Zalai Hírlap, 1986. július (42. évfolyam, 155-179. szám)

1986-07-03 / 155. szám

Tájékoztató a megyei pártbizottságon. Jobbról a delegáció tagjai (ZH fotó — Pelgár Tamás felvétele) Hidrológusok nemzetközi tudományos tanácskozása Budapesten Czinege Lajot megnyitója A Hidrológiai Tudományok Nemzetközi Szövetségének 2. tudományos közgyűlése Buda­pesten tartja kilenc napos ta­nácskozását, amely szerdán kezdődött meg a Duna Inter?] Continental Szálló kongresszu­si termében. A Meteorológiai Világszervezet, az UNESCO és az ENSZ más nemzetközi szervezeteinek támogatásával a Vízgazdálkodási Tudomá­nyos Kutatóközpont rendezi a tudományos közgyűlést, ame­lyen több mint 40 országból mintegy 500 hidrológus kuta­tó, egyetemi tanár és gyakor­lati szakember vesz részt. A megnyitó ülésen a Ma­gyar Népköztársaság kormá­nya nevében Czinege Lajos, a Minisztertanács elnökhelyet­tese köszöntötte a tudomá­nyos közgyűlés résztvevőit. Méltatta a megalakulásának 100. évfordulóját ünneplő ma­gyar vízrajzi szolgálat ered­ményeit, majd arról szólt, hogy az utóbbi évtizedekben nálunk és a világ más orszá­gaiban is különösen nagy fel­adat hárult a vízügyi szakem­berekre, a vizek minőségének megőrzésében, az egészséges ivóvíz biztosításában, a szennyvizek tisztításában, ár­talmatlanításában. A vizek nem ismernek földrajzi hatá­rokat, s ezért minden nemzet, ,kormány egyetemes felelősség­gel tartozik a vizek tisztasá­gáért, a már létező káros, a vízminőséget rontó folyama­tok visszafordításáért. Ezért a magyar kormány nagy jelen­tőséget tulajdonít a budapesti tudományos közgyűlésnek, amelyen az újabb kutatási eredmények közreadásával és gyakorlati hasznosításával a hidrológusok további nagy szolgálatokat tehetnek az em­beriségnek. Ehhez kívánt jó munkát a közgyűlés vala­mennyi résztvevőjének. Ez­után Kovács Antal államtit­kár, az Országos Vízügyi Hi­vatal elnöke adott részletes át­tekintést a magyar vízügyi szolgálat fejlődéséről. Az ünnepi plenáris ülést kö­vetően megkezdődött a kilenc napos tudományos közgyűlés szakmai programja. A négy nagy témacsoportban szerve­zett tanácskozáson mintegy 200 tudományos beszámoló hangzik el. (MTI) Az aratás és utómunkád adják mostanában a legtöbb elfoglaltságot a mezőgazdasági üzemekben, így a baki tangazdaságban is. E munkák sorám ezúttal egy igazi újdonsággal is szolgál a mezőgazdasági nagy­üzem: azzal a Bóra nevet viselő szalmaszecskázóval szerelték fel 106-os domáinátoraikat, amelyet az IKK tegnap mutatott be az érdek­lődő szakemberek részére. • A kombájmolás után így azonnal következhet a taxi óhántás. A szecs­ka zás különösen előnyös a repce- táblákon, ahol nagy tömegű, alapo­zásra alkalmatlan szalma képződik. 1. Az egymenetben történő aratás és szalmaszecskázás után Nyers Jó­zsef — a Rába-Steiger traktorához kapcsolt munkaeszközökkel — nyomban hozzákezd a tarló meg­munkálásához. 2. Kilimán határában dolgozik a szalmaszecskázóval felszerelt Claas­dominátor. 3. A bamakpusztai nagy állattartó telepek közelében továbbra is bá­lázzák iá szalmát. Képünkön: Si­mon /Gyula irányításával rakja a nagy Súlyú kiítegeket a vontatóra Vass József „viliázó”. (ZH fotó — Polgár Tamás felvételei) BT-vita a közép-amerikai válságról New York, (TASZSZ, AP, UPI): Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden megkezdte vitáját a közép-amerikai vál­ság újabb fejleményeiről. A estület összehívását Nicara­gua kérte azt követően, hogy íz amerikai törvényhozás 100 nillió dollárnyi segélyt sza­vazott meg a nicaraguai el- .enforradalmároknak. Nicaragua véleménye sze­rint a segély megszavazása gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Egyesült Államok hadat üzent Nicaraguának. Miguel d’Escoto nicaraguai külügymi­niszter a BT ülésén ismét fel­szólította az Egyesült Államo­kat, hogy újítsa fel a párbe­szédet Nicaraguával. Wojciech Jaruzelski találkozója a magyar pártküldöttséggel Zárt üléssel folytatta munkáját a LEMP X. kongresszusa Afgán pártdelegáció Zala megyében A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága vendégeként hazánkban tar­tózkodó afgán pártdelegáció tegnap Zala megyébe látoga­tott. A delegáció vezetője Ab­dul Rassid Árián, az Afga­nisztáni Népi Demokratikus Párt KB tagja, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság el­Szó rjet—amerikai külügyminiszteri találkozó Londonban? A Reagan-kormányzat július közepére javasolja a Sevardnadze—Shultz találkozót Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Moszkvában Moszkva, (MTI): A Magyar —Szovjet Gazdasági és Mű­szaki-tudományos Együttmű­ködési Kormányközi Bizottság 35. ülésszaka szerdán Moszk­vában befejezte munkáját. Az ülésszakon résztvevő tárgya­ló küldöttségeket* Marjai Jó­zsef, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Alekszej An­tonov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyettese, a bizottság társelnökei vezet­ték. Az ülésszak munkájában részt vestték a központi irá­nyító szervek vezető munka­társai, szovjet nagyvállalatok vezetői. Az ülésszakon intézkedése­ket dolgoztak ki az ez év jú­niusi budapesti legfelső szin­tű magyar—szovjet megbe­szélések során megfogalma­zott célkitűzések megvalósí­tása érdekében. A bizottság áttekintette a két ország kö­zötti külkereskedelmi árucse­re-forgalom további kölcsö­nös bővítésének lehetőségeit, megállapodtak, hogy meg­gyorsítják a termelési szako­sítás és a kooperáció elmélyí­tését célzó munkát, szélesebb körben alkalmazzák az új együttműködési formákat, elősegítik a közvetlen válla­lati kapcsolatok létesítését és közös gazdasági szervezetek létrehozását. A legfelső szintű találkozó útmutatásainak megfelelően, az ülésszak ide­jén megkezdték három nagy­szabású magyar—szovjet gaz­dasági együttműködési meg­állapodás — a timföld—alu­mínium egyezmény, az agro­kémiai egyezmény és a zöld­ség—gyümölcs egyezmény — az 1990. utáni időszakra tör­ténő meghosszabbításának előkészítését. A magyar—szovjet gazda­sági és műszaki-tudományos (Folytatás a 2. oldalon.) nőiké, a Forradalmi Tanács elnökhelyettese. Tagjai: Ab­dulrahman Basam, a párt külügyi osztályának helyettes vezetője és Mirza Moham­mad, a külügyi osztály mun­katársa. Zalaegerszegen, a megyei pártbizottság széíkházában dr. Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára fo­gadta a vendégeket, tájékoz­tatva őket a megye politikai, gazdasági és kulturális életé-" ről. A baráti beszélgetésen részt vett Németh István, a megyei pártbizottság titkára és Molnár Máté, a megyei pártbizottság osztályvezetője is. A délutáni órákban a ven­dégek megtekintették a Zala Megyei Tejipari Vállalat me­gyeszékhelyi üzemét, ahol tá­jékoztató hangzott el a dol­gozók élet- és munkakörül­ményeinek alakulásáról, az üzemi pártmunkáról. Ezután a városi tanácsnál kaptak is­mertetést Zalaegerszegről, majd Zsigmond Gizella, a városi pártbizottság titkára és dr. Kustos Lajos tanácsel­nök kíséretében városnézésen vettek részt. Az afgán pártdelegáció programja ma Nagykanizsán folytatódik. Gál Róbert, a városi pártbizottság első tit­kára fogadja a vendégeket és ad tájékoztatást a város tár­sadalmi és gazdasági helyze­téről. Ezt követően az állami gazdaságba látogatnak a ven­dégek, majd a város neveze­tességéinek megtekintése után visszautaznak Budapestre. .. R 2005. Világ proletárjai, egyesüljetek! m M ________________ iám Híwmp XLII. évfolyam, 155. szám Ara: 1,80 forint 1986. július 3., csütörtök j~1 resszusi delegátus. Mint Jer­zy Majka, a kongresszus szó­vivője mondta egy alkalom­mal: e mögött tudatos törek­vés rejlik. A mostani küldöt­teknek nem egészen 16 szá­zaléka volt ott az öt évvel (Folytatás a 2. oldalon.y* zatainak eredményes végre­hajtásához. Varsó, (MTI): A finisbe érkezett a Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kongresszusa. Szerdán zárt ajtók mögött üléseztek a küldöttek. A mandátumvizsgáló bizott­ság időközben nyilvánosságra hozott jelentése szerint mind­össze két megválasztott kül­dött nem jött el a kongresz- szusra: egyikük meghalt, a másikuk beteg. A megválasz­tott 1776 küldöttnek csaknem 79 százaléka újonc, aki soha életében nem volt még kong­Varső, (MT): Wojciech Ja­ruzelski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára szerdán fogadta a LEMP X. kong­resszusán részt vevő magyar pártküldöttséget, . amelyet Grósz Károly, az MSZMP PB tagja, a Budapesti Pártbizott­ság első titkára vezet. A szí­vélyes légkörű, baráti találko­zón Grósz Károly tolmácsolta a magyar kommunisták őszin­te jókívánságait, testvéri üd­vözletét és sok sikert kívánt a LEMP X. kongresszusának további munkájához, határo­kozót, de nem akarják azo- kat a kompromisszumokait, amelyek ennék eléréséhez szükségeseik”. A The Times moszkvai tu­dósítója ottani amerikai for­rásokra hivatkozva jelentette szerdán, hogy a Reagan-kor­mányzat londoni Shultz—Se­vardnadze találkozót javasol, amely közvetlenül követhetné a július 15-én befejeződő szovjet—brit tárgyalásokat, (Folytatás a 2. oldalon.) tőén Shultz amerikai kűiUsi - miniszter az angol fővárosban találkozzék szovjet kollégájá­val. Rámutatott azonban' hogy nem annyira a szovjet —amerikai külügyminiszteri találkozó színhelyének és időpontjának a megválasztása a problematikus, hanem sok­kal inkább az, hogy Reagan elnök még mindig tanácsta­lanul tétovázik a Pentagonból és a State Departmentből elő­terjesztett ellentmondó taná­csok közepette. „Ez a helyzet nagyon nyug­talanító a Nyugat szempont­jából” — állapította meg a BBC külpolitikai szakértője. Ezt erősítette meg a BBC wa­shingtoni tudósítójának szer­da reggeli jelentése is, amely szerint „Reagan elnök tanács­adói akarják ugyan az újabb szovjet—amjjHkai csúcstalál­London, (MTI): Angol dip­lomáciai megfigyelők „óvatos derűlátással” üdvözlik azokat a Moszkvából és Washington­ból érkező jelzéseket, ame­lyek egy második Gorbacsov —Reagan csúcstalálkozó út­jában átló akadályok elhárí­tásának szándékára utalnak. A szovjet—amerikai csúcsta­lálkozó érdemi előkészítésével kapcsolatban szerdán azt la­tolgatták az angol főváros­ban, vajon Eduard Sevard­nadze július közepén esedé­kes londoni látogatása alkal­mat adhat-e szovjet—ameri­kai külügyminiszteri találko­zóra is? Christopher Lee, a BBC külpolitikai főmunkatársa szerint kézenfekvő eshetőség, hogy a július 14—15-én le­zajló szovjet—angol külügy­miniszteri találkozót köve­Aratáskor a baki tangazdaságban

Next

/
Thumbnails
Contents