Férfiszabók Közlönye, 1943 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1943. január / 1. szám

2 FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE Saját készítésű pamutáruk! Brück és Grosz BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 5, = Bélésáruk és szabókellékek §§ Telefon : Aut. 1-807-27., 1-800-79. Csak bélésáru üzlet! Ff MUSTQPPOLÜST legolcsóbban, legszebben Ga&úműtOmő F* SZÜLŐ N, készít, kiégett, elszakadt, molyrágott ruháin, gomblyuk és szivar­zsebein. Olcsó, gyors és pontos munka! GB BY műtDiRő szalon Budapest, Vili., Népszínház u. 45. II. 21. Mestervizsgára előkészítő tanfolyam. Az Ipairteslületék Országos Központja, Vll., Erzsébeilkrt 11. 1. em. 3. február 1-ével mestervizsgára előkészítő tanfolyamot ren­dez. A tanfolyamon tanítják az iparjogi, társadalombiztosítási, adózási és gazda­sági ismereti kérdéseket, munkaidőre, munkabérre, fizetéses szabadságra, stb.-re vonatkozó rendelkezéseket. Az előadáso­kat mindennap este 6, illetőleg esti 8 órai kezdettel tartják meg az IPOK helyisé­gében, jelentkezni az IPOK-ban kell, az első előadási napon este 1/a7 órakor. Munkakönyvek ki- és bejelentése. Fi­gyelmeztetjük az iparlestület tagjait, hogy a segédek munkábalépését és kilépését az ipartestületnél munkakönyvvel je­lentsék be 8 napon belül, mert a kése­delmes bejelentés az adótörvények ér­telmében most már nemcsak iparkihá­gást jelent, hanem alapja lehet adó­alap eltitkolásnak is, amelynek rend­kívül súlyos következményei vannak. Ezenkívül a cérnakiutalásnál is megrö­vidülnek. A vzahétneslezeU Atlantic 'RÉGI, BEVÁLT SZÁRAZ VEGYTISZTITÓJA kelmefestő Fóüzlet: V!. Hegedűs S. u. 8. Fióküzlet: Lónyay-u. 51. Telefon : 128-846 roleumot lehet kiutalni. Az ipartestület köteles magát ehhez a mennyiséghez tar­tani és ennek következtében az igénylé­seket is erre a mértékre leszorítani. Szi­ves tudomás és miheztartás végett alant közöljük azt a mennyiséget, amelyet 1-1 öltöny kivasalásához, illetve egy gép tisztításához igényelni lehet. 5 10 öltöny vasalásához kell 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.5 liter petroleum a.— 4.5 JJ ” 6.— „ 5? 9.— „ 5» 12.— »5 „ 15.— ,, 18.— „ „ 21.— JJ „ 24.— „ „ 27.— ÍJ JJ 30.— JJ JJ 1 gép kenéséhez kell 0.5 liter petróleum 2 „ „ >5 1.— JJ JJ 3 JJ »> JJ 1.5 4 JJ J» ÍJ 2.— JJ JJ 5 JJ » JJ 2.5 JJ JJ 6 JJ >» ÍJ 3.— JJ ' JJ 7 ÍJ j» ÍJ 3.5 JJ ÍJ 8 JJ »> JJ 4.— JJ JJ 9 JJ „ JJ 4.5 JJ JJ 10 JJ >> JJ 5.— JJ JJ A petroleum utalványok kiállításánál a legnagyobb gondossággal kell eljárni, minden egyes rovatot pontosan kitölteni éspedig a megfelelő rovatban feltüntetni, hogy havonta hány öltönyt vasal, vagy havonta hány gépet tisztit, annál is in­kább, mert ezek elmulasztása esetén • az utalványokat nem véleményezhetjük, ha­nem a félnek vissza kell küldenünk ki­töltésre és ez felesleges portóköltséget okoz. Szövetigénylés a rendelésre dolgozó katonaszabők részére. Khaki zubbony, fekete pantalló- és köpenyszövet igénylé­séhez szükséges űrlapok az ipartestület irodájában beszerezhetők. Itevezetclt szabóüzletet átvennék Buda­pest területén. Cím az ipartestületben. Minden tüzelőre alkalmas vasmelegítő kályha és gáz vasmelegítő 2 lánggal, alig használt, eladó. Bartha Byula, Vilmos császár-út 50. Üj márkás szabóollók és szakszerű köszörülés BLEHA FERENC-nél késműves és műköszörüsmester BUDAPEST VI. Vilöios császár-út 27. és VII, Erzsébet-körút 29. sz. 1. szám. j Szabómester urak figyelmébe Szöget- és bélesáru iizlei a Belvárosban. Nagy választékban oloso árak mellett bel- és külföldi szövetek és bélésárúk. Budapest, |y. Deák Ferenc u. 9. Cégt.: Bruckner Györqy. | Tel.: 181-264. Ha szereti a jóformájú ruhát, vagy ka­bátot, szabasson kiválóan képzett sza- | hásszal, mérsékelt árért, felelősséggel. 1 Budapest, Klauzál-tér 6. XII. 2. i Szabóipari szerszámok, vasaló és Var­róasztal, hockedli, klapnifa, ujjafa, va­salópárna (csikó), szövetszekrények ké­szen és rendelésre prima minőségben, ol­csóm LIENER JÓZSEF asztalosnál, VII., Vörösmarty-u. 2. T.: 228 718. Most jelent meg! Újdonság! Minden szabót érdekel Az egyéni mértékvétel és mintaszerkesztés új iskolája: A szabászat titkai A tengelymérés elve és technikája Irta : KECK KULCSÁR LAJOS szabász, szakelőadó , A mértékszabóságban nélkülözhetetlen alapísmeretek kézikönwe 64 ábrával Ara: ÍO.— pengő KAPHATÓ AZ IPARTESTÜLETBEN Oíatác&ongeil a Meietetfiázban MIÍTÍMÉS MŰVÉSZIES KIVITELBEN Férllszabók részér« Jutányos árban GÜRTLER I. JENŐ V., Báthory utca 15 Karácsony szombatján szép ün- nepség keretében gyújtották mega szeretetház ápoltjai részére felállí­tott karácsonyfán a gyertyákat. Az ipartestület vezetősége képviseleté­ben Beleznay János alelnök lelkes beszéd keretében méltatta a nap je- \ lentőségét, felhíván az ápoltakat a í békés, szeretetteljes egyiitmunkál- kodásra. Kazsimér István felügyelö- J bizottsági tag, a közszállítása sza­bók üdvözletét tolmácsolta. Az ápol­tak nevében Virág Károly megha­tott szavakkal köszönte meg az ipartestület vezetőségének és a ta­goknak a gondoskodó szeretetiiket. Ezután következett a szeretetcso- mágok szétosztása, mely főleg do­hány és ruhanemüekből állott. A Karácsonyi ünnepek alkalmá­val a következő adományokat jut­tatták el ápoltjainknak: Gulyás László 2 lit. rum, Somosköy Urbán 75 drb cigaretta, Mészáros László 7 lit. bor, Bodnár Péter 25 csomag pipadohány, Beleznay János 1 kg cukor, 1 lit. rum, Boróczi Milán I lit. rum, Deutsch Pál 1 üveg ko­nyak, Kontúr András 300 drb ci­garetta, Borbély Béla 1 lit. rum, 20 drb szivar, 20 pakli pipadohány, 100 drb cigaretta, Márkus Lajos V2 kg mézeskalács, 1 lit rum, 1 kg cukor, 100 drb cigaretta, 40 drb szivar, özv. Horváth Andrásné 40 drb szivar, Horváth Sándor 3 kg alma, mákos és diósbeigli, Szaba­dos Antal 1 lit. rum, Pénzváltó Jó­zsef 12 drb nyakkendő, Markstein Sándor 4 csomag dohány, 100 drb cigaretta, 20 drb szivar, Meister Jenő 1 drb férfinadrág, Gyárfás Kálmán 50 pakli pipadohány, Ka­zsimér István 400 ‘ drb cigaretta, Paksi Rezső 1 öltöny ruha, Somlai Antalné 1 női ruhaanyag, Kovács E. Dávid 4 pár harisnya, 2 doboz szivar, 2 doboz cigaretta, Pengő 1 akarék Asztaltársaság Bona János elnök és Kellermann K. alelnök 650 drb cigaretta, 300 drb szivar, 100 csomag pipadohány, Lőwi és Rottenber szabó mesterek 1 drb nadrág, Pusztay Pál 2 kg alma 25 drb szivar,100 drb cigaretta, 10 szipka, Bodongi János 100 drb ci­garetta. Külön megemlékezünk Bravek Gyula férfiszabósegédről, ki jelenleg a harctéren teljesít szolgá­latot, onnan gondolt szeretetliázunk ápoltjaira és küldött 34 drb szivart és 17 drb Virginiát. Pénzbeli adományt a következők juttattak el: Halek Ferenc 2, IV. kér. Szabók Asztaltársasága 20, Ma­kán János 10, Kér. Férfiszabó Munkaadók Egyesülete 35, Varjas Gyula 10, Pintér Sándor 5, Bognár Sándor 1.32, Fekete Pál 1.32, Ka­zsimér István 30, Gerő és Vajda 50, Szabómesfterek Asztaltársasága 25, Fazekas Kálmán 5, Péntek Kálmán 6, Somosköy József 10, Szabados Antal 4, Kecskés Sándor 5, Szabó István 3, Paksi Rezső 10, Somlai Antal 15, Gerhardt Ferenc 30, Theisz Dániel 3, Michnich Mihály 54.71, Schmäl Lőrinc 5, Krausz Sommer és Klinger mechanikai ruhagyár Fixemp márkás férfiruházat és felsőkabátok Zerge márkás tiroliruhák és gyermekkabátok kizárólagos gyártói BUDAPEST, V. Wekerle Sándor-u. 15, Telefonsz.: 123-031 és 111-011. KRUSZHER LAJOS szövet, posztó, bélésáru és szabókellékek nagy áruháza Budapest, V., Deák Ferenc-tér 2. (Adria palotai Telefon: 1-814-23. A SZABÓIPAROSOK LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék