Vasuti és Közlekedési Közlöny, 50. évf. (1919)

1919-01-01 / 1. szám

Budapest, 1919, január 1-én, 1 szám. ötvenedik (L.) évfolyam, Vasúti és közlekedési közlöny Megjelenik minden szerdán, pénteken és vasárnap. Előfizetési díj: Helyben és vidéken, postai küldés­sel, egész évre 38 korona. Az előfizetők az előfize­tési díj fejében díjmentesen kapják a magyar királyi államvasutaknak és a magánvasutaknak a lap mellék­leteként megjelenő összes díjkedvezményi jegyzékeit is. A hivatalos rész szerkesztőségi! és kiadó­hivatala : V. Akadémta-iuoza 1. sz. Hivatalos órák: délelőtt 9-12-ig délután 3 -5-ig. Telefon 98-48. A nora hivatalos rész szerkesztősége: II. ketttlet, Zárda-u'oza 47 szám. Kéziratokat a szerkesztőség a szerdai lapszámhoz leg­később kedden, a pénteki lapszámhoz legkésőbb csütör­tökön, a vasárnapi lapszámhoz legkésőbb szombaton, mindenkor d. e. 11 óráig vesz fel. Postatakarék­pénztár cheque- és clearing-számla: 18490. szám TARTALOM: Hivatalos rész. Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. — Nem hivatalos rész. Vasúti közlemények. V. 6« K. K. 191«. 1,1. 1. M. A. V. 417,251 1918. . Cin, szám. HIVATALOS RÉSZ. fi TBäT.--. [ Jiirl»pk»*y»u rj í KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.! Tjjc* < DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. STSL^, JLL Magyar államvasutak. A szóbaníorgó helyi érdekű vasútnak a díjszabás 2C0 — 202. oldalain foglalt állomási díjszabásai egyidejűleg hatályon kivül helyeztetnik. Ennek következtében az egyes részvonalak belál'omásainak egymás­közti forgalmában a díjszámítás az illető részvonal kilométermutatójából vett távolságok alapulvételével a gyors- és telier-darabárukba, a kocsk rakománya os tályokba és a kivételes díjszabásokba tartozó szállítmá­nyoknál a XII. pótlék 37. oldalán, az élőállatküllrménycknél pedig a XII. pótlék 23., 28. és 32. oldalán fogki't dijszámitási táblázatok alapján történik. * A két résZvonal állomásainak egymásközti vagy ezeken tul a csat­lakozó pályák állomásaival való kölcsönös áruforgalmában a két w.Ml­rész két különálló vasutji-ik tekintendő s ebből folyólag a szállítási dijakat az alábbi táblázatokban foglalt díjtételek alapján mind a két vonalrésztu a Dráva-iidon át való megszakítássá! külön-külön kell megállapítani. A szentlőrincz-slatina-nasiei helyi érdekű vasút díjszabásának módosítása. A kezelésünkben levő helyi érdekű vasutak vonalain 1012. évi szep­tember hó 1-étől érvényes helyi árud'jszabás 158. o'ddán a szcntlörincz­slatina-nasici helyi érdekű vasút kilométermutatója, 1010. évi január lió 15-ével hatályon kívül helyeztetik s az emiitett naptól, illetve azon időponttól kezdve, melyben a szentlöriucz-slatina-nasici helyi érdekű vasút magyar és horvát vonalrészei közt a közvetlen áru-forgalom ismét felvétetik, az alábbi új kilométermutató lép életbe: 7. Szentlőrincz-slatina-nasici helyi érdekű vasút. I. Kilométermutató. u) Szentlörincztöl — a drávahid-ig terjedő magyar vo nal. lonnan vagy hova KILOMÉTER Dravahid 3 29 Drdvasztára - Zaláta 27 ff Magyarszentiván - Gusztávműve . . Okorág—Kárászpuszta .... Sclye Sumony 19 12 24 1 ! „ 35 17 9 21 33 11 . 18 6 7 8 5 17 12 '24 12 b) Drúvahid nasiti (horvátj vonal­I lonnan vagy hová K i 1 o m é e r Bukovina • . . 11 23 í 23 2 14 W 36 21 23 8 27 17 ff ( afcinci . . . 34 12 I 9 25 5 I 25 32 34 19 17 7 Drávailid I 45 í 23 10 4 i 58 3 2 16 49 40 Fericanci . . . . I 21 36 17 14 43 45 30 5 6 OHercegovac . . 16 5 | 34 23 25 10 25 16 Medinei —Senkovac . 20 49 8 10 7 41 31 Mikleus. . . . . 30 27 29 14 21 11 NAT ,ic . . 57 59 . 43 • 9 19 Noskovei . , 2 Ii 48 38 ft Noskovcii drávapart*) 16 50 40 Slatina 35 25 Susine—-Gjurgjenovac 10 ' 71 'm o ® A ti c 1 2 3 I. íi. O TÍ <1 a, O) ® 7. x C z II. •ű üohJian vagy 7. ' O a 18 11 koosirako­külön díj­Uiv. üohJian vagy N (0 U § E mányi szabásba di.jsz. hová £ I s osztályba tartozó tartozó S O gyorsáruk t e h e r á r u k . 2 Díjtétel 1C0 kg.-kint fillérben o Drúvahid. * 3 Drávasztára-Zaláta 207 153 153 143 62 168 56 41 36 48 36 31 31 31 29 ff Magyarszent­iván-Gusztávmüve — ' — — — — 88 63 51 71 51 42 42 37 19 Okorág-Kárász­puszta 299 202 202 192 116 245 7? 51 44 59 44 36 36 34 12 Sellye 299 202 202 192 116 245 73 51 -14 59 44 36 36 34 24 Sumony 396 253 253 243 140 321 88 63 51 71 51 42 42 37 35 Szentlőrincz 490 30 Íj 301 291 167 396 107 73 59 85 59 49 49 41 ä Dravahid (Horvátországi vonal). 23 Bukovica 396 253 253 243 140 321 88 63 51 71 51 42 42 37 34 ff Cocinői*) 190 301 301 291 167 396 107 73 59 85 59 49 49 44 45 Fericanci 586 352 352 342 191 473 122 85 66 -97 66 56 56 49 2-3 O Hercegovac — — — — — — 88 63 51 71 51 42 42 37 10 Medinci-Senkovac 207 153 153 143 92 168 •56 41 36 48 36 31 31 31 29 Mikleu§ 396 253 253 243 140 321 88 63 51 71 51 42 42 37 58 Nasíce 683 401 401 391 214 546 139 93 75 109 75 63 63 53 3 Noskovei 207 15 J 153 143 92 168 56 41 36 48 36 31 31 31 2 Noskovci-1 iravska Obala 207 153 153 143 92 168 56 41 36 48 36 31 31 31 16 Slatina 299 202 202 192 116 245 73 51 44 59 44 36 36 31 49 Susinc-üjurgje­56 -novac 586 352 352 342 191 473 122 85 66 97 ee 56 56; 40 40 Zdenci 490 301 301 291 167 396 107 73 59 85 59 49 49 44 •*) A gyors- és darabteheráruk díjtételei csak a szlavoniai-drávavidéki h'lyi érdekű vasút állomásaival vMó forgalomban érvényesek. Jegyzet- Az élőállatok fuvardíjai az »A) Általános rés/« VIII. fejezetének Á) Szakaszában (XIII. pótlék 23., 28. és 32. old.) foglalt dijszámitási táblázatok díjtételei alapján az esedékes kilométertávolságok alapulvéte­lével a két részvonalrd külön-külön állap it andók meg. Ezek a díjtételek a sziUli'lási adót és a va'snli hadi adót már maguk­ban fogla'ják és azok minden további emelés nélkül alkalmazandók. Egyebekben a többi díjszabási határozmányok továbbra is változat­lanul érvényben maradnak. Budapest, 1918. évi deczember hó. A magyar államvasutak igazgatósága. aj Ö E N CR; ­"3 N • 1 . RT *ÍÖ C S O N E M -­U< > RI -CÍ Q. N w Lh VJ n O C OA ír. cd Ű Q RF ^ = S '3 • 4­I 1 T£ 3 " O Ü "3 Sumony =_3 < : í_. ft Cacinci Drávahid Kcricanci o cs o sjo a> a 3 o v 0 1 '3 c •3 Mikieus Nasic Noskovci ft Xoskovcii drávapat Slutina o . 0 3 ¥ 3 ŐT 1 1 y • >co Zdcnci

Next

/
Thumbnails
Contents