Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1876

TANULMÁNY A CLASSICAI TUDOMÁNYOK ÚJRA FELELESZTESE IDEJÉBŐL. (NÉMET ÉS MAGYARORSZÁG.) classical tanulmányok a XV. század elején lépték át Olaszhon határait. A „miként“ felől azonban határozott feleletet adni nagyon bajos volna; mert ^ezen átszármazás nagyban függött azon politikai viszonytól, melyben az illető nép Olaszországhoz állott; egyesek vagy nemzetek rokon- vagy ellenszenvétől s igy ama bizalom- vagy bizalmatlanságtól, melylyel olasz intézmények, vállalatok, erköl­csök és tudományok iránt viseltettek. „Az antagonismus a római törzsű déli, és a germán fajú éjszaki nemzetek között még nem enyészik el“. Cantu C. I. — Né­metország bizalmatlankodva az olaszokra cselfogásaik, gőgjök és erkölcsi romlott­ságuk miatt: ezen kedvezőtlen kedély-hangulatukat azon tudományokra is átvitték, melyeket az olaszok hirdettek; a francziák, spanyolok rokonságuk alapján szívesen fogadták be az újólag feltámadt ókort s előszeretettel ápolták azt. De a korlátokat nem ismerő, vagy azokat hathatós szellemével lerontó egye­temes műveltség, melynek a classicai tanulmányok elsőrendű képviselői voltak s maradnak mindenkoron — ama politikai indokokból származott gátokat csakhamar lerontották. A németek uj találmánya — a nyomda első szövetkezett az ókor classieismusával s a fenállott politikai ellenszenvet elenyésztetve — áthidaló kap­ósul szolgált, hogy az ókornak a görögök által megmentett, az olaszok által fel­karolt szellemkincseit a speculativ germán szellem lénye egész mélységével, elméje teljes élével és jelleme szívós kitartásával felölelje. A humanismus a costniczi és bázeli zsinaton lépett először a világ színpadára ; világpolgári természeténél fogva csakhamar minden nemzetre egyaránt gyakorolta képző hatását; csak az első lökésre volt szükség, s a mint a népek annak műkin­cseivel megismerkedtek, a humanismus gyorsan ragadta azon színvonalra, melyen élvezettel foglalkoztak nemcsak a latin s görög nyelvvel, hanem egyéb szaktanul­mányokkal is. Azonban „ilyféle tudományok nem tartották volna fel magukat máskép, mint, a nagyok pártfogása által, mi (Olaszhonban) megvolt. Italia zsarnokocskái vetélked­tek a fölött, ki kedvez inkább a tudósoknak, mintha azt remélték volna, hogy ekként megcsalhatják az utókort .............Versenyeztek a tudósok díjazása folytouos javítá­sában, követségekkel bízták meg őket; utazásaik a városokon keresztül valódi dia­1*

Next

/
Thumbnails
Contents