Ügyvédek lapja, 1891 (8. évfolyam, 1-52. szám)

TARTALOM-JEGYZÉK AZ „ÜGYVÉDEK LAPJA“ 1890-iki ÉVFOLYAMÁRÓL. S/.ára I. Vezórczikkek. Az uj év kezdetén .............................................. 1 A kőd.............................................................. 2 Dr. Illés Károly. A bűnvádi eljárás reformja 3 Decentralizálás gőzerővel............................... 4 A táblák szétosztása hátralék nélkül ... 5 Az igazságügyminiszter progrsmmja ... 6 Kókán és védelme ?.............................................. 7 A ndrássy Gyula gróf......................................... 8 A- tábla ünnepe.................................................... 9 A titkos konferenczia........................................ 10 T örvényjavaslat a kir. táblák decentralizáczió­járól.................................................................. 11 1 A kir. táblák deczentralizácziójáról szőlő ter­vezet .................................................................. 12 | A birói függetlenség............................................. 13 A megkritizált évi jelentés.................. 14 B aross és a tözsdebirőság....................... 15 A deczentralizác ió ......................................... 16 A királyi táblák szétosztása.............. 17 N yugdíj és deczentralizáczió................... 18 A választás előtt ............................... 19 Sze mélyi kérdések a deczentralizáczióban . . 19 A másodbiróságok uj szervezése......... 20 A deczentralizáczió életbeléptetése .... 21 Reformok a büntetőjog terén.............................. 22 A z állampolgárság............................................. 23 A deczentralizáczió és a vidéki városok . . 24 A deczentralizáczió elhalasztása ..... 25 Dr. Szokolay J. A birák kizárása a képviselő­házból ............................................................. 26 Uj szellem az uj palotában.............................. 27 Biró nem lehet, de ügyvéd lehet .... 28 Reformvajudások . . -....................... 29 A törvénykezési palota........................ 30 A végrehajtók országos értekezlete .... 31 A birói szervezet reformja................... 32 A közigazgatás reformjogi szempontból . 33 A legújabb kormányrendelet .......................... 3* A büntető törvénykönyv jubileuma .... 35 Börtönrendszerünk................................. 36 A z igazságügyi reformok....................... 37 Ügyvédi kényszer a sommás eljárásban . . 38 A korona és tanácsosa............................ 39 K i az apa?................................................. 40 Kik informálják a minisztert.................. 41 Eskü dtszéki tárgyalás az uj palotában ... 42 A birói praxis bogarai ............................... 43 M ég egyszer a birói praxis bogarai .... 44 Az ügyészi szervezet................................. 45 Z árt ajtók mögött...................................... 46 A bagatell eljárás reformja...................... 47 A fizetési meghagyásokról...................... 48 A büntetötörvénykönyv novellája .... 49 Az igazságügyi budgetvita...................... 50 S zilágyi Dezső a kegyelmezési jogról ... 51 Homo. Erkölcs a jogban...................... 52 I I. Szakczikkek. Dr. Jelűnek Arthur. A kitagadásról I.-Il. . . 1—2 Roth Nándor. Végrehajtási ügyekben kit illet meg a jog, a követelések behajtására ügy­gondnokot kinevezni ? I.-Il........................1—2 Dr. Schoenberg Ferencz. Téves törvény magya­rázat .............................................................. 1 Dr. Blum János. Törvényjavaslat az örökösö­dési eljárásról...................................... 1 Pethö Miklós. A feltételes szabadságra bocsá­tásról .............................................................. 1 M. Felebbvitel a sommás eljárásban I.-Il. 2. 3. 4. 5. 6. Schmiedl Ignácz. A váltói jogutódlás hatálya 2 Kisfaludy László. A feltételes szabadságra bocsátásról........................................... 2 Szám Stricker Adolf. Tudományos és gyakorlati képzés I.-II.......................................................2-—4 D r. Illés Károly. A bűnvádi eljárás reformja 3 Dr. Fenyvessy Ferencz. Egy alaptalan vád 3 Szürnyeghy Miháiy. A megdorgált törvényszék 3 Dr. Molnár J. A prdts 101. §-ához .... 3 Dr. Imrlk Péter. A czégjegyzésröl, tekintettel a csödtv. 54. §-ára.................................... 4 Dr. Jetiinek Arthur. A hagyatéki eljárásról szóló törvényjavaslat IMI...............................5—6 Dr. Fodor Ármin. Kihirdetés vagy kézbesítés 5 Dr. Kelemen Ármin. Adalék a vghtsi törvény 187. §-ához ................................................... 6 H avass Károly. A vghtsi törvény 187. §-ához 7 Róth Nándor. Az alap- és felülfoglalási vég­rehajtások körül felmerülő bonyodalmak rendezéséről ................................................... 7 D r. Sánta Elemír. A btkv. 104. §-ának ese­teiben, az 54. §-ban meghatározott mellék- büntetések ösztbüntetésben kiszabhatók-e ? 7 Wágner Albert. A felebbezési határidő sommás perben ............................................................. 7 ( M.) A jogreformok számokkal illusztrálva . 8 Dr. Baumyarten Izidor. Az előzetes letartóz­tatás és vizsgálati fogságról I.-Il .... 9—10 Dr. Dampf Sándor. Felebbvitel a sommás el­járásban ............................................................. 12 Dr. Bölöni László. A kir. táblák decentralizá­cziója.............................................."... 13 D r. Molnár J. A btkv. 336. §. 3. pontjához 13 Dr. Imling Konrád. A végrehajtási zálogjog bekebelezéséről.................................................. 14 D r. Herczegh Mihály. Felebbvitel a sommás eljárásban.................................................... 14 Osváth Imre. Végrehajtás a kincstár követelései miatt................................................ 14 Dr. Márzer Kálmán. Mikor jár le és évül el, a látra szóló váltó az elfogadóval szemben I.-1Í1........................................................14. 15. 16. D r. Jelűnek Arthur. A közönséges helyettesítés 16 Dr. Sánta Elemér. A fenyitö-zárlatról ... 16 Dr. IVessinger L. Kétféle bizományi áru . . 16 Dr. Jelűnek Arthur. Az országgyűlés tagjainak tanúzási kötelezettsége I.-II..........................17—18 Dr. Fischer Lajos. Az ügyvédi kényszerről a . szóbeli felebbviteli eljárásban.................... 17 V argha Ferencz. A zsarolás bevégzése s kí­sérlete .............................................................. 18 Dr. Fodor Ármin. A beneficium novorum 21 Dr. Fischer Lajos. Még egyszer az ügyvédi kényszerről................................................... 21 Rei nitz József. A vaspálya elleni tartási és neveltetési igények átruházhatósága ... 22 Vargha Ferencz. Az előzetes letartóztatás meg­szüntetése ...................................................22 — 23 Dr. Szokolay István. Az ügyvédség feledett reformja........................................................ 23 D r. Pap József. A házbéradó megállapításának kérdéséhez................................................... 24 Re initz József. A vaspálya üzeménél megsé­rülttel kötött egyezség hatálya annak halála esetében........................................................ 25 Dr. Freund A. A váltókifogásokhoz .... 25 Vargha Ferencz. A jogos védelem tulr.ágása I.-1I1........................................................ 26. 27. 28. D r. Molnár A. A váltókifogásokhoz .... 26 Dr. Imling K. A felebbviteli bíráskodás gyakor­lása végrehajtási ügyekben l.-II..................27—28 D r. Schoenberg F. Epitési iparunk s a buda­pesti tőzsde választott birósága .... 28 Káplány Géza. Telekkönyvi bolondgombás 29 Róka József. Az italmérés engedélyezése körül felmerülő bélyegilleték ékről......................... 29 F arkas Lajos. A kir. ügyészségek strafkom­pániái............................................................. 30 Dr. Moravcsik E. Törvényszéki eímekortani casuistika I.-II.................................................30—31 Szám Dr. Dobi J. Albirák a törvényszékeknél I.-II. 31—32 (r. a.) Néhány szó bagatelle-eljárásunkboz . . 31 Buchwald Lázár. A visszvégrehajtás egyik esetéről......................................... . 31 Dr. Illés K. Bűnvádi esküdtszék I.-II. . . . 32—33 Dr. Goldberger I. A visszvégrehajtás egyik esetéről ............................................................. 32 F arkas Lajos. A büntetés feltételes elengedé­séről .................................................................. 33 Dr. Fürth Miksa. Adalék a tkönyvi rdts 74. §-ához............................................................. 33 Dr. Kalmár Antal. A visszvégrehajtás kérdé­séhez .................................................................. 33 Dr. Molnár J. A hamis eskühöz......................... 34 D r. Király Sándor. Sommás visszahelyezés és zárlat....................................................... 34 D r. Fiilöp Zslgmond." A visszvégrehajtás egyik esetétől............................................................. 34 D r. Goldberger Izidor. Néhány szó a csőd­törvény reformjához........................................ 34 L ányi Bertalan. Az átadás jelentősége a vég­rehajtási árverésen alapuló tulajdonszerzés cselekményében.................................................. 35 R óka József. A megsemmisített árverési jegy- zökönyvön lerótt okirati bélyegérték vissza­térítése .............................. 36 D r. Halász Frigyes. Gyorsabb igazságszolgál­tatás ............................................................. 36 D r. Kalmár Antal. A perjogi halasztások kér­déséhez ........................................................ 36 H ogyan tárgyalnak a főváros közigazgatási bizottságában.............................................. 36 R óth Nándor. Egyház-községi adó képezheti-e ujjitási szerződés tárgyát ?...... 37 Dr. Báttaszéki Lsjos. A részegség mint bűn­ügyi beszámítást kizáró ok.......................... 37 D r. Relner János. A kegyúri jogról .... 38 Dr. Taub Ármin. Halál általi hitelesítés és az elmebetegség.............................................. 38 Osvá th Imre. Vitás tulajdonjogi kérdés az egyes hitfelekezetek és a község mint er­kölcsi testület között.................................... 39 Dr. Báttaszéki Lajos. Kritikai megjegyzések a Plósz-féle törvényjavaslatra 1.-V1I. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Róth Nándor. Ha egyetemlegesen kötelezett adóstárs a hitelezőnek a közős követelést meghaladólag teljesít fizetést minő jogczimen követelheti azt vissza ? . 40 Genersich Antal. Gyakorlati megjegyzések a tetemvizsgálathoz......................................... 40 A kir. ítélőtáblák és kir. főügyészségek újjá­szervezése I.-Il...............................................41—42 (T.) A javaslat I.-VI. . . 42. 43. 44. 45. 46. 47. Sztehío Kornél. A zsidó válóperekben hozott Ítélet jogerejüségéről.................................... 43 Vargha Ferencz. A pótmagánvád a gyakor­latban ............................................................. 45 | Adalék a csalárd bukás kérdéséhez .... 46 Dr. Sánta Eiemér. Ingatlan ismételt eladása I.-1V.................................................. 46. 47. 48. 49. D r. Róth Pál. A budapesti tőzsdetanács fe­gyelmi ügye............................................ 47 D r. Fried Vilmos. A beismerésről a bűnvádi eljárásban.................................................. 47 Dr. Baumgarten izidor. A feltételes elítélés 48 Biró Antal. A judikatura egyöntetűségének biztosítása............................................. 49 i Vargha Ferencz. A szemérem elleni vétség illékes birósága....................................... 49 D r. Molnár J. A fizetési meghagyásokról szóló javaslat........................................................ 49 T . A fizetési meghagyásokról szóló javaslat . 50 Farkas Lajos. A büntetötörvénykönyv novel­lája l.-II..........................................................50—51 D r. Sánta Elemér. A büntetötörvénykönyv 400. §-a és a régi gyakorlat.............. 50

Next

/
Thumbnails
Contents