Breznay Béla szerk: Religio, 1889. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZEK a „Religio" 1889. II. félévi folyamához. Vezéreszmék és tanulmányok. Világszemle. A szerk. 1, 2, 3. Biijcsi einlék. Winter A-tól. 1. 2. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. Allocutio h. in cons, die 30. Jun., 3. A szenvedélyek s a társadalom aquinói sz. Tamás nyo­mán. 3, 5, 6, 7, 8. Adat a társadalmi kérdés megoldásához. H. Gy.-tô\, 5. Jübredj hivő nép! Költ. Kemenes-tői. 6. Küzdelem nélkül nincs győzelem. Csippék F.-től. 7, 8, 9, 10, 11. Emin. ac R. D. Joannis Card. Simor epist. encycl. De vagis, peregrinis et ignotis presbyteris ad celebrandam Missam non admittendis. 11. f Bonnaz Sándor csanádi püspök. 12. Ante reges et praesides. Történelmi visszaemlékezések. 12. Főm. és ft. Simor J. bib Magyarország hg-primásának körlevele a népmissziókról és azok javára egy alapít­ványról. 12. Közoktatásügyünk. 13, 14, 18. Egyházi beszed szent István első apostoli magyar király nemzeti nagv ünnepén, Budapesten, aug. 20-án. Ka­tiszky Gy.-tól. 15, 16. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. ep. enc. De patrocinio Sancti Josephi una cum Virginis Deiparae pro temporum difficultate implorando. 17. Veni Sancte Spiritus! Az iskolai év kezdetén. A szerk. 19. Ipariskoláink és a vallásoktatás. Bodnár Gr.-tól. 20. Figyelmet kérek ! Megtartja-e társadalmunk a krisztusi emberszeretetet? A szerk. 21, 22, 23. f Ebenhöch Ferencz győri kanonok. Hahnekamp Gy.-től. 21. A szabadkőművesség eredete. Kaltenecker M.-tói. 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 46. Sacra Congregatio eppor. et regular, negotiia praeposita de Allocutione S. Pontif. habita die 30. Junii populo publicanda etc. 23. A szemináriumok jogi természetéről. Dr Mihályfi A-tól. 24, 25, 26. Beszéd, melylyel. ft Lévay Imre elnök a budapesti Kath. Kört október 1-én megnyitotta. 27. A tanítói hivatás fenségeről. Főpásztori szózat, melylyel mélt. és ft. Bende Imre beszterczebányai püspök ur az egyházmegyei néptanitók ezidei rendes nagygyűlését megnyitotta. 27. Hallátok-e hírét...? Költ. Gyürky Ö-től. 28. Kopásztori szózat főm. és ft. dr Haynald Lajos aranymi­séje alkalmából. 29. A magyar kath. tanuló ifjúság első nemzeti búcsújáró ünnepélye Bodajkon. P. Angelicus tói. 30. Hostia Jubiláris. Költ. Haynald L. bib. érsek aranyáldo­zatának ünnepére. Rosty K.-tól. 31. Haynald Lajos biboros érsek, aranymisés áldozópap. Egy pillantás a nagy főpap viszontagságos életére. A szerk. 31. A garam-szent-benedeki monostor. Knaus N.-tól. 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40. Franczia katholikus munkások ezrei XIII. Leo pápa előtt a Vatikánban. A szerk. 34. Az anyakönyvek vezetéséről hazánkban. Dr Aschenbrier A.-tól. 35. Az anyakönyvek alakja és berendezése. Dr Aschenbrier A.-tól. 36.' A budapesti Szent-Imre-Egylet rendes tagjaihoz nyílt levél. Dr Breznay B. egyesületi védnök-tagtól. 37. A bodajki ifjúsági zarándoklaton tartott szentbeszéd. Kál­mán K.-tól. 37. Alakítsuk meg a középiskolai hittanárok országos szövet­kezetét ! Szózat Kálmán K.-tól. 41. Reminiscentiák Pest múltjából: Az első kánoni vizsgálat Pesten. Az akatholikusok kísérletei, hogy Pesten meg telepedhessenek. Némethy L.-tól. 41. A budapesti Szent-Imre-Onképző-Egylet nevében gr. Zichy János elnök válasza a „Religio" szerk. nyilt levelére, 42. Pestváros maecenáskodása ifjú áldozárok iránt, Németliy L.-tól. 42. Mária-Terézia királynő 1751-ben Pesten. U. a. 42. Regnum Marianum. Felolvasás P. Angelicustól a buda­pesti Szent-Imre-Egylet nov. 16-iki értekezletén. 42. 43. 44, 49, 50. Néhány vonás a pesti főtemplom történetéből. Némethi/ L.-tól. 43, 44, 45, 46. Bruno szobra. Költ. Gyürky Ö-től. 45. Felhívás a „Religio" 49-ik, vagyis félszázados lapirodalmi jubileumát megelőző évfolyamára. 47. Czeczil-egylet Szatmáron. X-től. 47. A közvélemény gyártásáról Francziaországban Proudhon nyilatkozata. 48. A pálosok Nezsideren. Dr Hahnekamp S.-tól. 48, 49. Égető kérdéseink elseje —- a római kérdés. A szerk. 49. Nm. és ft. dr. Schlauch Lőrincz n.-váradi püspök ur beszéde a Szent-László-Társulat, XXXIII. rendes köz­gyűlésén a rabszolgakereskedésről Afrikában. 49. Christus natus est nobis, venite adoremus ! Dr Kádár Ambrustól. 50. Az év végén. XIII. Leo pápa allocutiója a szent Colle­giumhoz. 51. Katholikus testvéreink politikai vergődése Ausztriában. 51. A „Religio" Tárczája. Ez „nevetni való" nővér? Taxii L. után. 1. Töredék egy spanyol utas naplójából. Dr Csősz I.-től. 9, „ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18'. Üdvözlő iratok dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek úrhoz aranymiséje alkalmából a pápától, a királytól stb. 31. Bucsuzásom Magyarországtól. Urge Ignácztól. 46. Egyházi Tudósítások. Nekrológok. f Flóra xav. Ferencz váradi kanonok. 4. f Ebenhöch Ferencz győri kanonok. 5. f Bubla Károly eszterg. nagyprépost. 25. f Lengyel Miklós egri nagyprépost. 32. f Liptay László szepesi kanonok. 41. f Dr Apáthy István egyetemi jogtanár. 46.

Next

/
Thumbnails
Contents