Vasárnapi Újság, 1841 (8. évfolyam, 348-399. szám)

1841-01-03 / 348. szám

VASÁRNAPI ÜJSÁG KiSZIIASZVÉ ISMERETEK.’ TERJESZTÉSÉRE. M§-dik Vasárnap Kolozsváriit!, Jannarins9 3kán, 1841 TARTALOM : Sebekről 1. h. Új nevezetes csoclu gy ennek. 10. hv Újságok . 11. h. SEBE K R Ő L. Minden embernek vannak sebei, kinek testében, kinek lelkében; kinek belülről, kinek kivülről, legtöbbeknek több féle is egyszerre. Ezeknek orvos­lására bár mi csekély utasításul is szol­gálni azt véljük legjobb újévi köszön­tés lesz. Tőlünk fogadja annál is szí­vesben az olvasó, hogy mi nagyon rósz köszöntők vagyunk, vagy más szóval igen gyenge szónoklati adománnyal bí­runk 3s ezért az újévi köszöntéseket rendszerint kisded-óvó 3s más illyes in­tézeteknek szánt adományokkal szok­tuk megváltani. A3 természet legjobb orvos, azt mondják. Mi is azt hisszük, sőt ha sok tudós és nagy érdemű férj fiakát meg nem bántanánk, azt mondanék, hogy a3 természet egyetlen egy orvos. De raiud hiában,még sem orvosolhat meg mindent, mert a3 természet csak a3 fő gyáros és mivei végre hajtására kel­mékkel és legényekkel szükség élnie. Kelméje az ő széles három országa, inellyek állatok növények és ásványok országának neveztetnek,legényei az Aes- kulápiusok, Hippocratések, Burhávék 1) Hufelándok 3s mások ezeren meg eze- ren, kik az alvilág uraival naponkint i). Botívhaave* küzdenek a3 tőlök elragadandó zsák­mány felett. Már hogy ennyi teméntelen kelme 3s olly számos legény között mindenik jó legyen, fel sem lehet tennünk 3s e- zért ama3 főgyárost az ő szolga lelkei gyakran felette silányul segítik, tervei­ben hátráltatják, dolgaiba belé kon- tárkodnak, gyakran egészen ellene dol­goznak, hogy a3 szegény úr, midőn észreveszi a3 bajt, néha minden erejé­vel 3s ügyességével sem hozhatja hely­re, hanem a3 pályavégzettet elhagyja takaríttatni az ő attyaihoz, majd a3 sorvadásból új életet teremtendő. Halál ellen nincs orvosság, közül elismert igazság, de bíz ehez közel jár az a3 más is, hogy minden nyavalyának van gyógyszere, csak hogy nem tud­ja az ember, mellyik az. E3szerint az orvosok legtöbbszöri sükeretlen igye­kezeteinek az emberi tudatlanság az oka, mellyből ki többet, ki keveseb­bet, de valami részt csak ugyan min­denik vészén. Hanem van még a3 tu­datlanságnál egy nem kevésbé veszé­lyes métely, a3mellyet elfogultságnak, túlzó rendszerességnek vagy makacs- elvüségnek kísértünk nevezni. Rend­szerint mikor az ember egy dolgot sok­kép nevez, annak a3 jele hogy az i- gazi nevét nem találta ki 3s ezért a3

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents