Férfiszabók Közlönye, 1936 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1936. április / 4. szám

Gondoskodjunk öregkorunkról 6. FÉRFISZABÖK KÖZLÖNYE 4. szám. Fischer szövetház IV., Deák Ferenc-u. 19 TELEFON: 81 2-6 4 illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I[!lllllll!lllllllllllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllll Szövet- és bélésáruk nagy választékban legj utányosabban JfiatteáUUeU közlemények Meghívó az előljárósági ülésre. Tisz­telettel van szerencsénk meghívni az elöljáróság rendes tagjait a folyó hó 21-én, azaz kedden este 6 órai kez­dettel megtartandó előljáósági ülésre, azzal a tiszteletteljes figyelmeztetéssel, hogy külön névreszóló meghívót nem küldünk. Meghívó a számvizsgálóbizottsági ülésre. Tisztelettel van szerencsénk meghívni a számvizsgálóbizottság, f. hó 20-án, azaz hétfőn este 6 órai kezdettel megtartandó számvizsgáló­bizottsági ülésre, azzal a tiszteletteljes figyelmeztetéssel, hogy külön névre szóló meghívót nem küldünk. Megbüntetett kontárok. Az egyes ke­rületi elöljáróságok a férfiszabóipar jogosulatlan üzése miatt megbüntették: Náder Gyulát 5 pengőre, Friedmann Sándort 40 pengőre, Friedmann Hugót 5 pengőre, Szász Györgyöt 5 pengőre, Schwarcz Józsefet 5 pengőre, Linden­feld Bertalant 10 pengőre, Schlich­ter Jánost 10 pengőre, Goda Dezsőt 20 pengőre, Halek Ferencet 10 pengőre, Lippert Józsefet 10 pengőre, Pavlik Ferencnét 10 pengőre, Schmelcz Dávid és Pacsesz Oszkárt 20—20 pengőre, Lachner Simont 25 pengőre, Váraljai Lajost 16 pengőre, Weisz Sámuelt 10 pengőre, Gubicz Lászlót 20 pengőre, Gonda Lajost és Weisz Károlyt 90 __9O pe ngőre. Az elsőfokú Ítéletek miután terheltek fellebbeztek, nem jogerősek. A munkakönyveket a segéd be- vagy kilépése alkalmával 8 napon belül az ipartestületnél láttamoztatni kell, mert a 8 napon túli láttamozás iparkihágást képez. A törvényes rendelkezések, va­lamint az ipartestület felügyeleti ható­sága, Budapest Székesfőváros Polgár- mestere pedig kényszerítik az ipar­testület Elnökségét, hogy minden, időn túl eszközölt bejelentés esetében fel­jelentését tegye meg. Jelentés a jegyzői iroda március havi működéséről. Beérkezett ügydarabok száma: 426. Iparjogot kért: Felberbauer János, Tóth Dezső, Tanczer Tibor, Galó Já­nos, Nyeste Gyula, Kádár és Deutsch, Berkovics és Krausz, Markovics Ká­roly, Kovács Károly, Németh Károly, Kovács Antal, Klein Lajos, Gál Sán­dor, Pollák Arthur, Zsigó Sándor, Fe- rencz és Rubel, Bőcz Ferenc, Gál Mihály, Grman Béla, Viglász Kálmán, Halmi Antal, Ughy Béla, Friedmann Ferenc, Pongrácz Imre, Kiss György, Wéber Elemér, Szabó József, Hirsch Márton, Tabi István, Zámbó György, Vigder Viktor, Sebestyén István, Pó­lyák Ferenc, Szöllősi Gyula, Schlich­ter János, Baki János, Liener Miklós, Rutár Ferenc, Galambos Imre, Szabó János, Friedmann Sándor, Kirr Már­ton, Tóth József, Foyta és Kertész, Varrógépeket Veszek, eladok, cserélek, kölcsönzők. Garanciával javítást vállalok DEUTCH műszerész WESSELÉNYI-UTCA 71. Telelőn: 31-7-48. Goskó és Barnai, Szabovszky és László, Schwéd József. Iparát megszüntette: Schneider Ig­nác, özv. Schlesinger Andorné, Weisz József, Heisz Sámuel, Weisz Lipót, Jurd Géza, özv. Klein Mátyásné, Arató Mór. Iparát újból gyakorolja: Kaufmann János, Moskovits Ábrahám. Iparát áthelyezte: Marton Sándor, Tajti Pál, Tarján Péter, Dreisen Sa­lamon. Panaszt tettek 21 esetben, ebből bé­késen elintéztünk 14 ügyet, békéltető­bizottság elé utaltunk 7 ügyet. Békéllelőbizoltsági ülést tartott 1 esetben, tárgyalt 20 ügyet, ebből ta- noncügy 8, munkabérkövetelési ügy 12. Segédvizsgát tartottunk 1 esetben, vizsgát lett tanoncok száma 14. Segéd munkára jelentkezett 730, mes­ter munkást kért 471, munkást el­helyeztünk 471, nyilvántartásban ma­radt munkások száma 259. Szerződést kötöttünk 46-ot, szerző­dést felbontottunk 21-et, ideiglenes iga­zolványt kiadtunk 14-et, munkaköny­vét kiadtunk 31-et, munkakönyvét le­bélyegeztünk 1871-et, levelet, levelező­lapot elküldöttünk 378-at, hivatalos la­pot elküldöttünk 3700 példányt. HÍREK meghívó. Az ifjuszabómesterek folyó hó 20-án este fél 8 órai kezdettel összejövetelt tartanak az ipartestület tanácstermé­ben, melynek keretében VÉKONY SÁNDOR Ur a modern szabászat! fejlődésről tart szakelőadást, melyre tagjait és az ér­deklődőket ezúttal meghívja az ELNÖKSÉG. Köszönet. Lapunk szerkesztőbizottsá­gából Harcsa Béla és Buchbinder Fe­renc szerkesztőbizottsági tagok egyéb- irányú elfoglaltságuk miatt kiléptek. Mindkét urnák hálás köszönetünket tol­mácsoljuk, mert lapunk megalakulásá­tól kezdve hét éven át segítségünkre voltak a lap szerkesztésének nehéz munkájában. Csányi Mihály a Férfiszabó Munka­adók Egyesületének javaslata alapján a szerkesztőbizottságba belépett. Ez alkalommal szeretettel üdvözöljük és kérjük, hogy értékes tanácsaival, út­baigazításaival a lap szerkesztésében és összeállításában bennünket támo­gasson. Magyar Iparosok tanulmányútja Olaszországba. Az Ipartestületek Or­szágos Központja az április hó 24-én Firenzében megnyíló olasz nemzeti kéz­művesipari kiállítás és vásár alkalmá­ból a magyar iparosok és családtag­jaik részére tanulmányutat rendez Olaszországba. A 8 napos tanulmányút programja Velence és Firenze neve­zetességeinek, kézművesipari intézmé­nyeinek, valamint a firenzei nemzeti Ha elfogyott a faszene* Vagy fűteni akar Weisz és Vidornak írjon azonnal vagy telefonáljon 31—1—31, 37—2—79. szám v* fóndor ruhsfestő és száraz vegytisztító Budapest IY. Hátjó - u«á n-i4. Telefon: 812—40. Szabómestereknek nagy árengedmény. iparos vásár megtekintése, valamint Róma nevezetességeinek, iparos szer­vezeteinek, intézményeinek tanulmá­nyozása, a világhírű Littoria telepítés meglátogatása, egyéb tanulmányi és szórakoztató kirándulások mellett. A magyar iparosokat úgy Velencében, mint Firenzében és Rómában az olasz kézmüvesipar nemzeti szövetsége fo­gadja, kalauzolja és biztosítja a ta­nulmányút teljes erkölcsi sikerét. A gazdag programú iparostanulmányut részére biztosított rendkívüli kedvez- zények rövénj a 8 napos ut összes költ­sége (gyorsvonat, teljes ellátás jó pol­gári szállodákban, a kirándulások költ­ségeivel együtt) mindössze 168 P. Je­lentkezés április 15-ig az Ipartestületek Országos Központjánál Budapest, VII., Erzsébet-körut 9. Tel.: 463-27. A ma­gyar iparosok tanulmányútja alkalmat nyújt rendkívüli kedvezmények mel­lett az olasz kézmüvesipar és szerve­zeteinek tanulmányozására és előnyö­sen szolgálja a magyar és olasz iparos szervezetek kölcsönös baráti együtt­működését. Kirándulás Becsbe. A Transcontinent Utazási Vállalat az ipartestület tagjai számárUa kedvezményes csoporluta- zást rendez Bécsbe. Az ut négy napig tart. Felöleli Bécs és környéke neve­zetességeinek megtekintését. Az utazás kényelmes autocarokon történik. A költségek beleértve az összes szolgál­tatások diját, szálloda, naponta három­szori étkezés, körséta költségei, adók, illetékek, borravalók stb. 67 pengő. Az összeget részletekben is lehet be­fizetni. Az indulás junius 11-én, csü­törtökön Űrnapján reggel 8 órakor, visszaérkezés junius 14-én, vasánaP este 10 órakor. Részletesebb felvilá­gosítással az ipartestület irodája szol­gál. Adományok a szereletház javára. A Férfi- és Nőiszabászok Országos Egye­sülete a múlt hó folyamán társasva­csorát rendezett, melyen a szeretetház részére 32 P 80 fillér adományt gyűj­tött. Az adományozók névsora a kö­vetkező: Fander 5, Gyárfás 1 pengő, Kolár 30 fill., Csuday 50 fill., Ten- czer 40 fill., Bálint 1, Bognár 2 P, Olvashatatlan aláirás 20 fill., Bálint K. 1 P., Vajda 50 fill., Fekete Pál 1 P, Scheiber 1 P, Sárdy 1 P, Hahn 1 P, Rutasii 1 P, Forgách 1 P, Stümer 1 P, Büki 50 fill., N. N. 20 fill., Fiszter J. 1 P, Nagy J. 20 fill., N. Ni 1 P, N. N. 30 fill., Gubós 1 P, N. N. 30 fill., Lorai 40 fill., Dózsa 50 fill., Grosz 1 P, Bezdán 1 P, N. N,. 1 P, N. N. 30 fill., Molnár 20 fill., Csép 10 fill., N. N. 2 P, N. N. 30 fill., Schuber 50 fill., Lovász 2 P, Magyari 1 P, Rózsa 10 fillér. A Szeretetházra a további adományok folytak be a múlt hó­napban: Nagykovácsy Milenkó 30 P, Reinitz Miksáné 30 P, Bpesti szabó­iparosok hit. és term, szövetkezete 10 P, Schwarcz Mór 2 P, Karsai József és István 1 P, Bajner Kálmán 1 P, Tauszig Testvérek 20 P, Beck Emil 5 P, Beleznay János 10 P, Schnur Henrik 50 P, Auer 1 P, Jedinák Gusz­táv 2 P, Hajnal és Barta 10 pengő. HANGOS GÉZA papíráruk, nyom­tatványok, iroda­szerek, üzleti- könyvek Budapest, IV. Calvin-tér 5. Telefon: 84-7—79. 5oOyard IUOAP l ST Hajnal Antal ünneplése. Múlt szá­munkban már megemlékeztünk arról, hogy Hajnal Antal előljárósági ta­gunkat a Nyíregyházi iparoskongresz- szus az ipar fejlesztése érdekében ta­núsított eredményes munkásságáért kitüntette. Ebből az alkalomból a Szabómesterek Országos Szövetsége Hajnal Antal tiszteletére jólsikerült tár­sasvacsorát rendezett, melyen ifj. Tóth Pál, az Ipartestületek Országos Szö­vetségének elnöke lelkes beszéd ke­retében adta át a kitüntető levelet az ünnepeltnek. '■* A társasvacsorán az ipartestü'et kép­viseletében Kö\ér József és Rácz Józsi f alelnökök, a kézművesipari szaksajtó­központ képviseletében pedig Kiss László felelős szerkesztő vett részt, kik felszólalásaikban üdvözölték az ünnepeltet. A SzOSz nevében Majtényi Mihály társelnök és többen Szólaltak fel. Ugyanezen a társasvacsorán mu­tatta be a a Szabómesterek Országos Szövetsége tagjainak számitó ifjú mes­tereket is, kiknek nevében Szabó Kál­mán elöljárósági tag mondott értékes beszédet. Mesterifjak csereakciója A Moson és Vidéke Ipartestület, valamint az IPOK felkérése alapján felhívjuk tagjaink figyelmét az alábbiakra. Kívánatos volna, hogy a vidéki se gédek ipari képzésének fejlesztése cél­jából szerv eztessenek budapesti ta nulmányi vendéglátások esetleg oly­módon, hogy a már felszabadult vi­déki segédek jónevii budapesti mes­terekhez kerülnének továbbképzésre hol délelőtt díjtalanul (esetleg cse­kély bérért) dolgoznának, délután pe­dig más kevésbbé neves mesternél lét fenntartásuk céljából pénzért munkát- vállalnánk. Felhívjuk azon tagjaink fi- v gyeimét, kik a csereakcióban részt- venni óhajtanak, úgy szándékukat az ipartestületnél jelentsék be. Lengyel igazgató urat, az Érsekutcai szabó szakirányú tanonciskola igazga­tóját a kultuszminiszter ur tanulmányi felügyelővé nevezte ki. Egyben reá bízta a ruházati tanonciskolák fel­ügyeletének jogkörét. Ez a kinevezés örömmel tölt el bennünket, mert Lengyel igazgató ur­ban nemcsak a »jó« pedagógust tisz­teljük, hanem becsüljük, ennélfogva szeretjük is benne az iparost megértő' tanonc nevelőt is. A kinevezéséhez szívből gratulálunk. A Bezerédy-ulcai féríiszabószakirá- nyu tanonciskolában ünnepélyes kere­tek között avatták fel március 15-én az ország első iparostanonciskolai or­szágzászlóját. A felavatási ünnepélyen az iparlestületet Kövér József alelnök képviselte, aki örömmel állapította meg, hogy a tanonciskola tanoncaí ^ szavalataikkal, beszédeikkel és a leventezenekar is minden dicséretet megérdemelnek. Az ünnepély disz- szónoka az ipartestület diszelnöke Müller Antal volt. A jólsikerült ünnep- pélyért Ács Kornél igazgatót, Pestheliji László és Kovács Béla tanárokat illeti köszönet. OLCSÓ RÁKOS Telefon : 43-9-55. VII., DOHÁNY-U. 63. Szabókellékosztá­lyunkat meg­nagyobbítottuk, nagyobb választék és olcsóbb árak 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék