Világ, 1917. október (8. évfolyam, 244-269. szám)

1917-10-02 / 244. szám

t Wtf, bWr ’S VILAd KÜ» szenvedése az, mi részemre az elmuiás 'eshetőségét keserűvé teszi. Ha Isién akaratából itt kelt, hogy befejezzem életemet; az esetben nyugodhatok ti is bele a kérlelhetetlen sors irríézkedéséiiC. Apnak, aki meghalt, már mindegy, hogy mennyit élt, a szomo­rúság a túlélők osztályrésze. Nem aggódom nagyon forrón szeretett családom jövőjéért:. Olyan testvé­reknek bizonyultatok, kik családéin sorsát minden- klór sző eteken fogjátok viselni, Feleslegesnek tar­tom ugyan, de mégis arra kérlek valamennyieteket, ha majd évek mylya az idő mindent heheggesztő balzsamával kissé tompítani fogja azt a fájdalmat, mit elvesztésem felett éreztetek és a mostani vihar lecsieudeeedik, a háborúi a béke és munka áldásos évei fogják követni; előtérbe tolul, ami máskor is felszínen volt, a megélhetés harca; ha bármilyen «satu óntól teremt a* ismeretlen jövő. soha se feled­jétek el je*on kéréseméi és kívánságaimat. Aranyos kis gyermekeim ne érezzék, hogy az édes apjuk a harctéren fejezte be életét és nem adatott meg neki, j hogy kis leánykáinak fejlődését, nevelését figyelem­mel kisérje és jövőjük megalapításáért dolgozhas­son. Az elveszített apát fi pótoljátok! Feleségem mindenkor hű és szerető hitvesem volt, legyetek nagy bánatában körülötte és segítsétek öt az élet harcában. Biztosra veszem, hogy azt a szemetet, mit életemen át tőletek tapasztaltam, halálom után szer ebit családom hatványorra fogj» érezni, gz a h!<fet nyugodttá tesz és könnyűvé teszi az örök pihenést az idegen hant alatt. Az £g segítségét kérem írtamra és reálok az Isten áldását. Neveljétek lel gyemmé keiteket káván - súgtok szerint egészség és zavartalan boldogságban. Érjétek el a boldog öregkor napjait, hogy" unokái­tokban is gyönyörködhessetek. Isten óvja meg a jövő ivadékot hasonló borzalmaktól. Az Isten ál­dását ismételten kérve reátok, valamennyietekre, szeretettel gondol forrón szerelő Mőzsilok mg. májas 2-án, d. u. 3 óra. Hány ilyen levelet Írlak ennek a háború- .1 íiak harmincnyolc hónapja alatt. Milyen feö- j zöm égések lettek a? ilyen búcsú zóáervelek, — mindennapos katonalevelek, amelyek száz­számra Íródtak, ezerszámra és lizezerszámra. Kiég erős-e a kolozsvári urak szive arra, hogy az. ijyen mipclpnnapps levelet pillarezdülés nélkül elbírjákV Ha igen- akkor 'követeljenek Ipvább annexiókaj; segítsék nyújtani a hábo­rút egy-kél évvel, tízezer, húszezer, száezer halottal. De akinek nem elég erős a szive arra, hogy ne törődjék az ilyen levelekkel, az lázadjon fel és keressen móddí rá, hogy beie- kiáJtsa a világba a haragját és a fájdalmát. A kolozsvári annexiós tervet egész Magyarország haragos felzúdulásának kell elfojtani. Ma­gyarország teljesítette a kötelességét és telje­síteni fogja ezentúl is. De Magyarország békét akar, mint fiatal királya. Magyarország meg­elégelte a vérontást és nem le'rés uj okot a háború meghosszabbítására és nem tűrt, hogy ábrándos oktalanságok most már magyar föl­dön is megpróbálják tovább nyújtani a há­borút. Elég volt a pusztulásból. Elég volt a halálból. A halottik szólalnak meg sírjaikból és tiltakoznak ellene. Hégi sérelmek buszúját sohasem fogadnom el háború okául. Vaunak ugyan, akik hív gondolkoznak; „Az Igazságos bős au soh’sem kósó“, de ez ap érzés nem méltó egy nagy nemzethez. A szenvedélyek he­vessége és az emberi tevmé*>zet gyenge­sége egyeseket gyakran haji « boszu- állávS karjaiba; de ha a* egyénnek méz* cl is nézzük, htfgy élőit éleleknek és heves érzéseknek enged, egy nagy nemzet csak erkölcsi elvek és nem pedig szenve­délyek állal vezettetheti magát. A baszó, melyet az egyesnél is csak az ment, hogy hirtelen indulatból ered, nem menthető egy egész nemzetnél, A magánboszn elve is megvetésre méltó és utálatos, mennyi­vel inkább még az egy nép általános bo- szuja. — Fos. A poiittHai helyzet Gróf Czernin Külügyminiszter Budapesten -?* fiyilatKozat a Külpolitikai helyzetről — A horvátoK és Dalmácia — A munka­párt Hontmegyében (A ViMg tudósitójától.) A politikai élet a vasárnapi választójogi gyűléseken tett kijelen­tések kommentálásával van elfoglalva. Több érdekes és a politikai helyzet megvilágítására alkalma? nyilatkozat hangzott el, melyekből a jövő alakulásra is kilátás nyílik. A főbb kérdésekkel más helyen foglalkozunk, itt csak azt jegyezzük meg, hogy ma este a pali tikui pártkörökben aránylag kevesen voltak, de akik megjelentek, annál élénkebben fog­lalkoztak a gyűlésekről érkezett hírekkel. Holnapra a pártok vezetőemberei közül an­nál többen érkeznek Budapestre, ahová a vidéken időző minisztereken kívül az összes pártok vezérei és alvtjzérci is visszatérnek, mert politikai ebédre hivatalosak Wekertébez. Holnap érkezik Budapestre gróf Czernin Ottokár külügyminiszter. Miután ezelőtt egy héttel Gödöllőn vadászaton vett részt cs a va­dászat sikeres eredménynyel járt és miután megígérte hogy ismét ellátogat Gödöllőre, helyesnek látszott, hogy gróf Czemin Otto­kár külügyminiszter inkább Budapesten tölt­sön néhány napot el és esak azután keresse fel Gödöllőt, Gróf Gzernjn Oltokár budapesti tartózkodásának, értesülésünk szerint, jelen tős célja van. A külügyminiszter itt érintke­zést keres az Összes politikai vezető tényezők­kel, úgy a kormány tagjaival, mint a politikai pártok vezetőivel, sőt azokkal js, akik a pár­tokban csak másodsorban foglalnak el ve- zetőpozieiót. Emeli a? ismerkedés érdekessé­gét az, hogy gróf Czemin külügyminiszter együtt fog találkozni az összes pártok vehetői­vel úgy a kormányhoz tartozókkal, mint a munkapártiakkal s ez lesz az első alkalom, hogy a fehér asztal melleit együtt lesznek, a kormányt támogató pártok irányadó tényezői a munkapártiakkal. A találkozásra (s ezt szin­tén jelentősnek vélik) Wekerle Sándor mi- i niszterelnök ad ^IkaJniat, aki gróf Czemin külügymjpiszter tiszteletére holnap este hat órakor ebédet rendez s erre az ebédre hívta meg az említett politikai társaságokat. Ami piaiig gróf Czernin látogatásának ér­demleges részét illeti, arról azt jeleneik, hagy holnap délután Wekerle Sándor miniszterel­nök tanácskozni fog gróf Czemin külügymi­niszterrel, az ebéden a külügyminiszter a kül­politikai helyzetről nyilatkzoni fog és fontos mondaniiHilói lesznek a békéről is. Megjegyzendő, hogy az ebéd elölt gróf Czernin külügyminiszter Wekerlén kívül több más politikust js meglátogat és látogatást tesz Csernoch János hercegprímásnál i$. \ . * Dalmáciának Horvátországhoz való csato­lása tadekében a magyar miniszterelnök és az osztrák miniszterelnök közi; felmerült konflik­tus még nincs elintézve. Zágrábban a hangulat az osztrák miniszterelnök álláspontja ellen for- ! dúl. A zágrábi lapok azt hangoztatják, hogy I az osztrák miniszterelnök álláspontjával ellen­iéibe jutott úgy az állami alaptörvény határo­zott rendelkezésével, mint a király eskütétele előtt elfogadóit koronázási hitlevél tarhilmá- I val. Ilyen politika mellett, írják, nem csoda, lm ! a délszláv klub a Reichs rath an az osztrák kor- j many ellen fordul és radikálisabb irány köve- • lését határozta ej. Tekintetted az osztrák-német I pártoknak a délszlúv-kérdésse! szemben elfog­lalt ellenséges magatartására, a délszláv sajtó már is lemondott arról, hogy a délszláv-kérdés még a békekötés előtt megoldható legyen. Kijelentik továbbá, hogy osztják az en-. tente-oknak a népek önrendelkezési jogára, a kis nemzetek exisztenoiéjára vonatkozó felfo­gását és e jogukat a monarchia keretéiben akar­ják megvalósítani. Miután azonban egyesü- j lésre és szabad nemzeti, valamint áljaim lé- I fűkig vonatkozó jogukat telléilpmU meg akar- ' iák és meg fogják valósjjwi. kívánják: ae gátoljál* meg őket abban, hogy ezt a motv afehifl keretén bélül teliessék. ' A munkapárt győzött Hontmegye köz­gyűlésén, amelyen gróf Somsicíh Tivaxlar fő ispán -elnökölt. Győzött a munkapárt az ál­tal, hogy a Wekerle-kormány üdvözlésére vonatkozó kormánypárti indítványt elvetették s ehelyett Ivánka László munkapárti nrctítvá- •uyát fogadták él, mely szeriut a kenném választójogi javaslata miatt a közgyűlés nem szavaz bizalmai, hanem csak egyszerűen tu­domásai vette a Wekerle-kormány kine­vezésiét. Hontmegyében tehát ezidőszerint a munka­párt uralkodik és a munkapárt diktál. Ez azonban nem túlságosan fontos. A végén is Hontmegye :s csak egy megye és nem bizo­nyos, hogy amit a megye törvén yhatósági urai kicsinálnak, az egyúttal a megye kö­zönségének a véleményét is fejezi ki. Sőt valószínű, hogy a megye egészen másképpen gondolkozik, mint a törve®yható?ági köz- gvüiés úri többsége Csak a‘főispán részére kéllemetlen az esel. Nevezetesen a kormánv arra a tapasztalatra juth^. hogy ha a tői» pánságért tüleködők köztit nem ejt a mos­tanit, hanem másikat nevezett vojna ki, ak Kor meg lett volna a többsége. A KépviselShtfz e!s8 ülése . X kép viselőház összeülésének időpontja még pontosan nincs megállapítva. ügyben a napokban fognak doniéi. Valószínű, ItSsT- október 15-én vagy 16-án lesz a képviselőhöz első ülése. A képviselőház ez alkalommal az indemnitást fogja a következő ülés napirend­jére tűzni. Á Külügyminiszter Budapesten Gróf Czernin Ottokár közös külügymi­niszter holnap délben Marsovszky Jenő titkár és Pl aznóvszky osztálytanácsos, a külügymi­nisztérium sajtóosztályának helyettes fő poke társaságában Budapestre érkezik. A külügj - miniszter tiszteletére Wekerle Sándor min’isz terelnék holnap délután 6 órakor a miniszter­elnöki palotában ebédet ad. Az ebédre hiva­talosak: Csernoch János hercegprímás, gróf Zichy Aladár, Ugrón Gábor, gróf Serényi Béla, Mezőssy Béla. gróf Apponyi Albert, Grecsák Károlyt báró Szurmay Sándor, Unkel häüser Károly, gróf Batthyány Tivadar, Vá- zsonyi Vilmos, Földes Béla és gróf Hadik’ János miniszterek, gróf Dessewffy Aurél or­szágbíró, gróf Széchenyi Béla koronaőr, Szász Károly képviselőházi elnök, Pallavicim György őrgróf, Tóth János államtitkárok, gróf Andrássy Gyula, Szenlivánvi Árpád, Székely Ferenc, gróf Károlyi Mihály, gróf Zichy Já nos, Darányi Ignác, Bolgár Ferenc, Szferénvi József, ZKnszky István, Melczer Vilmos, Mol­nár János, Rakovszky István, Holló Lajos* Gál Sándor, gróf Khuen-Hédervárv Károly, Teleszky János, báró Papp Géza, gróf Kle- hersberg Kunó orszgy. képviselők, Günther Antal, a Kúria elnöke, Wlassiph Gyula, a köz­igazgatási bíróság elnöke, Wodiáner Rudolf követ és meghatalmazott miniszter, Thuróczy Vihnos számszéki elnök, Szemere Miklós, Prazuovszky Iván külügyminiszteri osztály- tanácsos és dr. Marsovszky Jenő udvari és miniszteri titkár. Az ebéden gróf Czernin Ottokár a kül­politikai helyzetről nyilatkozatot fog tenni. Gróf Károlyi elutszása Gróf Károlyi Mihály, a függetlenség? és 18-as párt elnöke, ma reggd Becsbe utazott. Rövid ideig az osztrák fővárosban marad s aztán Svájcba utazik, hogy részlvegyen a tartós béke bizottságának Bemben tartandó ütésén. Értesülésünk szerint Károlyi október húszadika táján érkezik vissza Budapestié. < A szpciáldemoKr^táK alapszabályai Titkos szétnézd helyeit, jóváhagyott alap­szabályokkal működhetnek ezentúl a szociál­demokrata párt kerületi pártszervezetei. Eddig mjfpdeu jiOftnány «HüU>Ua a szociáldeniakrala

Next

/
Thumbnails
Contents