Zalai Hírlap, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

Losonczi Pál befejezte angolai megbeszéléseit Államfőnk Zimbabwébe érkezett Prágában folytatott megbeszéléseket Kádár János. A képen: az MSZMP főtitkára és Gus­tav Husák. a CSKP KB főtitkára a tárgyalások előtt. Németh Károly fogadta az Olasz Kommunista Párt küldöttségét Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárihelyettese a KB székházá­ban hétfőn fogadta az Olasz Kommunista Párt küldöttsé­gét, amely Giovanni Cervet- tivel, a párt vezetősége tag­jaival az élén tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes, elvtársi légkör­ben megtartott megbeszélésen a két párt képviselői tájékoz­tatták egymást pártjuk, or­száguk helyzetéről, az előttük áldó feladatokról. Áttekintet­ték az MSZMP és az OKP kapcsolatait, és megerősítették azok továbbfejlesztésére irá­nyuló szándékukat. (MTI) A MNOT elnöksége megvitatta a hetedik ötéves népgazdasági tervjavaslatot négy napot toltott a nyugat- afr.ikai országban, és eredmé­nyes tárgyalásokat folytatott a politikai, -gazdasági és kul­turális -együttműködés bővíté­séről-. Losonczi Pált a főváros, Luanda „Február 4.’’ repülő­terén vendéglátója Jósé Eduardo dos Santos, az MPLAnMunikapárt és az An­golai Népi Köztársaság elnöke búcsúztatta. A kü-lönrepülőgép a délkelet-afrikai Zimbabwe, Losoncai Pál, afrikai útjának következő áldomása, felé in­dult. A búcsiúzást megelőzően megtartották a hivatalos tár­gyalásokat lezáró ,plenáris ülést. Losonczi Pál és Jósé Eduardo dos Santos, valamint a tárgyaló küldöttségek tagjai összegezték a legutóbbi napok megbeszéléseinek eredmé­nyeit, tapasztalatait. Közös közleményt hagytak jóvá, amelyből kiderült az is, hogy magyarországi látogatásra szóló meghívást kapott Jósé Eduardo dos Santos. Nagy Gábor külügyminiszter-he­lyettes és angolai kollégája, Fernando Jósé Franca Dias Van-Dunen 1936—88-ra szójó kulturális és oktatási munka- tervet írt alá. A látogatásról a magyar ér­dekek szempontjából összeg­zésképpen megállapítható, h-o.gy az szolgálta az angolai (Folytatás a 2. oldalon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára Gustáv Husiknak, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitká­rának. a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnökének meghívására baráti munkalá­togatásra hétfőn reggel Prá­gába utazott. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titká­Washington, (MTI): Az amerikai kormányzat jó előre igyekszik csökkenteni azoknak az új javaslatoknak jelentő­ségét, amelyeket' a Szovjet­unió terjeszt elő e héten a két ország között Genfben folyta­tódó leszerelési tanácskozáson. Kenneth Adelman, a Fegyver­zetellenőrzési és Leszerelési Hivatal elnöke az NBC televí­ziónak adott hétfői nyilatko­zatában azt mondotta, hogy ezek a javaslatok várhatóan „'egyoldalúak” lesznek, „meg akarják őrizni a szovjet fö­lényt” a hadászati fegyverek terén és ugyanakkor meg akarják gátolni az Egyesült Államokat a „hadászati vé­delmi kezdeményezés” — az űrfegyverkezési program — végrehajtásában. ra és őszi István, a KB osz­tályvezető-helyettese. A búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Né­meth Károly, az MSZMP -fő­titkár-helyettese, Havasi Fe­renc, Övári Miklós, a Politi­kai Bizottság tagjai, a Köz­ponti Bizottság titkárai: Be- recz János, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bi­zottság titkárai, továbbá Kó­McFarlane utalt Mihail Gor- bacsovnak, az SZKP KB fő- titkárá/iak küszöbön álló franciaországi látogatására és azt mondotta, hogy „meg kell őrizni a nyugati szolidaritást” az űrfegyverkezés kérdésében. Mint ismeretes, a francia kor­mány, ahogy az legutóbb Ro­land Dumas külügyminiszter- nek az ENSZ-közgyűlés ülés­szakán elmondott beszédéből is kiderült, nem ért egyet Washington űrfegyverkezési terveivel és azt hangoztatja, hogy meg kell akadályozni a veszélyes új űrfegyverkezési versenyt. Washingtonban attól tartanak, hogy Gorbacsov lá­togatása alkalmából Párizs formálisan is támogatni fogja a Szovjetunió erre vonatkozó javaslatait. tai Géza, a KB külügyi osz­tályának vezetője. Kamara János belügyminiszter, a KB tagjai: Urbán Lajos közleke­dési miniszter. Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériu- mi államtitkár. Jelen volt Ondrei Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság ma­gyarországi nagykövete. Prága (MTI): Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkára hétfőn Prágá­ba érkezett. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzunei repülőterén Gustáv Husák, valamint Vasil Bilak, a CSKP KB Elnöksé­gének tagja, a KB titkára fo­gadta. Jelen volt Kovács Be­la. hazánk prágai nagyköve­te, aki ott csatlakozott a kül­döttséghez. és a prágai ma­gyar nagykövetség vezető dip­lomatái. Kádár János a Prágai Vár dísztermében átadta Lubomir Strougalnak a Magyar Nép- köztársaság Rubinokkal Éke- (Folytatás a 2. oldalon.) Hétfőn reggel ünnepélyesen, katonai tiszteletadással bevon­ták a gellérthegyi Felszabadu­lási Emlékműnél a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját, amely a Fegyveres Erők Napja tiszteletére lengett az árbocon. (MTI) Washington a szovjet-francia egyetértéstől tart Kedvező időjárási viszonyok között érkeztek el az őszi kam­pánymunkák kezdetéhez a megye mezőgazdasági üzemei­nek dolgozói. A nyárias idő­ben mindenki talál magának tennivalót a határban, a talaj­munka, a) vetés, a betakarítás st szüret ad ezekben a hetek­ben elfoglaltságot a földműve­lőknek. Persze a tartós csapa­dékhiány helyenként — főleg Lenti környékén — megnehe­zíti a szántók dolgát, ettől el­tekintve a talajelőkészítés me- gyeszerte jó ütemben halad. Egyes gazdaságokban pana­szolják — ezt a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályán megerősítették —, hogy esetenként az Áfor megkésik a gázolaj-szállítá­sokkal, a megrendelést csak többszöri telefonhívásra telje­sítik. Október elejéhez érkezve be­fejezéshez közeledik az őszi árpa vetése, s az őszi takar­mánykeverék magja is majd­nem minden gazdaságban földbe került. Néhány mező- gazdasági üzemben — ugyan­csak a Lenti városkörnyéki gazdaságokban — hozzáláttak a búzavetéshez, teljes kapaci­tással azonban ezen a héten in­dulnak majd el a vetőgépesek. Az előirányzat szerint 39 ezer hektáron vetnek búzát a me­gye gazdaságaiban. Akadtak gazdaságok, ahol kifogást emeltek az ellátó vállalat ál­tal diszponált vetőmag ellen, a pótlás folyamatban van. A vetésnél is nagyobb mun­kát jelent a betakarítás. A burgonyának 94 százalékát ki­szedték a földből, a marad­vány a nagyüzemekre vár, ahol a termésnek közel két­harmadát takarították be. Az árutermelő üzemeknek gondot jelent a meglehetősen nagy termés értékesítése, főleg a zalabéri termelőszövetkezet került nehéz helyzetbe, újab­ban közvetlen piaci értékesí­téssel is próbálkoznak. Megkezdődött a szemesku­korica betakarítása, míg a silókukoricának mintegy nyolcvan százalékáról takarí­tották be a termést. A közel hatezer hektá­ron termelt napraforgónak hetven százalé­kát learatták, az eddigi ho­zam két ton­nát mutat hek­táronként. A nagy tömeget adó cukorrépá­nak húsz szá­zalékát szedték fel, aminek szállítása az ütemezések sze­rint folyama­tos. Fokozott ütemben halad a szőlőszüret. Az üzemi ültetvé­nyeknek mintegy 35—40 szá­zalékáról szedték le a termést, de a múlt hét végén a kister­melők is előszüretet tartottak, a korai fajtáikat szedték. Az első préselések a várakozásnak megfelelő jó minőségről árul­kodnak. Sajnos a* mennyiség­gel ritka helyen tudnak dicse­kedni, a téli fagy, a virágzás ideién uralkodó esős, hűvös időjárás és a jégverés sok he­lyen minimálisra mérsékelte a termést. Robert McFarlane, Reagan elnök nemzetbiztonsági ta­nácsadója egy ugyancsak hét­főn reggeli televíziós nyilat­kozatában, amelyet a CBS televíziós hálózat sugárzott, már valamivel óvatosabban szólt a szovjet javaslatokról, bár ő is azt mondotta, meg kell vizsgálni, hogy azok nem törekszenek-e „egyoldalú szov­jet fölény” megtartására a szárazföldi telepítésű hadá­szati interkontinentális raké­ták terén. Javában tart a körte és az almaszedés. Az előbbinek kétharmada került le a fák­ról, az almá­nak pedig kö­zel Jelét szállí­tották el a kertekből. A rrtegyébsn be­fejeződött a szilvaszedés. A zalaszentgróti termelőszövetkezetben jelenleg a 21 hektáron termelt riz­lingszilvánit szedik a helyi általános iskola és a zalaegerszegi 407-es Szak­munkásképző tanulói. A 17 cukorfokos termést a Pannonvin részére szál­lítják. (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) Szakmai napok a BNV-n A szombat—vasárnapi kö­zönségnapok után hétfőn a BNV-n megkezdődtek az üz­leti élet hétköznapjai, a szak­mai programok, és folytató­dott a sajtótájékoztatók soro­zata. A kora délélőtti órákban a vásár hivatalos vendége volt Grósz Károly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára. . Sajtótájékoztatót tartottak a tadzsik kiállítók, akik most el­ső ízben hozták el önálló be­mutatóra fogyasztásicikk-ipa- ruk kínálatát. A tájékoztatón jelen volt Rahim Dzsan Ga­furov, a Tadzsik SZSZK mi- Jhiszterelnök-helyettese. So- gunbek Davlatmirov a kiállí­tás vezetője elmondta, hogy a tadzsikisztáni vállalatok ipari termékeiket a világ több mint 50 országába — egyebek közt Magyarországra — ex­portálják. A köztársaság teljes exportjának 28 százalékát a szocialista országokba szállít­ják, importjának pedig több mint 60 százaléka innen szár­mazik. A BNV-n kiállító szovjet külkereskedelmi vállalatok közül hétfőn a Raznoexport szervezett találkozót magyar- országi partnereivel. Az Örs vezér téri szovjet bemutatóte­remben az egyesülés vezetői elmondták: az idén az áru­csereforgalom értéke 370 mil­lió rubel, és remélik, hogy az idei BNV hozzájárul a kap­csolatok további fejlesztésé­hez. Az NDK kiállítók sajtótá­jékoztatójukon elmondták, hogy a BNV-re elsősorban olyan termékeket hoztak, amelyek elősegíthetik a ma­gyar—NDK árucsere további bővítését, öt külkereskedelmi vállalat, valamint a berlini Holzhandel Kombinát jelent­kezett a magyar piac igényei­hez igazodó ajánlatával. Az NSZK-beli Ideal' Stan­dard Kft, Európa egyik legna­gyobb szerelvénygyártó cége bemutatta az újságíróknak gyártmányfejlesztésük leg­újabb eredményeit, egyebek között a nyomáskiegyénlítővel felszerelt zuhany-csaptelepet, amely a vezetékhálózatban fellépő víznyomás ingadozáso­kat azonnal kiegyenlíti. Aláírták az első üzleti szer­ződést a BNV-n. A BUDA- PRINT Pamutnyomóipari Vál­lalat 40 ezer méter női ru­hának való, hurkolt kelmét adott el jugoszláv partneré­nek. Délután a B-pavilonban Sü­tő Kálmán, a Magyar Szab­ványügyi Hivatal elnökhelyet­tese átadta a Kiváló Áruk Fó­ruma megkülönböztető jelzés­re jogosító okleveleket, össze­sen 42 gyártó 94 terméke nyerte el ezúttal a KÁF-mi- nősítést. Kedden ismét szakmai na­pot tartanak a vásáron. A nagyközönség délután két órától látogathatja a BNV-t. (MTI) Kádár János Prágában tárgyalt MŰI HÍRŰM» XLI. évfolyam, 230. szám Ara: 1,80 forint 1985. október 1., kedd befejezte hivatalos, baráti lá­togatását az Angolai Népi Köztársaságban, A magyar párt- és állami küldöttség Luadna (MTI): Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke hétfőn délelőtt Judit, a Minisztertanács el­nökhelyettese tartott vitaindí­tót. Jelen volt Craveró Ró­bert, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese is. Az MNOT elnöksége a tervjavaslattal kapcsolatos észrevételeit meg­küldi a Minisztertanácsnak. A Magyar Nők Országos Ta­nácsának elnöksége a Minisz­tertanács felkérésére hétfőn kibővített ülésén, Duschek Lajosné, az MNOT elnöke ve­zetésével, megvitatta a hete­dik ötéves népgazdasági terv- javaslatot. Az ülésen Csehák Vetik a búzát, törik a kukoricát rr Őszi kampány a földeken

Next

/
Thumbnails
Contents