Kis Ujság, 1931. március (44. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-31 / 73. szám

KIS ÚJSÁG 193i március 3j 0brnktt éltül itt e^y- erűit Mm a 6ajMwj fiU^ea, fww^ twaffewló­Cl fefeetc királyfi (wuutfan* amtmtUfi ée walmaí (xasstulása Pécfe Erzsi oj tanok kihallgatását béri adóperében Hírt adott róla a Kis Újság, hogy Pécliv Erzsi budapesti színésznő Szé­kesfehérvár niellett autójával, melyet jsajál maga vezetett, egy másik •autó- toak szaladt, minek következtében an- Inak utasai sérüléseket szenvedtek és a másik autó is megrongálódott. Ebből kifolyólag kártérítési por in- irlult a színésznő ellen, melyet április 9-én tárgyal a székesfehérvári törvény­szék Horváth-tanácsa. A perrel kap­csolatban Péchv Erzsi vasárnap Szé­kesfehérváron járt és védőjéül Eisen- barth Ferenc <lr. ottani ügyvédet bízta meg. Egyben ttj tanuk kihallga­tását., is kérte. Ml BJSÁ6 A VIDÉKEN ? Szerelmi féltékenységből megélte legjobb barátját r Borzalmas szerelmi gyilkosság ügyé­ben-Ítélkezett hétfőn a debreceni tör- ivényszék. iterezsi János debreceni téglagyári munkás és legjobb barátja. Papi Sán­dor, ugyanannak az asszonynak ud­varoltak": Anbirkó Isfyáunénak. Az asz- jizony inkább Kerezsivel kedveskedett, miért Pápi az egyik kocsmában fele­lősségre vonta barátját, hogy miért udvarol Ánbirkőuénak vele szemben. Szóváltás közben széket vágott Kerozsi fejéhez, aki véresen menekült haza. Papi utána .ment y lakásra. Mikor azután belépett a szobába. Körmi fej­szét ragadott és azzal háromszor egy­másután fejbesujtotta. úgyhogy a sze­rencsétlen ember rövid idő múlva meghalt. A gyilkost most vonta felelősségre a bíróság. Izgalmas tárgyalás után. melyen kiderült, hogy nem önvéde­lemről volt szó, Kerezsi Jánost a tör­vényszék hétévi [egyházra ítélte. ALSÓNYÉKEN özvegy Csanádi Istvánná gyógyíthatatlan betegsége miatt a kútba ug­rott és meghalt Az óncyilkoSság gondolatá­val mái- régen foglalkozott. DOROZSMAN Aradi János földmivest is­meretlen tettesek éjjel megtámadták és le­ütötték. Életveszélyes állapotban szállították a szegedi klinikára. GYŐR evangélikus egyházközsége a Aliklas Mihály lemondásával megüresedett egyház- felügyelői tisztségbe vasárnap délelőtt ünne­pi közgyűlés keretében iktatta be Höfer Mi- ffios: dr. városi főjegyzőt, Győr város polgár­mester- helyetteséi. KELENFÖLDÖN Takács János lelkész most szentelte fel a Szent, deliért római ka- thol-ikus egyházközség kápolnájának első kis- harangját. ' A haranganyái tisztet Zsadányi Ferencné látta cl. KISKUNHALASON a város elemi iskolái­ban kanyarójárvány lépett fel. Erdélyi Ló­ránt dr. alispán táviratban intézkedett, hogy az alsóvárosi elemi iskolát, ahol a legtöbb megbetegedés történt, azonnal zárják be. KISKŐRÖS evangélikus gyülekezete Virág- Vasárnapján iktatta be nagy ünnepélyesség­gel :és valamennyi felekezet küldötteinek je­lenlétében uj lelkipásztorát, Dedinszky Gyu­lát. KISPEST város népjóléti ügyosztálya bus- vétkor ezerötszáz élelmiszeres csomagot oszt ki a munkanélküliek között. AJADOCSAN Pácz Ilona hétéves gyermek leesett a kocsiról, amely' elgázolta. Snlvos belső sérülésekkel szállították kórházba. NAGYKŐRÖSÖN a strandfürdő és uszoda építése megkezdődött. A földmunkáknál mint­egy ljjO ember jut kenyérhez. Az építkezést juiius elsejére fejezik be. NYÍREGYHÁZÁN a 10 év óla fennálló ha- diárvabáz megszűnik. A hadiárvák az ország különböző intézeteiben nyernek elhelyezést. Az épületben a Stcfania-szövétség csecsemő­otthont létesít. PESTSZENTLoRIM EN az iuségiitünka keretében, megkezdődött az utak és a járdák rendezése. A munkálatoknál minden pest­szentlőrinci munkanélküli alkalmazást ka­pott. ÚJPESTEN a népszámlálás eredményeinek feldolgozása alkalmával megállapították, hogy huszonötezer országgyűlési képviselőválasztó van.’ 1926 óta hétezerre! emelkedett a- vá­lasztók száma. VÁCOTT Strommer Viktorin pannonhalmi tapárképzőíntézefi igazgató vasárnap meg­kezdette az 'Cna-ra teriéüőTéHdsvíkortate-* m Az 18Q5-ik esztendő karácsonyán tör­tént. hogy messze 1 Afrikában a híres német kutató: Rolilfs Gerliard sike­resen kigyógyitott betegségéből 'egy szudáni rabszolgakereskedőt. Alig ál­lott lábra a nyomorult foglalkozású ember, egyik nap egy nyölceszteiidős fekete fiúcskát vezetett a kutató elé, ezekkel a szavakkal: — Királyi vér folyik az ereiben. Uagirni e'kergele't királyának fia, akit a világ semmiféle" kinoéírl sem adtam volna el., de neked szives készséggel odaajándékozom. Hohlfs örült az ügyes fiúcskának, aki barátságos uj gazdájának azou- nyomban elárulta, hogy rettenetesen éhes. Bőségesen kapott enni rögtön és azután is mindig, amiért kifejez- hetetlenül hálás volt. A fekete királyfi elkísérte Rohlís doktort kéiesztendős kutató utján, ritkította párját a szol­gálatkészségben s játszva megtanulta tudós gazdájától a néniéi, francia és olasz nyelvet. 18(i7-ben Rohlís doktor visszatért Né­metországba s’ egy Ízben magával vitte afrikai gyámoltját az udvari ün­nepre. A porosz királynak, a későbbi E Vilmos német császárnak, annyira megtetszett a csinos fin, hogy hír­neves vendégétől magához fogadta. Hóvirág. Az Árvaszékm'T annak idején le- ] tétbe helyezett 500 korona most 1 fillért ér. Valorizálásról egyelőre még szó sincs. Tervbe sent vették. 2. A 6000 korona érteke most iS fillér, ti. Harmiuckét fillér. Mert az összes elhelyezett, vagy .bármiként forgalomban volt papirkorona most ezer koronánkint k fillér Tizenkétezeröts: áz korona re.v pengő értékkel bit-. A világháború óta Uyeu arány, bán értéktelenedéit el az elöhbeni összes pénzegyseg. tekintet nélkül a rajta feltüntu- tett névértékűé. — P. K Kevernie*. Buda­pest. VI . Lőportár-utca ).. ‘Hawaii. Szösze • ríni pedig úgy, amint irta. Fogházör, Nyír­egyháza. Ha lesz valami fordulat, a Kis Új­ság közölni fogja. — H. J|. Szolnok. Kiad: tűk szakértőnknek Itt fog választ kapni- Kí­sérje figyelemmel a napi Tanácsadót. — ö/v. K L.-né, Karcag Forduljon a- vármegyei ’ Népgondozóhoz. Ha jogosultsága van, fol’ya- I módba tik a Népjóléti miniszterhez, Buda­pest, II., Lánchid-ulca 2. — II. K. Komárom, i. fgyvé<lek címeivel nem szolgálhatunk. 2. Megtudhatja az érdekelt ipartcstiUclnél 'Ma­gyar Sütök Országos Szövetsége; Budapest, VIII., Baross-tér 1.5. Boldogtalan házasság. Szomorú dolog. Hogy ennyire jutottak. Össze kell fogni a család­nak és a garázda szerencsétlent gondnokság alá keli helyeztetni. Más mód nincs. Ha el­válnának, mindenből a fele magát illeti, mert már öt év után is az összes ingó és ingatlan, amit együttélés alalt vásároltak, kö­zös.szerzeménynek számit. Húsz év után meg egyáltalán nem vitás. Sajnos, az egész dolgot másként hajós megoldani, mint ügyvédi köz­benjárással. írre rá kell szánni magu­kat. Képzett leányai vannak, majd tudni fog­ják a módját, hogy miként vigyék a dolgot keresztül. Válás esetén nötariásra számíthat, ami a férje fizetésének lehet egybarmáda, de több is. Attól "függ. hogy mi mindent tud rá bi oujitSui a válóper folyamán. Azon­ban ez bizony; pcnzbfc kerül, még pedig igen sokba. Szegénységi bizonyítvánnyal is lehet válópört folytatni, de kérdés, hogy azt meg­kaphatja-e* És az ügyvédet ez esetben, is fizetni kell. — V. F- Keszthely. Xégv közép­iskola a legkevesebb. Ezenkívül megfelelő sziniiskotai képzettség kell hozzá. De meg kell mondanunk, hogy kivételes képességgel is százszámra nyomorognak a színészek. So­kan azok is, akik szerződésben vannak. Rend * kívüli tehetségnek, kitartásnak kellonChozzá lenni, hogy valahová bejuthasson. K, Imre, Szentes. Forduljon a Kivándorló­kat védő irodához, Budapest. VIII., Fiumei-uí 4. szám. Állami intézmény. Teljes bizalommal lehet a válasz iránt. Magánúton csak úgy mehet külföldre, ha költséggel úgy az utazá­sát. mint megélhetését fedezni tudja Ha van munkaalkalom, akkor hivatalos utón ki- mehet Cs Gy. Gutorfölűe A hoHtauyil- Aratást a járásbíróságnál kell kérelmezni Oda forduljon A kéltségről ií ott kaphat felvilágosítást — B. J. Kecskemét. S. B. címe. •Budapest, II! Zsivnvond-utea 38 Esplanade- * éziüoda, Csak a Tanácsadóban válásjolun^ Ábel Et-Taradi (igv hívták a kis fe­kete királyfit) nevelőintézetbe kerüli; a király katonatisztet akart belőle fa­ragni, liogy később Egyiptomba küldje. Vbe! Et-Taradi azonban nagyon belekóstolt az egyre-másra kínál­kozó kalandokba. fiúm igen Iclszotl már neki a tanulás s ágy egyszer azon vette észre magát, hogy a íjszli kardbojt helyett csak al­tiszti csillagokat kapott. 1. Vilmos csá­szár 1875-ben mégis a Nílus országába küldte, ahol mindaddig nagyszerűen élt. amíg parancsot nem kapott, bogv .Máltában várjon egykori gyámolitó- jára, Rohlfs doktorra, akit egy újabb kutátó-utjára kell elkísérnie.-Mekkora volt azonban a jó Rohlfs doktor meglepetése, mikor ismét ta­lálkozott a fekete királyfival! Gyámo- litóját azzal fogadta Ábel Et-Taradi, hogy neki eletantcsonl-hasa van, amelyben egy világszép tündér lakozik. Nyilvánvaló volt. hogy a fekete királyfi megőrüli. Yisszavitlék Egyiptomba, ahonnan az­után az alexandriai német konzul, csá­szárának rendelkezésére, az aneonai el­megy úgy in lézetbe, szállíttat tű 1879’. má­jusában került a bolondok házába Ábel Értéktelen értékpapírok és sorsjegyek Tálas/, többeknek — A békebeli sorsjegyek és értékpapí­rok nagyrészben bizony, úgyszólván semmit sem érnek. Számtalanszor kö­zöltük már, hogy az 1928. évi XII. törvénycikk az 1921. cv előtt kibo­csátott különféle sorsjegyeket, nyere­ménykötvényeket és ezeknek nyeremé­nyeit. nem valorizálta (nincs átérté­kel vés Ezek a sorsjegyek már mind ki vannak sorsolva, nyereményeik csak paplrkoronaérlékel képviselnek, kivéve uz 1917~es kibocsátású hadsegitési és népjóléti nyereménykölesönjegyeket, ezeket ugyanis egyenként keltő mai fiiér értékben sorsolták ki. Négy darab' Magyar Vöröskereszt- és Jósziv-sors- jegyuek összes nyereményei bizony ilyen körülmények közölt még egy mai fillér értéket sem képviselnek. T. I. Kiskunfélegyháza* A sorsjegyélárusitó tartozik a vevőnek huzási jegyzéket adni. Forduljon hozzá — L. J. Dunapalaj. Az adó­kulcs vidékek szerint változik. Levele alap­ján itt Budapesten senki meg nem állapít­hat,ja, hogy a kivetés helyes-e. Erről csak az ottani körzethez tartozó adóhivatalban győ­ződhetik' meg, ahol a kivetés és az adó rög­zítése történt. A rögzitő-ivböl ki kell tűnni az adatoknak. Az adóhivatal tartozik részle­tes felvilágosítást adni Ha soknak tartja a kivetést, fellebbezzen a Pénzügyi,ííazggtóság- boz e. ha több eredményt reme;, járjon el ott személyesen annál az előadónál, akinek kézén a fellebbezése keresztül megy. .— TV. .1. Cell- diitnölk. A Kronométer a legjobb. Omega és Dósa is megbízható. -- Váudormozl. B Y. Magyaróvár. Ilyen engedélyt nem adnak. —. Módiam). Válasz többeknek. A kérdéses pá­lyázat régen lejárt. Ma már az egész dolog tárgytalan. — P. l-ne. Szülési segély. Szentes. Csák akkor kaphatja, ha .>2 heti befizetése, van. Ezt. kell igazolni. Levelét elküldöttük a Társadalombiztosító központjának, Buda pesi Vin.,'Fiumei-ut 19/b. — B. I. TI. Bndzás. Az angol konzulátus cinre: Budapest, I., Ver- böczy-utca J. M. Sándor, Jászapáti. Rádió \zt kell tud­nia a kereskedőnek, hogy akadályokba ütkö­zik-e az eladása. Adja oda bátraji bizományi alapon 2. Tóth Pál dr. főorvos, Budapest, Vili., József-kőrut 35. Itt van a főintezet. Hivatkozzék okvetlen a Kis Újságra — H Lajosai. Bat<onya Forduljon a külügymi­nisztérium hadifogolyosztáíyához, Budapest, I„ Vgr, Disz-tér. Ezenkívül próbálkozzék a következő címmel: Belügyminisztérium III. psztályg. A. háborús veszteségekét és hadi- sírokat py.íiVá4tartó. '.•c.5SÉbrtjaJ Budapest, ,V.,' I Et-Taradi s ettől kezdve az 1918-iki összeomlásig a német császári udvar, azután pedig a köztársaságé német kor­mány viselte a költségejt a szudáni német alattvaló szomorú íaneonai tar­tózkodásának. Az örült Ábel Et-Taradi Anco- nában királynak képzelte magái s rettenetesen ügyelt az „etikett szabá­lyainak szigorú betartására. Ötvenkét esztendeig élt szellemi sötrt-égben. közben soha sem tette lé fejéről a fezt s ápolóitól, sőt az orvosoktól elvárta, szinte, megkövetotte a kézcsó­kot. Ha pedig alattvalói- megfeled­keztek a kézcsókról, akkor a ki­rályt tombolt: tört. zúzott mindent, ami kezeügyébe került. Néhány héttel ezelőtt The! Et- Taradit megváltót la szenvedéseitől a halál. Őseinek trónját nem foglalhatta visz- sza a fekete királyfi, de a rabszolgaság véres utjain át mégis eljut)tt szegény a királyságig. Egv félév szazadig ki­rálynak érezte magát legalább, anélkül, hogy sejtette volna, hogy országa mindössze a bolondok háza szűk tol­lájából állott. ****IWWWWh*MW*M»»*M**»i Márciusi fagykár a kiskőrösi szőlőkben. Dermesztő északi szél dühöngött Kiskőrösön s amikor ez va­lamelyest vesztett erejéből, a hajnali órákban keményen fagyott. A megkez­dett szóTőmunkákat ismét abba kellett hagyni. A hajnali erős fagy nagy ká­rokat okozott a már kinyitott és lemet­szett szőlőkben. Fáik Miksa-utca 9. írja meg levélben részle­tesen, amit csak tud és küldjön válaszbélye­ges borítékot pontos címzéssel ugv, hogy . a választ megkaphassa, mert a helytelen dfü-. zés miatt sok levél visszajön, Ha pem ér el eredményt, meg kell , indítani a járásbíró­ságon a. bolUánvilváiutási eljárást. Ehhez mái* régen joga lett volna. I. L Kóla] A forint és,. krajcár német eredetű. A korona latinból ered, illétve ;* latinok átvették a görögöktől — Sf; H* Nagy- eenk. Honvéd allísztképző- és nevelőintézet, Jutás, Veszprém megye. Válaszborítékot U*. veire ad felvilágosítást. Hat elemi iskola okvetlen szükséges. Ha középiskolája is van. annál előnyösebb. — L. ,1. Eger. A sok száz levél közül nem emlékszünk rá Ha ügyvédi tanácsról van szó, néhány . nappal to ábh tart. Minden egyes levélre, pontosan .ádnhk yálaszt. Figyelemmel kell kisérni a napi Ta nácsadót. 2. A megkeresések nagy tömkele­gében esetleg késést szenved a válasz, de a mi kezeink közölt nem kallódik cl levél, legfeljebb útközben veszhetik el. ö. Ha - el­kerülte volna figyelmét, Írja meg újból, hogy mi a kívánsága. Válasszon jeligét és akkor a válasz bátran megjclenhetik a Tanácsi adóban is. V. F. Szekszárd Az Ötös Bizottság címe. Budapest, V., Széchényi-utcá 2. — H- I. Dó* meíölde. Ügyvédi elbírálás alatt van. Rövidé sen választ kap. Kisérje figyelemmel a napi Tanácsadót. — Q. V- nyugdíjas. A lakásépítési kölcsönt csak állami tényleges, és nyugdíjas, továbbá olyan magántisztviselők vehetik igénybe, akik valamely nyugdíjintézet tagjai, telekkel és az építkezési költség negyveu szá zalékával rendelkeznek A már felépített laká­sokra nem adnak kölcsönt. Az építkezési köl­csön engedélyezése iránti kérvényt a nép­jóléti minisztérium kebelében működő Lakás­építés! Állandó Bizottság (röviden LÁB) se­gédhivatalánál (Budapest, II.. kerület Lánc hid-utca 2 szám, III emelet 35.) beszerezhető, Jelentkezési ív- kitöltésével ugyanott kell előterjeszteni. Az ivet két példányban kell kitölteni és mellékelni kell: U százas lép­tekben a tervrajzot, alaprajzzal és kereszt­metszettel két példányban, 2. az építkezés részletes költségvetését két példányban, 3. te­lekkönyvi kivonatot, 4. az építtető tényleges, vagy nyugdíjas közalkalmazotti minőségét igazoló szolgálati bizonyítványt (Életkor, il­letmény, lakáspénz is feltüntetendő.)-Ha má gánalkalmazott, akkor is hatósági bizonyít­vány kell a fentiek igazolására, ö. A beépí­tendő telek nagyságát és forgalmi értékét feltüntetendő helyhatósági bizonyítványt -is mellékelni kell és végül 6. ha az építkezés mái* megkezdődött, helyhatósági bizonyít- v-ányt arról, meddig haladt már az építkezés, illetve a terv szerinti befejezéshez” milyen összeg szükséges" A LÁB által megszavazott kölcsönt azután a szükséghez képest; az Or­szágos Lakásépítés! Hitelszővetk’ezet folyó­sítja Csak az kaphat kölcsönt, aki a . fent jelzett fehéjgletokk aiA'ies. tekjp.t$tbeij ajeg Isiéi. IBf Hozzánk intézett levelekre csakis a TANACSAÜó-ban válaszolunk. A TAN ÁCSADÓ minden hétköznap megjelenik fi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék