Kis Ujság, 1935. június (48. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

Királyi herceg az isüolásfiuk közt Véres szerelmi dráma Mezőhegyesen UJabb szenzációk Várhatók / Kormánysegítséget kapnak az Újpesti adócsalás körül/ a jégkárt szenvedett gazdák ■' ■' ■»' 11 .'■■■■—MB,1 ' ....................." Fr anciaország a uatsag tetopontian Éjszakai ülésen leszavazták a Flandin-kcrmányt Flandin miniszterelnök eláfnit a parlament folyosóián .1; angol király másodszülött fia, a yorki herceg, Skótországban járt a múlt héten, ahol egy ,,ifjúsági szervezet" katonás gyakorlatait is megszemlélte A világtörténelem egyik legszOrnyübb Katasztrófája a délázsiai földrengés Tegnapelőtt a délázsiai Beludsisztánban földrengés volt, amely — a legújabb jelen­tések szerint — a világtörténelem egyik legborzalma­sabb elemi katasztrófája. A Hindukus hegyláncának déli feltüremlése, amely Afganisztántól az Arab-tengerig nyú­lik, úgylátszik, beszakadt s ennek követ­kezménye volt az óriási méretű földrengés. 'A jelenlések szerint attól kell tartani, hogy a borzalmas katasztrófának százezernél is több halottja van. Franciaország belső gazdasági és politikai válsága tetőpontjára ért. A súlyos válságot, mint ismeretes, a frank értékének csökke­nése idézte elő. Az a veszedelem, hogy a francia kisemberek milliói elvesztik , keservesen összeknporgalolt vagyonu­kat, ha a frank árzuhanását nem lehet megállítani. Hozzájárul ehhez, hogy az aranyat, amelyet a háború befejezése óta óriási tömegekben halmoztak fel a franciák, most mindenki ki­viszi francia területről, mert ilyenmódon véli vagyonának megmentését. A Flandin-kormány különböző felhatalma­zásokat kért a kamarától, a párizsi képviselő- háztól, hogy a frank értékét meg tudja óvni. De, ami előrelátható volt, az bekövetkezett: a kamara többsége leszavazta a kormányt, amely aztán még a péntekre virradó éjszakán benyújtotta lemondását a köztársaság elnökének. Az elnök az új kormány megalakításával Bonissont, a képviselőház elnökét bízta meg. Minden tekintetben drámai körülmények közölt ült össze csütörtökön délután a francia kamara. Hozzájárult az izgalom foko­zódásához az, hogy Flandin miniszterelnököt nemrégiben, mint ismeretes, autóbaleset érte. Sokáig feküdt súlyos betegen, de most a vál­ság kiszólította betegágyából és orvosának társaságában jelent meg a parlamentben. A kormányellenes roham vezére fícynani volt pénzügyminiszter volt, aki annak w híve, hogy csökkentsék a frank értékét. Ha­talmas beszédet mondott a kormány gazda­sági politikája ellen cs szavai olyan hatással voltak a képviselőkre, hogy a kormány helyzete nagyon kétségessé vált. Utána jelent meg Flandin miniszterelnök a szószéken, hogy még egy utolsó kísérletet tegyen a helyzet megmentésére. Flandin gipszbe pólvázolt karját egv vörösbársony támasztékra helyezték és az elnök arra kérte a képviselőket, hogy nyugalommal hallgassák meg a minisz­terelnököt, aki ilyen állapotban vállal­kozik arra, hogy beszéljen. Flandin sápadtan, megviselt arccal kérte a képviselőket, hogy a mai válságos • helyzet­ben szavazzanak bizalmat a kormánynak. Utána Ilerriol, a radikális. párt vezére szin­tén nagyszabású beszédet tartott a kormányt érdekében, majd a szavazásra került a sor. Újtél után fél kettő órakor hirdették ki al szavazás eredményét, amely szerint a kamara 353 szóval 202 ellen elvetette a kormány felhatalmazási javaslatait. Lebrun elnök ébren töltötte az éjszakát és éjjel két órakor fogadta a kormányt, hogy, tudomásul vegye annak lemondását. Flandin miniszterelnök már nem jelent meg az elnöki palotában. Mindvégig kitartott ugyan az ülésen, de végül erős rosszulléS fogta el és mikor kivezették az ülésteremből a folyosóra, elvágódott a szőnyegen. Hosszú ideig tartott, amíg magához térítették1, Bouisson, a kiszemelt új miniszterelnök nemzeti kormányt akar alakítani, amelyben a kommunisták kivételével valamennyi párti résztvenne. Valószínű, hogy Limai külíigy-t miniszter az új kormányban is helyet foglal. Bouisson legfőbb programpontja a francia* frank értékének minden eszközzel való megs vedel mezes e. A francia bankból a legutolsó huszonnégy! órában . félmiliiárd frank értékű aranyat vet­tek ki. Egyedül a beludsisztáni tartomány főváro­sából, Quettábói harmincezer halottat jelen­tenek. A főváros teljesen eltűnt a föld színé­ről. A quettai angol negyed is elpusztult s igen sok angol katonatiszt is életét vesztette. A quettai repülőteret a szó szoros értelmében elnyelte a föld hangárostól' és repülőgépes­től együtt. A repülőtérre beosztott 43 pilóta- tiszt nyomtalanul eltűnt. Pénteken délután sikerült helyreállítani a rádióösszeköttetést a beludsisztáni tartomány romokban fekvő fővárosával, Quettával. Az első hiteles rádió jelentések megerősítik a délelőtt elterjedt rémhíreket: a földrengéssu jtotta vidéken a iakós- ságnak közel ncgyötüdrésze elpusztult s egész falvak és városok haltak ki tel­jesen. Az afganisztáni határtól 200 kilométer hosz- szú területen minden romokban hever. Az összes épületek összedőltek s tízezrével fek­szenek a romok alatt a halottak. Maga Quetta olyan, mintha hónapokon át bom­bázták volna ellenséges ágyúk. A beludsisztáni tartomány angol főkor- mányzójának helyettese, Sir Norman Cator, csodálatos véletlen folytán életben maradt. Cator a kormányzósági palotában tartózko­dott s bár a palota teljesen rombadőlt, semmi baja sem történt. Az első jelentést a szörnyű földrengésről maga Cator továbbí­totta a helyőrségi laktanya rádióállomásá­ról. A francia parlament csütörtökről péntekre virradó hajnalon megbuktatta a Flan- dm-kormányt. amely kivételes hatalmat kért a . francia pénz, a frank megmentése céljából, A: ülés egyik hőse Herriot egykori miniszterelnök volt, aki drámai hangú beszédben könyörögve kérte képviselőtárs ait, adják meg a kivételes hátaimat a kor-, monynak. Amikor Herriot eltávozott a parlament épületéből, újságírók törgege vejte ostrom alá, hogy ú jabb kér elésekre kérjen választ tőle Az arany legnagyobb részét Angliában ér- tékesítik. Á hatóságok vizsgálatot indítottak) az üzérkedők ellen. Több kisebb párizsi bankban 1 házkutatást tartott a rendőrség. > Elrendelték, hogy a párizsi tőzsde to* vábbra is nyitva maradjon. Szerelmese ablaka aiali szivén fötte magát Áldozócsütörtökre virradó ha jnalbart megrendítő öngyilkosság történt Pécsett. Ledeczy Ottó pécsi, egyetemi hallgató szivenlőtte magát és nyomban meghalt. A nyomozás során kiderült, hogy Ledeczy. már évek óta udvarolt egy pécsi gyönyörű leánynak, aki egv évvel ezelőtt közölte Lee deczyvel, hogy nem vár rá, mert még soká! lesz ügyvéd, de különben is mást szeret. A leány másnak lett a menyasszonya. Emiatt búskomor lett és barátai, előtt is többször hangoztatta, hogy öngyilkosságot fog etkö- vetni. Szerdán este sorra járta a kávéházas kát, majd hajnalban volt szerelme lakásának ab­laka alatt hajtotta végre tettét. Búcsúleveleket is hagyott hátra, amelyek közül egyet versben írt meg, amely szerint, mint írta: „Betelt a pohár, nem bírom to­vább az életet" s a halálba ment. özvegy, édesanyja Mágocson él, akit értesítettek 4 szomorú hírről. «*\ se***”m f > /i ' \ \ . 93S JUH 1 Mar MA TYAS DIÁK képes éldtnKtm™ Szombat, 1935 június 1 ♦ 48-ik évfolyam 124-ik szám fj Független politikai napilap* Főszerkesztő: Apor Dezső Az előfizetés ára egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6,pengő, félévre ifi Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV.. Dalmady Győző-utca 3 12 pengő, egész évre 24 pengő — Külföldre az előfizetési ár kétszerese *T“ “vu” Telefon; 888-iO, 888-18, 888-19 — Levélcím: KIS ÚJSÁG Budapest 4 ■iu i ■■ ma ni ■ ■■ nii ii»i i— 11 1 ' 1 A 5{ A v y FILLÉR ——»■1 ■ "<«»— —»«iii»i»,iiuij||||,i ríi'i'rrfígfciTTi"¥ A francia pénz válságos napjaiból

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék