Kis Ujság, 1932. szeptember (45. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-20 / 210. szám

p k / 6 ■ KIS ÚJSÁG KOSSUTH Monok, 1802 szeptember 19. Ez Kossuth Lajos születésének napja. Hétfőn volt százharminc esztendeje. Százharminc év nem is a legkerekebb évforduló. De althoz, hogy Kossuthot ünnepéfjük, nem kellenek kerek számok. Minden alkalmat megragadunk, hogy megemlékezzünk róla. akinek a neve fáklya a magyar éjszakában. Mi, a mai fiatalság, talán nem is ismerjük pon­tosan Kossuth életrajzát, nem tudjuk, mikor hol járt. a mi fülünknek csak jelszó a Kossuth neve, vagy talán nem is jelszó, hanem inkább harsonaszó, mindnyájunkat felrázó kiáltás, villanás, •viharzás. Kossuth Lajos százharminc éve szüle­tett, de időtlen időkig élni fog: Kos- gyar parlament még ma is gyakran zug és külföldiek úgy emlegetik őt, mint az európai népek egyik legnagyobb sza­badsághősét. Kossuth! Csodálatos életét tanítják iskolákban, szavalják versekben, játsszák színpado­kon, regényt Írnak róla. magasztos alak­ját szoborban örökítik meg. utcát ne­veznek el róla és képe majd minden vidéki ház falán ott található. Kossuth Lajos százarminc éve szüre­telt, de itdőtlen időkig élni fog: Kos­suth, a magyar hazafiság eszménye és a magyar politika lángeszű dicsősége. ‘A magyar családok falának és a ma­gyar sziveknek örök ékessége. Kcnysze[nyugdíjazásra Ítélték a dunapen telet főjegyzőt. A fejérmegyei Dunapeutele község főjegyzője: Gáspár Károly ellen az adoiiyi járás főbírája különböző feljelentések alapján ez év tavaszán fegyelmi vizsgálatot indított. A fegyelmi vizsgálat során a főbíró fel is függesztette Gáspár Károlyt, aki az íté­let ellen Fejérmegye alispánjához fellebbezett. Havranek József dr. alispán most hozta meg Ítéletét, amely szerint Gáspár Károlyt kény- szernyúgdijazásra ítélte. Az ítélet ellen a fő­jegyző tizenöt napon 'belül fellebbezhet a me­gye fegyelmi bizottságához. ' 790 magyar kiránduló érkezett Firenzébe. Két különvonaton 700 magyar kiránduló ér­kezett hétfőn délelőtt az olaszországi Firen­zébe, ahol ünnepiesen fogadták őket. Délután a város polgármestere is fogadta a vendé­geket. Árverés Almássy Dénes grófnál. Budapest előkelő társaságának egyik isr mert tagja, Almássy Dénes grót ellen folytattak árverést "hétfőn délután. A fiatal Almássy gróf apjának .Almássy Imre grófnak” még nagy birtoka volt, de a birtok elúszott és Almássy Dénes grót olyan nehéz anyagi helyzetbe ju­tott, hogy felszaporodott adósságait kép­telen volt rendezni. A fiatal grófnak a Bajza-utca 26. számú házban hatszo­bás lakása van, de a lakás egész beren­dezése felesége nevén szerepel s igy a végrehajtók cigarettatárcákon, vadász- fegyvereken kívül mást nem igen árve­rezhettek. A holmikért 930 pengő folyt be, de ebből a hitelezőknek semmi sem jutott, mert a háztulajdonosnak 1200 pengő házbérkövetelése van a gróffal szemben s minthogy a házbért elsőbb­ség illeti meg, elsősorban őt kellett ki­elégíteni. ■ A kalholifeus és protestáns vallások nem ellenfelek. Baltazár Dezső püspök szomba­ton elindult székhelyéről, Debrecenből, hogy a heves-nagykunsági egyházmegye gyülekeze­teit meglátogassa. Abádszalókon a helybeli római katholikus egyház érzéseiről Duch- novszky Sándor plébános biztosította Balta­zár püspököt. A püspök válaszában kifej­tette, hogy a katholicizmus és protestantiz­mus nemcsak nem ellenfelek, hanem egymás- rautalt két karja a keresztény világnak. Hi­szen egy hazának, egy nagy családnak gyer­mekei és egy Krisztusnak szolgái vagyunk. Két dunántúli megye rettegett be­törőjét elfogták. Vas- és Zalaniegve hatóságai hónapok óta körözték Mészá­ros Istvánt, akit most végre Bérlők Pál jánosházi csendőrőrmesternek sikerült elfognia. Vasraverve szállították Szom­bathelyre. Az ottani betöréseinek tisz­tázása'1 után Zalába szállítják, hogy ott is megállapítsák: hány bűncselekmény terheli a temérdek betörés, lopás, rab­lás, csalás és egyéb bűnök közül. ötmillió darab egyfillérest vernek. A pénz­ügyminiszter elrendelte ötmillió darab egy- filléres verését, 50.000 pengő értékben. Newyorkban egymilliónál több a nyomorgó család. A newyorki rend­őrség összeírja azokat a családokat, amelyeknek kenyérkeresője munkanélküi vgn. Eddig 850 ezer ilyen családot Írtak össze Newyork város "területén, de ez a szám valószínűleg hamarosan meg fogja haladni az egymilliót is. mert rengetegen vannak olyanok, akiknek nincs rendes lakásuk és az utcákon kóborolva igye­keznek ennivalót szerezni. Newyork vá­ros 75 millió dollárt, azaz 450 millió pengőt oszt ki a téli hónapokban az Ínségesek felsegitésére. A múlt télen sok­kal kevesebb volt a munkanélküliek szá­ma, ugyhogv mindössze 18 millió dol­lárt, azaz 108 millió pengőt költöttek hasonló célra Newyorkfieo. A szentmártonkátai szörnyű gyilkosság tettesei a törvényszék előtt ——1\J—Tll Beismerő vallomást telt a férjgyilkos Illés Menyhértné Páratlan kegyetlenségü gyilkossági ügyet kezdett tárgyalni hétfőn a pest­vidéki törvénnvszék. A bűnügy vádlottal özvegy Illés Menyhértné pest megyei, szentmártonká­tai gazdálkodónő és ifjabb Barna Já­nos az asszony sógora. A harmadik vádlott: Bene István, Illésné apja nem kerülhetett a birőság elé, mert a vizsgálati fogságban felakasztotta magát és meghalt. Barna ekkor még szótlanul állott egy sarokban a két kis gyerekkel, akik szinte hangtalanul nézték." hogv ütik agyon apjukat. Az asszony egyik ütésére "az­után Illés annyira elvesztette erejét, hogy végigvágódott "az ágyon. Ebben a percben el kiáltotta magát a sarokban Barna János: — Csak a tarkójára, attól bizonyosan meghal! Az apósnak csak ez a biztatás kellett. A kegyetlen gyilkosság a múlt év ok­tóber 9-én történt. Bene István és lánya, Illés Menyhértné a vád szerint még- gvilkolta Illés Menyhért módos gazdát, illés iszákos, garázda ember volt, csa­ládja ezért nagyon haragudott rá. Gyak­ran megverte féleségét és gyerekeit, akik közül az egyik a vádlott asszony gye­reke, a másik pedig Illés első feleségé­től származik. Illésné gyakran panaszkodott apjának, mig végűi" az öreg Bene úgy döntött, hogy el kell tenni láb alól a garázda férjet Október 8-án Illés újra megverte fe­leségét, mire az apjához rohant, akivel végleg elhatározták a gyilkosságot. De aznap nem volt alkalom a sötét terv véghezvitelére, ezért másnap. 9-én in­dultak cl Bene István házából Illést meggyilkolni. Elöl haladt Bene Istváh, kezében egy hatalmas baltával, mögötte Illésné kénsavas üveggel, azután Bene István másik veje, Barna János és a két kisgyerek, akik közül még egvik sem érte et a tiz évet. Amikor a társaság feltörte az ajtót és a konyhába hatolt, Illés Menyhért föl­ébredt" és ő is a konyhában termett. — Mit kerestek itt? — kiáltott fele­ségére. Felelet helyett Bene István a kezé­ben levő "baltával Illés Menyhért fejére sajtolt, a következő percben pedig Illésné is az arának rontott és a kénsavat férje arcába öntötte. A kegyetlen asszonynak azonban még ez sem volt elég. Felkapta áz asztalról a nvujtófát és azzal kezdte ütlegelni férje” fejét. Illés a szobába hátrált, de Bene István ide is utána ment. Illésné pedig kikapta apja kezéből'a baltát és most már ő ütlegelte vel-e férje fejét. Elkapta lányától a baltát és addig verte vejéí, amíg lélekzett. A szörnyű gyilkosság után Bene Ist­ván Barna Jánossal és a két kis gyer­mekkel hazament. A lakásban a gyil­kos feleség maradt az áldozattal, akiről még mindig azt hitte, hogv él, ezért a nyújtóiéval újból többször is fejbe? u flotta. A gyilkosság másnap kiderült. A csendőrök már harmadnap Budapestre kisérték a gyilkosokat, a pestvidéki ügyészség fogházába. Néhány nap múlva, alig a vizsgálóbírói kihallgatás után, Bene István öngyilkos lett a fog­házban. A hétfői tárgyaláson, a személyi ada­tok felvétele során az elnök megkér­dezte ifjabb Barna Jánost, volt-e már büntetve? — Igenis voltam, egy kis verekedés miatt — felelte hetykén Barna. — Már hogy mondhat ilyet, hölgy ve­rekedés miatt". Magát szándékos ember­ölésért ítélték el másfél évre — pattant fel a tanácselnök. — Kitöltötte már ezt a büntetését? — Nem egészen, kérem. — felette most már csendesebben Barna. —, Bizony nem — szólt az elnök. — A múlt év augusztusában feltételesen engedték szabadon és ezt az alkalmat mindjárt felhasználta arra. hogy alig pár héttel később részt vegyen Illés meggyilkolásában. Ezután megkezdődött a vádlottak, ki-, haHgatáSá.'Tf - ' ' U[I ' l-r Illésnéa. csak.;: annyitJ ismert ibe, hogy a gyilkosságban .ó isi részt vett. tagadta azonban, hogy tettét előre megfontoltan követte el. A tárgyalás több napig tart a renge­teg tanú" miatt. ítélet valószínűleg pén­teken lesz. Riadalom az elszabadult majom miatt. Vasárnap éjszaka a budapesti Angol-park majomszinházából elszaba­dult egy csimpánz. A mutatványosbódék közé szaladt, ahol a közönség körében nagy izgalmat okozott. A majom három nőt és két gyermeket sebesttett meg könnyebben, akiket az ügyeletes orvos részesített első segélyben. A sok bajt okozó majomszineszl hosszas üldözés után fogta csak el a gazdája. Üdvözlet a királytól és a végrehajtótól A: Angliában az a szokás, hogy azt a polgárt, aki eléri századik esztendejét, a király és a királyné levélben üdvözli. Ilyen megtisztelte­tés ért a napokban egy Yivian Sitas nevű londoni munkást is. Századik születésnapja alkalmából a kabinetiroda az uralkodó-pár nevében legszebb szerencsekivánatail fejezte ki Vivian-nak. Csakhogy az ünneplésbe egy kis hiba csú­szott. Yivian ugyanis nemcsak százéves, -de inunkanétküli is, talán egész Angliának leg­öregebb munkanélkülije. Ennélfogva adós ma­radt a házbérévcl. Emiatt a királyi levéllel egyidejűleg egy másik üdvözletét is kapott: a kerületi végre­hajtótól. Felszólították a kellemesnek nem mondható másik születésnapi levélben, hogy 48 órán belül költözzék ki a lakásából, mert különben kilakoltatják. Hétfőre volt kitűzve a százéves ember ki­lakoltatása, amely azonban sajátságos körül­mények közölt elmaradt. Többezer munka- nélküli fenyegető tüntető menetben vonult fel Yivian lakása elé és elkergette a ható­sági embereket. A munkanélküliek ezután pénzt adtak össze és kifizették a százéves ember lakbértartozását. Csütörtökön ülést tart a főváros törvény­hatósági tanácsa. Csütörtökön tárgyalja a főváros törvényhatósági bizottsága a szük­ségmunkák megindítására vonatkozó bizottsá­gi jelentést. Pénteken az üzemek felülvizs­gálatára kiküldött bizottság ül össze, jövő szerdán pedig összeül már az őszi közgyűlés is, amelyen megválasztják- az uj felsőházi póttagokat. Megmérgezle magái egy festőmű­vész. Budapesten, a Váci-utca üő. szánni ház ötödik emeletén levő műter­mében hétfőn délután gázzal megmér­gezte magát Edvi Illés Pál 29 éves festő­művész, aki néhány nappal ezelőtt nő­sült. A festőművész, aki Edvi Illés Ödön festőművész unokaöccse. Felvidékre ké­szült nászutra. Családja úgy tudta, hogy a fiatal pár vasárnap elutazott. A festő­művész búcsúlevelet irt a feleségének, de az öngyilkossúg okát abban sem közli. Holttestéi a boncoló intézetbe vitték. Házfelügyelők panaszai. A budapesti ház­mesterek három egyesülete vasárnap dél­előtt nagygyűlést tartott. Több szónok be­szélt, akik hangsúlyozták, hogy mozgalmuk nem irányul a lakók és háztulajdonosok el­len, de szeretnék elérni annak a miniszter- elnöki rendeletnek a megváltoztatását, amely úgy szól, hogy a házmesterpénz egyharmad- rés"zét a segéd házfel ügyelőknek kell kiadni. Panaszkodnak, hogy a házfelügyelő manap­ság detektív, orvos, ügyvéd, jóbarát, adó­szakértő és közszolgálati alkalmazott egysze­mélyién anélkül, hogy ezért a jövedelme emelkedne. Határozati javaslatot fogadtak el a nagygyűlés végén, hogy tíztagú küldöttség nyolc" napon belül felkeresi Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt és 20.000 budapesti ház­mester nevében kérik a rendelet megváltoz­tatását, egyben emlékirattal fordulnak a pol­gármesterhez, amelyben részletesen előadják panaszaikat. A tokaji szüreti hét programja. Lázár Miklós országgyűlési képviselő elnöklésével véglegesen elkészült a To­kaj,' Tárcái. Mád és Tállya október 16-ikátöl 23-ig lezajló szüreti ünnep­ségének nagyszabású, festői, óriási ■ tö­megeket mozgató programja. Ezer ma­gyar lovas, színekben pompázó korszerű szüreti felvonulások, népszerű szüreti sü­tés. főzés, szőlőszedés, száz éves pin­cékben a legendás óborok, pompás ol­csó szüreti étkezések, borkiállítások és vásárok várják a tízezernyi látogatók seregét. A Filléres gyorsvonatok pon­tos menetrendjét későbbi időpontban ad­ják közre. Nemcsak a Hegyalja és Zemplén, de a szomszédos Szabolcs, Abauj, Borsod, népe is óriási tömegek­ben készül felvonulni az ünnepségeken. V 1932 szeptember 20 II iroii szillé a francia Inzlársasí eiiiéi! Sitii Mohammed, az afrikai Marokkó szultánja Párizsba:! tartózkodik, alvói fölkereste Lebrun köztársasági elnökfii. Az előkelő vendég?! a franciák r. \gv tisztességgel fogadták, annál is inkább, mert a szultán hatalma Marokkóban csupán névleges, a valóságos hatalom ott a franciáké, akik már régen meg­szállták az országot. Kziislmlse. Szabó Piusz dr.. tábori esperes, vasárnap délelőtt mutatta be ezüstmiséjét a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett, budai helyőrség templomban. Eltűnt a fővárosi ianszerpanama iratainak egyrésze. A Bienenstock Dezső-cég ellen eljárás indult a fővá­rosi f tanszerszállitások körül elkövetett visszaélések miatt. A bűnügy hétfői tár-- gyalusán Kisfaludy Károly szakértő azt vallotta, hogy Bienenstockék tűi drágán uzállitotlak á fővárosnak. Szentmiklóssy József dr. fővárosi tanácsjegyző, aki á bűnügyben részes városi tisztviselők el­len a fegyelmi vizsgálatot vezette, úgy váltott, hogy sok tárgyat szükségtelenül rendelték meg, a szükségeseket pedig tuldrágán fizették. Amióta más intézi a megrendelés ügyeit, a főváros évente kétszázezer pengővel kevesebbel költ. A Biencnstock-cégnél megrendelt bélyeg­zőket azóta sem használják. Néhány jelentéktelen tanú kihallgatása után ok­tóber 13-ra napolták el a tárgyalást, mert kiderült, hogy több igen fontos irat, amelynek jelentősége perdöntő le­het, elveszett. Á 7011-adik szarvast lőtte Frigyes főherceg, lvarapancsán most tartották meg az őszi vadászatokat, amely alkalommal Frigyes fő­herceg cgv 167 kilós szarvasbikát terített te. Ez volt a 700-ik szarvas, amelyet a főherceg elejtett. A m. kir. osztálysorsjáték befejezett fő és utolsó osztályának összes nyereményeiről a hivatalos nyercménvjegyzék megjelent" és min­den főárusitónál betekintés végett rendelke­zésre áll. A játékban résztvevőknek a föáru- sitók egy példányt el is küldenek. Egyben megkezdődött az uj 29. in. kir. osztálysors­játék sorsjegyeinek árusítása a hivatalos ára­kon: egész 24’ P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P. A legnagyobb nyeremény sze­rencsés esetben 500.000 pengő." összesén is­mét 42.000 nyereményt sorsolnak ki közel 8 millió pengő összegben. Mlójjfilossás MÉsfiin Herkulesfürdőn péntekről szombatra virradó éjszaka baltával fölfegyverzett két rabló behatolt Éberle Cht'istea 18 éves kereskedő villájába és hozzáfogtak, hogy a lakást kifosszák. Közben löléb- reat Éberlc és átsietett a szomszéd szo­bába. ahonnan gyanús neszt hallott. Amikor belépett a szobába, hirtelen két baltacsapás érle és holtan rogyott össze. A zuhanás zajára felesége is ‘föl­ébredt. utána szaladt, ekkor a rablók ő is fejbevágták, de nem hall meg. Az asszony scgélykiáltásajra a szomszédban lakó fürdővendégek siettek segítségére és mire a villához értek, a két betört akkor ugrott ki az ablakon és elme­nekült. A csendőr! nyomozás megállapította hogy a villa egyik lakója, egy búkarest nő, előző este eltűnt, tehát valószinü hogv köze van a gyilkossághoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék