Zalai Hírlap, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

1989. augusztus 1., kedd 2 !!«■«■ UIDIRD Kína beszünteti a kambodzsai ellenzék katonai támogatását Ülésezik a Kambodzsa-értekezlet. Szovjet csapatkivonások A nemzetközi kutatócsoport véleménye: A sír egyértelműen Felié Sajtótájékoztató Budapesten Párizs (MTI): A nemzetközi Kambodzsa értekezlet máso­dik napján Párizsban a kínai és a vietnami külügyminisz­ter beszéde újból kidomborí­totta a kambodzsai probléma politikai rendezése útjában álló komoly akadályokat. A kambodzsai helyzet két fő külső érdekeltje áll a hatalo­mért vetélkedő kambodzsai politikai erők mögött, s en­nek megfelelően az átmeneti időszakra vonatkozó elképze­léseik lényegesen eltérnek egymástól. Csien Csi-csen kínai kül­ügyminiszter felszólalásában Norodom Sziltanuk herceget és a mögötte álló ellenzéki koalíciót és megoldási elkép­zeléseiket támogatta. Más szó­val a probléma veleje Peking szerint a vietnami beavatko­zás. A külügyminiszter nem szólt a legkényesebb kérdés­ről, nem említette név szerint az évek óta Kína által fegy­verzett vörös khmereket, Szi­ltanuk kellemetlen szövetsége­seit, kijelentette viszont, hogy a vietnami csapatkivonás be­fejezése után Kína beszünteti a kambodzsai politikai ellen­zék katonai támogatását és kész garantálni a leendő poli­tikai rendezést. Nguyen Co Thach vietnami külügyminiszter békülékeny (Folytatás az 1. oldalról.) Brüsszeli diplomáciai kö­rökben az értekezlet előtt senki sem várta, hogy az egynapos „ötletrohamon” valamiféle nemes versen­gés alakulna ki a résztve­vők között abban, hogy ki „ad többet”. Ezt a megbeszélés politikailag viszonylag alacsony szintje sem teszi lehetővé. A tanács­kozás a hétfői vélemények szerint inkább óvatos tapasz­talatcserének ígérkezik, ame­lyen a résztvevők főként azok szavára lesznek kíváncsiak, akiknek már van gyakorlatuk Kelet-Európábán: az NSZK­éra, Ausztriáéra, Japánéra, vagy az EK Bizottságáéra. Eleve kizárták a témák kö­zül az adósságok ügyét és a pénzügyi együttműködés más, hitelezési jellegű kérdéseit. Elsősorban arról lesz szó, hogy beruházásokkal, vegyes vállalatok alapításával, tapasztalat-átadással, szak­mai és gazdasági vezető- képzéssel (menedzserképzéssel) hogyan lehetne segíteni a piaegazda­hangú beszédében hangoztat­ta, hogy minden érdekelt fél egyetért a kambodzsai rende­zés két fő elemében. A fran­cia kormánynak a konferen­cia résztvevőihez intézett em­lékirata is leszögezte, hogy e két elem a vietnami csapatki­vonás és a népirtásban bűnös vörös khmer rendszer vissza­térésének kizárása. Kijelen­tette, hogy Vietnam szeptem­ber 21. és 26. között kivonja utolsó csapattesteit Kambo­dzsából és e kivonás pontos ütemtervét közölni fogják az értekezlet illetékes bizottságá­val. A másik kulcskérdésre vo­natkozóan viszont más elkép­zeléseik vannak, mint Kíná­nak és Szihanuknak. Vietnam szerint a vörös khmereket le kell fegyverezni és véglegesen kiiktatni a politikai életből is ugyanúgy, mint Európában tették a német és az olasz fa­siszta rendszerrel. Son Sann, a Szihanuk ve­zette ellenzéki koalíció mi­niszterelnöke, a nemzeti jobb­oldal vezére beszédében gát­lástalanul rágalmazta Vietna­mot. Azzal vádolta, hogy ő a felelős még a Pol Pót féle népirtásért is és Kambodzsa csak Szihanuk vezetésével és négypárti koalícióval nyerheti vissza szabadságát. ság infrastruktúrájának, eset­leges kereskedelmi könnyíté­sekkel pedig a gazdaságnak a fejlődését a reformer kelet­európai országokban. (Folytatás az 1. oldalról.) követve, színes programok jó­voltából ismerkedhetnek meg a magyar népművészet külön­böző ágainak elméletével, gya­korlatával. Egyebek közt nép­rajzi előadásokat hallhatnak Katona Imrétől, Kerecsényi Edittől, Pintér Istvántól, ifj. Horváth Károlytól, Szelestey Lászlótól, továbbá a megye népművészeitől. A Gébárti-tó melletti Kézművesek Házában egyidejűleg gyakorlati foglal­kozásokon sajátíthatják el, művelhetik a különböző kéz­műves kismesterségek forté­lyait. A népművészet gazdag tárházából merítve, közeli Moszkva (TASZSZ): Menet­rend szerint halad a szovjet csapatok kivonása a szövet­séges országokból — közölte hétfőn Moszkvában Bronyisz- lav Omelicsev vezérezredes. A szovjet fegyveres erők vezér­kari első helyettes vezérkari főnöke a TASZSZ tudósítójá­nak nyilatkozott. Elmondta, hogy augusztus elsejéig közel 21 ezer katonát vontak ki Csehszlovákia, Ma­gyarország, Lengyelország és az NDK területéről. Ezzel egy időben kivontak 3100 harc­Varsó (MTI): Varsóban hét­főn hivatalosan is ismeretessé vált, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt vezetősége már megadta a pártajánlást Czeslaw Kiszczak belügymi­niszternek és PB-tagnak a miniszterelnökséghez. Sőt hét­főn a LEMP parlamenti frak­ciója magáévá is tette a párt­ajánlást. Hivatalosan ez az el­ső jelzés arra. hogy a köztár­sasági elnök Kiszczak minisz­terelnöki kinevezését fontol­gatja. A lengyel jogrend szerint a kormányfőt a köztársasági el­nök nevezi ki, és a kinevezést utána el kell fogadnia a szejmnek (a parlament alsóhá­zának) is. Maga Wojeiech Ja­Stockholm, Kabul (AP, DPA): Az afganisztáni kérdés­ről kezdtek konzultációt hét­főn Stockholmban amerikai és szovjet szakértők. Az Egyesült Államok kül­döttségét John Kellyr a közel- keleti és dél-ázsiai ügyekért fe­lelős külügyminiszter-helyettes vezeti, a szovjet delegáció élén pedig Nyikolaj Ivanovics Ko- zirjov különleges feladatokkal megbízott rendkívüli nagykö­vet áll. Stockholmi tisztviselők azt közölték, hogy a tárgyalások napirendjén csak az afganisz­táni helyzettel összefüggő kér­dések szerepelnek. Jim Borup, a stockholmi amerikai nagy- követség szóvivője azonban nem zárta ki annak lehetősé­gét, hogy a térséggel kapcso­kapcsolatba kerülnek a hím­zés, a fafaragás, a népi játé­kok készítésének gyakorlatá­val, gyöngyöt fűznek fej kötő­nek, s idén első ízben a ne­mezelés technikáját is elsajá­títhatják a résztvevők. A színes, változatos prog­ramból nem hiányzik a nép­daltanulás, a táncház, s a za­lai nevezetességek megisme­rése sem. Kirándulnak a Gö­csej—Őrség vidékére, vala­mint ellátogatnak Keszthelyre és a Kis-Balaton tájvédelmi körzetébe. kocsit, 383 tüzérségi fegyvert, valamint 81 repülőgépet. — A csapatkivonásról ho­zott egyoldalú döntés a Szov­jetunió jóakaratát bizonyítja, és elősegíti a nemzetközi fe­szültség enyhítését — muta­tott rá Omelicsev. Hangsú­lyozta, hogy a Csehszlovákiá­ból, Magyarországról, Len­gyelországból és az NDK-ból való csapatkivonást a külön­böző országok katonai szakér­tői, valamint a társadalmi bi­zottságok képviselői is figye­lemmel követhették. ruzelski köztársasági elnök azonban még sem hivatalosan nem jelentette be, sem más módon nem jelezte a közvéle­mény számára, hogy kit tervez kinevezni. A LEMP belső szabályai sze­rint viszont párttagok csak pártajánlással tölthetnek be bármiféle vezető tisztséget. A miniszterelnöki poszthoz KB- ajánlás kell. A LEMP KB és PB ajánlá­sát — amelyek ezek szerint a szombaton véget ért KB-ülé- sen született meg, de hivatalo­san nem hozták nyilvánosság­ra — Mieczyslaw Rakowski, a szombaton megválasztott első titkár ismertette a LEMP-kép- viselőkkel. latos más problémákat is elő­terjesztenek. Hétfőn az afgán felkelők is­mét rakétákkal lőtték Kabult. A rakéták egy kórház és egy kerékpárgyár közelében rob­bantak. A támadásnak 17 ha­lálos áldozata és 16 sebesültje Belgrad (MTI): A JKSZ Központi Bizottsága hétfőn Belgrádban folytatta vasárnap megkezdett tanácskozását az ország nemzeteinek (tagköz­társaságainak) viszonyáról, amely az elhúzódó társadal­mi-gazdasági válság hatása alatt az utóbbi időkben érez­hetően megromlott. Az ülésen éles vita bontakozott ki. • Felszólalt az ülésen Ante Markovics, a jugoszláv kor­mány elnöke. Kijelentette, hogy a kormánya által kezdett gazdasági reformmal szemben nagy az ellenállás. Egyes köz­társaságokban a „saját nem­zet” szűk érdekei alapján ítélik meg a javasolt változtatáso­kat. A politika és az állam to­vábbra is beleavatkozik a vál­lalatok tevékenységébe, jólle­het a reform egyik alapelve éppen a vállalati önállóság biztosítása. A szövetségi kor­mány számos intézkedését megtorpedózzák, antiinflációs programja pedig állandó tá­madások kereszttűzébe került A Megamorv Petőfi Bizott­ság a magyar kormánnyal karöltve kívánja folytatni a Petőfi expedíció munkálatait, de fenntartja magának a jo­got Petőfi Sándor földi ma­radványaival kapcsolatosan a további ügyintézésre — je­lentette be a Megamorv Pető­fi expedíciót finanszírozó Morvái Ferenc, a Megamorv Kazánfejlesztő Iroda vezetője és tulajdonosa a sajtó képvi­selőinek hétfőn a Magyar Saj­tó Házában. Elmondta: felhív- ja a kormányt, hogy legké­sőbb egy héten belül szervez­zen kormánybizottságot. Ez a bizottság intézkedne a ma­gyar Külügyminisztérium út­ján, hogy Petőfi Sándor földi maradványai mielőbb haza­kerüljenek. A bizottság azt tervezi: Bu­dapesten méltó helyen rava­talozza fel Petőfi Sándor föl­di maradványait, lehetővé te­szi, hogy a magyar emberek leróhassák kegyeletüket. Ez­után Petőfi Sándor földi ma­radványait Kiskőrösön helye­zik örök nyugalomra. A Megamorv Petőfi Bizott­ság pályázatot hirdet két egy­forma emlékmű elkészítésére: az egyiket Kiskőrösön, a má­sikat Barguzinban, Petőfi sír­jánál kívánja felállítani. Lét­rehoz egy alapítványt, amely­ből minden évben a kiskőrösi és a barguzini emlékműnél dí­jat ad át azoknak, akik a legT többet tesznek a magyarság­kutatásért. Az expedíció eddigi munká­járól szólva elmondta: tavaly ősszel kapcsolódott be a 140 ével ezelőtt eltűnt költő, for­radalmár, őrnagy sírjának felkutatásába, pénzügyi finan­szírozásába. Miután meggyő­ződött arról, hogy a szovjet minisztériumok és főhatósá­gok maximálisan támogatják a sírfeltárási munkálatokat, több alkalommal szóban és (a legutóbbi hetekben a szerb köztársaság részéről hangzot­tak el főként ilyen bírálatok. — A szerk.). A kormányelnök felszólalása körül szópárbaj kerekedett, jóllehet az ülés elnöke több­ször is figyelmeztetett arra, hogy ez nem tartozik a napi­renden szereplő témához. Boriszlav Jovics, a JSZSZK Elnökségének szerbiai alelnö- ke rámutatott, hogy „a szö­vetségi kormányt ért bírálatok) mögött nem kell a kormány megdöntésére kidolgozott for­gatókönyvet keresni, de az is veszélyes dolog lenne, ha csak az ország egyetlen tagköztár­saságát vádolnák Jugoszlávia egységének szétzúzásával”. Miomir Minies szerint a szerb köztársasági elnökség nemrég közzétett társadalmi­gazdasági reformprogramját egyesek csupán azért illetik rosszalló értelemben a „nem­zeti” jelzővel, mert Szerbiáról van szó. írásban kérelemmel fordult a magyar Művelődési Miniszté­riumhoz, hogy a magyar Kül­ügyminisztérium révén kérje a szovjet Külügyminisztérium­tól a szovjet levéltárban őr­zött, több mint 3000, a szabad­ságharcra vonatkozó doku­mentum és a feltételezett Pe­tőfi Sándor földi maradvá­nyainak átvételét. Miután ezt elutasították, a Burját Auto­nóm SZSZK Minisztertaná­csának elnökhelyettese fordult kérelemmel a Művelődési Mi­nisztériumhoz. A hivatalos intézkedés azonban elmaradt. Ennek ellenére a Burját Auto­nóm SZSZK illetékes vezetői segítséget nyújtottak az ásatá­sok elvégzéséhez. A Megamorv Petőfi expedí­ció július 24-én hivatalosan átadta a moszkvai nagykövet­ségnek a nemzetközi szakértő bizottság hivatalos vélemé­nyét, amelyben rögzítették, hogy a barguzini sírban fel­tárt csontok kétséget kizáróan Petőfi Sándor földi maradvá­nyai. Mivel a Külügyminiszté­rium engedély iránti kérelme nem érkezett meg idejében, Petőfi földi maradványait Ulan Udéban a Burját Auto­nóm SZSZK Minisztertanácsá­nál ideiglenesen páncélszek­rényben helyezték el. Kiszelyi István antropológus a sajtótájékoztatón elmondta: a nemzetközi kutatócsoport­ban részt vett Alekszej Bura- jev leningrádi antropológus, valamint két amerikai szak­ember, Bruce Latimer és Cly­de Simpson clevelandi antro­pológus. A barguzini temető­ben a zsidó temető felé eső legközelebbi sír egyértelműen Petőfié volt. Az egyetlen, amelyben a halottat nem ko­porsóban temették el, hanem vászonba (gyolcsba) göngyöl­ve. A kutatók egymástól füg­getlenül vizsgálták a csontle­leteket. Véleményük szerint a barguzini sírból feltárt cson­tok Petőfi Sándor földi ma­radványai. A legfontosabb bi­zonyítékok a koponya, illetve azon a nagyon meredek hom­lok és a nagyon keskeny arc, amelynek méretei tizedmilli- méter pontossággal megegyez­nek a Petőfi Sándorról ké­szült daguerrotípla méretei­vel. Fellelték a koponyán az úgynevezett farkasfogat is. A csontváz vizsgálatakor olyan sajátosságokat tapasz­taltak, amelyek Petőfi Sándor testalkatát, fej- és arcformá­ját jellemezték, átlagos embe­reknél viszont nem lelhetők fel. Latimer számításai sze­rint az általuk kimutatott hu­szonegy ismérv minden há­romszázmilliomodik embernél van jelen. A koponyán és a vázcson­tokon egyetlen olyan jelleg sincs, amely ellentmondana Petőfi Sándor testi adottsá­gainak, viszont az irodalom­ból ismert összes jegyek — „farkasfog”, homlok, fogak, áll, testi sérülések — megta­lálhatók a csontvázon. Ezért arra a következtetésre jutot­tak, hogy a barguzini 7-es számú sírban talált csontváz Petőfi Sándor földi maradvá­nya — hangsúlyozta Kiszely István. (MTI) TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX Nemzetközi értekezlet Magyarország és Lengyelország megsegítésére Megnyílt a XIII. Néprajzi Nyári Egyetem LEMP-ajánlás Kíszczaknak Szovjet—amerikai konzultáció az afganisztáni helyzetről van. Ellenállás Jugoszláviában a gazdasági reformmal szemben Megkezdődött (Folytatás az 1. oldalról.) rint értékű készletéből a női szandálokat 40, a lányka és fiú szandálokat, valamint a nyári férfi lábbelit 30 százalékkal adja kevesebbért. Gyermekru­háért az emeleti butikba ér­demes benézni, ahol márkás gyermekholmikat kínálnak 40 százalékkal olcsóbban. A keszthelyi Georgikon Áfész a falusi hálózatából a sármelléki, a zalavári és a za- laapáti boltjaiban 600 ezer fo­rint értékű ruhát árazott le. Keszthelyen a cipőboltban, a kultúrcikk üzletben, az olcsó ruházati boltban 800 ezer fo­rintos készletet adnak olcsób­ban. A Georgikon Áruházban a a nyári vásár 2,5 milliós kedvezményes áru­alapban a cipő, a lakástextil, a fehérnemű, a blúz, a szok­nyák, a nyári zekék egyaránt megtailáilhatók, és 20—30—40 százalékkal olcsóbban vásárol­hatók meg. Az áruház cipőosz­tályára, illetve a szakáruházba sok nyári férfi és női szandál, valamint nyári gyermekcipő érkezett. A lenti Áfész a Kerka Áru­házban 1,5 millió, a cípőbolt- ban 340 ezer, a bútorüzletben 240 ezer forintos készletet biz­tosít 30 százalékkal olcsóbban. Az áruház valamennyi osztá­lya ad kedvezményes árut, a bútorüzletbe pedig lakástex­tilért érdemes benézni. Üdvözlő távirat Rakowskinak Nyers Rezső, az MSZMP el­nöke és Grósz Károly, az MSZMP főtitkára táviratban üdvözölte Mieczyslaw Ra- kowskit abból az alkalomból, hogy a Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak első titkárává választot­ták. Reformpárti képviselők Moszkvában Az átalakítás következetes és radikális végigviteléért har­coló reformpárti népi küldöt­tek öt tagú vezetőség és hu­szonöt tagú szervezőiroda megválasztásával, valamint a képviselőcsoport közös plat­formjának jóváhagyásával zárták vasárnap késő éjszaka kétnapos moszkvai ülésüket. Az ülésen megvitatták a cso­port megbízásából előzőleg kidolgozott platformtervezetet és jóváhagyták azt. Tüntetés Moldáviában A Moldáviai Népfront nevű szervezet egyik aktivistája szerint mintegy harmincezren tüntettek vasárnap Kisinvov- ban, Szovjet-Moldávia fővá­rosában a román nyelvi ön­állóságért. „Ha a moldáviai Legfelsőbb Tanács nem telje­síti követelésünket, akkor két lehetőség közül választhatunk. Az első az általános sztrájk, a második annak kinyilvání­tása, hogy nem látjuk értel­mét a Szovjetunión belül ma­radásnak” — mondta a Reu­ternek Jurij Roska, a meg­mozdulás egyik szervezője. Miniszterhelyettesi kinevezés A Minisztertanács augusz­tus 1-jei hatállyal Doros Bé­lát közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszterhelyettes­sé, Farkas Istvánt pénzügymi­niszter-helyettessé, Kálnoki Kis Sándort közlekedési, hír­közlési és építésügyi minisz­terhelyettessé kinevezte. Főkonzulátusok Augusztus 1-től Kijevben nyugatnémet, Münchenben pedig szovjet főkonzulátus kezdi meg működését — erről adtak tájékoztatást hétfőn az NSZK külügyminisztériumá­ban. Felakasztották Higginst A Hezbollah hétfőn délután közleményben jelentette be, hogy emberei felakasztották William Higgins amerikai al­ezredest. A kivégzésről video­felvételt is nyilvánosságra ho­zott a siíta szervezet. Kubai—amerikai megállapodás Az amerikai kormányzat hétfőn beleegyezett abba, hogy Kubával közösen lépjen fel a kábítószerkereskedelem felszá­molásáért. Kivégzés Kínában A (kínai Vuhanban szomba­ton kivégeztek két halálraítél­tet — jelentette vasárnap az Űj-Kína hírügynökség. Azzal vádolták őket, hogy a májusi— júniusi diákmegmozdulások idején fegyvereket szereztek, és egy rablás során két embert megöltek.

Next

/
Thumbnails
Contents