Müegyetemi lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből 1. (1876)

1876 / 1. füzet - B. Eötvös Loránd: Új módszer a capillaritási tünemények tanulmányozására

az összes szakirodalom ismeretét tételezze föl, hanem hogy megfordítva ebbe bevezessenek és tájékoztatásul szolgáljanak. Ezekben még a hazai tudományos törekvések és az általok elért eredmények közvetetten és gyors közzétételét fogjuk eszközölni. Bő irodalmi rovatban, a biblio- graphián kívül, az e téren föllépő fontosabb új jelenségek részletes ismertetését adjuk. Végre az egyetemi oktatás szükségei számára még egy utolsó rovatban föladattárt indítunk meg, melyben részint eredeti, részint a hasonló irányú külföldi lapokból vett kisebb, de önálló megfejtést igénylő problémák lesznek közölve ; leginkább azért, hogy a beérkező megfejtések közlésével az e téren működőket egymáshoz közelebb hozzuk, működési irányukat ismertessük és igy hazai tudo­mányunkba pezsgőbb életet hozzunk. Szólunk pedig a vállalatban mindenek előtt pályatársainkhoz, kik tudományuk általános és hazai fejlődését gonddal kisérni kötelessé­güknek tartják, szólunk azon technikai szakemberekhez, kik a gyakorlat igényei közt az elmélet fontosságáról meg nem feledkeznek, hanem fönn­tartani kívánják a kettő összefüggését; szólunk végre haladottabb egye­temi hallgatóinkhoz, és a mennyiségtan és természettudományok min­den barátjához, ki e tudományok mai állásáról tudomást kíván szerezni és e szakok önálló művelője akar lenni. A »Műegyetemi Lapok«, szerkesztősége. ÚJ MÓDSZER A C A PI LL A RITÁSI TÜNEMÉNYEK TANULMÁNYOZÁSÁRA. B. Eötvös Loránd, egyetemi tanártól. (Előterjesztetett a m. t. akadémia III-dik osztályának 1876. január 10-diki ülésén.) A capillaritás tana folyadékok alakjával foglalkozik s igy fel­adata a geometria körébe esik. Ez okozta, hogy e téren az elmélet jóval megelőzte a kísérleti kutatást, úgy hogy ez utóbbi jóformán csak az el­mélet által megállapított tételek utólagos ellenőrzésével foglalkozik. Laplace, Poisson, Gauss1) s a többiek, kik a capilláritás elinéle­1) Laplace. Théorie de 1’ action capillaire. Külön lenyomat a »Mécanique céleste« 10-dik részéből. Paris, 1806. Gauss. Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibri. Gottingae, 1830. Újabban kiadva Gauss összes munkáinak 5-dik kötetében. Poisson. Nouvelle théorie de 1’ acfíon capillaire. Paris, 1831. A. Beer. Mathematische Theorie der Elasticität u. Capillarität. Leipzig, 1869. A. Mousson. Bemerkungen über die Theorie der Capillar-Erscheinungen. Poggendorffs Annalen 142. (Az elmélet elemi tárgyalása.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék