Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-11 / 76. szám

276 künk által folyó mart. hó 6-káról ó szerint 48. sz. a. kelt kör­levele szerint mai napra Kiss-Jcnöbe egyház megyei zsinatra öszvehlvatván; miután gyűlésünket megnyitó püspökünk elő— aaÉsáeóI, ’s általunk a’ gyűlésre meghívott kormánybiztos Drá­ga« János meghatalmazó leveléből is szerencsénk vala megér­téül : miként a’ honvédelmi bizottmány az alaptörvények értel­meken egyházunk függetlenségének, ’s az összes egyház ’s nép­­bizalwa folytáni kormányzásának, egyszersmind pedig az or­­ssággyflésí román képviselők véleményének kikérése mellett egyh&sd ügyeink, ön magunk általi elintézésének elvét biztosí­tani szabad és igazságos lenni nem csak nem késik, de sőt az által, hegy a’ mindig várvavárt egyházmegyei zsinatunk tartha­­fasfct engedményessé r tettleg alkalmat nyújtott megismernünk, •fiföp a’ független magyar kormány belügyeink rendezésében «iáig is szabadon használt, a’ törvények szelleme által pedig bi 4«Éáfrolt anyanyelvűnkkel háboríthatlanul élhetni, egyházi ’s fértÖSI Ijgyeink rendezését életbe léptetni, ’s ez által a’ nyelv­­’i nemzetiség iránt mutatkozott féltékenység kétes homályait el­et* • át, végre mind ezek vezérletét egyházunk bizalmát osz­­bíró Drágos János képviselőre bízni sziveskedett, édes ttröpaél töltötte el keblünket. Melly örömet,— a’ kormánybiztos •savaiból megértett azon körülmény, hogy a’ honvédelmi bi­­•attaräry az álladalom figyelmét eddigeló nélkülözött szegény fajrjittsk fizetését tettleg eszközlésbe vette; jelen zsinatból pe­­dffc f parockiák és iskolák rendezését várja, következőleg az *»7*^1 jobblét kutforrásának megnyitása mellett, erkölcsi jobb­­féttnk feletti szorgalmunkat igénybe veszi, a’ tisztelet és hűsé­ges háRás elismerésnek eddig sem hiánysott, ’s a’ jelen időben is részünkről a’ haza iránt tettekben valósított kötelessége még jobban szilárdította, mellyet is, midőn őszinte kebellel nyilvání­tanánk, ’s a’ honvédelmi bizottmánynak irányunkbani intézke­dését megköszönnék, teljes bizodalom hangján van szerencsém megérinteni, hogy ámbár mi meg vagyunk győződve, mikép az egyházi kormányzás kényes kérdése Drágos János kormánybi­­zatását szükségessé tette — és ea, hogy valahára önmagunkat rendezhessük, saiikségkép kellett is, működését és eljárását pe­dig teljes bizalommal gyámolitani nem is késünk : mindazonáltal, sehogy Drágos János előttünk bizodalomban álló egyéniségén« k •zuttati megbízásából, jövőre azon gyakorlat formáltaisék, mi.nt' ha zsúiátaink tartása kizárólag csak kormánybiztos mellett le'nne megengedhető, a’ magyar álladahni kormánynak ziinatun'x rf nd­­azeresitése tárgyában felterjeaatendő szabályaink iránti mél­tánylását,’s illetőleg életbeléptetésének eszközlését ha zafiul tisz­telettel kérjük, ’s igénybe veszszük.“ Kelt Kis-Jenőben mart. hó 18 | 30-kán 184*9, Az aradi görög n. egyesült egyház megyei «inat nejében Egyházi Elnök: Jegyzők: Popovics József m. k. p,pp jánog m, k. pestesi felszentelt esperest. Biperesti hivatalin )k, Világi elnök: Hajba Demeter m. k. Pópa György m.. k. aradvárosi h. polgármester. ügyvéd. Debreczen april. 9. 1849. Valláa ’s -oktattásügyi álladalmi tiítkár Szász Károly m.k. 148 | B. A’ megengedett név« áltoxtatásokuak Közlöny utjáni Itőz­­hirré tétele csak az illegj díj lefizetése után történhetvén meg, minden félreértések ki^erülél# tekintetéből, az illetők e ten­ne! ftgyelmeztetn.ek. ? miszerint névváltoztatási folyamo dvá­­egyúttal ' országoa pénztárt illető 3 pfnyi dijt is mellékeljék, mer*, a’ névváltoztatási dij le nem fizetéséig az engedélyezés Közlöny utján közhírré tétetni nem fog. Debr'jczen april 6. 1849. Belügyi állód, titkár távollétében Zeyk Károly, osztályfőnök. ADAKOZÁSOK. 5403 | e. Takács Mihály böszörményi lakos a’ katonaság részére felállított ideiglenes kórház róazóre egy uj nyossolyát ajándé­kozóit, melly hazafiul tettért ezennel nyilvánoa köszönet sza­­vaztatik. A’ honvédelmi bizottmány nevében. F. | g. 8744. Szánthó Albert Békés megyei levéltárnok édes magyar ha­zánkért fáradozó honvédeink számára Békés megyében követke­ző ajándékokat gyűjtött bó: Bordó Márton m. gyulai 2 ing, 2 lábr. Szeghalom községe lakosi 120 ing, 144 lábr. 4 lepedő, 4 törülköző, 1 abrosz, 1 párnahaj, 4 kapeza, 1 röf vászon, egy csomó tépés, egy csomó ócska tépés. Vári községe lakosi 19 ing, 19 lábr. 2 lepedő, 12 csomó tépés Vésztő községe lakosi 116 ing, 141 lábr. 24 lepedő, 15 törülköző, 2 font tépés, egy csomó ócska tépés. F. Gyarmatról 1 lábravaló, 6 font tépés, 5 csomó ócska tépés. M. Beróny községe lakosi 101 ing, 110 lábr. 31 lepedő, 77 törülköző, 53 röf vászon, 31 fonttópés, 2forint 48 1/3 xr. F. Gyarmat városa lakosi 71 ing, 79 lábravaló, % k’pcuö, 17 törülköző, 12 pár kapeza, 1 forint. Doboz közsé­ge lakosi 33 ing, 32 lábr. 2 törülköző, 15 font tépés, 28 a’ bo­­boziaknak kiadatott kődmön, 8 fekete louisse Gyuláról 2 ing, 2 lábr. itarisznya, Öcsöd községe lakosi 36 ing, 40 lábravaló, 27 lepeáö, 4 darab vászon, egy csomó ócska tépés. Gyoma városa kkosi 125 ing, 137 lábr. 27 lepedő, 140 törülköző, 16 párna­­baj, 11 darab vászon 34 font tépés, egy csomó ócska tépés, liuköd községe lakosi 131 ing, 131 lábr. 8 lepedő, egy csomó ócska tépés, 2 mellény, egy nadrág. T. Komlós községe lakosi 47 ing, 38 lábr. 23 font tépés. Szent András községe lakosai 43 ing, 44 lábr. 8 lepedő, 2 törülköző, egy csomó tépés. 29 darab ócska tépés 1 szalmazsák. M. Berénybül Endreffi tanitó 20 font tépés. Orosháza községe lakosi 78 ing, 90 lábr. 100 font ve­gyes tépés. M. Gyula helvét hitvallású lakosi 44 ing, 50 lábra­való , 1 csomó vegyes tépés, egy nadrág, és rekli. Baranovits Róza Gy Váriból, 6 ing, 6 lábravaló. Kalmár Mihály Gyuláról 6 ing, 6 láb. Tormássy Emilia Gyuláról 8 ing, 8 lábr. 8 pár kap­eza , 8 zsebkendó. N. Gyula községe lakosi 39 ing. 30 lábrava­ló, 7 törülköző, 14 csomó tépés, 9 darab ócska tépés. Ambrus Lajosné asszonyság Gyuláról 6 ing, 6 lábr. Virágos Emilia. M. Gyuláról, 6 ing, 6 lábr. 1 lepedő 5 font tépés, 8 tarisznya. Peér gyógyszerész m. Gyuláról 3 ing, 3 lábr. Elszánt Borbála m. Gyuláról 4 ing, 4 lábr. 1 lepedő 1 1 | 4 főni tépés, 6 fásli, 4 tarisznya. Bayer Minka 2 ing, 2 lábr. 1 lepedő 1 font tépés 2 tarisznya, Orosháza honleányi 22 ing, 21 lábr. 44 lepedő, 2 törülköző, 189 röf vászon 25 font tépé*, 30 font ócska té­pés, 25 pólya, 6 szalmazsák. Farkas Vilma Gyuláról 1 font tépés. Szombathelyi Szidi, és Lüiza 3 ing, 3 lábravaló, egy font tép. 7 darab ócska tépés, 8 fásli, Szakái Lajosné Gyuláról 3 ing, 3 lábr. Özv. Czigler Mihályné 20 db ócska tépés. Csausz Lajosné asszony Gyuláról 4 ing, 4 lábravaló. K. Ladány la­kosi 7 ing, 7 lábr. 1 lepedő, 1 törülköző, 24 font tépés, 34 darab ócska tépés. Omaszta Lajosné Csabáról 6 ing. M. Gyu­la lakosi 13 lepedő 5 szalmazsák. Békés városa lakosi 3 ing, 80 lepedő, 17 törülköző, 8 3 | 4 font tépés, 5 darab ócska tépés. Szent András községe lakosi 12 ing, 32 lepedő, egy csomó ócska tépés, 6 fásli. Aranyosyné Gyuláról fél font tépés, egy csomó ócska tépés. Összesen 1050 inget, 1222 lábravalót, 315 lepedőt, 292 törölközőt, 1 abroszt 17 pár­­nab ajat, 24 kapezát, 388 ’s fél röf vászont, 236 font tépést, nr,gy mennyiségű tépésnek való ruhát, különféle használható 'ruhanemüeket, és pólyákat 3 forintokat 48 1 | 3 xrt. Midőn tehát az egész megyének és különösen az ajándékozóknak, ezen hazaszeretetet tanúsító tettök köz hírré tétetik, egyszers­mind a’ nemzet és kormány elismerő köszöneté nyilvánitta­­tik. Kelt Debreczenben április 3-án 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. C | t. 1256. sz. Csorba János szántai lakos egy, az ellenségtől elvett gyu­­tacsos fegyvert az álladalomnak ajándékozván, ezennel kö­­szönetemet nyilvánítom a’ derék honpolgárnak. Debreczen, april 10-én 1849. Mészáros Lázár, hadügyminister. Gencsy Lászlóné Latinovics Krisztina, és leánya Gei.csy Krisztina, a’ honvédek felruházására 45 darab inget, 68 Iábrv. 66 db pólyát és 2 font tépést; Kopácsi József és neje 12 inget, és ugyanannyi lábravalót; Sajó-Ecseg lakosai 22 inget, 17 láb— ravalét, 9 zsákot, 1 lepedőt, és 1 csomó tépést ajándékozván, nemes tettökért fogadják a’ haza nevében szives köszönetemet. Miskolcz, april 1. 1849. Szemere Bertalan. 5307. | e. A’ száraz-berki helvet hitvallású egyház tagjai kisebbik harangjukat a’ haza oltárára felajánlván, fogadják áldozat-kész­ségükért a’ haza köszönetét. Debreczen, april 6. 1849. A’ rosályi helvét hitvallású egyház hívei egy mázsás ha­rangjukat a’ hon védelmére ágyúvá öntés végett felajánlván, fo­gadják érte a’ nemzet köszönetét. Debreczen april 6. 1849. Igazítások. A’ „Közlöny“ 59. számában 3118 F. g. sz. alatt hibásan tétetett ki: mintha a’ 16-ik zászlóalj ön magának tett volna némi adakozást, mi is ezennel kiigazittatik, ’s nem a’ 16-ik zászlóalj, hanem annak részére: Tisza RoíFi Borbély asz­­szonyság 18 inget, 12 gatya, 5 font tépés, 4 lepedő, ’s több sebkötőt, úgy szinte Német Zsuzsanna asszonyság 10 darab seb­­kötőt, 3 pólyát és fél font tépetet ajándékoztak. Bocsássák meg a’nemeslelkü nők e’ véletlen tévedést, ’s fogadják el a’ kor­mány szives köszönetét. A’Közlöny 48-ik számában 4852-ik szám alatt: fite— schede János hibásan Meschide Józsefre változtatott, az tehát ezennel kiigazittatván, egyszersmind az is tudatik mi­szerint nevezed őrnagy nem a’ 60—ik, de 48-ik gyalog ezred­nél szolgál, ’s rangja is nem jan. 1-sö napjától, hanem dec. 16-tól számittatik. NEMZETI GYŰLÉS. CXXXIX. ülés a’képviselöházban april. 7-én d.e. 10 ér. elnök: A1 mássy Pál. Elnök: Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesítése a’ jövő alkalomra fog halasztatni. A’ mai jegyzőkönyvet Szacsvay Imre fogja vinni. Vannak uémelly tárgyak felveendők, u. m. Nagy­várad város kérvénye, mellyet, ugyhiszem, a’ kérvényi választ­mányhoz lehet adni. (Helyei!) Zsemberi Imrének 14 nap volt adva a’ ház által, hogy magát igazolja, most beadta igazolását; az igazolóválasztmáiiynak adatik ki. Fehér János Bereczkváros képviselője beküldő lemondását a’ házhoz, de abban csak ideig­lenes lemondásról van szó, és így azt az igazolóválasztmánynak kell kiadni. (Felolvastatott) Az illető város bemutatja ujabbi választási jegyzőkönyvét is, mellynek következtében főjegyző Gábor Imre választatott képviselőnek, ez is kiadatik az igazoló­választmánynak. Kubinyi Ferencz: Miután ki van mondva az elv, hogy ha megürül valamelly képviselői hely, ha a’ képviselő le­mondott, vagy lemondani kénytelenittetett, akkor a’ ház utasítja uj választásra a’ kerületet, ezen elvvel világosan ki van mondva, hogy azon választás érvénytelen; annálfogva oda kell utasítani Bereczk városát, hogy uj képviselőt válaszszon. Elnök: Az áll, mit Kubinyi Ferencz mondott, de figyel­meztetem a’ t. házat a’ kézdivásárbelyi választásra, akkor szinte ezen elv forgott fen, és az igazolóválasztmányhoz utasittalott, mert a’ forma úgy kívánta. (Helyes!) Szacsvay Imre: Nekem csak egy észrevételem van; mint emlékezem Kézdivásárhely képviselője maga mutatá be a’ választási jegyzőkönyvet, a’ kérdéses választási jegyzőkönyv pedig úgy adatik elő, mint a’ folyamodás kapcsolata. NyáriPál:A’ honvédelmi bizottmány megbízásából kér­tem meg a’ ház elnökét a’ jelen ülés tartására, és nem azért, mintha újságot akarnék a’ háznak bejelenteni, mert a’bizottmány kötelességének tartja az újságokat hadmenetünkröl, mihelyt va­lami tudomására jő, azonnal közzé tétetni; hanem szükségesnek tartotta felhívni a’ házat azért, hogy előterjessze azon tudósí­tásokat, mellyek részint a’ táborban levő elnök, részint egyik vagy másik hadsereg vezérétől érkeznek, azért, hogy a’ ház, mint képviselője a’hazának figyelemmel kisérje vitéz seregeink működését, és egyszersmind jutalmazza meg egy nemzet elis­merésével azoknak dicső tetteit. (Közhelyeslés) Annálfogva semmi újságot nem hozok elő, mellyet ne tudnánk mindnyájan, hanem szükségesnek látom, hogy először az elnök urnák a’ hatvani, és Görgei tábornok urnák a’ bicskei csatákróli tudósítá­sai egészben felolvastissanak; és különösen egy igen egyszerű emléket mutatok fel Perczel tábornok urnák nagyhatású győ­zelméről a’ szenttamási sánezok bevételéről, mellyet olly neve­zetesnek tartott a’tábornok ur, hogy ideje nem lévén, rövid tu­dósítását csak két darab papírra irta fel, ezen szerencsés győ­zelméről, és én azt igy mutatom be a’ t. háznak. Szacsvailmre olvassa a’ honvédelmi bizottmány el­nöke Kossuth Lajosnak april 3-án Jászberényből kelt tudósítá­sát; melly éljenzéssel fogadtatott. (Kivonatban már közölte­­tett.) Továbbá olvassa a’ honvédelmi bizottmány elnökének apr. 5-én reggeli 5 órakor Jászberényben költ következő levelét; „Jászberény april. 5-én reggel. Tegnap Nagy-Káta és Tápió-Bicske táján ismét csatánk volt, mint leszen már most alkalmasint minden nap az eldöntő ütközetig. Győztünk. Az ellenség meg van verve becsületesen. A’ Tápió rakva ellenséges holtakkal. Az ellenség egész serege a’ vasvonaltól, honnan ellenünk nyomult, elvágatva Kóka Tóalmás felé szaladt. Az ut rakva van halottakkal. A’csata rész­leteit ’s az eredmény kiterjedését még nem lehet tökéletesen megítélni. Annyi bizonyosnak látszik, hogy az űzőbe vett ellen­ség a’ Tápió mocsáraiba szorítva igen sokat vesztett. Több száz fogoly ’s néhány ágyú bi rtokunkba jutott. A’ hazaáruló gróf Török gyűrűje egy huszár által Klapka tábornoknak meghozatván, úgy látszik, érdemlett büntetését vé­vé, bár tekintve honárulását ’s Egerben elkövetett több, mint szemtelen személyes rablásait, nem érdemeié, hogy a’ csataté­ren haljon meg. Sebő alezredes a’ Császár huszároktól, ki hüvelyk ujján erős sebet is kapott, gróf Riedeselt, az ellenséges sereg egyik kérkedő óriási termetű főtisztjét személyesen vágta le ’s gyö­nyörű becses lovát magával hozta. Kezdetben Klapka tábornok ur serege sokkal erősebb el­lenségre találván, mint gondolni lehetett a’ túlnyomó erő előtt egy mocsár közötti szűk deüló kellemetlen állásán hátrálni kény­­szeríttetett, de Nagykátánál magát újra összeszedvén, előre nyo­mult ’s Damianics győzhetetleneitöl is támogattatva az ellenség csak hamar tökéletesen vissza és megveretett. A’ jobb szárny (Görgei hadteste) Aulich tábornok vezérlete alatt már tegnap délután Aszódot és Bagót elfoglalta, ’s e’ perezben alkalmasint Gödöllőnél vagy csatázik vagy azt elfoglalta. Damianics serege tegnap éjjel Pándon, a’ hadközép Bicskén állomásozott, ’s győz­tes seregeink ma reggel Süly, Sxecsö és Halmás felé nyo­mulnak. Ennyit előlegesen kedves hir gyanánt. Ma este vagy hol­nap reggel többet, ’s újabbakat — de nem Jászberényből. Kossuth Lajos, a’ honvédelmi bizottmány elnöke.“ N y á r i P á 1: Azt hiszem, nem kell felhívnom a’ házat, csak megelőznöm, hogy a’ vitéz hadsereg iránt a’ méltánylást ki kell jelentenünk ’s ezt tudtára adnunk , mert különösen ezen két csata a’ legnevezetesebb azok között, mellyek eddig történ­tek. Mert a’ csaták eredményét nem onnan kell mérni, hogy hány katonát fogtunk el ’s mennyi embert öltek le, hanem hogy mennyi tért foglaltunk vissza Magyarországból. Ennél eredmé­nyesebb még nem volt, ’s megérdemli, hogy különösen is mél­tánylását és elismerését jelentse ki a’ ház, a’ vezérek és a’ had­sereg iránt. (Közhelyeslés.) És különösen kiemelje altábornagy Kiss Ernő urnák is működését, a’ ki nem kötelességből, mert nem tartozik a’ haditesthez, hanem egyenesen hazaszeretetből együttműködik, ’s úgy működik ott altábornagy létére, mint közlegény, (Éljenzés.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék