Vasuti és Közlekedési Közlöny, 5. évf. (1874)

1874-01-01 / 1. szám

I. szám. Budapest, 1874. január I. Ötödik évfolyam. Megjelenik minden estitörtöltön. Szerkesztési iroda : Királyutcza4 5. sz I.em. Előfizetési dij : Házliozliordással vagy póstai küldéssel egész évre 8 ft félévre . 4 „ Kiadó-hivatal Királyuteza 45. ez. I. em. Tartalom. Takarékosság a czél. — A magyar nyolv kilátásai a közlekedési vállalatoknál az uj évben. — A méja közelében történt vasúti baleset megvizs­gálására kiküldött kormánybiztos jelentése. — Előzetes jelentés a keleti vasút ügyében. — Igazgatási e's forgalmi hivatalos értesítések. — Vasúti hirek. — Gó'zhajózásihirek. — Kormány-rendeletek. — Közlekedési értékpapírok tőzsdei árfolyama. — A magyar korona területén létező és a közös vasutak 1873. évi november havi üzlet-eredményeinek kimutatása. • - Hirdetések. Takarékosság a czél. D. E.—E lapok hasábjain több ízben találkoztunk már a taka­rékossággal, mint jelszóval, ugy hogy bátran hozzáfoghatunk a ezélra vezető eszközök felsorolásához is, annyival .inkább, mert csak tettek érvelnek itt; tegyük meg a mit a takaré­kosság követel. Nem szándékunk mindazon hiányokra fektetni fősúlyt, melyek a vasutak jövedelmezőségére ez ideig lanknsztóan hatottak, erről talán más alkalommal szólhatunk, csak ama körül­ményre kivánunk utalni, hogy ha takarékoskodni akarunk, kezd­jük meg a dolog lényegénél. Nem azt kívánjuk l. helyt kimutatni,­mennyiben volna kedvező, ha oly vasutigazgatóságok, melyek vo­nalai nem érintik a fővárost a vonalra tétetnének át, s helyettük egyszerű képviselőség állittatnéu fel, — mi egy más eszmét tűz­tünk ki e sorok czéljául, és ez: ^Egy központi közös anyagszerbeszer zésihiva­t а I й eszméje.*) Mindenki tudja, vagy legalább is gondolhatja, hogy anyag­szerekre a vasutak roppant összegeket adnak ki. Ily roppant ki­adás méltó a figyelemre. Ue méltó a figyelemre az anyagszerke­zelés is, annyival is inkább, mivel az anyagszerkezelés ellenőrzése nem csak a Kezelési költségekre, hanem a beszerzésre ís hat. Az anyagszerkezelés egyszerűsítése már magában takarí­tást eredményezhet, de annál inkább, ha az egyszerűsítés a be­szerzés nagyobb jutányosságára is veményt nyújt. Az anyagszerek beszerzésénél jutányosság tekintetéből fő­dolog: nagyban venni. Ez okból s tekintve azon köziilmóuyt, bogy a vasutaknak nincs anyagszerbeszerzési tartalékalapjuk, tehát érdekükben fek­szik a lehetőleg csekélyebb a n у a g s z e r á 11 о ni á n y­nyal beérni, indokolva látnók a „központi közös­anyagsz er beszerzési hivatal" felállítását. Ily hivatal, mely kiváló szak férfiakból állana (minden főbb osztályra pl. vasnemüekre, tüzelő szerekre stb.) csak is a beszer­zéssel foglalkoznék, tehát e téren a lehető legnagyobb tájékozott­ságot sajátítaná el. Minden egyes anyagszerre nézve több szállítóval 1 évén érintkezésben — mire főleg a külföldön oly sikerrel alkalmazott részrehajlatlan ajánlati tárgyalások bő tért nyitnának —a hivatal onnan fogja az árukat megrendelni, hol absolute jók, de relative legjutányosabbak is. *) Mi et eszmét már magunk in uem ugy ízben hoztuk elő nzakl'.íríiuk koréban и ctmk л/, időpontot nem láttuk elérkezettnek eddig, ily meunzcható terv nyilvftnoe megbeezdléeére. Az ügy erdekében kívánatos volna, ba az itt megpendített eszme béveSb t'ejtegetdsre szolgál­tatna alkalmat. Szerk. Az anyagszerbeszerzési központi hivatal által kevesbedné­uek a vasúti anyagszerkezelési osztályok teendői és költségei, mennyiben a vasútnak csak az volna dolga, bogy a szükséges anyagszerek jegyzéket az illető időben beküldje a központi be­szerzési hivatalnak. E hivatal költségeinek csak a vasút által beszerzett anyag­szerek él ték- arányában eső hányad terhelné a vasutat, mi néze­tünk szerint a jelenlegi személyzet reductiója által bőven fedez­tetnék. A központi hivatal a megrendelt árukat egyenesen az illető vasút vonalára intézné, tehát nem is kellene raktárheh iségekkel birni-i \ vasutak az árukat ugy vennék át és fizetnék, mint divik; az állomány és elhasználás ellenőrzése kezükben maradna. Előnyei az ajánlott rendszerűek a takarésossági szemponton kivlll, még ezek: 1. A vasutak magok képezik a beszerzésnél az ellenőrzést, még pedig saját érdekükben tárgyilagosabban. 2. Nevezetes előny, hogy f,& lesleges anyagszerek nem maradnának. A vonalon lévő raktárak ugyanis időről időre kimutat­nák azon felesleget, melyet valószínűleg huzamosb ideig fel nem fo­gnak használtatni, az igazgatóság ezt tudtul adná a központi hivatalnak, mely beszerzéseinél a feleslegre is figyelemmel lenne és esetleg azt más vasútra dirigálná. 3. A központi hivatal időről időre pontosan kimutatná az anyagszerek egységárait a különböző vasutak szerint. Ezeu ki­mutatás a beszerzés megítélésének alapját képezne. Nem szándékunk további fejtegetésekbe bocsátkozni, ezéluak. úgyis most csak az volt, hogy az eszmét megpenditsiik, bár azon veszélynek vagyunk is kitéve, hogy soraink épen a vasutaknál fognak félreértetni, noha erős meggyőződésünk, mikép a megpen­dített eszme czélirányos kivitele a részükről is ohajtott takaré­kosság elérésére hatalmas emeltyűt képezne. A magyar nyelv kilátásai a közlekedési vál­lalatoknál az иj évben. Köztudomás szerint a mai nap volt az a határnap, a. mikor a vasúttársaságok belső ügykezelési nyelvévé a mag varnak kellett volna lennie. Ez irányban vérmes reményeket élesztett. — ez is köztudo­mású, — az i871 évi 19,672 sz. a. kelt körrendelet. E lapok már akkor előadták aggodalmaikat, hogy bármennyire kitűnő, nemes és helyeselhető с czél: csak ugy lesz az elérhető, ha annak keresztülvitelére minden lehető erélyt, érvényesíteni fog a kor­mány, a mint ezt szintén várni lehetett. A folyó évi május hó 20-án 4364 sz. a. adott ki újra egy körrendeletet a kormány, a melyben erősen hangsúlyozva ismét

Next

/
Thumbnails
Contents