Kis Ujság, 1931. október (44. évfolyam, 222-248. szám)

1931-10-01 / 222. szám

XXXXIV. év Budapest, 1931. CSUÍÖríÖk október l 222. szóm Három nap óta feküsznek a kosdi halottak a bánya mélyén Október közepére összehívják / 350 millióval tartozik az állam a magyar parlamentet / a magyarországi vállalatoknak Dulakodás a főváros közgyűlésén kereszténypártiak és szocialisták közt A világítóké legelső katonája Herriot Eduárd; volt francia minisz­terelnök és kultuszminiszter, akit Cecil angol lord a leszerelési értekezlet el­nökévé jelölt. A főváros törvényhatósági bizott­sága szerdán délután rendkívüli köz­gyűlést tartott. Az elnöki bejelentések után Lázár Ferenc kereszténypárti terjesztette elő a párt 20 pontból álló határozati ja­vaslatát. A javaslat megindokolásául kifejtene Lázár Ferenc, hogy a ma fennálló rendelkezések nem védik meg kellőképpen az egész apró exisztenciá- kat. A fővárosnak tehát kötelessége ebben az ügyben állást foglalni, de ép­pen igy feladatit az is, hogy a jövede- leinhalmozásl az -egész vonalon meg­szüntessék. • • A közgyűlés rendkívül izgatott han­gulatban hallgatta Lázár előterjesztését. Beszéde közben a baloldalon lárma támadt, amely végül viharrá fajult. A zűrzavarból a szociáldemokrata Hor­váth Pál felkiáltása hallatszol! ki: *— Gazság, amit elmondott. Az elnök rendreiitasiloUa Horváth Pált, ekkor azonbap a jobboldalon is kitört a vihar. Huszár Károly a szék- sértés megállapítását kiválik), miközben a bizottsági tagok nagy izgalommal kia­báltak. A szociáldemokraták oldaláról Bánóczi László és Reisz Mór átjöt­tek a kereszténypárt padsoraihoz. Bá- nóczi azt magyarázta Lázárnak, hogy Horváth nem reá érlelte a sértő ki­fejezési, szavai azonban elvesztek a vi­harban. A kereszténypárt tagjai ki- lódtillak a padokból és izgatott kiál­tozással a két szocialista felé indullak. Vitéz Csik László karját kinyújtva, meglökte Bánóczit, mire Reisz Mór Csik Lászlót tolta vissza. A dulakodás iátiára az elnök felfüggesztene a gyű­lést, az egymással szemközt álló Rei- szet és Csíkét pedig lagtársaik vissza­tartották. Szünet ulán. mely alatt Ripka fő­polgármester Szeme.hv főügyésszel ér­tekezett, Horváth Pál megmagyarázza félreértett szavail, mélyekéi Ripka fő­polgármester elégtételül elfogad. Ez­után megállapítják nagy szótöbbséggel, hogy vitéz Csik László dr. széksértést követett cl és indítványozzák, hogy ezért, kél egymásután való ülésről ki­zárják. Többen szóltak hozzá ehhez a kér­déshez úgy a jobb-, mint a baloldal­ról, de végül az elnök javaslatát fo­gadták el. Két millió pengő . egy Ötletért Dohcrly Henrik amerikai olajkirály két millió pengő értékű dijat tűzött ki egy olyan ötletre, amely áz egész vi­lágon pusztító munkanélküliség kér­dését megoldja. Az óriási összeget le­tétbe helyezte egy németországi bank­ban. Ilii ellentétek a pápa és az olasz kormány közt Az olasz kormány és a pápa között ellentétek merültek fel. Ezek az ellen­tétek csak kisebb részletkérdésekre vo­natkoznak, amelyeknek nincsen kiha­tása arra a békére, amely nemrég jött létre az olasz állam és a kalholikus egyház közöli. De mégis azzal a kö­vetkezménnyel járlak, hogy Mussolini egyelőre elhalasztotta látogatását, me­lyet a pápánál akart tenni. Csak akkor keresi föl a Szentatyát, ha az összes ellentétek elsimultak. Pusztító áradás Sziléziában Konyitakéssel összeszurkálta egy döltingfi, asszony A kunszentmiklősi piactéren Szeke­res Ferencné kérdőre vonta Senák Györgynét férje elcsábításáért. A vita rövidesen verekedéssé fajult. Senákné előkapta kosarából élesre fent konyhakését és vetélytársnőjét össze­szurkálta. A dühös asszonyt csak nagy- uehezen tudták megakadályozni abbau, hogy a földön fekvő Szekeresnét meg ne ölje. .Arcát felhasitotta és mellén. Í9jén, hátán le súlyos sebeket ejtett A dühöngő asszonyt a csendőrség őrizetbe vette. Szekereseié állapota életveszélyes. A.sziléziai Odera és a Neissel'olvök, melyeket az állandó esők óriási módón megdagasztottak, rohanva pusztítanak ■ m — 11 maoyar íceí repülőgép Székesfehérvárra érkezett Szerdán délelőtt Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülőgépükkci Székesfehérvárra érkeztek. A gép a légügyi hivatal oltani repülőterén száll! le, ahol a tisztikar éién Harv repülő­hivatali főnök fogadta a magyar óceán- repülőket. Délben a székesfehérvári re­pülők vendégei voltak, majd délután körrepülést végeztek a város fölött és azután nyugati irányban elrepüllek. útjukban mindenfelé. A Xeisse egy hatalmas épülőfélben lévő betonhidat, mint valami játékszert, rombolt széjjel. Sirtüzet adtak a csilei elnökjelölt vonalára Montero dr., a délamerikai, csilei köztársaság elnökjelöltje ellen kommu­nista merényletet követtek el. Montero á köztársaság jelenlegi el­nökével. Alessandrival agitáció* kör­útra indult s a kommunisták a vonat ellen követlék el a merényletet. Sor- tüzet adtak a vonatra s bar a golyók senkit sem találtak, a szer lerepülő üvegszilánkok több utast megsebesítet­tek. Alessandri is megsebesült. A hatóságok vélem én ve szerint mii- van való, hogy a tettesek, akiknek síké rült elmenekülniük, Monterot akarták megölni, akiről köztudomású, hogy el­keseredett ellentele a kommunistáknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék