Új Barázda, 1925. június (7. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám

a 19»5 június 3. szerda A Tisza-Maros szögében diadalittasan fejlődik a magyar kuliura Feltalálók a faluban — A végvárrá lett Szőreg lakossága erős kulturf egy vert tart a kezében — A Falu»Szö vétség kiállítása Szőregen — Az Uj BARÁZDA kiküldött tudósítóidtól — Vass miniszter kijelentette, hogy Beniczky Ödön ellen kormányzó­sértés és hivatali titok megsértése miatt a mai napon a bűnvádi el­járás megindult. Beniczky, ha kitöltötte 14 napos jogerős fogházbüntetését, amelyet rá­galmazásért szabtak ki rá, valamint 2 napos fogházbüntetését, amelyet vi­szont párbajvétségért kapott, az újabb bűncselekmények vádja következtében továbbra is letartóztatásban marad. Az „Az Újság" cimü lap ellen az eljárás ugyancsak megindult és Rakovszky Iván belügyminiszter az iratok áttanulmányozása után még az éjszaka folyamán dönt afelett, hogy a tiltott közleményekért milyen megtor­lással éljen a kormány. Vass miniszter a sajtó előtt tett nyilatkozatában ki­emelte, hogy a kormány az államfő ellen intézett példátlan támadást bün­tetlenül nem hagyja s a kormányzó személyét a legmesszebbmenően meg­védi attól, hogy rágalmak és gyanúsí­tások áradatába belevonják. A kor­mánynak ez a határozott állásfoglalása valószínűvé teszi, hogy az „Az Újság“ cimü lappal szemben igen súlyos eljá­rást jognak alkalmazni. nyiiaftkozaia Vass József helyettes miniszterelnök a Beniczky-ügyröl általában a kővetkezőket mondotta az Uj Barázda munkatársának: — Sajátságos, hogy amikor Bethlen miniszterelnök kiteszi a lábát az ország­ból, hogy a nemzetet érdeklő kérdésekben tárgyalásokat folytasson, minden alkalom­mal kísérletet tesznek idehaza a helyzet felbontására. Meg kell állapítani, hogy Beniczky a katonai ügyészség előtt tett vallomásában semmi újat nem mondott, ami az tigy érdemét illeti. Egyetlen moz­zanat van benne csupán uj : ennek a kedvéért telte meg vallomását is és ez az a példátlan támadás a kormányzó személye ellen, amire már jelzőt találni nehéz, — Ezért harangozta be már előre yal- lomását, amellyel a bűncselekmény kide­rítését egyáltalán nem szolgálja. Meg kell állapítani azt is, hogy az államfő ellen in­tézett gyanúsításai közül egy se jelel meg az igazságnak, a cikk tehát csak politikai hajsza indítására irányult, ami nem egyéb, minthogy a nemzetet a konszolidáció útjáról a forradalom útjára iéritik le. Ezt a destrukciót a kormány nem fogja tűrni s elhatározta, hogy engedékenységet a kér­désben nem tanúsít. Vass József helyettes miniszterelnök végül kijeién! ette, hogy a nemzetgyűlés holnapi ülésén a Beniczky-ügyröl napirend e'őtt kormánynyilatkozatot tesz. A Benicsky-ügy a Báréban Politikai körökben a helyzetet külön­féleképpen ítélik meg. A szélső kisebb­ség, elsősorban a szocialisták vörös cso­portja, de épp úgy a velük cimboráié többi szélsőséges pártok is ki akarják használni az esetet a nemzetgyűlésen, hogy' a politikai botrányt mennél na­gyobbra dagasszák. A házszabályok nem adnak ugyan módot, hogy pillanatnyi­lag fokozzák az izgalmat s a nemzet- gyűlés^ elnöke előreláthatóan sem napi­rendelőtti felszólalásra, sem sürgő; in­terpellációra ebből az iigy'bői kifolyó­lag engedélyt nem fog adni. Ha már most a kisebbség Beniczky letartózta­tását mégis szóvá akarja tenni, úgy vár­nia kel! a jövő hét szerdájáig, amikor házszabály szerint interpellálni lehet. A többség a maga részéről azon az ál­lásponton van, hogy a kormányt a leg- nessyebbrr,enő;n támogatja az egész ügy tisztázásában', s mindenki azt’ kívánja, hogy a teljes nyilvánosság mellett de­rítsék fel a körülményeket s a rágal­mazókat példásan büntessék meg. ruházati SZXjüöiTGrL JE TJÉT legelőnyösebben a "HANGYA" vidéki szövetkezeteiben szerezheti bel ^ * Tartalékpénzek legelőnyösebben mint ira- előleg vagy folyószámlabetétek a Hangya j központnál gyümolcsözteibeíők. ” " Szöreg, jumus 2. A Tisza és a Maros alkotta szög­űén fekszik Szőreg község, amelyet év­ezreddel ezelőtt alapítottak a honfog­lalók. »Szőreg« görög eredetű szó, azt jelenti: »l$ten segíts«. £s csodálatosan ezt a községet mintha Isten v|lóban különös kegyelmében részesítené. Lakói mindenkor fejlettebb kultúrájukról tet­tek tanúságot. Elsőrangú földmivesek, kertészek, mindegyik felülakarja múlni a másikat a haladásban. Éppen ezért vártunk többet a Falu Szövetség 'sző, regi kiállítástól, mint sok mástól! Vá-. ragozásunkban nem csalódtunk, mert amit p szőregiek bemutattak, azzal csak megerősítették azt a hitet, hogy a végvárrá lett község kultúrájával verhe­tetlen bástyája nemzeti fölényünknek. Bodú János nemzetgyűlési kép­viselő fogadtatása Pünkösd vasárnapjának délelőttjén volt a kiállítás ünnepies megnyitása. Bodó János, Szőreg község nemzetgyű­lési képviselője, aki a kiállítás kezde­ményezője volt, stanca'oi este étke­zett le családjával együtt Szőregre. Az állomáson a leventék lamp.'onos cso­portja élén a község' vezető rolgáisága várta a képviselőt. Frass Károly fő jegyző mondott meleghangú üdvözlő beszédet, amejyre Bodó Jár.o; váh- szolt. Ezután a helybeliek és a ven­dégek a leventék pattogó nótaszója melleit bevonultak a községbe. A kép­viselőt és családját Kováét Mártó t bíró látta vendégül, a többi pe.'ti vendég- szives fogadásában pedig , Kovács Pé­ter tprvénybiró uramnak tartozunk há-‘ Iával. A kiállítás megnyitása Vasárnap istentisztelet után, amelyet a község nagytudásu esperes-plébánosa: Henny Ferenc celebrált, a lakosság a kiállítás színhelye élőit lévő diadalka­puhoz vonult és itt fogadta a kultusz- miniszier nevében megjelent .Purgly Emil főispánt és Tarnay Ivor alispánt, a törvényhatóság képviselőjét. Tarjáni Lajos állatorvos üdvözölte a vendégeket. Méltatta a kiáilitás jelen­tőségét és köszönet mondott mindazok­nak. akik ennek megkezdését elősegí­tették. Bodó János nemzetgyűlési kép­viselő szólott és hango ta ta, ío.vy csakis ct nemzeti kultiira biztosítja a végső álom teljesedését:. Nagy magyar országot. Purgly Emil főispán, megköszönve az üdvözléseket, megnyitotta ezután a ki­állítást, amelyet maga is és a kísére­tében lévő előkelőségek is megtekintet­tek. Ott volt a megnyitó ünnepségen Mg-- ner Károly szegedi főispán i;, továbbá Titz? György ezredes a dandárparancs­nok képviseletében, azután Tóth Arisz- üd, a Vármegyei Gazdasági Egyesület titkára, Meiszr.er Ernő gazdasági fel­ügyelő, Kemény Sz lárd, a Duna-Tisza- közi Mezőgazdasági Kamara titkára, Adandóin Aladár dr., Vőgler Gyula v. százados, Sikorszky Jakab felsősparis- kolai tanár, Török Sándor, a Demke titkára, Ciaicimb Sándor dr. gazd. ta­nácsos, Qulácsy Sándor dr., a Szegedi Gazdasági Egyesület képviseletében, Szécsy István és még sokan mások. A kiállítás A kiáilitás anyaga meglepően jó és mennyiségileg is jelentős. A szőregi Hangya szövetkezet csoportjában csupa szőVétkezeti terméket látunk ízléses el­rendezésben. Tovább menve, háziipari csoportokat látunk. A kiállító nők min­den dicséretre rászolgálták ügyességük­kel és. intelligencia jukkái.. Az ujszent- ivániak készítményeit Kovács Mária ta­nítónő. gyűjtötte . össze. Itt -egyike a legérdekesebb látnivalóknak a valódi bé­kabőr preparátumok. A szőregi lányok munkái között gyönyörű torontáli sző­nyegek, térítők s más kézimunkák lát­hatók. Lengyel Gizi, Umhoid Flenrik- né, Füzesy Mártonná, Frass Erzsiké; Muszták Ferencné, Éliás Jánosné érdé-, melnek külön említést, bár • mindén.'ki- állitó- dicséretest nyújtott. Éliásné kai között aranyszövésü térítők ragaátat-; ják el a szemlélőt, de mindenki meg-, csodálta Nedelkov Milánná rubinnal és smaragddal díszített fejkendőjét is. Ko­vács Juliska, a szőregi szövőtelep ve­zetője igen finom háziszőtteseket állí­tott ki. A deszkiek közül Sípos Tamásné, Schackmamn Eta, Sziszi és Bözsi, Schiwny Nelli kézimunk/i vallanak jő ízlésre. Ugyancsak szép munkái van­nak Piafsek Jánosnénak Térvárról. Kertészet, erdészet és vadászat Az erdészeti és vadászati csoportban három ritkaság látható: e=y niluT fe­kete Íbisz, amelyet Rozgotvi Géza posta­tisztviselő lőtt Szőregen, azután epy szibériai jeges kacsa és egy törpe tú­zok, mindkettőt Ifj. Horváth István s;ő- regi faiskolatulajcönos éjiette zsák­mányul,- A kértéázétl kiáilitás résztvevői sok érdekes dolgot mutattak be. Lengyel István szőregi rózsatermeiő rózsákból Magyarországot nliniá/ta meg hegyei­vel, völgyeivel, foíyóival. Benne C onka- Magvarország vérvörös rózsákból lát­ható. S.ebők János sző;égi rózsatermeiő négyfajiáju, Pocii József szegedi rózsa­termelő 14 féle rózsát állított ki. Di­cséretes volt Bőhm Endre szegedi'ker­tész csoportja, aki saját nemesítés'! mag­vakból termelt rendkívül nagy "meleg-' ágyi kerti növényeket állított ki, to­vábbá Baráth János, ökrös Mihály, Do­mokos József csoportja volt igen si­került. Ifjú Horváth látván mérgezett gyümölcsöket állított ki saját talál­mányi! anyagával preparálva, :mely­nek segítségévéi a fajazono ség bár­mikor megállapítható. A mezőgazdasági kiállítás Ebben a csoportban Barbek János kübekházai kisgazda gyönyörű kapált bú­zája keltett feltűnést, amelynek hozama harmincszoros. Dér József szőregi gaz­da, Huhn Péter ujszeniiváni ig. tanító, Lakatos Ferenc szegedi paprikatermelő, Szóráth Ferenc szőregi gazda kiállított anyaga' is igen szép volt. Szabó Já­nos (Makó) oklevéllel igazolta, hogy a bemutatott rozsot, kukoricát és fe­hér kölest egy évben hozta ki a föld­jén, tehát háromszor termett évente ok­szerű gazdálkodással. Ipari csoport Az iparosok kiállításán Varga Vilmos (Szeged), Csányi Antal (Szőreg), Ba­logh Mihály (Szőreg), Vörös Mihály (Szőreg) csoportja volt elismerésre méltó. Itt három szabadalmat is lát­tunk. Az egyik Keszeg Sándor (Szeged) mángorlója, a másik Jenev Antal (Sze­ged) szikratörő éa szikrafogója, a har­madik pedig Közma József szőregi kis­iparos köpülője, amely 2—3 perc alatt összehúzza a vajat. Szeles Pál, Kurez Tibor, Máté Ferencrmunká.i is- igen szé-,: pék és é rtékesek. Egyéb csoportok A méhészeti csoportban Szabó Gyula szőregi méhészete, Matrisottó György (Szőreg), Máder Ferenc (Szőreg), La­katos István (Deszk) kiá Ili tolt anyaga voltak tanulságosak. A rádiókiáilitáson Vladiszavlyev Vla­dimír szőregi mérnök mutatta be a lá- togatóknak saját találmányával tökéle­tesített vevőállomását. Igen szép dolgokat láttunk Pataky Györgyy szőregi katonától, aki amatőr berakásos munkákat állított ki, azután Schnier József szőregi agyagiparostól, aki edénykészitményeivel és fafaragá­saival, azután pedig öntött állatfigu­ráival Valóban elsőrangú képzettségé­ről tett tanúságot. Kézisajtolásu zomán­cozott tetőcserepe a saját találmánya. A kulturális csoportban az iskoiás- ' gyermekek slöjdmunkái,' játékai, raj­zai voltai; igen érdekesek. Gulyás Jó­zsef nyakas üveg belsejében állított fel gyönyörű oltárt' rendkívüli ügyességgel. Itt látható Váry józsefné (Ujszentiván) 200 éves szentképe, azután igen sok Árpád-kori lelet. Sokat kellene még Írnunk magáról a kiállításról, hiszen ennek értéke és je­lentősége szinte felbecsülhetetlen. A helybeli előkelőség vállvetett munkával szervezte meg az egész ünnepséget és gyűjtötte össze a kiállított anyagot. He- mella Ernő, a Falu-Szövetség agilis titkára, a rendezés kiválósága körül szer­zett érdemeket. Mindnyájuk az egész magyarság háláját érdemelték ki, mert lehetővé tették, hogy értékek, értékes emberek léphessenek a nyilvánosság elé s hogy egy egész község átkiálthassa a szemben álló szerbeknek: elvehetté* tel: birtokainkat, ágyút szegezhettek fe­lénk, de a mi fegyvereink győzni fog­nak. mert a mi fegyverünk a kultúrát K. Oy. Megkezdődik a mezőgazdasági hitelakció Iklódl-Szabó Andor dr. a hitelakció kormánybiztosa A mezőgazdasági hitelakció tárgyában illetékes helyen az Uj Barázda munkatársa előtt a következőket jelentették ki: — Mivel a magyar mezőgazdasági hilel kérdésével összefüggő külföldi tárgyalások a pénzpiacok ez idő szerinti helyzete folytán esetleg még hosszabb időt vehet­nek igénybe, másrészt a magyar mező- gazdaságnak hitellel való ellátása sürgős, a kormány elhatározta, hogy a mező­gazdasági hitelakciót már most megindítja. Evégböl a pénzügyminiszter szétküldötte a felhatalmázást az érdekelt pénzintézeteknek arra nézve, hogy a kormány által rendelke­zésükre bocsátandó 22 millió aranykorona erejéig a mezőgazdasági birtokosok részére bekebelezés melleit zálogkölcsönöket nyújt­hassanak. Ebben a kölcsönnyújtási akció­ban tizenkét pénzintézet vesz. részt. A nénzügyminíszler legutóbbi parlamenti beszédében tájékozást nyújtott azokról a feltételekről, amelyek között ez a hitel­nyújtás történik, a Budapesti Közlöny má­jus 28-iki számában pedig megjelent a kor­mány 3200. M. E. számú rendelete, amely njegadja a lehetőséget ahhoz, ■ hogy a földbirtokreformm-al, és va- gyonváltsággal kapcsolatosan fennálló telekkönyvi korlátozások a földbirtok­rendező bíróság által a mezőgazdasági hifel érdekében az érdekelt földbirto­kokat illetőleg minél előbb megszün- tethetők legyenek, A mezőgazdasági hitelakció lebonyo­lításával kapcsolatban a kormánybizto­si teendők ideiglenes ellátásával Iklódi- Szabó Andor dr. miniszteri tanácsost bízták meg, akinek feladata lesz az ér­dekelt pénzintézetekkel egyetértőén a hitelakcióval kapcsolatos feltételek és részletkérdések letárgyalása.

Next

/
Thumbnails
Contents