Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 19. kötet (Budapest,1896)

TA RTALOMJEGYZEK a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. Lap a) Hazaiak. Ottó főherczeg... ... — ... ... ... __ ... 38 Mária Jozefa főherczegnő ... ... ... ... ... 39 Ottó főherczeg múlt századi magyar testőr ruhában a bécsi carrousselen ... ... .... ... ... ... 40 Dr. Zalka János győri püspök ... ... ... ... 174 Dr. Jedlik Ányos. EUinger fényképe után ... ... 183 Gyárfás Domokos.. ... ... ... ... ... __ 187 Beöthy Zsigmond ... ... ... ... ... ... 188 Farkas Ödön, a «Balassa Bálint» opera szerzője 201 Dulánszky Nándor. Zelesny Károly fényképe után 243 Gróf Pongrácz István. Marczidnyi György vázlata után rajzolta Csema Károly. ... ... ... ... 247 József Ágost főherczeg kis fiával. Funk Antonio fiumei fényképe után ... ... _ . ... ... ... 293 A ceyloni magyar expediczió tagjai . . ... ... 325 Blaháné. 1867. évi debreczeni fényképe után 337 Blaháné arczképei 1873-ból. Ellinger fényképei után 338 Blaháné arczképe 1883-ból. Strelishy fényképe után 356 Blaha Lujza és férje, báró Splényi Ödön ... . 357 Abonyi Lajos. Kozmata fényképe után ... ... 358 Dzubay Sándor, amerikai gör. kath. magyar lel­kész. Éjszakamerikai fénykép után ... ... ... 395 Kossuth Lajos egyik ősanyja. Egykorú metszet után. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 413 Rothfeld Sámuel. R. Hirsch Nelli rajza _ ... 455 Petz Samu műegyetemi tanár _ ... ... __ ... 500 Farkas Lajos. Fénykép után rajzolta Csema Károly 502 Jankó János. Jankó Elemér rajza... ... ... __ 510 Báró Kemény János ... ... — ... — ... 511 Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Egykorú metsze­tek után ... ... .. ... ... ... ... ... 522 Zrínyi Miklós, a költő. Wetzmayer L. M. egykorú metszete után _ ... ... ... ... ... __ ... 523 Zrínyi Péter. Renner egykorú metszete után ... 523 Károly István főherczeg, a cs. és kir. yacht-raj főparancsnok kommodorja... ... ... ... __ 563 Liechtenstein János uralkodó herczeg, a cs. és kir. yacht-raj alkommodorja osztrák részről. — Co­burg Fülöp herczeg, a cs. és kir. yacht-raj al­kommodorja, magyar részről ... ... ... 564—565 Batthyány-Strattmann herczeg, a cs. és kir. yacht- raj ellenkommodorja osztrák részről. — Gróf Andrássy Géza, a cs. és kir. yacht-raj ellen­kommodorja magyar részről .... ... ... ... 568 Holdházy János. Koller utódai fényképe után.. 573 Veres Pálné a vácz-hartyáni parkban. B. Andre- dnszky Gábor amateur fényképe után ... .... 576 Dániel Ernő, kereskedelemügyi miniszter, a kiállí­tás országos bizottságának elnöke. — Vörös László, államtitkár, a kiállítás országos bizott­ságának alelnöke. — Dr. Schmidt József, mi­niszteri tanácsos, a kiállítás igazgatója. — Gróf Széchenyi Béla, a történelmi kiállítás rendező bizottságának elnöke. — Szalay Imre, a kiállí­tás történelmi főcsoportjának igazgatója. — Gelléri Mór, az országos kiállítás főtitkára. — Alpár Ignácz, a történelmi kiállítás épületcso­portjainak tervezője. — Müller Béla, a kiállítás műszaki ügyeinek vezetője. — Kövesdy Béla, számtanácsos, a kiállítási számvevőség főnöke.— Micseh Endre, a kiállítási igazgatósági titkár. — Dr. Czobor Béla, a történelmi kiállítás egyik főrendezője és előadója. — Dr. Szendrei János, a történelmi kiállítás egyik előadója és rende­zője. — Kadisich Jenő, a történelmi kiállítás egyik előadója és rendezője. — Fittler Kamii, a történelmi kiállítás egyik előadója és rende­zője. — Dr. Kovács Gyula, a kiállítás falujának rendezője. — Krisztinkovich Ede, a kiállítás mezőgazdasági és erdészeti csoportjainak igaz­gatója. — Dr. Marton Ödön, a kiállítás mező- gazdasági és erdészeti csoportjainak titkára 627—637 Munkácsy Mihály. Saját festménye a florenczi Uffizi-képtár részére..................— ... ... __639 Mária Terézia főherczegnő. Mendelssohn H. S. lon­doni fényképe után ... ... ... ... ... __644 Mária Terézia főherczegnő leányaival, Mária Annun- ciata és Erzsébet Amália főherczegnőkkel. Adélé bécsi fényképe után ... ... ... ... ... 645 Mária Terézia főherczegnő sétalovagláson. Richter festménye után. — Mária Terézia főherczegnő kedvencz lovával. Angerer V. fényképe . 646—647 Győri Mike __ ... ... ... ... __ _ ... 670 Jekelfalussy József, az orsz. m. kir. statisztikai hivatal igazgatója.. ... ... ... ... ... ... 731 Károly Lajos főherczeg. R. Hirsch Nelli rajza ... 738 Ferencz Ferdinánd főherczeg. — öttó főherczeg. Pietzner fényképei ......... ... ... ... — 740 Ferdinánd Károly főherczeg. Pietzner fényképe. — Margit Zsófia főherczegnő. Adélé fényképe 741 j Mária Annunciata szicziliai herczegnő, Károly Lajos főherczeg második neje. Fénykép után ... 742 Margit szász herczegnő, Károly Lajos főherczeg első neje. Schrotzberg festménye után ... ... 743 Mária Terézia főherczegnő, Károly Lajos főherczeg özvegye leányaival, Mária Annunciata és Erzsé­bet főherczegnőkkel. Fénykép után ... ... ... 744 Mária Jozefa főherczegnő fiával, Károly Ferencz József főherczeggel ... ... ... ... ... ... 745 Károly Ferencz József és Miksa Jenő Lajos főher- czegek, Ottó főherczeg fiai... ... ... ... ... 746 Roskovics Ignácz ... ... ... _ ... ... ... 758 Özvegy gróf Andrássy Gyuláné. Az 1867-iki koro­názáskor fölvett fénykép után ... ... __ .... 781

Next

/
Thumbnails
Contents