Kis Ujság, 1934. szeptember (47. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

Fejedelmi nász fSyőrgy angol királyt herceg, az jpralkodő család negyedik és legfia­talabb gyermeke eljegyezte Marina görög királyi hercegnőt, A vőlegény 1Sí éves, a menyasszony 27, 'Angliá­ban nagy örömmel 'fogadták a fe­jedelmi nász hírét, mert ettől vár­ják — a leendő trónörököst. A ftelszi herceg, a mostani trónörökös ugyanis nőtlen és nem is akar meg­nősülni SzfvenlOfie magái egy iiatal bácskai földbirtokos !'y l KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL ­1 ’ . Megrázó és rejtélyes dráma tör­tént a bácsalmási járásban levő Kunbaja községben. Bauer Márton 22 éves földbirtokos szíven lőtte magát. A fiatalember jó anyagi kö­rülmények között élt és mindig jókedvű volt. Csütörtökön bezár­kózott lakásába és ott vadászfegy­verével szívébe lőtt. Azonnal meg­halt. öngyilkosságának okát nem tudják. Ausztriában nagyobb lesz a becsület — becsülete A becsületsértés a jövőben hivatal­ból üldözendő bűncselekmény lesz Ansztriában. Becsületsértési pürökben eddig csak magánvád volt, a minisz­tertanács határozata értelmében azon­ban a jövőben államügyész képviseli az ilyen pörökben a vádat. Ezentúl tehát nagyobb lesz a becsület — be­csülete Ausztriában. NagQ izgalmak a politikában Eckhardí választójogi térré körül Nyúl helyett kisfiát főtte le f Rögtönítélő bíróság elé kerül egy szerencsőtlen kertész I a bécsi magyar mérnök gyilkosa Megáll az élet, a munka ma reggel Amerikában A világ legnagyobb sztrájkja kezdődik az Egyesült Államokban — 800,000 szOvOmunkás hagyja abba a mánkat óriási rettegésben, a rémület hangulatában ébred a szombati napra az Egyesült Államok népe. Kitörőben van a világ legnagyobb sztrájkja, amelyben az eddigi meg­állapítások szerint legalább nyolc- százezer munkás vesz részt, de nem lehetetlen, hogy a sztrájk még nagyobb méreteket fog ölteni. Ismeretes, hogy Amerika szövő­ipari munkássága különböző bér- követeléseket támasztott a gyáro­sokkal szemben. A munkaadók még a tárgyalások elől is elzárkóz­tak és ennek a hatása alatt hatá­rozták el a munkásság vezetői, hogy szombaton éjjel az egész textil­iparban beszüntetik a munkát. A" szövőipari munkásság vezetői táviratilag fordultak Roosevelt el­nökhöz, arra kérve őt, hogy az utolsó pillanatban vegye rá ko­moly engedményekre a gyárosokat. Az elnök azt válaszolta, hogy a küzdelembe bele nem avat- kozhatik, hanem bizottságot fog kiküldeni az ügy megvizs­gálására. Miután pénteken a lextilgyérosok végleg elutasították a szakszerveze­tek ultimátumát, minden további egyezkedés le- lehetősége megszűnt. Tudvalévőén félmillió textilmun­1 kás van az Egyesült Államok terü­letén, de a sztrájk kitörése után nyomban hozzájuk fognak csatla­kozni a háromszázezer főnyi gyap­jú-, selyem- és műselyemgyári munkások. összesen tehát egyelőre nyolc­százezer ember hagyja el a munkahelyét. A sztrájk vezetősége felhívást bocsátott ki a munkásokhoz, amely­ben arra hívja fel őket, hogy őriz­zék meg hidegvérüket, ne üljenek fel a kommunista propagandának és ne vegyenek részt semmiféle zavargásban. A helyzet az Egyesült Államokban annál fenyegetőbb, mert jelenleg ismét nagy a munkanélküliség és több mint tízmillió ember van tel­jesen kenyér nélkül,1 aHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiniitiiiiimiiiniiniiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniunuimi Csak oiáhul szabad adót fizetni Erdélyben Slavescu román pénzügyminisz­ter olyan súlyos rendeletet intézett a pénzügyigazgatóságokhoz, amely szigorúságában odáig megy, hogy annak be nem tartása esetén állás- vesztésre ítélik az adóhivatal hiva­talnokait. A rendelet kéri a tisztviselők mindennapi ellenőrzését és a legszigorúbban megtiltja, ál­lásvesztés terhe mellett, hogy a szolgálatban más nyelven, mint románul beszéljenek. Ahol nem lenghet a magyar lobogó Varsóban most folyik a repülők Európa-versenye, amelyen valamennyi európai nemzet résztvesz, csak mi nem. A trianoni gonosz békeparancs eltiltott bennünket attól, hogy hadirepülőgépeink legyenek és annyira megbénította még a kereskedelmi repülést is, hogy nagyon, nagyon lemaradtunk a repülés terén a nagy világversenyben. Képünk a megnyitási ünnepségen, készült és azt a pillanatot ábrázolja, amikor Mosicky lengyel köztársasági elnök megnyitja a nemzetek nagy versenyét A pénzügyigazgatóság vezetője tf rendeletre hivatkozva kijelentette, hogy ezentúl az adóhivatalok és a pénzügyigazgatóság nem állanak szóba olyan adó­zókkal, akik nem román nyel­ven fordulnak hozzájuk. Aki az adózók közül nem beszéli az állam nyelvét az vigyen magával tolmácsot és ilyen módon terjessze elő kívánságait. Az erdélyi sajtó nagy keserűség- gél tárgyalja ezt a rendeletet. — Mi lesz a külvárosok közönsé­gével, szegény egyszerű iparosem­berekkel — kérdik a lapok — akik véres verítékkel kalapálják elő az adóösszegeket és elmennek az adó­hivatalba fizetni, de nem tudják megértetni magukat, mert egy mi­niszteri rendelet nem engedi azt?-.., a rendűr agyonlőtte a gyilüosi, a gyilkos naiyja agyonverte a renden A horvátországi Orahovica köz­ségbe csütörtökön érkezett haza a mitrovicai fegyházból Szekulie* Btagoje, aki rablógyilkosság miatt kiszabott büntetését töltötte ki. A kiszabadulás örömére nagy mulatozást rendezett a községben és garázdálkodni kezdett, úgyhogy Kumovich Sztipan rendőr elfogta és a fogdába zárta. Szekulics a fogdából meg akart szökni, mire a rendőr agyonlőtte. Az esetnek szemtanúja volt a rabló- gyilkos fivére, Szekulics Sztipan, aki haragjában dorongot! ragadott és azzal agyonverte a rendőrt. A szerbeknél, úgy látszik, még min­dig az a jelszó: szemet szemért.,* * Ai I (T \ J -V * . ; , Ma: MÁ YYÁS DIÁK képes élclap ] Szombat, 1934 szeptember l»47-lk évfolyam, 197-ik szám 5íí"^S®láJ Független politikai napilap* Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, félévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese ««■ Telefon: 888-10,888-18, 888-19 - Levélcím: KIS ÚJSÁG Budapest 4 ara O fillér w

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék