Zalai Hírlap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

a ZALAI HI KL. AP I*R3. «evemlwar L Vietnami-szovjet lagygyőlés Hanoiban Ibnoi (MTI); A Szovjetunió h*Ltározorftan támogatja Viet­naminak a Kínával való vi­szony megjavítására tett javas­latait, valamint Vietnamnak, Laosznak és Kambcxlzsának á térség békéjének megteremté­sére irányuló erőfeszítéseit — hangoztatta a hanoi Ba Dinh palotában hétfőn megtartott vietnami—szovjet barátsági nagygyűlésen Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első el­nökhelyettese. A nagygyűlést, amelyen Pham Van Dong kor­mányfő is megjelent, a két or­szág közötti barátsági és együttműködési szerződés ötö­dik, valamint a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 66. évfordulója alkalmából tartot­ták. — Ami a Kínával való kapcsolatainkat illeti, a Szov­jetunió és Kína között egyes nemzetközi kérdésekben, né­mely országokhoz fűződő vi­szony megítélésében Jelentős nézetkülönbségek vannak. Mi­ként a múltban, jelenleg is úgy véljük azonban, hogy a szovjet—kínai kapcsolatok ja­vítása megfelelne mindkét nép érdekének, és előmozdítaná a nemzetközi feszültség enyhü­lését. Ez a folyamat természe­tesen nem károsíthatja meg barátaink, szövetségeseink ér­dekeit — jelentette ki Alijev. A nagygyűlés vietnami szó­noka To Hun, a Vietnami Kommunista Párt KB Politi­kai Bizottságának tagja, a mi­niszterelnök első helyettese rámutatott: a Szovjetunió Vi­etnam legnagyobb, legmegbíz­hatóbb támogatója. A szerző- I dés új távlatokat nyitott a két ország kapcsolataiban. Hétfőn Hanoiban hosszú tá­vú gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési prog­ramot írtak alá a Szovjetunió és a Vietnami Szocialista Köz­társaság képviselői. Partizáitharcok Granadában 17 ezer fős intervenciós hadsereg — Elfogták az államcsíny irányítóját Őszirózsák napja Hatvanöt esztendővel ezelőtt, amikor Budapesten győzött a magyar polgári demokratikus forradalom, jelképévé, amellyel ma is emlegetjük, egy szelíd virág vált: az őszi­rózsa. 1918. október 31-én, egy nappal a halottak napja előtt, őszirózsák borították a várost. Volt ok a gyászra, s volt ok a haragra. Már négy esztendeje tartott a háború, milliókat küldtek a harctérre, százezrek vesztették életüket, estek fogságba, itthon pedig éhezés, nyomor, járvány volt az em­berek sorsa. Senki sem tudott a régi módon élni. 1918. ok­tóber 25-én Magyar Nemzeti Tanács alakult. Vezetője a régi pacifista. Károlyi Mihály. Október 31-én, amikor már álltak a munkástanácsok, a katonatanácsok, amikor Tisza István gróf már bejelentette: „.. a háborút elvesztettük”, valóban a nép döntött. A katonák letépték a sapkarózsát Habsburg Károly király nevének kezdőbetűivel, s helyébe őszirózsát tűztek. Az új kormány miniszterelnöke: Károlyi Mihály. Az őszirózsás forradalom 65. évfordulóján Károlyi Mihály szobrát koszorúzta meg az emlékező utókor. Alakja egybe- forrt vele. Örök érdeme, hogy megértve az idők szavát, vál­lalta a történelem által ráosztott szerepet. Az 1918-as polgári demok­ratikus forradalom 65. évfor­dulója alkalmából koszorúzá­st ünnepséget rendeztek hét­főn délelőtt Budapesten a Kossuth Lajos téren, Károlyi Mihály szobránál. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságáé® Budapesti Bizottsága nevében Kállai Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa elnö­ke és Jassó Mihály, a buda­pesti pártbizottság tikára; a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa nevében Úszta Gyula és Pióker Ignác, az El­nöki Tanács tagjai, a Minisz­tertanács nevében dr. Várko- nyi Péter kűlügy- és Váncsa Jenő mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter helyezte el a hála és a megemlékezés koszorúit. (MTI) Georgetown, Washington, London (MTI, AFP, Reuter, UPI, AP, TASZSZ): A Gre- nadából érkező hírek tanúsá­ga szerint a szigetország védői a partizán harc módszerével folytatják a harcot az ameri­kai és a Karib-térségbeli invá­zióé erők ellen. A támadók veszteségei növekednek: a Pentagon által is megerősített adatok szerint vasárnap estig a szigeten folyó harcokban 16 amerikai katona vesztette éle- j tét, 77 megsebesült, három pe­dig eltűnt. Az intervencióban részt ve­vő amerikai fegyveres erők létszáma -— azt a katonai sze­mélyzetet is beszámítva, amely a szigetország partjai mentén cirkáló hadihajókon tartózko­dik — immár eléri a 17 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy hét grenadai ' állampolgárra egy amerikai katona jut Vasárnaptól Grenadán a megszállók este nyolc órától reggel öt óráig terjedő kijárá­si tilalmat rendeltek el. Az amerikai katonák előkészülete­ket tesznek a szigetország tel­jés átfésülésére. Hírügynöksé- ! gQk a Pentagon szóvivőjének i közlésére hivatkozva azt jelen- I tették, hogy egy amerikai osz­tagnak sikerült elfogni Hud­son Austin tábornokot, az | október 1ÍH államcsíny irányí- | tóját. Mint ismeretes, Wa- | shington az államcsínyt is j ürügyként használta fel a szi- j get elleni támadásra Havanna (MTI): Az Egyesült Államok grenadai nagykövete arról tájékoztatta Kuba grena­dai nagykövetét, hogy az ame­rikai inváziós erők 59 fogságba esett kubai sebesültet részesí- tenek orvosi ellátásban. Az el­esett kubaiak számát Washing­ton még nem körölte. A fog­ságban levő többi kubai haza- szállítását az Egyesült Álla­mok attól teszi függővé, hogy j mikor szűnik meg teljesen az [ellenállás Grenadában. j Az amerikai invázió« erők j valószínűleg hosszú megszál- I lásra rendezkednek be Grena­dában. hogy hatalomra tudja­nak segíteni egy bábkormányt — jelentette ki vasárnap este Havannában Ricardo Alarcon kubai külügyminiszter-helyet­tes. Az Egyesült Államok és a Grenada elleni invázióban jel­képesen részt vevő kelet-kari­bi országok, valamint Jamaica és Barbados képviselői szom­bat óta tanácskozást folytat­nak a barbadosi fővárosban az új grenadai „kormány” létre­hozásáról. A tanácskozáson Jo­seph Metcalf altengemagy, az inváziós erők főparancsnoka kijelentette, hogy az ellenállás miatt az amerikai katonai ala­kulatok jelenléte Grenadában elhúzódik”. Az amerikai állampolgárok evakuálás® a szigetről befeje­ződött. összesen 599 amerikai és 121 más nemzetiségű állam­polgár fejezte ki óhaját a tá­vozásra — közölték a külügy­minisztériumban. A sebesült és halott kubai állampolgárok ha­zaszállításának időpontjáról viszont nem szóltak. Az ameri­kai fogságban levő kubai épí- tőmunkások távozásának részt- létéiről tárgyalások folynak a kubai kormánnyal Van még lehetőség a megállapochsra Honecker-interjú a Stern magazinban Berlin (MTI): Amíg el nem kezdődik az új amerikai kö­zép-hatótávolságú rakéták nyugat-európai telepítése, ad­dig txxn még lehetőség a meg­állapodásra — erősítette meg Erich Honecker a nyugatnémet Stem magazinnak adott inter­jújában. Az NSZEP KB főtitkára, ál­lamfő hangsúlyozta: „Egyetér­tünk azzal a véleménnyel, hogy az emberiség érdekében a telepítés helyett jobb tovább tárgyalni. 1983. október 5-én Helmut Kohl szövetségi kan­cellárhoz írt levelemben ezért ismét a szövetségi kormány­hoz fordultam, hogy újfent gondolja meg magatartását ebben a kérdésben. Már csak történelmi szemszögből is kö­telességünk szembeszállni a fejlemények olyan alakulásá­val, amely Európa népeinek, sőt az emberiségnek a pusztu­lását eredményezheti” — mon­dotta. Honecker hangoztatta, hogy a nemzetközi helyzet további kiéleződése nem válna javára a két német állam ma sem tel­jesen rendezett kapcsolatainak. Az új amerikai elsőcsaoás-mé- ró fegyverék felállítása arra kényszerítené szövetségünket, defeíeződön a Francia Szocialista Párt kongresszusa Libanoni megbékélési konferencia Genf (MTI. AFP, AP, Reu­ter) : A genfi Intercontinental szállóban hétfőn délután meg­kezdődött a libanoni megbé­kélési konferencia. A megnyi­tó ülésen, amelyen Amin Dzsemajel libanoni és Pierre Aubert svájci elnök mondott beszédet a konferencia összes résztvevője megjelent Ezt követően a tanácskozást elna­polták keddre. Hivatalos források szerint hétfőn délután Genf be érke­zett Yitzak Lior, az izraeli külügyminisztérium közel-ke­leti osztályának vezetője, hogy „közelről figyelje” a konfe­rencia munkáját Bourg-En-Bresse (MTI): Nem lehet szó arról, hogy a francia elrettentő erőt számí­tásba vegyék a genfi tárgyalá­sokon. Egyebek között ezt hangsúlyozza az a határozat, amelynek elfogadásával va­sárnap végétért a Francia Szo­cialista Párt kongresszusa. A párt egységét demonstráló szintézis hosszas viták után jött létre. A létrejött kompro­misszum a centrum és a jobb- szárny közös határozati javas­latán állápul, de figyelembe vették a balszámy több módo­sító javaslatát is. Nicarapálian amerikai inváziótól tartanak Managua (MTI—UPI): Ni­caraguái politikusok a hétvé­gén az ország ellen készülő amerikai agresszió veszélyére figyelmeztettek. Tornas Borge Martinez bel­ügyminiszter vasárnap kije­lentette, hogy ha az Egyesült Államok inváziót indítana Nicaragua ellen, akkor sokkal keményebb ellenállásba üt­közne, mint Grenadában. Victor Tirado Lopez, a San­dinista Nemzeti Felszabadítás! i Front egyik vezetője hangsú­Körkép a mezőről (Folytatás az 1. oldalról.) belföldön értékesítették Jól sikerült a „szedd magad” mozgalom, melynek keretében 150 tonna alma fogyott le a fákróL A kertészetben most a szőlőoltvány kiszedése van so­ron és a rezisztens szőlőfajták vesszőjének levágása, értéke­sítése. A mezőn jelenleg a szántó traktorok dolgoznak, négy nagyteljesítményű traktor vég­zi az őszi mélyszántást, az előirányzott 500 hektár negy­ven százalékát szántották meg. A szepetneki termelőszövetkezetben hetek­kel ezelőtt befejezték a kuko­rica betakarítását, mindössze 190 hektáron termelték ezt az abraktakarmányt. Érdemes azonban hozzátenni, rendkívül jó eredménnyel, hektáronként 8,3 tonnát takarítottak be. Két hete végeztek a búza vetésé­vel, s az utolsónak maradt 120 hektárnyi cukorrépa szállítása is a végénél tart. Ügy számol­ták. ha minden rendben megy, estére elfogy a répa. Az idő­járás kedvezett a munkákhoz, azonkívül az összes szállító- eszközüket, valamint a Volán­tól bérelt két teherautót ide összpontosították. A határban már csak az őszi mélyszántás ad munkát, há­rom nagyteljesítményű trak­tor dolgozik és 10 nap alatt szeretnének végezni. A gabona forgalmi és malomipari vállalat körzeti üzemeiben is érződik az őszi munkák vége, a lenti üzemben pénteken ki­kapcsolták a szárítóberende­zést, Tüskeszentpéteren és Za­laegerszegen pedig szakaszo­san működtetik. Az idei sze­zonban eddig 12 360 tonna ku­koricát szárítottak meg, vala­mivel kevesebbet, mint más években. A kukorica felvásár­lása átlagos évhez hasonló, eddig 26 150 tonna abraknak valót vettek át és még 3400 tonnára számítanak. A ter­mény egy részét mintegy 10 ezer tonnát a mezőgazdasági üzemek tárolóiban helyeztek el. A vállalat egyéni terme­lőktől, háztáji gazdaságoktól is vásárolt kukoricát, ami 1200 tonnát tesz ki­lyozta, hogy az elmúlt napok katonai fejleményei egy nagy­szabású Nicaragua elleni ag­resszió előkészületeire utal­nak. Intervenciójának leple­zésére — mondotta — az Egyesült Államok három leg­közelebbi közép-amerikai szö­vetségesét (Honduras, Guate­mala, Salvador) használná fel. Humberto Ortega Saavedra, a Sandinista Népi Hadsereg főparancsnoka elsősorban a hondurasi csapatok betörésé­nek veszélyére figyelmeztetett Külpolitikai téren a most el­fogadott közös határozat a ko­rábbi határozattervezeteknél élesebb hangot üt meg az ame­rikai politikával szemben. Hangsúlyozza: Franciaország­nak az Atlanta Szövetséghez valló tartozása nem jelenti az atlantizmus folytatását. Fran­ciaországnak független külpo­litikát kéül folytatnia. Francia- ország más nyelven szól a vi­lághoz, mint az Egyesült Ál­lamok. Az euporafcéták kérdésében a határozat megállapítja: a két fél számára elfogadható meg­egyezés minden lehetőségét meg kell vizsgálni. Nem fogad­ható el azonban a francia és brit atomerő ellenőrzés alá helyezése a szovjet rakéták egy részének leszerelése fejében. A gazdaságpolitika terén a most elfogadott határozat — a balszámy kívánságának meg­felelően — nagyobb hangsúlyt helyez a dolgozók vásárlóere­jének megőrzésére. A közös határozat továbbá hangsúlyozza a baloldali egy­ség fenntartásának és megerő­sítésének a szükségességét. Lionel Jospin záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a párt megerősödve került ki a kong­resszusból. íiiéüt fartoft a ya^ewerszegi v r<»«í faníes (Folytatás az 1. oldalról.) A következőkben elfogadta a tanács Csuti János tanácsel- nökhelyettes jelentését a lár- sada'mí részvételről a város- fejlesztési koncepciók rnegva lósítá-sábán. majd dr. Kustos Lajos tanácselnök beszámoló, ját a végrehajtó bizottság két­éves munkájáról. Ezután Mol­nár Máté a városi tanács álta­lános elnökhelyettese megkö­szönte a tanácsnak a megvá­lasztásában megnyilvánult bi­zalmat. Végül interpellációkra adott válaszok következtek. | Ezek .sorában érdekes bejelen­tés hangzott el arról, hogy rö­videsen megkezdik propán-bu­tán gáz árusítását a Balatoni úti 'izemanyagtoltí állomáson, fgv '-j'rü zöb ühető lesz az a pane 7 inav a jelenlegi gáz­csere hétköznaponként csak fél négyig üzemel és szombaton zárva tart. A tanács ülése dr. Kustos j Lajos zárszavával ért véget. * Részvéttávirat A törökországi településeket sújtott földrengés miatt Lázár György, a Magyar Népköztár­saság Minisztertanácsának el­nöke táviratban fejezte ki részvételét Bülend Ulusu-nak, a Török Köztársaság minisz­terelnökének. Nicaraguái küldöttség látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének meg­hívására hazánkban tartózko­dott a Nicaraguái Sandinista Kutató Intézet delegációja. A küldöttséget fogadta Aezél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Magyar-jugoszláv környezetvédelmi tárgyalások Gonda György államtitkár, az Országos Környezet- és Te'-mészetvédelmi Hivatal el­nöke hazaérkezett Jugoszlá­viából ahol Jozse Kavcsiccsal. a Környezpo-édelmi és Terű lettendezési Bizottság e'nöké vei október “»R. és 30. közöt' tárgyalásokat folytatott. Gon­da Györgyöt fogadta Janez ZemHarics, a Szlovén Köztár- í saság Végrehajtó Tanácsának j elnöke. 1 Elhunyt Rasidov Hétfőn váratlanul elhunyt Sarai Rasidov, az SZKP KB Politikai Bizottságának pót- i tagja, az Üzbég Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Legfelsőbb Ta­nács tagja. Elutazott a lengyel főpapi delegáció Hétfőn elutazott hazánkból az a lengyel főpapi delegáció, amely Józef Glemp bíboros- ; érsek vezetésével vasárnap < részt vett az Esztergomban tartott egyházi jubileumi ün­nepségen. Argentínai választások i A Raul Alfonsin vezette Polgári Radikális Unió nyerte | meg az argentínai választóso- ! kát. A szavazatok 92 százalé­kának összeszámlálásakor az Unió a voksok 52 százalékát szerezte meg, míg vetélytársa, a Peronista Juszticialista Párt csak 40 százalékot kapott. Újból jegyre a vaj November elsejétől Len- ■yelorsz, ágban ismét csak iegyre kapható a vaj. a mar­garin és a zsír. Azért vált szükségessé a júniusban meg­szüntetett jegyrendszer ideig­lenes visszaállítása e termé­kek esetében, mert a lakossági felvásárlás kezdte meghaladni a normális méretet. hogy megtegye a szükséges po­litikai és katonai ellenintézke­déseket. Az NDK Nemzetvédelmi Ta­nácsának október 24-i közle­ménye — emlékeztetett rá Ho­necker — jelzi, hogy a megfe­lelő előkészületek már folya­matban vannak. Semmiképpen nem következhet be, hogy a békéhez elengedhetetlen kato­nai egyensúly megváltozzék a NATO javára. Ezért sokkal jobb lenne, ha a Nyugat le­mondana a rakétatelepítésrőL Jurij Andropov legújabb le­szerelési kezdeményezéseit méltatva megállapította, hogy azok nemcsak a szovjet—ame­rikai kapcsolatok mai állását értékelik tömör formában, ha­nem tartalmazzák a Szovjet­unió álláspontjának több új fontos elemét is, amelyeknek célja, hogy jótékonyan befo­lyásolják a dolgok menetét. A genfi tárgyalások az Egye­sült Államok irreális, egyolda­lú magatartása miatt kerültek zsákutcába. A Szovjetunió magatartását változatlanul a rugalmasság jellemzi. A Szov­jetunió olyan megállapodásra törekszik, amelynek alapja az, hogy megőrizzék a fennálló európai egyensúlyt, azaz nem telepítenék az új amerikai ra­kétákat. Elvi jelentőségűnek nevezte Honecker Andropovnak azt a megállapítását, hogy lehetet­lenné válna a genfi tárgyalá­sok folytatása, ha megjelennek Nyugat-Európában az új ame­rikai rakéták. Másrészt folyta­tódnak a tárgyalások, ha az Egyesült Államok nem fog hozzá rakétáinak tényleges te­lepítéséhez. Algéria nemzeti ünnepén Összehangolt akcióval, KO— 70 katonai létesítmény elleni támadással kezdődött 29 év«, 1954. november 1-én Algériá­ban a nemzeti függetlensé­gért folytatott harc. A fel­szabadításért indított háború kirobbanásának emlékére ez a nap azóta az ország nem­zeti ünnepe. A hosszú, kegyetlen, csak­nem egymillió áldozatot kö­vetelő küzdelem nyolc évig tartott, ám végül sikerhez vezetett: az 1962-es eviani egyezményben Franciaország­nak — több, mint egy évszár- zados gyarmati uralma után — le kellett mondania a ten­gerentúli megyéjeként kezelt területről. Az új korszakot kezdő, fiatal állam nagy lép­tekkel indult meg a gazdasá­gi és társadalmi fejlődés út­ján. Nemzeti tulajdonba vet­ték a népgazdaság alapjául szolgáló szénhidrogén-kin­cset, államosították a külföl­di olajtársaságokat Gyors iparosítás kezdődött, földre­formot hirdettek, megindult a szövetkezetek szervezése. A demográfiai robbanás elle­nére (a lakosság alaposan megfiatalodott, lélekszáma pedig több, mint a duplájára nőtt) tiszteletre méltó ered­ményeket értek el a közok­tatásban és az életszínvonal emelésében. Következetesen előrehaladt a politikai intéz­ményesítés folyamata is: a hajdani felszabadító mozga­lom párttá szerveződött. Üj alkotmányt fogadtak el, amely már a szocialista irányzatú átalakulást állítja célként az észak-afrikai or­szág népe elé. A belpolitikai vívmányok mellett Algéria széles körű tekintélyt szerzett az elmúlt évtizedekben külpolitikai vo­nalvezetésével, haladó anti- imperialista politikai irány­vonalával. Algír napjainkban is támogatja a gyarmatosítás ellenes erőket — elsősorban persze a fekete kontinensen —, emellett megbecsült tagja az e] nem kötelezettek moz­galmának s jó. folyamatosan bővülő kapcso'atrendszert 'nftett ki a szocialista orszá­gidra!, köztük hazáikkal is. Nemzeti ünnepén őszinte ‘isztelettel és roko^svenwel köszöntjük a baráti Algéria népét B. *.

Next

/
Thumbnails
Contents