Kis Ujság, 1931. november (44. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-01 / 249. szám

§ iíSlfEiClpÉliíl^," _n i nSSír3 249.szánt Halálra ítélte a gyulai törvényszék az orosházi vasúti merénylőt [1 Borati az Egyesült Államok A reviziópárti és magyarbarát ame­rikai szenátort, Wiliiam Borah-t, az Egyesült Államok elnökének akarja je­lölni a köztársasági párt. A leggazda­gabb kereskedők álltak össze és. maguk viselik a választási hadjárat költségeit. A mozgalom Amerika nyugati államai­ból indult ki és átterjedt Illinois, In- diana és Ohio államokra. A republikánus kereskedők véle- jménye szerint ha Borah a jövő évben megtartandó választáson elfogadja a jelöltséget Hoover ellen, a mozgalom magával ragadná az egész nemzetet és B selejtező választások során Borah Biztosan számíthatna az összes köztár­sasági párti szavazatokra. Borah főleg a szókimondása, füg­getlensége és nagv szónoki képessége miatt népszerű. Gazdasági programja az, hogy Amerika főleg a Ke'eten ke­resse jövendő piacait. Borah még nem nyilatkozott, hogy elvállalja-e a jelölt­séget. Egyelőre csak annyit mondott, hogy nagyon meghatja a republikánus kereskedők állásfoglalása, de Hooverl verhetetlennek tartja. Laval megérkezett Párizsig es a nemet jóvátételről tárgyal Az egységes párt elnöki tanácsa hét­főn este ülést tartott, amelyen Károlyi Gyula gróf miniszterelnök is mejjelent. Azokkal á hírekkel kapcsolatban, ame­lyeket a kormány kiegészítéséről, il­letve más pártokkal való összemükö- déséről tudnak, kijelentette a minisz­terelnök, hogy Bethlen István gróf kül- és belpolitikájához ragaszkodik, csak pénzügyi és gazdasági tekintetben ha­lad a változott helyzet állal megjelölt uj utakon. Nem gondol arra, hogy valamennyi pártot felölelő kormányt szervezzen. Orosz-japán hátsóra fenyeget Nagy nyugtalanság Amerikában Mint Tokióból jelentik, az orosz- japán ellenségeskedés kitörése egyre valószínűbb. Minden jói arra mutat, hogy a maijdzsuriai kormány végső esetben orosz segítséggel akarja meg­akadályozni, hogy a japán katonaság Eszukmandzsunát is elfog'alja. Az orosz vöröshadsereg állítólag támo­gatja Mau-IIan-San kínai tábornok csa- patmozdulatait. Szovjet részről Mand­zsúria körül folynak csapatösszevoná­sok. Az orosz—kínai együttműködésről szóló hírek nagy nyugtalanságot kel­lettek az északamerikai Egyesült Álla­mokban. Hoover környezetében orosz­japán háborulól léinek és a kormány ezért ugy ha ározoli, hogy mos! már maga is beavatkozik a dologba és meg­figyelőt küld Észabmandzsuriába, aki­nek az lesz a feladata, hogy minden fordulatról azonnal, tájékoztassa a kor­mányt. Amerikának ugyanis súlyos ér­dekei vannak a Csendes-óceánon. Akiknek hamvai odaát nyugszanak Lávái miniszterelnök hétfőn délután hazaérkezett Párizsba. A pályaudvaron b kormány több tagja, az angol és a lengyei nagykövet, az amerikai ügyvivő üdvözölte és kint a téren ezrekre mciö embertömeg várta. Laval rövid pihenő után kihallgatáson jelent meg Doumer elnöknél és tájékoztatta az amerikai tárgyalások lényegéről. Egy órával Laval megérkezése előtt futott be a párizsi északi pályaudvarra a berlini expressz, amely Hueseh dr. párizsi német nagykövetet hoz a. Hoesch ma megjelenik a miniszterelnöknél, hogy megkezdje a tárgyalásokat a jó- váíéíeli kérdésben. Politikai körökben azt hiszik, hogy a német kormány a birodalom fizetőképességének újabb megvizsgálását kéri. Laval elegei tesz a kérésnek és kon­ferenciára hívja majd össze a német jóvátételben érdekelt hitelező államo­dat. ; Berlini jelentés szerint a német bor­hiány javaslata ugy szól. hogy Német­ország fiz éven belül törleszti hétmil- liárd márkás (közei 9 és félmilliárd pengő) rövidje járatú tartozásait. Az évi forlesz% összege oji’Iiő márka, Németország lasawftodik ehhez, hogy tegyek lehetővé ^vitele tokozását, átért esis ez esetben tudja adósságát fizetni, ____' %*• A főváros Mindenszentek és Halot­tak napjára négy jelképes »irt emelt a kerepest temetőben azoknak a ma­gyar halottaknak emlékére, akik a tria­noni határokon töt nyugszanak. A négy sirt hármas halom köti össze, melyet a kettős kereszt koronáz meg. A közön­ség nagy tömegekben járult a je’képen sírokhoz, feogy lerója kegyeltét a ha­tárokon tm pihenő halottak iránt. A kormányzó tiszteletfnak 15 százalékáról lemondott Magyarország kormányzója az állam) költségvetésben megszavazott liszte'et- dijának 15 százalékáról lemondott. Ez a 15 százalék 18 ezer pengőnek felel meg évenként. Tudni keli, hogy vala­mennyi európai államfő közűi a ma­gyar állam feje részesül a legkisebb tiszleletdijban. Hor hy Miklós kor- Hiányzónak ez a nemes elhatározása a gondőal-bajjai küzdő társadalomban bizonyára jó hatást fog kelteni és — követésre fog találni. A kormányzó ezúttal nem először adja tauujelél an­nak, mennyire együtt érez a nemzettel ezekben a viszontagságos időkben. Már a múlt évben is 19 ezer pengőről mon­dott le. amelyet rendelkezési alapjából hasított ki, ez évben pedig 10 ezer pengővel járult hozzá feleségének in- ségakciójához. Földrengés volt Magyarországon A komárommegyei Kcsztölcén októ­ber Síikén délután 4 óra 9 perckor földrengés volt. Két lökés volt érez­hető,' miközben a falakon a képek alaposan kilendüllek. Az emberek ugyanekkor sülycdni érezték maguk alatt a talajt. Kár nem történt. A földmozgást — a budapesti íöld- rengésmegfigyeíö állomáshoz érkezett jelentések szerint — Budapestéin pest- hídcgku'on. Eszter gomban és Szobo* Is érezni lehetett. . ' Károlyi miniszterelnök nyilatkozott a kormány uolitikáiáról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék