Zalai Hírlap, 1983. január (39. évfolyam, 2-25. szám)

1983-01-04 / 2. szám

R 2005. A kapott önállóság egyben nagyobb felelősség is Munkásgyűlés a Mezőgéptröszt bagodi vállalatánál A MAGYAR SZOCMI'STft MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 2. szám Ara: 1,40 forint 1983 . január 4., kedd Kádár János vezetésével Magyar párt- cs kormány küldői tség utazott Prágába Ülést tart a Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó Testületé Áruforgalmi gyorsjelentés az elmúlt évről (3. o.) RMttmnnn Konyhaablak a nagyvilágra (4. o., Rinitmimi A hónán jogszabályai (4. 0.1 imiMumr A szén kirakat titka (5. o.J IffilllffiHIH' Az a legszebb, ha adhatunk valamit... ,'5. o.J Francia, angol és amerikai megrendelésre készítenek nyárt zakókat, és öltönyöket a Zalaegerszegi Ruhagyárban. A könny«, szellős anyagú, elegáns ruhadarabokat a megszokott pasztellszíneken kívül piros, halványsárga és enciánkék szí­nekben is gyártják. Az első szériát január végéig száll’*iák el. (Arany Gábor felvétele) munkánk az első negyedév után, s végülis 28 millióval — 184 millióra — túlteljesítettük termelési tervünket — kezdte évértékelő beszámolóját. — Gyártmányainknak több, mint fele külpiacokra ment, ami egyben azt is jelenti, hogy ex­portunkét un százalékra .sike­rüli teljesíteni. Javult a ter­mékminőség, s megvalósult a teljesítményhez kötött bérezés, s ennek nyomán 49 ezer forin­tos átlag bérszínvonalat ér­tünk el. Mindez az ötnapos munkahét bevezetése évében, a tavaly- előttinél kisebb létszám mel­lett történt Bagódon. Az idei esztendő kilátásai is ígérete­sek, hiszen kapacitásuk 80 százaléka már most lekötött. A Mezőgéptröszt vezérigaz­gatója, Gurbán György is a jövő jegyében kért szót: 1 — A kollektíva jól élt a vo­natkozó minisztertanácsi hatá­rozattal, amikor közölte igé­nyét a vállalati rangra — hangsúlyozta. — E munkás­gyűlés nyilvánossága előtt is örömmel jélentem be: január 1-től trösztünk 15. önálló vál­lalataként folytatják a mun­kát. A kért és megkapott ön­állóság dsak a nagyobb fele­lősség gyakorlásával ér vala­mit, s ehhez az erkölcsi-anya­gi segítséget meg is adjuk. Első lépésként 10 millió forin­tos támogatást nyújtunk a hosszabb távú, biztonságos profilok műszaki-technikai hátterének megteremtéséhez — mondotta többek között Gur­bán György. Dr. Panáez Gyula, a megyei pártbizottság osztályvezetője elmondotta: — Olyan helyzetben kell bi­zonyítani a bagodi kollektívá­nak, amikor az ország szeme az ipart figyeli„ Meggyőződé­sem, hogy az elmúlt évek sredményci s a személyi-szak­mai feltételek nyomán képesek lesznek a rugalmasságra, a változó feltételekhez való iga­zodásra. Tóth László KISZ-titkár a gyár fiataljai nevében állt fel: — Szívből örülünk az önál­lóságnak, de régi félszeink is eszünkbe jutnak: a szinte évenként módosuló termékvál­tozások, az állandóság hiánya; örökös küzdelem a jobb ered­ményekért — olykor nullára íródott esztergapadokkal, rossz kiszolgáló eszköz és célszer­szám ellátottsággal. Állítom, ha még stabilabb, piacot és eredményt hozó munkákat ka­punk, képesek leszünk na­gyobb feladatokra is. Véleményével összecsengtek a munkástársak képviseletében szóló Szálát József meós meg­tapsolt szavai: — Három évvel ezelőtt Gur­bán elvtárs egy sajtónyilatko­zatában célszerű profilok ki­alakítását ígérte. Mai bejelen­tését úgy veszem, mint a va­lóra váltás egyik jelét, a szá­munkra távlatokat nyújtó munka biztosítékát. Mi most „felvesszük a kesztyűt”, bízva abban, hogy jó kezekben van vállalatunk sorsa. L. J. Magyar—o lasz ifjűsági együ ttműködés Az Állami Ifjúsági Bizott­ság hivatalos küldöttsége tag­jaiként a közelmúltban öt za­lai ifjúsági és művelődési ve­zető járt a dél-olaszországi Liguria tartományban, s annak székhelyén, Genovában. Az ÁIB és az olasz külügyminisz­térium közötti megállapodás értelmében több más magyar megyéhez hasonlóan Zala is bekapcsolódik a két ország közötti ifjúságpolitikai együtt­működésbe. Ennek első lépé­seiről volt szó a delegáció hat­napos látogatása során. Eszerint a genovai tartomá­nyi tanács iskolai intézetével közös középiskolai csereprog­ramokra kerül sor ettől az év­től. A programok elsősorban az üdülési és sport-turizmusra, illetve ezzel összefüggő dele­gáció cserékre irányulnak. Megyénk szakembereinek lá­togatását viszonozva május második felében szakértői küldöttség érkezik Genovából, a szabadidő-szervezés zalai módszereinek, intézményei munkájának tanulmányozásá­ra. Ezt követően, júliusban 16 tagú diákcsoport utazik 10— 12 napra a festői fekvésű, sok százéves Trióra város kö­zelében található ifjúsági he­gyi turistatelepre. Viszonzásul olasz csoport érkezik augusz­tus első felében a megyei ta­nács balatonedericsi üdülőtele­pére. A tárgyalások során sző volt tengerparti és Valle ’D Aosta-i hegyvidéki üdülési és túra-le­hetőségekről is. Télen — a nyárra Üdvözlő táviratok A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága táviratban üdvözölte az Etióp Dolgozók Pártja Szervező Bi­zottságának második kongresz- szusát. A Burmád Unió Szocialista Köztársaság, függetlenné válá­sának 35. évfordulója alkalmá­ból Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üd­vözölte U San Yu elnököt. Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke U Maung Maung Kha burmai miniszterelnökhöz in­tézett üdvözlő táviratot. Vogel utazásai Hans-Jochen Vogel, a Német Szociáldemokrata Párt kancel­lárjelöltje január 5-—7. között az Egyesült Államokba látogat — közölte hétfőn Bonnban az SPD szóvivője. Washingtoni útja során Vogelt fogadja Reagan elnök és George Schultz külügyminiszter. Vogel 1 azt tervezi, hogy ugyancsak ja­nuár folyamán Moszkvába is ellátogat, ahol szeretne talál­kozni Jurij Andropowal. Kim ír Szén nyilatkozata Korea mielőbbi, békés újra­egyesítése mellett szállt síkra Kim Ír Szén, a Koreai Mun­kapárt Központi Bizottságának főtitkára az Asahi Evening News című, tokiói esti lap hét­fői számában megjelent nyilat­kozatában. Elutasította azokat az amerikai és szöuli állításo­kat, amelyek szerint a KNDK ,,a dél lerohaná.sára készülne”. Kaddumi Törökországban Faruk Kaddumi, a PFSZ politikai osztályának vezetője hétfőn háromnapos hivatalos látogatásra a török fővárosba érkezett. Az ankarai repülőté­ren liter Türkmen török kül­ügyminiszter fogadta. Török­ország támogatja a palesztinok függetlenségi harcát, küzdel­mét az önrendelkezésért, bele­értve államalapítást jogát is. Világ proletárjai, egyesüljetek; Kádár János és Lázár György * vonatablaknál. Egy sorsforduló jelzóállomá­saként kerül be a bagodi me­zőgazdasági gépgyártó kollek­tíva krónikájába a tegnap dél­előtti munkásgyűlés, amelynek hangulatát többnyire csupa jó hírrel-ténnyel alapozta meg Gasparics József igazgató. — Ütemes, egyenletes volt a Fogadás az Országházban az újév alkalmából Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak vezetésével hétfőn magyar párt- és kormányküldöttség utazott Prágába, hogy részt ve­gyen a Varsói Szerződés tag­állami Politikai Tanácskozó- Testületének soron következő ülésén. A küldöttség tagjai: Lázár György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Várko- nyi Péter, a Központi Bizott­ság titkára, Czinege Tóhjos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter és Púja Frigyes kül­ügyminiszter, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagjai. A küldöttség búcsúztatására a Keleti pályaudvaron megje­lent: Aczél György. Havasi Fe­renc, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Sarlós István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, a Politikai Bi­zottság tagjai: Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Szűrös Mátyás, a KB külügyi osztályának vezetője: Pullai Árpád közlekedés- és nostaügyi miniszter; Csémi Károly vezérezredes, honvé­delmi. Kamara János belügyi államtitkár, a Központi Bizott­ság tagjai; továbbá Nagni Já­nos külügyi államtitkár. Jelen volt Andrej Barcák. a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság magyarországi nagyköve­te Prága. (MTI): A Magyar párt- és kormányküldöttség. pjYjpItr JnnoRnnV. P7 MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével részt vesz a Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácsko­zó Testületének prágai ülésén, hétfőn az esti órákban meg­érkezett a csehszlovák fővá­rosba. A prágai főpályaudvaron a magyar vendégeket Gustáv Husák, a CSKP Központi Bi­zottságának titkára, köztársa­sági elnök és több más magas­rangú csehszlovák személyiség üdvözölte. A fogadáson jelén volt Kovács Béla prágai ma­gyar nagykövet is. ★ Prága, (TASZSZ): Jurij Artdropovnak, az SZKP KB főtitkárának vezetésével hét­főn szovjet küldöttség érke­zett Prágába, hogy részt ve­gyen a Varsói Szerződés szer­vezete tagállamai Politikai Ta­nácskozó Testületének soron következő ülésén. A szovjet küldöttség tagjai között van: Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, minisz­terelnök, Andrej Gromiko. az SZKP KB PB tagja, külügy­miniszter, Dmitrij Usztyinov, az SZKP KB PB tagja, hon­védelmi miniszter, a Szovjet­unió marsallja. Konsztantyvn Ruszakov, az SZKP KB titká­ra. Prága. (CTK): A Varsói Szerződés szervezete tagálla­mainak Politikai Tanácskozó Testületé soron következő ülé­sére hétfőn megérkezett Prá­gába a Bolgár Nénköztársaság küldöt+sótfo 7V*dr>r Zsivkov- [. vn1- a BF"13 KH főtitkárának, j (Folytatás a 2. oldalon.) A Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletek veze­tői hétfőn az újév alkalmá­ból jókívánságaikat fejezték ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács elnökének fogadásán, az OrszSgházban, részt vett Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke és Katona Imre, az Elnö­ki Tanács titkára is. A fogadás szívélyes légkör­ben zajlott le. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács Elnöke Vlagyimir Bazovsz- kijt. a Szövi«' unió nagykövetét üdvözli (MTI fotó, Soós Lajos felvétele — Telefotó — KS) ■ ------------------- ■

Next

/
Thumbnails
Contents