szociális, hanem szakmai, gazdasági szempont­ból is elítéli. A sajtótájékozta­tón hangsúlyozták: szükség lenne a felsőoktatási intézmé­nyek közti átjárhatóságra és a folyamatos szelekcióra, hiszen a felsőoktatás rendeltetése nem kizárólag az egyéni meg­élhetés, hanem a közösség számára is fontos gazdasági erőforrás biztosítása. Nem hunytam szemet visszaélé­sek felett, mert nem tudtam visszaélésekről, és nem Is vet­tem részt ilyenekben, sőt tilta­koztam a sikerdíj mértéke ellen, és felléptem a degresszió érvé­nyesítése mellett. Ez nem változ­tat politikai felelősségemen. Ne­kem, aki annyi bírálatot kaptam azért, mert, úgymond, kézzel ve­zéreltem, el kell könyvelnem: ha ebben az ügyben valóban foglal­koztam volna részletekkel, ha úgy tetszik, kézi vezérlést alkal­mazok, akkor ez nem történt volna meg. Csak hát éppen több úgy tuam, nogy a jovo neiqn i kezdődő parlamenti és a hama­rosan induló ügyészségi vizsgá­lat kiterjed két különösen fontos kérdésre, amelyek perdöntőek lehetnek. 1) Hová került a Tocsik Mártának kifizetett 804 millió? 2) Mi az oka, hogy Tocsik elsősorban a Vektor által képvi­selt önkormányzatokkal folyta­tott tárgyalásokon ért el ered­ményt? Ahogy Rubicsek Sándor. a Kormányzati Ellenőrzési Iroda elnöke mondotta: „Tény, hogy Tocsik Márta nem tudott volna megtakarítást elérni a Vektor- Suchman Tamás kezéhez semmi sem tapad a Tocsik-féle ügyben. A privatizációért felelős miniszter nem vett részt a szerződéskötésben, és amint értesült a megbízásról, intézke­déseket hozott - jelentette ki Horn Gyula a Magyar Szocialista Párt Országos Választmányának szombati zárt ülésén. Kiszi­várgott hírek szerint a pártelnök-miniszterelnök közölte, hogy a kormányzat tovább vizsgálja a szerződés ügyét. Amennyiben bebizonyosodik, hogy abban vagy bármilyen más gazdasági ügyben szocialista politikus is érintett, Horn Gyula azzal szem­ben igen határozottan fellép. Lyy bwgs lie,,:,«) j\ű ú rfwoö«.«náfiyi u.úseri rendhagyó­nak minősítette a kormány pénteki határozatait. Az vezérelte a kabinetet, hogy azok viseljék a felelősséget, akik a Tocsik Már­tával kötött szerződés aláírásáról döntöttek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy tisztességesnek tartja Suchman Tamást, akinek privatizációt felügyelő minisztersége idején az ÁPV Rt. mintegy 1300 döntést hozott. A miniszterelnök leszögezte, hogy a felügyelőbizottságtói nem kapott jelzést a konkrét ügyről. Az MTI értesülése szerint Puskás Sándor, az ÁPV Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke július 1 -jén kelt levelében arról tájékoztatta a kormányfőt, hogy a felügyelőbizottság felveté­seire és javaslataira csak néhány esetben és akkor sem kielé­gítő formában történt intézkedés. A testület úgy látja, hogy sem a kormány, sem pedig a privatizációért felelős miniszter nem támaszkodik eléggé a felügyelőbizottság munkájára. Pus­kás Sándor a levélben általánosságban beszámolt a privatizá­ció és a vagyonkezelés ellenőrzésének tapasztalatairól, rámu­tatva a szabályozásbeli hiányosságokra. mint 1300 nagy ügyben kellett ebben az időben döntenem. Suchman végül utalt arra, hogy a felügyelőbizottság javas­latait, mint az MTI-nek adott nyilatkozata is tükrözi, nem hagyta figyelmen kívül. nélkül... Valószínűsíthető, hogy közös ügylet volt." Ha ez bebizo­nyosodik, az egész ügy új dimen­ziókat kap. A következmények ma még nehezen beláthatóak. Munkatársunktól További részletek a 3. oldalon Rendőri gázolás, (qS^Q " 'Masz Judit állapota kritikus Balesetet szenvedett szombat reggel Halász Judit, a Ma­dách Színház művésze. Épp a Rommer Flóris utca és a Mar­git körút sarkán igyekezett át az úttesten, amikor K T„ a Pest Megyei Rendőrkapitány­ság hadnagya elgázolta. A rendőrtiszt egy álló kocsisort kielőzve, a villamossíneken hajtott a Moszkva tér felé. Halász Juditot koponyaala­pi töréssel, agyzúzódással, öntudatlan állapotban szállí­tották a János Kórházba. A művésznő még a késő délutá­ni órákban is életveszélyes állapotban volt, bár idő­közben visszanyerte öntuda­tát. Érdeklődésünkre a megyei kapitányság ügyeletes tisztje elmondta, a K. T. vezette au­tó nem volt felszerelve meg­különböztető jelzéssel, a közlekedési manővert tehát a vezető saját belátása és mérlegelése szerint hajtotta végre. Kérdésünkre, hogy a megyei rendőr intézkedhet-e a kapitánysághoz tartozó körzeten kívül, azt a választ kaptuk, hogy a rendőrnek, ha szükséges, az ország egész területén intézkednie kell. A kapitányságon egyéb­ként nem tudták megmon­dani, hogy a hadnagy szol­gálatban volt-e a baleset ide­jén. Békétlenek Izrael és a palesztinok az alagútban rekedtek (2. oldal) Kútvölgyi-ügy Az igazgató még azt sem 2*udja, vajon a végki­elégítésekre lesz-e pénz (3. oldal) Torzó született Hasadt a carrarai már­vány, megnyúlt a hat vezér Mátészalkán. Ri­portunkban megszólal a szobrász (4. oldal) Elsüllyedt hajó Az újpesti (6. oldal) öböl titka Az enciklopédista Sebeők János visszavo­nult a Váci útra - reme­te lesz (7. oldal) Kokó, a legnagyobb Filozofál a bokszoló (9. oldal) Balatoni válás Zamárdi és Szántód vi­táját újabb népszavazás dönti el (11. oldal) Kapitánykeringő Szövetségi kapitányok mennek és maradnak, Vajda Vilmos beleőszült a dirigálásba (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 14, 26, 27, 36, 37, 38 Pótszám: 43

Next

/
Thumbnails
Contents