Kis Ujság, 1936. július (49. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

Szerda, 1936 julius I 0 49. évfolyam 148. szám ' ARA O FILLÉR l!lll!!:!!!ll!!!l!!!!ili!l!!!!!l!!!l!!lllllll!l!!llllll!ffll!!l!l!l!ll!llll!llllll!llllllllllllllllllll!ll!llll!ll!ll!lilll!l!l AZ ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KEGYEDÍVRiy JM* FEEEVHE .2 PESGfl, _ FŐSZERKESZTŐ: ^ SZERKESZTŐS £G ES KIADÓHIVATAL: KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. TELEFON: 1-207-2# POSTÁTAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 10.957. LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62. Újabb részletek az angyalföldi rémdrámáról a küldöttség minden tagja fekete ünnepi ruhát viselt. f * Benes lemondólevelének felolvasása illán Edén a közgyűlés nevében köszöne­tét mondott Benes eddigi elnöknek. A közgyűlés elhatározta, hogy táviratban mond köszönetét Benesnek. A közgyűlés ezután elfogadta a nian- dátumos bizottság jelentését. A jelentés szerint Paraguay, San Salvador és Guate­mala államok nem küldtek delegációkat a közgyűlésre. A bizottság nem foglalt állást annak eldöntésére, hogy a négus- nak van-e joga Abesszíniát kiküldöttként képviselni. A bizottság szerint ugyanis c kérdés eldöntése nem tartozik a mandá- ttiinos bizottság hatáskörébe. Ezután a közgyűlés elnökének megvá­lasztására került sor. A választást titkos szavazás útján folytatták le és ennek eredményeképpen Van Zeeland belga miniszterelnököt választották meg a közgyűlés elnö­kévé. Van Zeeland a szavazás eredményének közzététele után azonnal szólásra emel­kedett és beszédében utalt azokra a sú­lyos feladatokra, amelyeket a mostani közgyűlésnek meg kell oldania. Az angol-francia megegyezés Genf, június 30. A hétfői napot, valamint a keddi dél­előttöt a diplomaták közötti magán­megbeszélések töltötték ki. A főfeladat abban áll, hogy megtalálják az olasz igények kielégítésének azt a legalacso­nyabb mértékét, amely mellett Róma bekapcsolódása a nemzetközi diplomá­ciába biztosítható. A megtorlások megszüntetése kér­désében sikerült többé-kevésbé egy­séges frontot létesíteni, fcllenben a fegyveres hódítás eredmé­nyeinek e\ nem ismerését célzó argentin indítvány még nem szűnt meg olyan akadály lenni, amelyen a nemzetek szövetsége át tudna siklani. Az olasz emlékirat iránt igen nagy az érdeklődés. Sok szó esik a most létesült angol-francia egyetértésről. Ez az egyetértés egyelőre arra irányul, hogy a hódítás elismerésének kérdését lehetőleg a jövő közgyűlésre halasz- szák és a négust megpróbálják rávenni a személyes szerepléstől való elállásra. A népszövetségi alapokmány reform­ját is a következő közgyűlésre akarják áttenni. Genfben nagy érdeklődést kellett az a hír, hogy a négus személyesen is fel akar szó­lalni a Népszövetség közgyűlésén. Abesszínia védelmében. Bizonyos aggodalommal tekin­tettek a négus beszéde elé, attól tartottak ugyanis, hogy esetleg túlságosan éles szavakat használ Olaszországgal szemben, ami megnehe­zítené Olaszország visszatérését a Nép- szövetségbe. Nagy érdeklődéssel tekintenek az új nagy­hatalmi értekezlet elé is. A locarnói hatal­mak ugyanis közvetlen a népszövetségi ülés­szak berekesztése után együttes értekezletre ülnek össze. Ezt megelőzőleg azonban az angol kormány megsürgeti Berlinben azt a választ, amelyet még mindig nem adott meg Németország az angol kérdésekre, a Rajna- vidék megszállásának ügyében. Hétfőn Blum francia miniszterelnök és Litvinov orosz külügyminiszter hosszabban tanácskozott egymással. Az együttes bizton­ság rendezéséről tárgyalt a két államférfi. Blum miniszterelnök szerdán a Népszö­vetség közgyűlésén is felszólal, hogy kinyilvánítsa a francia kormánynak a béke fenntartására való elszánt akaratát. A négus nem sokáig marad Genfben. Onnan Londonba repül vissza, mert nem akar Franciaországon keresztül utazni. Ha a népszövetségi közgyűlés nem intézi el ked­vezően a négus kérését, úgy ez Egyiptomon és Szudánon keresztül Abesszínia Gore tartományába utazik vissza, ahol néhány abesszin politikus kormányt alakított. Valószínű azonban, hogy a négus meggondolja még magát, mert Abesszíniából érkezett hírek szerint A Gore-tartománybeliek nem fogadnák valami szívesen a hazájából megszökött uralkodót, aki magára hagyta országát, pénzét és kin­cseit azonban még idejében clszállíltatta Európába. és megindokolta azt a kérelmet, amelyet Argentína terjesztett elő a Népszövetség közgyűlése összehívása iránt. Ezután Haiti Szelasszié négus ment fel a szó­noki emelvényre. Amikor a négus alakja lát­hatóvá lelt, a teremben levő olasz újságírók hatalmas fütykoncertbc kezdtek. Végül is az elnök karhatalommal távolíttatta el a zajongó olaszokat, akik méíttlnkodva hagyták el az üléstermet. Genf, junius <30. A Népszövetség közgyűlésén felolvasták az olasz kormány emlékiratát, amely rámutat azokra a barbár állapotokra, amelyek Abesz- sziniában uralkodtak az olasz hódítás előtt, továbbá arra a kultúrmunkára, amelyet Olaszország kezdett meg Abesszíniának a civilizációba való bekapcsolódása érdekében. Az olasz emlékirat ismertetése után Ráz Guinazu, Argentína képviselője szólalt fel Mag jelent a négus a Népszövetség előtt Genf, június 30. A népszövetségi közgyűlés 16. ülés­szakának második szakasza kedden dél­után kezdődött meg Edén angol külügy­miniszter elnöklésével. A közgyűlés délutáni ülésén minde­nekelőtt felolvasták Benes cseh köztár­sasági elnök levelét, amelyben lemond a közgyűlés elnökségéről. A lemondólevél felolvasása közben lépett be a közgyűlési terembe Hailé Szelasszié, az abesszin küldöttség élén, A négus és Bár nincs kitűzve a Népszövetség napi­rendjére, mégis Genfben előtérbe nyomult a Habsburg-kérdés. Mindenki az osztrák trón betöltéséről beszél. Egyébről nem is volt szó kedden a Népszö­vetség folyosóin. Bár szinte lehetetlennek tűnik fel az, hogy az osztrák kormány várat­lanul napirendre tűzze a trón betöltésének kérdését, mégis elterjedt a hír, hogy a Genf­ben időző angol és francia államférfiak arra kérték Schuschnigg kancellárt, tájékoztassa a Népszövetség ülésére érkezett politikuso­kat és e célból utazzék Genfbe. Hogy igaz-e ez a hír, nem lehet tudni. Az kétségtelen, hogy maga a Népszövetség nem hívta meg Schuschniggot az ülésre és Schuschnigg nem is tett előkészületeket az utazásra. Genfben tartózkodnak a kisantant képviselői is: Schuschnigg állítólag azért akar odautazni, hogy legyőzze a kisantant ellen­állását Ottó trónraültetésével szemben. Bécsi jelentés szerint Schuschnigg kancellárnál járt kedden délelőtt Puaux bécsi francia követ. Hivatalos körökben mindennemű nyilaikon zattól tartózkodnak, ami a látogatás célját illeti. Jól értesült bécsi körökben úgy tudják, hogy Schuschnigg kancellár a Népszövetség jelenlegi ülésszakára nem utazik Genfbe. , megjelent a négus talpig feKetenen a Népszöuelség illésén Kedden ült össze Genfben a ncpszövcG ségi közgyűlés, amelynek ülése elé nagy izgalommal tekint az egész világ. Ennek a közgyűlésnek kell döntenie az olasz-abcsz­szín viszály kérdésében és számos más nagyjelentőségű dologban, amelyektől a vi-: lág sorsa függ. Kifütyülték a négust a Népszövetség közgyűlésén Genfben híre terjedt, hogy Ausztriában trónra ültetik Ottót

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék