Vasárnapi Ujság, 1848. július-november (1. új évfolyam, 1-38. szám)

1848-07-02 / 1. szám

Kolozsv. jun. 2(). Ma itt követválasztás vala. Követeink Méhes Samu és Széchényi István g. Polgárvárosban polgáré az elsőség. Mond­hatná ugyan valaki, hogy udvarias gazda a’ ven­dégnek szokta engedni. Haj! a’’ mostani világ az ellenvetések, a" bogok világa; majd eljön talán a' feloldások vi­lága is. Mindjárt béállandó „nemzeti gyűlésünk14 sok és nehéz bog megoldására van meghiva. Óhaj­tó! luk, sőt követeltük volna, hogy helybeli kö- vetünk ezen bog oldó gyárba legénvkedhetését bizonyítsa bé. Méhes urnák politikai hitvallását értjük; ar­ra kötelezte öt városunk képviselő gyűlésének határozata is. Attól az. eledeltől pedig, mit hit­vallásnak tálalt élőnkbe, mi éhen mentünk el. Minket a" tisztelt követ ur esze és ügyessége, egészen más várakozásra jogosított. M. ur hivatkozott ismert és örökségben ka- polt becsületes jellemére és egyéniségére. Tel­jesen elismerjük — de; man ist verflucht wenig, wenn man nichts, als ein ehrlicher Mann ist. Minden esetre valami; de korán, korán sem elég. Hivatkozott viselt követségére ’s hírlapjára. M. ur az eddigi kiváltságos nemesi diétákon kiváltságos nemesi oppositionalis követ, és hír­lapja a’ kiváltságos nemesi oppositio hírlapja volt. Ez nekünk, őszintén megváljuk, képviseleti alkotmányos pályájára legparányibb biztosítékot sem nyújt; még csak nem is mutat. De M. ur a‘ mint mondá, a? közteher vise­lést a’ diétán legelőször mondá ki. Vigyázzon és vigyázzunk követ ur, ne hogy ezen pillanatnyi szembe szökést, untalan tartó deferentiával expiálja. Erősen félünk. Végre hivatkozott ön, függetlenségére. És, ennek bebizonyítására, nyomban azt nyilvánilá ön. hogy Pesten a' m i n i s t e r i padokon foglal helyet. Ugyan úgy?! Ön tehát követ ur, a' nemze- ligyiilépt a' kormány uszályának tekinti. Mi balgatagok! mi eddig azt hívők, hogy a’ nemzetig} ülés egyik feladata, a’ kormánynyaí szembeni ellenőrködés. Hiába! holtig tanul az ember.. Eddig az ön hitvallása. Igen igen kívánjuk, hogy nemzetgyűlési nyi­latkoznia'!, ennél czélszerübbek legyenek. Ön úgynevezett hitvallásának minden pontjai tényekre, bévégzett tényekre vonatkoztak. Hát a‘ teendők? Ezekről hallgatott az irás. Már pedig a’ nemzetgyűlésnek igen igen fe­lelte fontos teendői, életkérdései vannak. A’ magyarhoni uniocziklmek a’ volt Erdély­re nézve az 5. pontban egy caria hiancája van. mely az erdélyi törvényezikkben is annak ma­radt. Adotí-é az ön hitvallása ennek hétöltésére ' ff . • egyetlenegy sori? A’ nemzetgyűlésén az egy, vagy két táb­lai rendszer, ’s az utóbbi esetben a1 felső tábla alkotása kérdésének fel kell merülni. Mondott-é ön erről csak egy szót? A1 honvédelem e’gyűlésnek egyik kitűzött főtárgya. Nyilatkozott-é ön erről bár egy szó­tagot? Tudhatja pedig, mily féltékenységgel, mily vonakodásokkal, mily előítéletekkel kellett az állítandó nemzetőrségnek küzdeni. Jól tudja ön, hogy a’ nemzetőrség mobilizálásának okvetlen szóba kell jünie. Hogy átalában a" katonaállitás- nak a’ jogegyenlőség és közteherviselés elvei­vel öszhangzásba kell alakulni. Szabad volt-é ez iránt küldőit homályban és aggodalomban hagyni ? Másik kitűzött tárgya a' törvényhozó hon- gyűlésnek az országos pénzviszonyok; oly tárgy, melyre nézt öntől, inkább mint bárkitől váró-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents