Új Barázda, 1924. május (6. évfolyam, 84-105. szám)

1924-05-06 / 84. szám

V * A visszanyert hang. Örömmel üdvözöljük a béke fehér lobogóját, amely lehetővé teszi, hogy mintegy három heti kényszerült szünet után tovább folytathassuk ujságirói hiva­tásunkat. A lezajlott, rendkívül szívós harcban volt hatalmi kérdés is, pénz­kérdés is. Megannyi sikertelen kísérlet után sikerült kiegyenlíteni mindkét kérdést a munkaadók és munkások kölcsönös megegyezése alapján. Ne firtassuk tehát utólag, hogy ki maradi a győztes fél ebben a kínos erömér- kőzésben. Egy bizonyos, és ez az, hogy a közérdek feltétlen vesztes volt, mert a sajtó némasága károsan zavarta és bénította a kulturális és a gazdasági élet működését. A küzdelembe tudva­lévőén a kormány is beleavatkozott. Látván azt, hogy a szociáldemokrata párt saját közlönyének és két vele alkalmilag társult polgári lapnak meg­jelenését biztosította akkor, mikor az egész sajtó némaságra volt kárhoz­tatva, az egyoldalú propagandának és illetlen előnyök szerzésének azzal veteti véget, hogy a lapok megjelenését ál­talában megtiltotta. Ez a tilalom azon­ban a sztrájk megszűnésével véget ért. Immár újra éledt a magyar sajtó, újra megpezsdül az alvó vér, megszólal a lelkiismeret szava, megindul a nyil­vános ellenőrzés, irányítás bírálat s felzajlik a szellemi élet, amely a sajtó hatalmas közvetítő ereje nélkül szárny- szegetten hanyatlik a bénulás és a — poshadtság állapotába.- = 1277. Habsburg! Rudolf meg­Május ismétli íf. Otakár cseh - ki­rállyal való szerződését. Ma­gyár részről évek óta sürget­— ___„ geíték, hogy Otakár azokat a vár akat, amelyeket az északnyugati hatá­ron elfoglalt, adja vissza, Otakár mindig talált valami űrügyet a késielkedésie é- minden talpalatnyi földet úgy adott vissza mintha ezzel valami nagy kegyességet cse lekednók. Habsburg:. Rudolf érezte, hogj ennek a huzavonának eiőbb-utóbb hábori lesz a vége, amely az ő búzáját érlelheti a magyaroknak kedveskedett. Azzal is hogy ő kezdeményezte a király nagynén­iének, Margitnak, szentté avatíatását. Di úgy .tett, mintha komolyan bíznék a tartói békességbe;!, Oiakárra! szerződést kötött nyomatékosan hangoztatja, hogy Magyar ország haladéktalanul kapja vissza a 1273-ban elfoglalt várakat. Összeült a római mtógazdasági nemzetközi kongresszus A magyar kormányt Schándl Károly dr. képviseli Rómában most folyik a nemzetközi mezőgazdasági intézet ez;vi közgyűlése, amelyre a világ negyvennégy állama küldötte el képviselőit. Magyarország képviseletében a kormány megbízásából Scliatidl Károly dr. földmivelésügyi ál­lamtitkár és Blaskovich Sándor volt or­szággyűlési képviselő vesznek részt a tanácskozásokban. A magyar gazdasági intézmenyeKet mayer jauos zott földmivelésügyi miniszter, a Falu Országos Szövetség elnöke, képviseli. A kongresszus folytatja az előző kongresz- szuson be nem fejezett ügyek tárgya­lását, valamint a mezőgazdasági több­termelés lehetőségeit vitatja meg nem­zetközi vonatkozásaiban. Korányi Frigyes báró pénzügyminisz­ter a pénzügyi újjáépítéssel kapcsolat­ban nyilatkozott s többek között a kö­vetkezőket jelentette ki: — A bankóprés a jövőre le van zárva, a fedezetien la-.h.j sgyk.b :rséfás­nak v.'ge vjn.. A rég; adó-csajokat még ki kell fizetni, erre míg keli pénzt adni. Mától kezdve azonban lezárjuk a régi kei szakot. — A tegnapi miaíczferian'cson meg­állapodtunk abban, hogy a legnagyobb eréllyel ■szeraü.-.k érvényt a takarékos' kódúinak. A büdzsében meg további mértékben vizsgáljuk, hogy mit lehet megszüntetni, milyen kiad.sokat leh t megtakarítani. Az újabb megszór,'fások sorában első helyen a forgalmi akadá­lyok szerveinek megszán:.rés: ad. A kivitelt most már a leggyorsabb t.m- pohan szabiddá tesszük Azokat a s-z hí­veket, amelyeket eddig ez a korlátozás tartott életben, most megszűntetjü’t. A heh,.zalai korlátozásait egyelőre még Gazdasági és feorászaíi kongresszus Szegeden A gazdasági egyesületek hanyatlása a gazdaíársadalcm nemtörődömsége miatt következett be — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — ekben kéri a kormányt, gondoskodjék a kivitelről, valamint mind a belföldi, mind a kiviteli szállításoknál taritakedvezmé­nyektől s végül arról, hogy a mellékter­mékeket szolgáltató anyagok kivitele eliil- táSsék. Staub Elemér a jelenlegi kilátástalan világpiaci helyzetet vázolta és határozati javaslatot terjesztett az értekezlet elé, mely­ben kéri a kormányt, hogy a bortermelés katasztrófájának kikerülése céljából foly­tasson olyan gazdasági politikát, amely a jelenlegi helyzeten változtatni tud. E te­kintetben rámutat a külfölddel kötendő ke­reskedelmi szerződések nagy fontosságára. Ezután Pálinkás Gyula a must feldol­gozása körül végzett kísérletekről tarlóit előadást. Hangoztatta a must ipari feldol­gozásának szükségét, mert szerinte a mustszirup és szőlőcukor számára bel- ftVdön és külföldön is tudnánk piacot teremteni. Végül Aigner Károly dr. el nők ki­hirdette a Duna-Tiszakőzi Mezőgaz­dasági Kamara permetezési versenyé­nek feltételeit, melyet a peranosi-yjcra elleni védekezés megkönnyitése céljából rendeznek. Mennyi íakfcérí kel! fizetni a májusi negyedre? A népjóléti miniszter a lakbéreket rendeletben szabályozta. A rendelet sze­rint májusra már aranykorona alapon kell fizetni a lakbért. Ennek mérték? az 1Q17. november 1-jei bér. Májusra ennek a bérnek 7cu-a fizetendő arany valutában. Vagyis, ha valaki 1Q17. no­vember 1-én 100 korona negyedévi bírt fizetett, akkor mo:t ennek 7"ő-át, vagy­is 7 koronát fizet aranwalutában. Mi­vel egy aranykorona egyenlő 1G 000 papirkoronával, a bérió 7-szer 16 000, vagyis 112.000 papirkorona lakbért fi­zet a májusi negyedre. Étihez jön míg ennek 25o/j-a kincstári részesedés, 28 ezer korona és 5% ?. közüzemi pótlék, nmén 5600 korona, * vagyis összesem 145 Coli koronát tesz ki végösszegében a májusi negyedre fizetendő bér. A közüzemi pótlék helyenként változik. A rendelet szerint a lakbért május 15-ig kell lefizetni. Az ország minden részéből összegyűlt gazdasági egyesület képviselői május 4-én tartottak országos kongresszusu­kat Szegeden a város közgyűlési ter­mében. A kongresszuson a magyar me­zőgazdasági élet számos szaktekintélye jelent meg. A kongresszust Pargly Emil főispán nyitotta meg. Rámutatott a kongresz- szus céljára: a magyar gazdatársada­lom egységes megszervezésére. Fel­hívta a gazdatársadalmat a magyar nemzeti bank részvényeinek jegyzésére. Indítványozta, hogy táviratilag biz­tosítsák hódolatukról Horthy Miklós kormányzót, ragaszkodásukról és bizal­mukról* jzedíg 'Bethlen István gróf mi­niszterelnököt és nagyatádi Szabó Ist­ván földmivelésügyi minisztert. A kon­gresszus az indítványt egyhangú lelke­sedéssel tudomásul vette. Ezután Almássy Imre gróf egységre hívta fel gazdatársait. Óhajtja, hogy Magyar-ország agrárország legyen es hogy a többtermelés ne legyen üres szó. Somogyi Szilveszter dr. polgármes­ter üdvözlő szavai után Eabricius Endre, az OMCih tőtitkára, a mezőgazdasápi egyesületek szervezetével foglalkozott. Gesztelvi Nagy László, a Duna-Tisza- közi Gazdasági Kamara igazgatója lel­kes szavakkal buzdította a gazdasági egyesületeket fokozottabb munka kifej­tésére, hogy a mezőgazdasági érdeke­ket minden oldalról fenyegető támadá­sokkal szemben védekezhessenek. Staub Elemér nyugalmazott államtit­kár le..zéóebfcn megállapító.ta a«t, hogy a gazdasági egyesületek hanyatlása a gazdatársadalom nemtörődömsége miatt következett be. A föld népe szervezet­lenség’ hiányában a szociáldemokrácia karjai közé kerül. Ezután Lázár Dezső, a hódmezővásár­helyi gazdasági egyesület elnöke, fel­tette ki áilásnontiái a gazdasági egye­sületekről. Ki kell ragadni a gazdakö­zönséget a közönyösségből. Minden egye: gazdának helyet kell adni a gaz­dasági egyesületekben. Nevelni kell a gazdaközönséget, hogy belássa azt, hogy az egyesülésben rejiik az igazi erő, amely alkotni és teremteni tud. A gazdasági egyesületek intenzív meg­szervezésére vonatkozó határozati javas­latokhoz sok értékes hozzászólás tár­tént. Purgly Emil főispán összegezte a fel­szólalók javasla ai’. Megállapitot'a, hogv a gazdatársadalom tigvét nagy lépések­kel viszik előre az ilyen mélyenjáró vitákkal. A kongresszus zárószavaival véget ért Országos borászati értekezlet Vasárnap délután folyt le Szegeden az országos borászati kongresszus. Aigner Károly dr. főispán megnyitója után Drucker Jenő dr. a csemegeszölőíermelés helyzetéről és kilátásairól tartott előadást s meg­állapította, hogy mindaddig,amigaz export­viszonyok meg nem változnak, a csemege- szőllö termelését elősegíteni könnyelműség volna. Rámutatott a bortermelés mellék­termékeinek kihasználási módjaira s az ezzel kapcsolatos ipari lehetőségekre, végül határozati javaslatot terjesztett be, ame­Budapesti Takarék­és Vásárpénzíár R.-T. Budapest székesfőváros alapítása. Központi IX., Soroksári-ut 58. Bank-oszkély > IX. , Vámház-körut 1. Sertés-osztály: X. , Gubacsi-ut 6. józ™(eu-67. Foglalkozik: mindennemű vágóállat bizományi eladásával, kereskedőknek és ter­melőknek előlegek nyújtásával, takarékbetétek és-tözsdei megbízá­sok elintézésével, bankügyletekkel. 158 holdas jő homokblriok* melyből körülbelül 120 hold szántónak alkalmas legelő, a többi pedig szőlőnek, gyümölcsösnek való buckás, 2 szobás épülettel, másfél holdnyi akácossal és nyárfással, Soltvadkert környékén, állo­mástól 4 kilométer, 4 hónapi lefizetés mellett 24 vagon, rövidebb lefizetés ese­tén 22 vagon búza áráért eladó. Azon­nal elfoglalható. Tulajdonos: Diósv, Bpest. ThökOly-ut 162. Tel.: |6zsef 84-57. VI iliíM 18^4. májas (5, keiW „A fedezetlen fo&nkjegy- kiboesátásnak vége vaa44 A külföldi kölcsön ügye jól áll — A kormány a legnagyobb eréllyel szeress érvényt a iaka* r ék eske diáénak Korányi Frigyest báró pénzügyminiszter' nyilatkozata bizonyos mértékben fenn kell tartam. — A 2 j0 milliós köleséin, valami,. í a százmilliós előleg ügye jól áll. Azt természetesen nem lehet napra kiszá­mítva megmondani, hogy mi :or fogja-: folyósítani, Á legközelebbi hec lcen be­iül Londonban értekezlet lesz külföldi bankárokkal és ezen igen komolyan es gyorsan el fogjak inti zni a magyar köl nőn elh:lyezizét. — Nagyon crodá!ko:<rn, hogy a rí or a nemzet lérkérdésérot van szó, akad­nak, akik alaptalan hírekéi terjeszte­nek a kölcsönről. Nem hazafias eljárás ez s célja csak az lehet, hogy meg­lőve:** ék -a közör.scgeí. Végi lenül fel háborító az a híresztelés is, hogy ne­hézségik merültek fel a külföldi köl­csön elhelyezése körül, mert nemcsak hogy nem merült fel semmi nehézség azóta, hogy a nepizöveíscgi urak itt ja:tai hanem a legei íukebb bizonysága s.i ellenkezőjének az, hogy Srnith ur megérkezett. 3 ¥IRTUALIA KERESKEDELMI RT. Budapest, Koívös-íér 2. | FIÓKOK: Debrecen Nyíregyháza. Győr Nagykanizsa Szarvas Szolnok Rzeged Makó Mezőgazdasági j nyers terményeit vétele és eladása.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents