Kis Ujság, 1947. október (1. évfolyam, 81-107. szám)

1947-10-29 / 105. szám

I Detektívek százai kui*t«j>kk a csepeli feldarabolt nő rejtélyét Egy titokzatos teherautó titokzatos utasait keresi a rendőrség Lehetséges, hogy az „örült rém" követte el a gyilkosságot A csepeli olajfinomító telep mel­lett lévő Dunaágnál felfedezett gyil­kosság ügyében az egész rendőr séget mozgósították, hogy megold­ják a szörnyű rejtély titkát. Az áldozat 20—25 év körüli, ápolt­kezű, világosbarna hajú nő. Bal arca, bal válla és karja, valamint a jobboldli törzsét borító bőre teljesen hiányzott. A bestiális gyilkos vagy gyilkosok zsebkéssel vagdosták szét áldozatukat és a hiányzó testrésze­ket máshol dobták el. Az áldozat csontjait összetörték és testének nagy részéről a húst lefejtették. A borzalmasan megcsonkított holttes­tet saját bőrébe csomagolták és így dobták a vízbe. A detektívek egymásután hallgat­ták ki azokat a munkásokat, akik a holtestet megtalálták. Elsőnek Füyedy Sándor csepeli munkást hallgatják ki, aki a holttes­tet megtalálta. A hatalmas, erős munkásember a rosszulléttel küzdve mutatja meg azt a helyet, ahol a se­kély vízben megtalálta a hullát. — Borzalmas volt, soha életemben nem gondoltam volna, hogy ilyesmit fogok látni. Délután háromnegyed négy felé a detektíveknél egy vasutas, Pákozdy Tamás MÁV alkalmazott, jelentke­zett és elmondotta, hogy mintegy másfél héttel ezelőtt ugyanezen a helyen egy teljesen lesötétített túra­autóra lelt figyelmes, amelyből két férfi szállt ki és nagyobb csomagot dobott a vízbe. Pákozdy paintha" női hangot is hallott volna a kocsiból. A detektívek rendkívül értékesnek tartják a nyomot, mert minden való­színűség szerint a vasutas a gyilko­sokat látta, amint áldozatukat a víz­be dobták. Lehet, hogy a gyilkosok vidékről hozták fel áldozatukat, de az is lehet, hogy a fővárosból autóz­tak ki, hogy eltüntessék a megcson­kított holttestet. A titokzatos autóról szóló vallo­mást a közelben lakó két csepeli lakos: Kechler Miklós kfreskedösegéd és Balogh Károly autószerelő is meg­erősítette. Rendkívül érdekes, hogy a gyilkos­ságot pontosan ugyanolyan módszer­rel követték el, mint 1946 elején Lencsés Emerenciáét. A szerencsétlen nő gyilkosa már ismert személy volt a rendőrség előtt, mikor Romániába szökött. Az „örült rém“ — ahogy a szadista orvost a romániai lapok el­nevezték — ott is tovább folytatta gyilkosságait. A román rendőrség ' tűvé tette az egész országot a gyilkos után, ennek azonban sikerült kerekei oldania. A legutolsó jelentések zerint Magyarország felé szökött. A rendőr­ség véleménye szerint nem lehetetlen, hogy ezt a mostani gyilkosságot is Lencsés Emerinca őrült gyilkosa kö­vette el, A rendőrorvos közben végzett a vizsgálattal. A gyilkosság közvetlen okát nem tudják megállapítani, annyi azonban bizonyos, hogy a jobb ar­con, valamint a jobb vállon késtől eredő szúrások vannak. A test olda­lában több apróbb pontot fedeztek föl, ami valószínűleg injekcióstűk he­lye. Nem leheletlen, bogy a szadista őrült, mielőtt a gyilkosságot végre­hajtotta volna, injekcióval elkábította áldozatát. A titokzatos gyilkosság ügyében megmozdult az egész főkapitányság. Detektívek százai nyomoznak az ügy­ben és próbálják kideríteni a nő sze­mélyazonosságát, a gyilkosság körül­ményeit és meglalálni a gyilkost. A főkapitányság felkéri mindazokat, akiknek a fővárosban, valamint az országban nöhozzátartozója eltűnt, jelentkezzenek a főkapitányság bűn­ügyi osztályán. ifj. Lázár Miklós Ortulay, Darvas miniszterek nyilatkozata egyhónapos orosaországi útjuk élményeiről Az Ortutay Gyula kultuszminiszter vezetésével Moszkvában járt magyar kulturális küldöttség egyhónapi tar­tózkodás után hétfőn délben repülő­gépen visszaérkezett Budapeslre. Or- tutay Gyula hétfőn este kiilön-kihall- gatáson jelent meg Tildy-Zoltán köz- társasági elnöknél, akinek tolmácsolt.! Vorosilov marsall szívélyes ünvöz.le- lét, majd beszámolt a magyar kultu­rális küldöttség végzett munkájáról, a folyamatba telt tárgyalások: ól és azokról a tapasztala (okról, am iyeket a rendkívül baráti légkörben lefolyt utazás során a küldöttség tagjai sze­reztek. Megérkezése után Ortutay Gyuia nyilatkozatot adott a sajtónak, amely ben kijelentette, hogy a detegáció útja a magyar szovjet kulturális kap- csplatok töríénelének jelentős álló mása volt. Darvas József újjáépítési miniszter felejthetetlen élménynek nevezte azt a hónapot, amilyet a delegáció a Szovjetunióban töltött és elmondta, hogy ezalatt az aránylag rövid idő alatt bejárták a szovjet birodalom igen sok területét, voltak Moszkvában, Leningrádban, Sztálin­grádban, a Kaukázusban, a Grúz földön és a Fekete-tenger pariján. — Különösen meglepett bennünket — mondta Darvas József — az iro­dalmi, színházi és operakullúrának az a magas foka, amelyet mindenütt láthattunk és nagy élmény voll szá­munkra az, hogy a népi és nemzeti lét igazi hagyományai miiyen mélyen benne élnek és halnak az egész szov­jet művészetben. Ortutay Gyula kultuszminiszter so­rozatos tárgyalásokat folytatott Kaf- tanov felsőoktatásügyi szovjet minisz­terrel, valamint Kalasnyikov nép­nevelésügyi miniszterrel a rádió el­nőkével és sok más jelentős egyéni­séggel. A küldöttség tagjai közül még töb­ben nyilatkoztak a Magyar Távirati Iroda munkatársának. Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrász- művész a szovjet nép természetadta tehetségét hangsúlyozta és azt, hogy a szovjet művészek csodálatraméltó lelkesedéssel törekednek arra, hogy újat, eredetit alkossanak, ami jelen­tékeny mértékben sikerül is, mert a szovjet állam vezetői nagy lelkese­déssel támogatják a művészek problé­máit. A múzeumok gyűjteményei a szovjet uralma alatt mérhetetlenül megszaporodtak. Tóth Aladár elmondta, milyen nagy benyomást gyakoroltak rá a moszkvai Nagy Színház operaelőadá­sai. Ennek az operának a zenekarát és énekkarát a legjobbnak tartja egész Európában. Különösen meg­említette Tóth Aladár a szovjet bal- let művészet fejlődéséi, amely a nagy orosz ballet hagyományain épül fel. A Szovjetunióba:) 35 opera és ballet színház van. Éppen ezek­ben a napokban nyitották meg ka­puikat új operaliáznk Taskendbcn és Tallinban. A grúz fővárosban sze­mélyesen is meggyőződött arról, hogy a Szovjetúniót benépesítő nem­zetiségek milyen magas színvonalat érték el az operamíívészelnek. Ortulay Gyula kultuszminiszter és Darvas József újjáépítése miniszter a Szovjetúnió elhagyása után búcsú­táviratokat intéztek Vorosilov tábor­nagyhoz, Kamenev miniszterhez, Kaf tanon felsőoktatásügyi miniszterhez, Kalasnyikov népnevelésügyi minisz­terhez, valamint a georgiai szovjet köztársaság elnökségéhez. Élt ogtúk a jáüosftázi kellős rabfágyifkost A napokban vadállatias kegyet­lenséggel meggyilkolták Pákái Sán­dor jánoshalmi gazdálkodót és an­nak 21 éves Erzsébet nevű leányát. A gyilkos ezután a lakást kirabolta és Pókai kerékpárján megszökött. Most a Kalocsa melletti Drágszél községben Farkas Mihály 21 éves pestújhelyi lakos személyében sike­rült a gyilkost elfogni. Farkas egy drágszéli gazdálkodó házába kéredzkedett be s két nap múlva megkérte a gazda leányának kezét, majd bejelentette, hogy az el­jegyzéshez szükséges gyűrűkért haza­megy Jánoshalmára. El is indult, de raszört Cf,ut*CíFlCCd és zsirosgppfű? minden mennyiségben vásárol Fisehmann, Nagydiófa-utca 19. Telefon: 422-756. Címre ügyelni! (2) Szerda, 1947 október 29 úlközben egy rendőrjárőr a személy- leírás alapján felismerte és elfogta. Farkas Mihály kihallgatásakor be­vallotta a kettős rablógyilkosságol. Azt hitte, hogy a gyilkosságra a ha­tóságok még nem jöttek rá és ezért visszaindult Jánoshalmára, hogy a; áldozat ujjúról lehúzza a jegygyűrűt és menyasszonyának adja. Farkast beszáll! lot Iák a bajai ügyészség fog­házába. Ügyét statáriális bíróság fogja tárgyalni. Már 6000 halottja van az egyiptomi kolerajárványnak Kairó, október 28 (Associated Press) Az egyiptomi közegészségügyi minisztérium liétfőn este kiadott közleménye szerint az el­múlt 24 órában S93 újabb kolera- megbetegedést és 471 halálesetet je» lentcltek. A szörnyű járványnak bélfő reggelig 13.098 megbetegedésből ösz- szesen 5972 halálos áldozata volt. (MTI) A seiíésvócások szabályozása A közellátásiigyi miniszter rende­leté értelmében sertést magánfogyasz­tás céljára csak a községi elöljáró­ság, polgármesier állal kiállítóit ser­tésvágási engedély alapján szabad levágni. Magánfogyasztás céljaira a községi elöljáróság csak annak ad­hat vágási engedélyt, aki egy évre lemond a háztartásához tartozó meg­felelő számú személy zsírjegy jogo­sultságáról. Csak egy sertésre lehet vágási engedélyt kiadni, ha a haló­sági ellátásról lemondott személyek száma három, vagy ennél kevesebb. A rendelet zsírdézsma beszolgálta­tását írja elő. Egy sertés után, — ha egy személy mondott le zsírjegyé- rül —• öt • kilogramm, ha két személy négy kilogramm, ha három, három kilogramm, ha négy 2 kilogramm, s ha öt személy mondott le, akkor egy kilogramm dézsnmzsírt kell beszol­gáltatni. öt személyen felül egy ser­tés után már nem kell dézsmál le­adni. Két sertés levágásánál, négy személynél 7 kilogramm, öt személy­nél 6 kilogramm, bal személynél öt kilogramm, hél személynél 4 kilo­gramm, nyolc személynél 3 kilo­gramm és kilenc személy esetében 2 kilogramm zsírt, kell heszolgáltatni. Az előírt minőségű dézsmazsirt a községi zsírgyűjtőknek ke|l megálla­pított áron átadni. Magánháztartás­ban végzett kényszervágást úgy kell tekinlen’, mintha magánfogyasztás céljára váglak volna le a sértési. Alig voll tó 3 cocglfrdi országos vásáron Az őszi mezőgazdasági munkála­tokra való tekintettel a ceglédi or­szágos vásárra kevés eladó lovat haj­lót lak fel. Élénk kereslet mutatko­zott tehén és üsző iránt. Az árak így alakultak: Gyengébb minőségű ló 1200—2000, közepes 3200—3800 Ft. A vágóló árának alsó értékhatára 300, jobb 400—500 Ft. Éves csikó SÓD—1100, kétéves 1500—2000 Ft., a hároméves csikó ára elérte a 3000 forintok A szarvasmarhavásáron jó tehén alig volt eladó. A jóminőségü tehén ára 3000—3150, közepes 2000 —2200, gyenge tOOO—1200 Ft. Jó. éves üsző 800—900, kétéves 1300— 1400, hároméves hasas üsző 1800 - 2350 Ft. Féléves borjú 350—409 Ft. A vágómarxha súlyra való eladás­nál 2.00—2.60 forinton kelt kilogram­monként. Elsőrendű igásökör párja 3850—4000, közepes 3000—3500, gyenge 2500—2000 Ft. Éves linó 180 —500 FI. A sertésvásáron volt a leg­nagyobb felhajtás, de a nagy kíná­lat ellenére sem estek az árak. Vá­lasztási malac párja 60—70, éves sül­dő párja 900—1200 Ft. Anyadisznó minőség szerini 400—1500 Ft. Hi- zotl sertés kg-kin! 8, sovány 5 Ft. A ceglédi szó í a-st a karmán yp iacrn nagymennyiségű árut hozlak' fel. a kis kereslet miatt azonban több kocsi széna és lucerna eladatlan ma­radt. A csöyestengeri mind elkeli. Az elsőrendű csövcstengerit 80. a gyen­gébbet s75 forintért vásárolták méter- mazsánkint. A takarmányrépa ára má- zsánkint 20 íorintra esett. Széna 05 —70, takarmánytök 20—25 forint mázsánk i n t. Fegyverrejlegcíésért tízévi fegyház Mészáros l/ijos nemesnádudvari gazda pisztolyt rejlegelelt a hozz:’ való töltényekkel a lakásán. Mészá rost a röglönílélő bíróság tízévi fegyházra ítélte. Borús, esőre hajló idő várható Hazánk továbbra is a határán van az északi hidegebb és a Föld- kö.i-tenger felől jövő melegebb légáramlatoknak. A hideg helyzete azonban iurópa északibb részein is meggyengült és a skandináv államokat, vala­mint a Balti-tenger környékét is enyhébb óceáni levegőtömegek árasztot­ták el. Ezzel szemben az Alpoktól nyugatra még tartja magát a hideg és Franciaországban is általánosan erős az éjjeli fqgy. Olaszországban átmeneti szünet után újabb esőzés kezdődött. Mi is­mét csak a déli-délnyugati határszélek közelében kaptunk számottevő esőt, ott azonban hétfőn is 10 milliméter körüli csapadékot mértek és igg a helyzet tovább javult. Az észak keleti megyék még mindig csapadék nélkül maradtak. A hőmérséklet a borultság folytán keveset ingadozik: az éjjeli fagy megszűnt, de nappal is a 10 fok alatt maradt a hőmérő higanyszála. A továbbiakban számíthatunk arra, hogy egyre jobban délkeleti lég­áramlás hatáskörébe kerülünk, az idő borús marad, sokfelé lesz kőd és megismétlődő esőket is kapunk, elsősorban ismét a déli részeken. A hő­mérséklet 1—2 fokot emelkedik. Tóth Géza főmeteorológus Cegléd határában 10.000 kát. hol­dat szántottak fel. A Cegléd határát képező 28.400 kát. hold szántóterü­letből eddig mintegy 10.000 kát. hol­dat szántottak fel. A gazdák mind Cegléden, mind környékén a száraz­ság ellenére is folytatják az őszi szán­tást és többezer holdat elvetettek ab­ban a reményben, hogy legrosszabb esetben a hó alatt kel ki az őszi ve­tés. Járás! fö.'dművesnap Jánoshalmán. A Duna-Tiszaköz'i Földművelésügyi Tanács Jánoshalmán járási földmű­vesnapot rendezeti. A földművesna- pok alkalmából sz.akc'őadások kere­tében nyitották meg a jánoshalmai gyümölcstermelők jót sikerült gyü­mölcs- és borkiállítását. A földműves- napokat a Szabadművelődési Fel­ügyelőség állal rendezett műsoros estlel fejezték be. Megrohanták a lengyel paraszlpárt helyiségeit. A newyorki rádió sajtó­jelentések alapján beszámol arról, hogy a lengyel paraszlpárt lapjának a nyomdahelyiségét és szerkesztősé­gét megtámadták és elpusztították a lap kész első oldalát. Helyette a pa­raszlpárt vezére elleni éles támadá­sokat tartalmazó cikket nyomlattak a lap első oldalára. Az amerikai szárazság veszélyez­teti Európa megsegítését. Az ameri­kai jelentései: izeiiut a szárazság Amerikában tovább tart és lehetet­lenné teszi az őszi búzavetést. Lehel, hogy ez a körülmény nagymérték­ben hátráltatni fogja az amerikai kormány európai segélyterveit. Eddig az előirányzott földterületnek csak 50 százalékát vetették be. Ha a nagy búzatermő területeken két héten belül nem tesz kiadós eső, félő, hogy az Egyesült Államok búzatermése még a hazai szükséglet kielégítésére sem lesz elégséges, nemhogy európai segélyre lehetne gondolni. Zsarolók a Kúria elolt. Hordós István, iiorváiii József és Molnár Já­nos nagykanizsai főidmíVesek egy al­kalommal kocsin hazafelé igyekez­tek. Útközben összetörött kocsijuk egyik kereke. Leszálltak és a földjén dolgozó Tamás Ferencet agyónüíés- scl lényégéivé, arra kényszerilelték. hogy saját kocsijának kerekét adja oda. Zsarolás bűntettéért indult'a há­rom földmíves ellen eljárás. A nagy kanizsai törvényszék Hordóst nyolc, Horvátkút és Molnárt lejenként hal­havi börtönre ítélte. Ezt a büntetés! úgy a pécsi tábla, mini raosl a Kú ria helybenhagyta. Tíz deka csatahajó — 40« líra. Az amerikai kormány visszaadta Olaszországnak több hadiba jóját, de azzal a kikötéssel, hogy vala­mennyit le keli bontania és hasz­nálatra alkalmatlanná kell tennie. Az olasz halóságok a nagy anyag­hiányra való t eh i n lel tel úgy dön­töttek, árverésen bocsátják z olasz ipar rendelkezésére a Vittorio Ve-' netto vasanyagát. A kiírás megle­hetősen magas áron történi, úgy­hogy az olasz lapok mélabúsan állapították meg; az átlagpolgár aligha vehet csatahajót, meri 10 deka 400 lírába kerül. MEGGYILKOLTA UNOKAÖCCSE!' NÉGYSZÁZ NÉGYSZÖGÖL FÖLD MIATT. Vueseta József és unokatest­vére, Vueseta Pál potonyi lakosok 41!« négyszögül föld birtoka miatt összekiilönhöztek. Az egyik heves vita után Vueseta Tál kihívta Vueseta Józsefet lakásáról és rövid másod­percek múlva mindketten kést rán­tottak. Ennek során Vueseta József gvoinorsziírást, a segítségére siető édesapja kisebb szóit sebet, Vueseta pedig fej- és "yomoi'sebet kapott. A két unokatestvért súlyos sérüléseik­kel kői házba szállították, ahol Vu­eseta József sérüléseibe belehalt. Reszelő* Irén meggyilkolta vad- házastiírsái. Beszélőt; Irén meyyes- bodzási 2/ éves fiatalasszony állan­dóan civakodott vadházastácsáoat. a 19 éves Furcsák Sándorral. .4; álla­potos lecfliy a vacsora közben ismét összekülönbözött vádházaslársával és amikor az asszony nem akart elhall­gatni. a férfi arculütötte: Az asszonyt elfogta düh. felkapott egg kést és egyetlen szúróssal megölte Furcsákat. Két fürt szőlőért meggyilkollak egy nemrég hazatért hadifoglyot. Néhány nappal ezelőtl megírtuk, hogy Weier József paksi földműves megölte Kaszás Ferenc alkalmi szö- lőpászlort. A bíróság most vonta fe­lelősségre Weiert. és a tárgyaláson kiderült, hogy Kaszás, akj nemrég tért vissza hadifogságból elvállalta a szőlőpásztorságot, mert pénz, állás és inba nélkül volt. A gyilkosság napján Kaszás észrevette, hogy Weier a szőlőből két fürtöt levágott. Ami­kor rászólt, Weier előkapta a kasza késéi és azzal agyonszúrta Kaszát. A bíróság 12 évi fegyházra ítélte Weiert. Kó’őrkutyák a távolbaláló műso­rán. A newyorki városi közigazgatás a gazdátlan kutyák kérdésének meg­oldásán fáradozik. A newyorki távol­balátó rádióműsorán minden héten egy órán át bemutatják a talált ku­tyákat s remélik, hogy így a tulaj­donosok jelentkeznek. Egyelőre csak kísérletről van szó, de ha az újítás beválik, ókkor hetente egyszer külön „kóborkutya-órát“ iktatnak be a mű­sorba. Téglával verte agyon haragosát. lúlh János jánoshalmai gazda kisebb birtok-iigyben perben állolt Agócs Ferenc gazda társával. A pert Agócs Ferenc nyerte meg. A tárgyalás ulán különkocsin indultak hazafelé. Az előbb hazaérkező Tóth meglcsle Agócsot, s amidőn az a kocsiról le­szállt, a járda széléről felkapott tég­lával agyonverte. A gyilkos gazdát letartóztatták. ötévi dologházat kapóit a javít­hatatlan tolvajnő. Hideg Piros rác­kevei illetőségű leány, aki lopásért már 11 ízben volt büntetve, a kö­zelmúltban ismét számos lopást követett cl az ország különböző részein és végül Miskolcon rajta­vesztett. A törvényszék most a visz- szaeső bűnözőt ötévi szigorítolt dologházzal sújtotta. Az amerikai Vöröskereszt ado­mánya Zala vármegyének. Zalaeger­szegre megérkezett az amerikai Vö­röskereszt öt hatalmas gépkoesiszál- lítmányt kitevő adománya Zala vár­megye részére. Az adomány nagy­részt gyermek és felnőtt cipő, ruha és fehérnemű, de ezenkívül nagy- mennyiségű kórházi felszerelést, köt­szert, takarót és lepedőt is tartalmaz. Az adomány értéke meghaladja a kétmillió forintot. November 1-én német ellenőrzés alá keriilek « nihrvidéki szénbányák. Az amerikai rádió ismerleli a mün­cheni Neue Zeitung jelentését, amely szerint november elsején kezdi meg működését az a német igazgatási szerv, amelynek ellenőrzése alá he­lyezték a washingtoni megállapodá­soknak megfelelően a ruhrpidéki szénbányákat. A ruhrvidéki szénbá­nyák termelése október 22-én húsz százalékkal haladta meg a háború előtti termelést. Halálos kirándulás. Gál László dombrádi tízéves kisgyermek a I i- szn parton játszadozás közijén bele­esett a vízbe és belefulladt. Hasonló dráma játszódon le a tiszakanyári Tiszaparion is. Tordai Gyula kisvár- dai gimnáziumi tanuló iskolájával ki­ránduláson volt a Tiszaparion. A gyerekek fogócskáztak s közben a kis Tordai gyerek a meredek parton megcsúszott és beleesett a vízbe. Bár azonnal tegítségére siettek, már csak holtan tudták kiemelni. Őrizetbe veitek egy svát okát zsa­roló rciídort. Tózsa Imre szakályi rendőr parancsot kapóit, hogy tar­tóztasson fel Regölyben a kitelepii lés elől menekülő svábokat. Tózsa maga mellé véve K. Dávid Antal ker­tészt, tatát is néhány svábot, akik azonban nem illegális menekülők, hanem áfköltözők voltak. A svábok­tól elvetle a náluk lévő 3400 forin­tot. majd felszólította őket, hogv adjanak valamit Dávidnak is, aki erre csaknem kifosztotta a még meg­lévő ingóságukból a svábokat. Az egyik sváb jelentette az ügyet a rendőrségen, ahol Tózsát őrizetbe Vették, a kerlész ellen pedig zsarolás mialt eljárás indult. Imperial Szálló Budapest, N IL, Rákóczi-út 90 teljes ii zeni bei Felvonó, telefon, melegvízszolgálialás központi fűlés kifogástalanul működik l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék