Kis Ujság, 1933. október (46. évfolyam, 225-248. szám)

1933-10-04 / 225. szám

.............................................................................. 2J *" SZERDA, 1933 október 4 ^ 46 évfolyam 225 szám q^^IlÍL Ffiggetlen politika? napilap * Főszerkesztő; APOR DEZSŐ Az előfizetés ára: Egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre W >5&! _,- _ "gfcfi"^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady-utca 3 6 P, egy hónapra 2 P. — Külföldre az előfizetési ár kétszerese Ll ygdg Dollfuss Apponyi Albert gróf özvegye a Népszövetség ülésén Apponyi Albert gróf özvegye folytatja azt a nemes ■ munkát, melyet boldogult férje fejteit ki a N ép szövetségben. A legutóbbi üléseken Apponyi Albert helyén ült és a népszövetségi közgyűlés elnöke meleg szavakkal üdvözöl­te a kiváló nagyasszonyt nép- szövetségi működésének megkez­désekor. GSfflbffs október 17-én indnl Ankarába A Dollfuss osztrák kancellár ellen el­követett merénylet folytán könnyen lehet­séges, hogy a miniszterelnök, a belügymi­niszter és a földmivelési miniszter három napra tervezett vadászata elmarad. A miniszterelnök külföldi utazásai közül ezekután már csak az bizonyos, hogy ok­tóber 17-ikén elindul törökországi útjára és ott résztvesz a köztársaság fennállása tiz éves jubileumán, amelyen állítólag résztvesz többek között Litvinov orosz külügyi népbiztos is. Vele megy Kánya Kálmán külügyminiszter is. Visszautjukban Rodostóba utaznak a Rákóczi-ház felava­tási ünnepségére, majd Szófiában Muzsa- nov bolgár miniszterelnökkel fognak tár­gyalni. ■ Lázár Andor igazságügyminiszter vasár­nap Mezőtúrra megy, az ottani Hősök em­lékművének leleplezésére. Fabinyi Tihamér a tokaji szüret ünnepélyes megnyitásán vesz részt, Hóman Bálint pedig a kormány képviseletében a katholikus nagygyűlésre lsegy. el. Gyilkos merénylet Dollfuss kancellár ellen Két revolvergolyó találta, a merénylőt elfogták Rooseveit hadihalói / Kötélhalálra ítélték a a lázadó Havanna előtt / csendőrőrmester gyilkosát Angol képviselők Trianon revízióját követelik A magyar kisebbségi kérdés a Népszövetségben A Népszövetséghez kedden igen fontos okmány érkezett, amely egy­úttal a nagy angol lapokban is meg­jelent. Kilenc angol képviselő: Sir Róbert GowCr, Llevellin Jones Sir G. Hurst, D. G- Somervilie. sir George . Jones. Col. I. Baldwin-Webb, Holford Knight, J. C. Lockwood és Sir Cooper Rawson fölszólilást küfdiek Génibe a Nép­szövetséghez, amelyben a trianoni szerződés reviziójái követelik. Az angol képviselők megállapítják, hogy a genli leszerelési tárgya ások elterelik á ügyeimet egy másik, az egész világra éleibe vágóan fontos, kérdésről. A világ békéjét nem lehet puszlán leszerelési egyezménnyel biztosítani, ha nem állít­ják helyre a népek közötti barátságot A genfi megbízottak nézzenek végre szembe a valódi tényállással és igye­kezzenek ha.adéklaianui elintézni.azokat a szerencséden nemzetközi ellenléteket amelyek olyan súlyosán fenyegetik a világ békéjét. A megoldás nehézségei tagadhatatlanok, de az egész világ ér­deke parancsolóan követeli azok elinté­zését. aimi kölcsönös jóindulattal nem volna lehetetlenség. Meg kell végre kí­sérelni a megoldást, nem szabad tovább tűrni a tétová­zás és halófia ás politikáját. A trianoni és saint germaiai békeszer­ződések a világ békéje súlyos veszedel­mének a magvát rejtik magukban, ellen­keznek a nemzetiségi és az önrendelke­zési elvvel, eredményük a nemzetiségek liflllllllllBiiaBiiiiiiiiiiiiBRiBBiaiiiiHiiiiaaiaiiiiiiit Szitáikéinak a te[tewtefö& dmeriiá&m Az amerikai tejtermelő gazdák elhatározták, hogy nem tűrik a tej árának állandó csökkenését. Vonatokon szállítják be reggelenkint a tejet a nagyvárosokba, de inkább kiöntik az országúira, semhogy áron alul adják. elnyomása, az elkeseredett faji harook, ellenségeskedés, elszigeteltség, állandó nyugtalanság és bizalmatlanság, ezen­kívül ezek , a békeszerződések természetellenes gazdasági helyzetet teremtették, amely nemcsak a ‘közvetlenül érintett országokat, de egész Európát is káro­sítja, beleértve Angliát is. — Felszólítjuk a Népszövetséget, —. igy végződik az angol képviselők irata — hogy alkalmazza a népszövetségi alap­okmány 19. szakaszát az említett béke- szerződések módosítása céljából. Amíg komoly természetű nemzetközi sérelmek vannak, addig a világbéke és a fegyver­kezések korlátozásának ügye szükség­képpen halasztást szenved. A Népszövetség közgyűlésén viszont a magyar kisebbségi kérdés került szóba és a magyar álláspontot a legnagyobb figyelemmel és érdeklődéssel' hallgatták. Baranyai Zoltán dr., Magyarország nép- szövetségi megbízottja vett részt a ki­sebbségi kérdésről megindult vitában. A magyar képviselő mindenekelőtt azt állapította meg, hogy a kisebbségi vitában Magyarország megbízó Újának kell n legelső helyet biztosítani, mert a magyar nép egv- harmada él az ország halárain Kí­vül, mint nemzeti kisebbség. Baranyai hangoztatta, hogy a Népszövetségnek mindent meg kell tennie, hogy a kisebbségi jogvédelem terén tényleges haladást érjenek ei, A magyar megbízott végül azt kérte, hogy a Népszövetség ezentúl pontos adatokat adjon arról, milyen a hely­zete a nemzeti kisebbségeknek. Két tisztet súlyosan megsebesített a kézigránát A Bukarest közelében fekvő barladi gya­korlótéren a 12. román gyalogezred éles kézigránátokkal gyakorlatot tartott. Egy gránát nem robbant'fel és amikor Geor- gianu ezredes és Popovics főhadnagy vizs- gálgatni kezdték, a gránát hirtelen felrobbant és mind­két tisztet súlyosan megsebesítette. A tisztieket haldokolva szállították kór­házba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék