Kis Ujság, 1935. szeptember (48. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, NEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, EGÉSZ ÉVRE 24 PENGŐ. KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE POSTATAKARÉKPÉNZTÁR! CSEKKSZÁMLA: 19.957. SZERKESZTI LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLIilKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VL. ARADI UTCA 8. TELEFON: 250 90* LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 62. Pikáns láránalás ellenzéki vezéreli közöd Hungária-Phőbus 2:0 Kél asszony tragikus haldia a Keleti patyauduaron A lett konzul autója \ -rohant @§y üzletbe Szolnokról telefonálja a Kis Újság tudó­sítója: Súlyos autókatasztrófa történi szom­baton délután kenéssel hat óra előtt Szolnok főutcáján. A budapesti lett konzul össze­ütközést akart elkerülni, félrekormányozta gépkocsiját, amely befutott Szolnok leg­nagyobb ékszerüzletének kirakatán át az üzletbe és ott két férfit súlyosan megsebe- sfett. Dány Szabolcs budapesti lett konzul, az ismert úrvezető, szombaton Benz Mercedes- autóján indult el a fővárosból. Zavartalanul haladt kitűzött célja felé. Amikor Szol­nokra érkezett és a Gorove-utcán át a Tiszahíd felé tartott, súlyos szerencsétlenség történt. A lett konzul megengedett sebességgel ha­ladt Szolnok legforgalmasabb főútvonalán. Egyszerre csak hatalmas sebességgel robo­gott feléje a Gorove-utcán egy gépkocsi. A járókelők megdöbbenve néztek az úttestre. Azt hitték, hogy a két autó egymásnak rohan. Dány Szabolcs maga is látta, hogy az összeütközés elkerülhetetlen. A szembejövő gépkocsi ismeretlen vezetője szinte neki­vezette gépét. Legfeljebb másfél méter távolság volt a két gépkocsi között, amikor a buda­pesti lett konzul, hogy a végzetes sze­rencsétlenséget elkerülje. félrefordí­totta a kormányt. Az összeütközést elkerülte. Autóját azonban ugyanabban a pillanatban nem tudta lefé­kezni. A luxuskocsi felfutott a járdára és tel­jes erővel beleszaladt Bleier László Is­mert szolnoki ékszerkereskedő kiraka­tába. Recsegés, ropogás,- ijedt sikoltozás hangzót! abban a pillanatban, amikor Dány Szabolcs autója a kirakatnak rohant. A járókelők rémülten futottak a szeren­csétlenség színhelyére, az ékszerüzlethez. Megdöbbenve lálták, hogy a pesti gépkocsi nagyrésze az üzlet- helyiségben van. Pár másodpercre zűrzavar támadt, amely el­nyomta az ékszerüzletből jövő kiáltásokat. A szerencsétlenségről értesítették a közel­ben szolgálatot teljesítő őrszemes rendőrt, aki a helyszínre sietett. Csak- nagy nehéz­ségek árán tudták- megkezdeni a mentési- munkálatokat, mert csak nehezen sikerült bejutni Bleier László ékszerüzletébe. Kiderült, hogy két súlyos és egy könnyebb sé­rültje van a szerencsétlenségnek. Bleier László kezén sérült meg, az üzletében tartózkodó Weil Árpád budapesti ék­szernagykereskedő pedig arcán, kezén és felsőtestén szenvedett rendkívül sú­lyos sérüléseket. Dány Szabolcs konzul csodálatosképen nem sérült meg, jóllehet a kirakat hatalmas üvegablaka rászakadt az autóra. Amint megállapították, két sérültje van a katasztrófának, gyorsan orvosért siettek. Az első segélynyújtás ulán értesítették a szolnoki mentőket, akik percek múlva megérkeztek a Gorove­utcai ékszerüzlet elé és Weil Árpád ékszernagykereskedőt, aki a men*ő- ' orvos megállapítása szerint életveszé- 'lyes sérüléseket szenvedett, beszállítot­ták a szolnoki kórházba. Kevéssel azután, hogy a mentők kórházba vitték a nagyon súlyos állapotban levő fővárosi ékszernagykereskedőt, megérkezett a rend­őri bizottság, amely megkezdte a vizsgálatot a szerencsét­lenség részleteinek megállapítására. Dányi Szabolcs budapesti lett konzul elő­adta, hogy a baleset elkerülhetetlen volt. A vele szembe jövő gépkocsi már majdnem bele­futott. Nem volt más választása, minthogy a kor­mányt félrejorditsa. Ugyanakkor fékezni is próbált, de pillanatok alatt erre nem kerül csétlenségben. Bieier László-üzletét csak né­hány perccel a baleset elől hagyta el négy vevő. Azután érkezett meg. Weil Árpád pesti ékszernagykereskédő, aki szokásos üzleti kőrútján voli Szolnokpn. A rendőrség megállapította, hogy tízezer pengő kárt okozott az ékszer­üzletben a berohanó gépkocsi. Kihallgatták az eset szemtanúit. Egyesek szerint egy köztisztviselő vezette azt az autót, amely a súlyos szerencsétlenséget előidézte. Amikor a budapesti lett konzul gépe belefutott az ékszerüzlet kirakatába, a baleset tulajdonképeni okozója rá­kapcsolt és vad tempóban tovább­robogott. 'A rendőrség nyomozást folytat az ügy összes részleteinek felderítésére. Az esti órákban a kihallgatások még folynak. El­sősorban is abban az irányban folyik a I vizsgálat, hogy az elmenekült autó vezető­jét kézrekerítsék. A Kis Újság tudósítójának értesülése sze­rint már tudják annak nevét, aki a súlyos katasztrófa előidézője volt. Csak Sir tudóit győzni az öt nemzet versenyén Berlinből telefonálja a Kis Újság tudósí­tója: Az öt nemzet atlétikai versenyét ün­nepélyes külsőségek között kezdték meg szombaton. Az első napon a német csapat 35 pontjával hatalmas fölénnyel vezet a svédek 26.5, a magyarok 20.5, a japánok 12 és az olaszok 5 pontja előtt. A verseny részletes eredményei: 200 rn-es síkfutás: 1. Sir, magyar 21.4 mp., 2. Strandberg svéd 21.5 mp., 3. Neckermann német 22 mp, 4. Taniguchi japán 22.1 mp, 5. Gonelli olasz 22.1 mp. Magasugrás: 1. és 2. holtversenyben Weinkötz (Németország) és Asakuma (Japán) 190 cm, 3. és 4. holtversenyben Bódosy (magyar) és Lundoist (svéd) 185 cm, 5. Dotti (olasz) 180 cm. 400 méteres síkfutás: 1. Wachenfeldt (svéd) 48.6 mp, 2. Hatnan (német) 49.1 mp, 3. Tavernád (plasz) 49.2 mp, 4. Zsitvay (magyar) 50.4 mp, 5. Jazava (japán) 55 másodperc. Gerelyvetés: 1. Ströck német 71.05 m, 2. Horváth magyar 65.71 in, 3. Nagao ja­ján, 4. Atterwail svéd, 5. Spazzali olasz. Távolugrás: 1. Leichum német 768 cm, 2. Taima japán 750 cm, 3. Stenkwist svéd , 720 cm, 4. Koltay magyar 718 cm, 5. Mas­I sei olasz. Súlydobás: 1. Wöllke német 16.21 m, (német) rekord. 2. Darányi (magyar) 15.32 m. 3. Berg (svéd) 14.99 m. 4. Biancani (olasz) 13.71 m. 5. Kikumoto (japán) 11.40 110 m-es gátfutás: 1. Lidmann svéd 14.8 mp, 2. Wegner német 14.9 mp, 3. Kovács magyar 15 mp. 4. Murakani japán, 5. Cal- dana olasz. 5000 m. síkfutás: 1. Jonson svéd 14.56.2, 2. Syring német 14.58.6, 3. Cera-ti olasz 15.03.8, 4. Kelen magyar 15.27.8, 5. Murakosó japán. Négyszer százméteres staféta: 1. Német­ország 41.2 mp, 2. Magyarország 41.6 mp, 3. Svédország, 4. Japán. 5. Olaszország. ltXK -----------------------­A pénzügyminiszter elrendelte q gazdnárveréseb ielfüggeszteset Fabinyí Tihamér pénzügyminiszter Genf- be történt elutazása előtt nyilatkozott a gazdaadósságok szabályozásának és az az­zal kapcsolatos kérdésekről A pénzügy­miniszter a következőket mondotta: — Az első igen fontos lépés a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának szerdai és főleg a hitelügyi tanács ezt követő pénteki hatá­rozata révén már megtörtént a kamatláb leszállításával és így ennek előnyei az új szabályozásnál a gazdaadósok tekintetében! is érvényesíthetők lesznek. További közbenső lépés lesz egy kedden megjelenő kormányrendelet, amely arra az időre, míg a gazdaadósságok új szabályo­zása életbeiép, bizonyos estekben lehetővé fogja tenni az árveréseknek függőbentartását, illetőleg az elemi kárt szenvedett gazdák­nál a védettség törlésének felfüggesztését. w_/ \ J . y i v*/ . \ ^ \ C 1 « s , tt’p Vasárnap, 1935 szeptember 1 J • / \ j 48. évfolyam 198. szám _________________ Ara iU fillér ........................ ....

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék