Új Barázda, 1928. augusztus (10. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-01 / 173. szám

A főváros Meg kell hajtanunk az elismerés lobogóját a belügyminiszter előtt, aki bele mert nyúlni abba az ősi dzsungel­ba, vagy darázsfészekbe, amit a fővá- ros úgynevezett üzemei jelentenek és nem tűri tovább, hogy polgármeste­rek, alpolgármesterek, városi tanács­nokok és más hasonló, egyébként is busásan javadalmazott főtisztviselők százezrekre menő igazgatósági jutalé­kokat vágjanak zsebre. A városi üze­mek ugyanis, mint például a villamos vasút, nem arra valók, hogy ezrekkel fizessék meg azoknak az uraknak fá­radozását, akik minden hónapban egyszer igazgatósági ülésre kegyes­kednek odaautózni, hanem arra, hogy a főváros lakosságát és a fővárosba jövő vidékieket és idegeneket minél olcsóbban kiszolgálják. Egyébként is felháborító, hogy ak­kor, amikor diplomás emberek havi nyolcvan pengőért napszámos munká­kért tülekednek és versenyre kelnek a hivatásos napszámosokkal a kenyérért, a város vezető urai csak azért, mert az üzemek igazgatóságában ülnek, vagyonokat keressenek minden esz­tendőben. Méltán háborodik fel ezen a vidék, ahol ilyesmi elképzelhetetlen és az ország egész közönsége, amely nagyon jól tudja, milyen küzdelmet kell megvívnia ma az emberek kilenc­ven százalékának minden egyes gara­sért. Valóságos szégyenfoltja a nem­zetnek az a harácsoló mohóság, az a szemérmetlen telhetetlenség, ami a fő­városi üzemek gazdálkodásából kirí. Ugyanakkor, mikor a panamavádak özönével, mint kisérő zenével fűszere­zett városi fürdő megnyílik és kide­rül, hogy újra kell építeni egyik ré­szét, felemeli a város a fürdő diját duplájára, de arról megfeledkezik, hogy az igazgatósági jutalékokat vi­szont leszállítsa, valamint megfeledke­zik arról is, hogy a koronákban tnilli- árdokat kereső polgármesterei és ta­nácsnokain kívül vannak nyomorgó kis tisztviselői is, akik rongyos cipő­ben járnak és nem tudják illően ne­velni gyermekeiket. Itt volt az ideje, hogy a belügymi­niszter megjelenjék a főváros portá­ján a Közéleti tisztaság nagy seprőjé­vel. Itt volt az ideje, mert ennek a gazdálkodásnak mételyező hatását már az egész ország érezte. Tessék megérteni a fővárosi kori­feusoknak, hogy ez az ország szegény, fővárosa pedig nem azért van, hogy tiz-husz kiválasztott szerencsés zsebét dagadásig tömje jutalékbankóval. És ha ezt nem érti meg a főváros, jöjjön a belügyminiszter, értesse meg vele. Az egész ország tapsolni fog ehhez a tisztogatási művelethez. Németországbanelfeéssiil/ a világ legnagyobb lég&afója, mely másfélszer tüzlcora, mini a legna- gyobb tengeri Sfajóóriás (Az „Uj Barázda“ tudósítójától.) Ki ne emlékeznék azokra a szerény kísérletekre, amelyeket Zeppelin gróf végzett léghajójával másfél évtizeddel ezelőtt. Ezek a kísérletek azonban vi­lághírűvé tették Zeppelin gróf nevét és a német akaraterőt, mely idővel le­utolérhetetlen alkotás a legújabb Zep­pelin, ereje teljes megfeszítésével ugyanis óránként 128 kilométer a se­bessége, rendes menete pedig 117 ki­lométer óránként. Terhelése 15 ezer kg.-ig emelkedhet, mely esetben még mindig 100—110 kilométer sebesség­Az uj léghajóóriás célja, hogy azt a gazdasági kapcsolatot, mely utóbbi időben Amerika és Németország között egyre erő­sebben fejlődik, uj közlekedési eszközzel szaporítsa. A „127. Zeppelin" kimondottan arra győzte a léghajó részére a levegő bi­rodalmát. A Zeppelin-tipusu német léghajók azóta fogalommá lettek és minden uj Zeppelin első útját az egész világ fi­gyelme kiséri. Ma már állami támo­gatással óriási részvénytársaság épiti az újabb és újabb Zeppelineket és az elmúlt napokban készült el ez a rész­vénytársaság a „127. sz. Zeppelinnel“ Friedrichshafenben, mely a Branden- stein-Zeppelin grófnő nevet viseli a nagy német feltaláló leányáról. Az Uj Barázda tudósítójának si­került az uj Zeppelint megtekin­tenie és Icrajzolíaínia. Mint raj­zunkon látható, az uj Zeppel'n a világ legnagyobb tengeri hajójá­nál majdnem másfélszerte na­gyobb. Ennek a léghajóóriásnak teljes hosz- sza 237 méter, legnagyobb átmérője 30 és fél méter, legnagyobb magas­sága 34 méter. A hosszúkás, tojá3ala- ku gázköpeny keresztmetszetben 28 szögű és a tartalma 105 ezer köbmé­ter. Ezekkel az óriási területi méretek­kel szemben a súlya hihetetlen kevés, össze­vissza nem több, mint 55 tonna, vagyis félakkora súlyú, mint egy gyorsvonat! mozdony. Teljesítőképesség szempontjából is gél halad óránként. Az uj Zeppelin személyszállításra is be van rendezve, még pedig olyan kényelemmel, hogy az utas elfelejti, hogy szát meg száz méter magasság­ban jár a föld felett, mert mindazt a kényelmet megtalálja, amit a legelő­kelőbb hotelek nyújthatnak s annyi utast vihet magával, hogy a „127. sz. Zeppelin" valóságos kis város. készült, hogy a legutóbbi óceánrepülés tanulságait gazdaságilag kihasználja. Hogy az óceáni közlekedés biz­tonságát emeljék, a léghajón ál­landó meteorológiai állomást rendeztek be, amellyel az óceán felett boruló levegő- réteg pontos légköri viszonyait fogja megállapítani. PJéggy amerikai ^áros zászlót afásidékoz Budapestnek (Az „Uj Barázda“ tudósitójától.) A Kossuth Lajos szobrának leleplezé­sére Amerikába menő zarándokcsapat tudvalevőleg négy amerikai várost lá­togatott meg. Newyorkot, Clevelandot, Buffalót és Pittsburgot. Mind a négy városnak Budapest székesfőváros ajándékot is küldött. Most, hogy az amerikaiak Magyarországra jönnek, a négy amerikai város egy-egy zászlóval viszonozza Budapest figyelmességét, a négy zászló közül a newyorki és a pittsburgi már el is készült és New- york város polgármesí re, Jirny Wal- ter, már át is akarta adni Kortla Sán­dornak, a Magyarországba induló za­rándokcsapat rendezőbizottsága elnö­kének. A pittsburgi zászlót Ch. Kline polgármester szintén átadta már a pittsburgi zarándokoknak, azzal, hogy amikor a magyarok Pittsburgban vol­tak, ő átadta a magyar bizottságnak a város kulcsait. Ezek a kulcsok azóta nem változtak, Pittsburg mindig szí­vesen fogadja be a magyarokat és a legutóbbi látogatás csak még jobban elmélyítette a két város között lévő baráti viszonyt, A másik két város zászlaja a napokban készül el és augusztusban szintén Budapestre ke­rül, UJ BAHÁgM ELŐFIZETÉSI ÁRAK a m. kir. földmivelésügyi SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: minisztérium kiadásában időnként megjelenő »Rá- Budapest. VHI. kerület. József-körut 5. szám. „el6a^Sf°zr • TELEFONSZÁMOK: József 463-07, S&in (Dfe w"h&S.T&5 Megjelenik héifö kivételével mindennap «-<* - tton.: t*. mml 50 fillér. Egyes példány ára 6 f., vasárnapokon 12 LEIELCIM. Budapest 4. szám. Fiokberlo. fillér. — Hirdetéseket milliméter díjszabás szerint A Tanácsadó rovat készséggel nyújt díjtalan vesz fel a kiadóhivatal. felvilágositást minden ügyben f528 augusztus 1, sterda Ura 6 fillér BucidPQSt9 Xm éufaj % 73a

Next

/
Thumbnails
Contents