Kis Ujság, 1932. július (45. évfolyam, 144-170. szám)

1932-07-01 / 144. szám

£X_ . . '.,a . Mai mellékletünk: RÁDIÓ VILÁG telieshetimfisorral 1 ■■■■ 1 l*r ' '..Ji--^ HBf ^3!^iwwiiigwi* ^bh^mi —— ____ «M H|^ Mlll^|áMIW^^ jmBBT^k9B8| SSHSg| 1BgB9Y^ ^HIH|BHk Wy jMB^BBSfeteaa^ ^ il BJp^ vHHk aHn^L _ JSgjr JÍ!slP^ jM ^Bg ^^^^j|^|JJ||||pjjjjipj||||||||||HIIB P ÉNTEK, 1932 jullus 1 /*» 45. évfolyam 144. szám yÖ|’^|r Ű7|] P^LjÖ FOggetlen politikai napilap «*» Főszerkesztő: APOR DEZSŐ M előfizetés áras Esász évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre ®vSzerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 %P« egy hónapra 2 P. ^ Külföldre az előfizetési ár kétszerese TíriP fiU ^ Telefonszám: 88-8-10 Levélcím: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 4 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ara vj miér nMMnHMiMi fillér Károlyi lemondott, a kormányzó maradásra kérte Agyonlőtte magát a tönkrement /flz uj bolelta-rendelet részletes bankár, nővére megmérgezte magát / ismertetése a 4-ik oldalon, Verekedés a berlini egyetemen Csütörtökön délbon a berlini egye­temen véres verekedésre került a sor a nemzeti érzelmű és kommunista diá­kok között. A rektor, miután órákon ál hiába tárgyalt a diákok vezérével, el­rendelte az egyetem bezárását. Ennek megtörténte után a két csoport elvonult, de a verekedés az utcán is folytató­dott. Képünkön láthaló, amint a rend­őrök egy verekedő diákot letartóztatnak. Ausztria kölcsönt kap, le lemond a német birodalomhoz való csatlakozásról A francia parlament külügyi bizott­ságának elnöke beszámolt arról a be­szélgetésről, amelyet Herriot miniszter­elnökkel az osztrák kölcsön ügyében folytatott. Eszerint Ausztria megkapja a kölcsönt, amelynek kamatait 20 évre a franciák is garantálják. Ezzel szem­ben Ausztria végkép lemond arról a szándékáról, hogy a német birodalom­hoz csatlakozik. Mint látható, Ausztria úgynevezett po­litikai kölcsönt kap Franciaországtól. Egy tál lencséért el kell adnia a sze­gény megnyomorított osztrák íizomszéd- nak azt a jogát, hogy saját sorsáról, jö­vőjéről határozzon. A franciák elérték céljukat: a 62 mil­liós német birodalom nem fog megerő­södni a 8 milliós Ausztriával. * MacDonald a nagyhatalmak nevében Lausanneba kérte a magyar kormány megbízottait A külügyminisztériumban csütör­tökön megjelent Chilston lord bu­dapesti angol követ és az angol miniszterelnöknek, mint a lausannei konferencia elnökének, következő üzenetét közvetítette: »Ramsay MacDonald miniszterel­nök a lausannei konferenciát össze­hívó hat hatalom nevében felkéri a magyar kormányt, hogy megbízot­tait a konferenciára a lehető legrö­videbb időn belül kiküldeni szíves­kedjék*. A magyar kormány haladéktala­nul közölte az angol követtel, hogy a meghívásnak örömmel tesz ele­get és kiküldöttei a legrövidebb időn belül Lausanneba mennek, ahol Ma­gyarország pénzügyi és gazdasági helyzetéről döntő tanácskozások lesznek a jövő hét folyamán. Károlyi szerint a dunai államokra^ voriatkozó francia terv a mostani formában nem életképes. Kijelentette még Karolyi, hogy a genfi leszerelési tárgyalások is kö­zelről érdeklik az országot. A kor­mány álláspontja változatlanul az, hogy a fegyverkezés, illetve a lesze­relés terén teljes egyenlőséget kíván valamennyi államra nézve. Károlyi, Walko és Korányi Lansanneba megy Károlyi Gyula gróf miniszterel­nök az egységespárt csütörtökesti értekezletén bejelentette, hogy Walko Lajos külügyminiszter legközelebb Lausanneba megy. Korányi pénz­ügyminiszter és maga a miniszterel­nök néhány nap múlva követi Wal- kot. A kormány vezető tagjai Euró­pa gazdasági újjászervezéséről és a dunai államok összemüködéséröl tárgyalnak majd a nagyhatalmakkal. 3SSESSSB00S0SS0SSSSSBS0SSSIS000S0BEI003SBBB0SSESSBSSS0SSSÍ; Hat millió értékű | aranyat hoztak tel a tenger ténekéről Megegyezést várnak a németek és tranciák közi Herriot francia miniszterelnök és Pa­pén német birodalmi kancellár csütör­tökön a lausannei Snvoy-száltóban kö­zel egy óra hosszat tanácskozott. Her­riot a tanácskozás után visszautazott Párizsba, mig a kancellár a német kül­döttséggel ült össze tanácskozásra. Chamberlain angol pénzügyminiszter, aki visszautazott Londonba, kijelentette, hogy a lausannei értekezlet alighanem eredménnyel zárul. Ezt jelentik a fran­cia lapok is. Közlik, hogy a francia kormány a következő javaslatot terjesz­tette az értekezlet elé: A német kormány két fizetség tel­jesítésére vállaljon kötelezettséget. Az el­ső fizetséget az összes hatalmak által létesítendő pénztárba fizeti be, amelyet Európa újjáépítésére használnak fel." A második fizetséget, Németország jóvá­tétel! kötelezettségeinek kiegyenlítéséül a NFB pénztárába fizetnék be. E máso­dik német fizetség alapján az angol és francia kormány azt az indítványt ter­jesztené az amerikai kormány elé, hogy ezt az összeget fogadja el Anglia és Franciaország háborús adósságainak ki­egyenlítéséül. Amennyiben az amerikai kormány ezt az indítványt elutasítaná, úgy Németország továbbra js köteles volna fizetni az európai hitelező álla­moknak azokat az összegeket, amelyek­kel ezek az államok Amerikának tar­toznak. A francia kormány e javaslat sze­rint lemondana a német jóvátételi fize­tések feleslegéről , vagyis a Francia- országnak jutandó részről. A németek most tanácskoznak arról, elfogadják-e ezt a javaslatot. Olasz és német miniszter titokzatos találkozása Balbo Ilalo olasz légügyi miniszlir csütörtökön este Berlin mellett egy üdü­lőhelyen találkozott Schloirher tábornok birodalmi hadügyminiszterrel. A talál­kozón, amelyet hivatalos helyen tit­koltak, a német vezérkar főnöke, Ilam- merstein tábornok is résztvett. Kirabolták Az Artiglio- nevű olasz kotróhajó évek óta keresi az aranyszállitmányá- val elsülyedt Egypt nevű hajó roncsait a tenger fenekén. Működését most siker koronázta: megtalálták a hajó romjai közt az elveszett aranykulcsét, amely ládákba volt csomagolva, ­a sárbotaí vasútállomási Szerdán éjjel ismeretlen lettesek kira­bolták a vészprémmegyei Sárhula vas­útállomás pénztárát, ahonnan minden készpénzt és menetjegyet elloplak,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék