Kis Ujság, 1934. augusztus (47. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

lerre, sokszor mérsékelte politikáját és a külföldön is nagy tekintélynek örven­dett. Halálával az európai egyensúly egyik legerősebb tartó oszlopa dőlne ki. Eddig is a német—osztrák helyzet okozott leg­több gondot a nemzetközi politikában; Hindenburg halála azonban kiszámít­hatatlan következményekkel járna, mert egyrészt felszabadítja a túlzó nem* zeti szocialista elemeket, másrészt fet« szabadítja azokat a külföldi Hitler-elle- nes erőket, amelyeket Hindenburg je­lenléte eddig megfékezett. Az egész angol sajtó megállapítja* hogy az osztrák rendcsinálás után, né" mileg megnyugodott légkörbe Hinden­burg haldoklása új, az eddiginél is ve­szélyesebb feszültséget vitt bele. Európa sorsa még bizonytalanabbá vált. Á kedd esti londoni lapok feltűnő ér* deklődéssel foglalkoznak a Hindenburg- ról érkező hírekkel. Valamennyien tele vannak aggódással az elnök személye iránt, de még jobban féltik az európai helyzetet, amelyet a vérbefojtoft német ellenforradalom és 'Dollfuss meggyilkolása így is végletekig kiélezett. Hindenburg hatalmas erkölcsi súlyával nagy befolyást gyakorolt Hit­gásokról vagy puccskísérletekről lehet szó, mert ebben a tekintetben több lehetőség jöhet szóba. A marxista szocialisták ifjúsági szövet­ségeikben mindjobban kiépítik kato­nai jellegű szervezetüket és már többször rendeztek különböző helye­ken nagyobb összejöveteleket vörös ingekbe öltözött fiatalkorúak számára. Természete­sen a rendőrség azonnal szétoszlatja az ilyen gyülekezéseket. Másrészről a baloldali köz­társaságiak állandóan azon dolgoznak, hogy újból hatalmukba kerítsék a köztársaság politikai vezetését, vagy rendes úton, vagy akár törvénytelen úton is. Ebben a katalá­nok teljes mértékben támogatják őket. A tartományokban mind a jobboldali, mind a baloldali szélsőségesek szintén megtettek minden előkészületet a harera és a védekezésre. Köztársasági részről azt állítják, hogy ezek­ből az északi tartományokból katolikus- monarkista puccskísérlet merült fel. Mindettől eltekintve, Spanyolországban még állandóan kell számítani az anarkista veszedelemre. Az anarkisták mögött áll a munkásság, fő­ként a vidéki munkásság nagyobb része. Ez a csoport már többször szított veszedelmes és véres felkeléseket. Egy idő óta hírek vannak forgalomban arról, hogy Spanyolországban nagyon rövi­desen forradalmi kísérletre kerül a sor. Ezek a hírek most újabb táplálékra találtak, mert nemcsak a spanyol miniszterelnök, ha­nem a belügyminiszter is közelgő za­vargásról beszél. A kérdés az, hogy milyen tervezett zavar­Amikor a harmadik birodalom született ló* 300 hold termesei verte el Kishunhaiason a ifiig — A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL — Kiskunhalason most állapították meg a multheti borzalmas jégverés kárait. A jég­verés a város határában Botospusztán* Felső­kisteleken, Firton és PrőnayfáPrán mintejy 300 holdon pusztított és a szó szoros értel­mében , leszüretelt mindent ezen területén. A Bácskában Bácsalmáson és. 1 kornyékén 40—50 százalékos károkat okozott a jég­verés. •• Jégverés és romboló felhő­szakadás egy sopronmegyel faluban Felkoncolta magát egy bácskai gazda A sopronmegyei Nagylózs- községben jég­esővel vegyes felhőszakadás és égiháború tombolt A lezuhanó jégdarabok a báró Soly- mossy-kastély, az iskola, a kultúrház és a község nyugati részén levő Jiázak valamennyi ablakát beverték. A háromnegyed .'ója hosz- szat tartó vihar után az utcákon másfél- méteres vízér hömpölygött, amely megbon­totta a házak falait és tyúkketreceket és u$gy tanaftöfaá mriaft raggjmfl ■ A — A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL — k bácsmegyei Hercegszántó községben Bundzsitg Iván 60 éves gazda felvágta a hasát és meghalt. A gazda már két éve bete­geskedett és emiatt az orvos eltiltotta min­den munkától. Többször hangoztatta, hogy elpusztítja magát. Hozzátartozói vigyáztak rá, de hétfőn gyanútlanul adtak neki egy almát és kést. Amíg egy percre egyedül ma* radt, valósággal felkoncolta magát. Pár peró wvrdoa Ez a kép azt a történelmi pillanatot ábrázolja, amikor Hindenburg birodalmi elnök, Hitler kancellári kinevezése után, a potsdami helyőrségi templomban felolvassa a fattiQtiglank tHadakínők ttttíuhuinő Uéaáftíát­* mm Pjfjj Ka < KwwpS • - ( LnMk. UCTHa XBműgfiB/Sr ÁM CnOBmi Szerda, 1934. augusztus 1 ♦ 47-ik évfolyam, lf2-ik szám Független politikai napilapó Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre VtoKÉi*' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 8 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese ^88H| Jnci Telefon: 888-10,888-18, 888-19 — Levélcím: KIS ÚJSÁG Budapest 4 ara Cf FILLÉR i Hpdenburg halála ulabb zavaroHKai lenyegetnfi az eurúpal poiiüKái Hindenburg------------------------------- —■ ■ ... ­Sf lvCficztCh Dollfuss üQUhosaU A katonai veszfOrvlnuszek ma ífszaKa még tizenkét lázadd telelt mond ítéletet - Ausztriában mérhetetlen az izgalom — ■ ————■——1’+• - "i 111 uhum Újabb felfordulás fenyegeti Spanyolországot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék