Kis Ujság, 1934. június (47. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-01 / 122. szám

Szombat, 1934. Junius 2 ♦ 47-ik évfolyam, 122-ik szám Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese Független politikai napilap♦ Főszerkesztő: Apor Dezső Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Dalmady Győző-utca 3 Telefonszám: 88-8-10, 8845-97 — Levetc'm: KIS ÚJSÁG, Budapest 4 Megölte mosiohaanlál és testvérét, a bíróság sréKrabsigra (télte A hidast elnémult harangot f Különös katasztrófa áldozata lett ~ Budapestre hozta nyolc didh I egy pesti villamoskalauz a racnevei traqiHus haláleset áldozata és felesége Podruzsik Károlynnk a tehenét — mint a Kis Újság, megírta — megmarta egy veszett kutya. Ennek következtében a jószág el pusztult. A gazdaember felbon­colta tehenét, utána azonban ö maga megbetegedett és borzalmas kínok közi kiszenvedett. Podmzsikné lábai is meg­dagadtak, de őt 'sikerült megmenteni az életnek. A szerencsétlen embert özvegyén kívül négy kis árvája siratja. Az ügyész­ség megindította az eljárást annak kide­rítésére. hogy kit terhel a felelősség Podruzsik haláláért A második olasz-spanyol futballmérkőzésén Olaszország csapata győzött A világbajnoki futballtorna második for­dulóján, Firenzében 1:1 arányban eldöntetle­nül végződött Űrnapján a nagg érdekességei olasz-spanyol mérkőzés. A rendes játékidő után is hiába hosszabbították meg a küzdel­met, Zárnom spanyol kapus csodálatos for­mája miatt az olaszok nem tudtak újabb gólt rúgni. Pénteken újra kellett játszani a mérkő­zést, hogy eldőljön, ki kerül vasárnap szembe a magyarok ellen győztes osztrák válogatottal Milanóban. 25.000 néző gyűlt össze a máspdik olasz-spanyol mérkőzésre, amely ezúttal izgalmas küzdelem után 1:0 (1:0) arányban az olaszok javára végződött. ( A. spanyol válogatott csapatban ezúttal nem játszott Zamora, a csütörtöki mérkőzés hőse. A győztes gólt az első félidő tizenegye­dik percében szép olasz összjáték után a Budapesten is jól ismert híres olasz csatár, Meazza fejelte: Rejtélyes módón elloplak egy nagy bonpor iratait Pénteken megjelent a főkapitányságon egy ismert budapesti, ügyvéd és különös feljelen­tést tett. Elmondotta, hogy lakásáról egy nagy szállítmányozási cég kocsiján három ládát és más ingóságait akarta lakásáról el- száílittatni. Amikor a kocsi céljához^ ért, ki­derült, hogy eltűnt arról a három láda, amelyben értékes könyvek és egy nagy bün- pör iratai voltak. A rendőrség megindította a nyomozást és ennek során kiderítette, nogy a szállító kocsit egy elegáns személy­autó követte útján. Az is kiderült, több szemtanú vallomásából, hogy útközben a három láda vakmerő ügyes­séggel a személyautóra került. A rejtélyes lopás ügyében most széleskörű nyomozás folyik. Borzalmas fegyverkezési verseny és háborús készülődés az egész világon Reménytelennek látja mindenki Genfben a leszerelési kérdés megoldását. Áthidalha­tatlan a szakadék a francia és az angol állás­pont közölt, csődbe jutóit az értekezlet és most már nem is hisznek abban, hogy to­vább, érdemlegesen tárgyalhatnak, hanem, a legközelebbi ülés után, szeptemberre halaszt­ják a további tanácskozásokat. A világbékére irányuló törekvés odajutott, hogy Franciaország a kisántánttal és a szov­jettel együtt olyan hatalmi szervezetet sze­relne kiépíteni, amely kölcsönös megnem­támadási szerződést követelne cs amely * </y Franciaországnak is bizonyos biztonságot nyújtana. A franciák abban bíznák, hogy Hitler külpolitikája’ nehézségekkel küzd és időt akarnák nyerni, mert azt hiszik, hogy Németország már hal hónap niitlva hajlandó lesz lemondani fegyverkezési igényeiről. A franciák a jelenlegi helyzetei akarják fenntartani. Velük szemben áll Anglia, amely minden , áron nyugalmat szeretne, mert meg­unta már a taktikázásokat. A semleges álla­mok, Dánia, Spanyolország, Svédország, Norvégia és Svájc együtt tanácskoznak és szeretnék megtalálni az utat a béke számára. A leszerelési értekezlet csődje Angliában belső politikai ellentéteket is okoz. A kor­mány egyik része továbbra is békepolitikát hirdet, különösen MacDonald, míg a kormány más tagjai azt követelik, hogy Anglia további fegyverkezésekkel biztosítsa a maga biztonságát. Könnyen lehetséges, hogy ez kormányvál­ságra vezet és a MacDohald-kórmony'femond. Jellemző, hogy Edén angol főpecsétőr Genf- ben kijelentette, hogy sohasem volt a békére való kilátás olyan boríts, mint most. Franciaország és Németország között a saarvidéki szavazásra vonatkozólag, olasz közvetítésre, közeledés történt, de ugyan­ekkor Mussolininek még mindig nem sike­rült hidat vernie a német és francia leszere­lési ellentétek közölt. Mindenütt vadul folyik a háborús készülődés és a külföldi lapok számolnak azzal az eshe­tőséggel, hogy a leszerelési tárgyalások ku­darca valamely katasztrofális kirobbanást is eredményezhet. Starhemberg herceg Budapesten t. ^ ^ Starhemberg herceg, osztrák helyettes kancellár, pénteken Budapestre érkezett és tanácskozást folytatott Gömbös Gyula miniszterelnökkel. Képünk: a bécsi frontharco­sok üdvözlik az alkancellárt -elutazása elölt.. Fent a jobbsarokban a fiatal Starhemberg herceg, mellette Seldte frontharcos parancsnok Franciaország hárommilliárd frankot szavazott meg újabb katonai kiadá­sokra és Pelain tábornok hadügyminiszter ezt úgy okolta meg, hogy tekintettel kell lenni a jelenlegi nemzetközi helyzetre. Száraz­földi, légi és tengeri fegyverekre költi ezt az óriási összeget Franciaország. Petain kijelentette, hogy Németország minden ere­jét megfeszítve fegyverkezik, tehát minden hazaszerelő franciának erre kell gondolnia és eszerint kell cselekednie-Az is bizonyos, hogy a francia-orosz-kisántánt hadiszerző­dést minden áron nyélbe akarják ütni és- a franciák meg az oroszok azt inár alá is írták. Az Egyesült Államokban is folyik a nagy készülődés. Az amerikai hajóhad Newyork- baii egymillió főnyi tömeg jelenlétében fel­vonult Roosevelt előtt, aki egy cirkálóról szemlélte meg azt az amerikai tengeri hadr erőt, amelyhez hasonló a világháború be­fejezése óta nem vonult fel egyszerre. A tömeg ujjongott, amikor hatvannál több nagy hadihajó vonult fel, de külö­nösen nagyszerű volt a repülőgép- anyahajók felvonulása. Kétszáz repülőgép szállt fel a hajókról és a gépek nyaktörő mutatványokat végeztek a tenger fölött. Azt mutatták be, miként lehet bombákkal megsemmisíteni és a ten­ger fenekére süllyeszteni a legnagyobb ha­jókat is. Bolgár tornászok tisztelgése a Várban A Budapesten tartózkodó mintegy 200 főnyi bolgár tornászcsapat pénteken este gyönyörű nemzeti viseletben felvonult a Várba., Először Horthy Miklós kormányzó tiszteletére adtak szerenádot, majd a mi­niszterelnökség előtt Gömbös miniszterel­nök és az ott tartózkodó Starhemberg her­ceg, osztrák helyettes kancellár tisztele­tére. A szép ünnepségnek igen nagy közön­sége volt. Meghall a tűzoltó, amikor a Kitüntetést átvehette volna Tragikus eset történt a fejérmegyei Csákváron. A kormányzó Goldschmidt .Jó­zsef'csak vári tűzoltóparancsnokot nemrég hatvanéves tűzoltói szolgálatának elismeré­séül az ötödik osztályú érdemkereszttel tüntette ki. A kitüntetés most érkezett a főispáni hivatalhoz, de mar nem lehetett átadni Goldschmidt Józsefnek, mert az öreg tűzoltó éppen abban az időpontban balt meg. ( ( juh u z ; x y '-------­Ma , RÁDIÓ VILÁGTYÁS DIÁK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék