Az Üstökös, 1868 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1868-01-04 / 1. szám

2 zözs gyülizsbe anyit mongyon, bogy „ja, oder ná,í£ de az ilyen magamforma extrato kihúzásra tartogatot delegatuzsnak inig nimajatikba se kel comparealnyi, kivive ballettanczot, od azu­tán szavazbatya szabadon, a mint programmja obligalta magat. Mar fütenek ászt a szánkót, a ki beniinket oda el fogja korcsolyaznyi. Mert bogy elidege­níthetetlen jogaink közi tartozik, hogy mikor közözsügyi vasutat ho betakarta, akor mink sa­ját autonom szánkóinkon járhatunk rajta. Elöl paripakon fogjak ülnyi miltosagozs főrendek; elnöki csengetyü oda lesz kötve ostorhegyezs nyakaba, hanem azir lovakat fog hajtanyi also tabla delegatuzs elnök; miltosagozs főrendek­nek meghagyatvan az a jo mulatság, hogy ök ugyan rnagazs lovon ülnek, hanem anak a kan­tarjat csak hátulról igazgat mazs. Szánkóban fognak ülnyi patent delegátusok, tizenkit bal­oldali tag, nagyon bepakolva bundákba, lábzsá­kokba, a kikre nekünk kel vigyaznyi nagyon, hogy valami bajuk ne törtinyik; mert ha vala-1 melyiknek óra elfagy, tigrisek minket megesz­nek idahaza. Úgy irzek magamat velük, mint­ha tizenkit eleven angolnát biztak volna ram, hogy vigyem markomba Bicsig. Hatha kicsúsz­nak markombul, s tizenkit feli elszalanak, hat­ha megfulad valamelyik, ha nagyon szorítom; ászt se tudom, nem harapnak-i? — Vigtire fot- tagokra nizve delegatzio szánkóhoz lesz kötve kicsi szánkó extra statiun, azon fogok ülnyi én supernumerarius-surrogatus-delegatus. Bicsben indohaznal od fogja mar varakoz- nyi beniinket égisz Bics minden ujsaganak kor- respondense, is minden vendigfogado repraesen- tansai. Maga kereskedelmi miniszter Plener lo­vag fogja hozank tartanyi vendig beneventalo beszidet, mely kezdődik ezen szavakon: „nix mauthbares?“ s minekutána sikerülend csizmám talpaba eldugnyi magyar dohányt, hogyfinancz ra nem akagya, fogom rögtön telegrafiroznyi Pestre: „Victoria! első találkozásnál mar sike­rült nimetet megcsalnyi.“ Inén kivilagitot varo son keresztül tartunk bevonulazst, fogjak spali- ert kipeznyi statuzs hitelezők, is anlehen papí­rokat lobogtatnyi elejbünk; elötiink lovagoland égisz bandérium wechselreiter, is fognak beniin­ket ünepilesen vezetnyi vigig uczan privat bal­dachin alat: vulgo parupli, is minden ucza szeg­leten trombitaszoval fogja benünket foganyi sospereczezs légin, is minden harangot meghúz­nak elötiink vendigfogado kapujában, mikor megirkezünk; s dualismus elismerise jeliül kocs- marosok előkeresnek irántunk való deferentia- bul dupla kritat. Este diszelöadazs a Burg ban : „Kabale und ka Liebe.“ Csak in eczer azutand ot legyek, ne tesik filnyi sémit, majd kiteszi Zebuion magair. (Folytatása a 4-ik és 5-ik lapon.) Országgyűlési tudósítás, (Miután e rovatot rendesen vezetni kell, referensünk kénytelen volt e héten a teremben helyet foglalt egerek tanáesko zmányait röviden följegyezni.) Elnökegér. Már tiz óra, s meg senki sincs a terem­ben, hol a pokolban maradoznak a tekintetes rendek ilyen sokáig ? Háznagyegér. Azok bizony a buffetben elhullatott kenyérhaj es sonka maradékain élesítik tehetségeiket. Elnökegér. De már be kell őket csengetnem. Képviselöegerek (becsődülnek e's discurálnak a fe hér egerek tegnapi operai előadásáról.) Jegyzöegér felolvassa a tegnapi protocollumot. Elnökegér. Bejelenti, hogy itt van egy petitio Üregrági poczegértől, ki a Csokonai által megénekelt békaegér harcz alkalmával az egerek által viselt megy- magokat szolgáltatta a hadseregnek bakancsok gya­nánt, s kéri most azokat; magának szilvamagokban megtéríteni. Kérvénye a pinczeablakon lebocsájtatni rendel­tetik. Ezután áttér a gyűlés a napirendre; az elnök be­mutatja a határozati javaslatot: „ Miután a macskákkal való kibékülés szerencsésen létrejött, oly kedvező föltételek alatt, hogy ha az egerek annyi szalonnát összehordanak a macskának, hogy az jól lakhatik vele, akkor a macska az egereket nem fogja töb­bé megenni ; következik az a fölötti discussió, hogy váljon már most egész biztonsággal bemenjenek-e az egerek az egérfogóba, mely számukra megnyittatott, vagy semP‘

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents