Férfiszabók Közlönye, 1931 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1931. augusztus / 8. szám

FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE 7 számú K. M. rendelet 178 .szakasza értelmében a tanone- vizsgálóbizottság minden egyes tagja az 1930. évi március hó folyamán megtartói! előljárósági ülésen, a Férfiszabók Iparteslülete elnökének ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogy e tisztséggel járó kötelezettségüknek pontosan meg­felelnek és tisztükben megbízatásuk tartama alatt pár­tatlanul és legjobb meggyőződésük szerint járnak el. Minthogy a szóbanforgó vizsgálaton oly férfiszabómesterek töltötték be e lisztet, akik hosszú évek sora óla tagjai az Ipartestületnek és tagjai a tanoncvizsgálóbizottságnak is — mindkét rendbeli tisztségükből kifolyólag működésükkel szemben kifogás soha nem merült föl, azt a köz legnagyobb megelégedésére töllötlék be, igy föl sem tételezhető, hogy a közüzem elleni gyűlölet őket fogadalmai tett funkció­jukban bármely oldalról is befolyásolja. A fönti rendelet 180. szakasza értelmében pedig a vizsgálóbizottság hatá­rozata ellen fölebbezésnek vagy panasznak helye nincs. Budapesti Férfiszabók Iparteslülete.« Minthogy az ipartestület által sérelmezett cikkben fog­lallak kimentik a sajtó utján elkövetett rágalmazás és be­csületsértés kritériumait, az ipartestület ügyészének utasí­tást adott Fohnbirn János, Kohn Mór és Pető Lajos szerzők, valamint a fokozatos felelősség elve alapján Welt- ner Jakab felelős szerkesztő és kiadó ellen a sajtópör meg­indítására, úgyszintén a vagyoni és nemvagyoni kártérítés miatt indítandó bűnvádi eljárás folyamalbalételére. Mit írnák át Rczmiivetipátri lápok A Szabó Hírlap, Müller Antal iparosképviselő tartal­mas progrannnját közli. Baross Szövetség terjedelmes, jól átgondolt, s a Szö­vetség által a kormányhoz előterjesztett javaslatait hozza, mely a rendkívüli helyzetet igyekszik enyhíteni, illetőleg feloldani. A Lábbelikészilök Lapja folytatja az I. O. K. Sz.-vel már bosszú idő óta tartó polémiáját. Iparosok Lapja a pécsi munkaalkalmak megindítását és Pécs város iparossága részére való biztosításért harcol. Kisiparos, Miskolc, az Országos Ruházati Intézet meg­szüntetése érdekében emeli fel szavát. V Magyar Szállodások és Vendéglősök Lapja az el­aggott iparosok biztosításáról, ir. Villanyszerelők Lapja a bankzárlattal kapcsolatos pro­blémákat vitaija meg. Unió, Sülőiparosok Lapja a bolettáról, a liszt- és ke­nyérárakról. a termelési költségekről közöl statisztikát. Építőmesterek Közlönye: a közszállitási szabályzat újabb módosításáról kidolgozott tervezetét hozza. A Magyar Sütők Lapja megállapítja, hogy a Községi Kenyérgyár is felemelte az árakal. Asztalosmesterek Lapja: Úgy találja, hogy az iparoso­kat a pusztulástól csak akkor tudjuk megmenteni, ha a társadalombiztosítás öregségi ágazatát átmeneti időre fel­függesztik. Fchérnemülisztilök Lapja: a választások utóhullámai­val foglalkozik s bizonyos az iparosság összetartására, nem a legjobb fényt velő konzekvenciákat von le. Szabó Ipar: a közüzemekkel foglalkozik, s plasztiku­san világit rá arra a lényre, hogy fontosabb az adóalany, mint a közüzem. Szabó Újság: az árszabály egybeállítását sürgeti, s a 3(3 filléres órabérről cikkezik. Férfi,szabók Közlönye: a fentieket mind megírja. FASZ E N E T Porosz szenet Aprított tűzifát WEISZ ÉS VIDOR cég-»«. vegye„ Telefon: Raktárak és Irodák : József 311-31 és József 408-51 X-, Józsefvárosi p. u. VIII., Kő­„ 372-79 „ 414-/7 bánya i-ut Ganz gyárral szemben Férííszabóíparí mester képző tanfolyam A budapesti m. kir. áll. felső ipariskola igazga­tósága férfiszabóipari mesterképző lamfolyamol hir­det 1931 szeptember 7-iki kezdettel. A tanfolyam tartama 10 hónap, heti 15 óra előadással (az esti órákban). Felvehetők 19. életévüket betöltőit olyan segé­dek, akik egy évi s,egédi gyakorlatot tudnak iga­zolni, és a felvételi vizsgát (magyar nyelv-, szám­lán-, szabadkézi- és mértani rajz- és szakrajzból sikerrel leteszik. A tanfolyam tárgyai: üzleti levelezés, könyv­vitel és költségszámítás, iparjogi ismeretek, szak­rajz, technológia és technológiai gyakorlatok. A tanfolyam végén a hallgatók záróvizsgái lesz­nek, mely egyenértékű az 1922. évi XII. t.-c. 26. X§-ában előirt mestervizsgálattal. A tandíj 105 pengő. A tanfolyamot csak akkor tartjuk meg, ha kellő számai résztvevő jelentkezik. Jelentkezni a budapesti m. kir. áll. felső ipar­iskola irodájában (VIII., Népszínház-idea 8. I. cm. 25. 1931 augusztus hó 24-től 31-ig lehel hétköznapokon d. e. 10—12-ig. Ugyanott kaphatók közelebbi- felvilá­gosítások e tanfolyamra vonatkozólag. Budapest, 1931. julius hó. Az igazgatóság. Sikerrel záruli a továbbképző szakrajztanfolyam Junius havában, folytak le a fővárosi ipariskola lovább- képező tanfolyamának évzáró vizsgálatai, melyen Keller Rudolf Lászlót, Konkoly Ferencet, Markovits Józse­fet. a Budapesti Férfiszabók Iparteslülete aranyéremmel és oklevéllel; Iricz Oszkárt és Matusz Sándort a Székesfőváros 20- 20 pengős tanulmányi öszlöndijjal; Gróf Gyulát, Nagy Sándort és Stock Andort a t a út­test ü lel dicsérettel tüntetett ki tanulmányi előrehaladákért. Bálint Menyhért szakoktató vezetése alatt álló tan­folyam minden egyes növendéke kitüntetést érdemelt volna. Nehéz feladat előtl állott a bizottság, amikor a kilüm tetősek szétosztása felelt kelleti határoznia, mert minden, egyes növendék a legnagyobb tudást és előrehaladási mutalta. Az évzáró vizsgálaton ipartestületünk képviseletében Kövér József testületi alelnök vett részt, aki buzdító sza­vak kíséretében adta át a jeleseknek a kitüntetéseket. A fővárosi iparrajziskola továbbképző tanfolyama hi­vatott a férfiszabósegédeket és fiatalabb mestereket szak­rajzban továbbképezni és tudásukat annyira fejleszteni, hogy a férfiszabóiparosság egyik nehezebb ágában, a sza­bászatban kellő jártassággal bírjanak. I GOTTESMANN LIPÓT ] I POSZTÓ, SZÖVET ÉS BÉLÉSÁRU t I NAGYBAN ÉS KICSINYBEN | BUDAPEST I V., DEÁK FERENC-TÉR 1. I 1 TELEFON: AUT. 801-64. f » miunjiPin«PHait|HHutiijitiin|i|iiijniiiiiiiii|Mjii|"||||jmiin|i|n|jHL’1'i>|illlilL|: ....iiiiltHiiiiiiiijBnwiiiijniiiii!iiii^iii:iii; . & — fi ,n^i mW W I. W W W i w W m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék