Magyarország, 1914. december (21. évfolyam, 307-336. szám)

1914-12-22 / 328. szám

8 MAGYARORSZÁG Budapest, 1914. kedd, december 22. A háborús ország Gyermekszívek karácsonya Vasárnap délután volt az ünnepnapja an­nak a szép mozgalomnak, mely Andrássy KIára grófnő felhívása folytán pár hét előtt a liatal mágnásleányok és a főváros legelőkelőbb polgári családainak gyermekei között indult meg. A hadbavonultak, valamint a háború folytán szükölködők gyermekeinek karácso­nyát akarták megédesíteni s a rendező-bizott­ság Andrássy Klára grófnő, valamint az Urá­nia Orsz. Nővédő-Egyesüiet elnökeinek, An­drássy Gyula gröfnénak és Bán Dezsőnének vezetése- alatt heteken út éjt nappallá téve, fá­radhatatlanul agitált, gyűjtött, dolgozott, hogy .minél több gyermeknek szerezhessék meg a karácsony örömét. A fáradhatatlan munkának eredménye volt a mai szép karácsonyfaünne­pély, melyet a Vigadó nagytermében délután 4 órakor tartottak meg. Már kora délután fe­kete volt a Vigadó környéke a sok ezer kis­gyermek sűrű csapatától. A fehérruhás ren­dező-leányok kézen fogva vezettek miniden kis­gyermeket a nagyteremben felállított gazdagon díszített karácsonyfák alá, melyek körül szebb- nél-szebb játékokkal dúsan megrakott asztalok sorakoztak. Pontban 4 órakor felbugott az orgona Hangja. A „Himnusz“ vezette be az ünnepélyt, majd Várnái Aranka, a Nemzeti Színház mű­vésznője adta elő Váradi Antalnak az ünne­pélyre irt alkalmi prológusát. Postupici Kosztka Antal dr. intézett szép beszédet a gyermekeké­hez s ezzel a rövid programm véget ért és kö­vetkezett az ajándékok kiosztása. Megható lát­vány volt, midőn a sok kis gyermek boldogan szorítva magához a szép uj ruhát, cipőt téli - kabátot, és játékot s ezenfelül még legalább 3000 gyermekkönyvet és játékot. A megaján­dékozottak mindegyike még egy kis csomag süteményt, és cukorkát is kapott. Ily óriási tö­meget talán még sohasem látott együtt a Vi­gadó sok mindent megért nagyterme. Áz ün­nepélyt rendező fiatal- leánykáknak és az Urá­nia Országos Növelő-Egyesület vezetőinek figyelme mindenre kiterjed, hogy bár több mint 5000 gyermek vonult fel a karácsonyi ajándékok kiosztáshoz, senki üres kézzel nem távozott.' Az ünnepély keretében megajándékozott 5000 gyermeken kívül a „Gyermekszívek ka- rácsonva“-bizottság még számos iskolának ca egyesületnek juttatott és juttat karácsonyi ajándékokat és ruhákat, melyek szétosztása még folyamatban van. Kéri a bizottság a tár­sadalom további támogatását, hogy a még je­lentkező gyermekek is megkaphassák kará­csonyi ajándékukat. Az e célra szánt adomá­nyok az Uránia Országos Nővédő-Egyesiileí- hez, IV., Szervita-tér i>, vagy Andrássy Klára grófnőhöz, II., Margit-rakpart 7 küldendők. * A pesti ág. hí tv. ovang. németajkú egyházközség nősaövetságe tegnap délután a Deák-téri evang. is­kola dísztermében karácsonyfa-ünnepélyt rendezet', amely alkalommal szegény gyermekek részére, kü­lönösen hadbavonultak gyermekeinek, ruhákat és más karácsonyi ajándékokat oszlottak ki. A gyülekezet éneke után Broschko G. A. lelkész intézett' beszédet a közönséghez és a gyermekekhez, majd kiosztották az adományokat. A íiöszövctsóg választmányi tagjai Steinhardt Autalpő elnöknő vezetésével hetek "óta buz- gólkodtak a karácsonyfa és az adományok elkészí­tésével. Katonáink karácsonya A IV. és V. kcr. Kath. Népszövetség f. hó 20-án, vasárnap este az Orsz. Kath. Szövetség nagyterméé ben a harcoló és sebesült katonák, valamint azok itthonmaradottjainak javára ünnepélyes nagv kará­csonyi estélyt tartott. Hojlenzer László elnöki meg­nyitója és. több énekszám és szavalat után Hal'er Ist­ván országgyűlési képviselő mondott nagyhatású ün­nepi beszédet. Utána- Wilier Györgynó Karácsony- est» c. allegorikus szinjátékát adlak elő nagy siker­rel. A minden tekintetben sikerült estét O-tvav De­zső igazgató zárószavai rekeszteliéi: 1 o t A Nemzeti Színház cs magv. kir. Opyraház lJa­jainak hadikórházában f. hó 24-én délután lé! 4 órakor karácsonyi ünnepély lesz. Harctéri kiállítás A fővárosban rendezendő országos harctéri kiál­lítás előkészítő munkálatai serényen folynak. A kiál­lítás rendezésével megbízott Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület Há d a y Gedeon gróf társclnöklete alatt tartott végrehajtó-bizottsági ülésen. II en ez Károly orsz képviselő, ügyvezető al-elnök referálása alapján teljes egészében magáévá tette az eddigi intézkedéseket és megállapodásokat és örömmel őrlésűit arról, hogy a kiállítási nagy- bizottság elnöki tisztét A u d rássy Gyula gróf vál­lalta cl. A kiállítás tiszta jövedelme a honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala, a Gyorssegély Auguszta-alap és az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület háborús jótékonysági akcióit szolgálja. A kiállítási tárgyak gyűjtése folyamaiban van, s a nagybizottság kéri mindazokat, akik zsákmányolt tár­gyaikkal részt akarnak venni a kiállításon, sürgő­sén jelentsék be szándékukat a kiállítás irodájában. (Budapest, IV., Koronaherceg-utca 16.) A kiállítási tárgyakat - felelősség melleit veszik át s a kiállítás után sértetlenül visszaszolgáltatják. NAPIHIREK. Az idő. «== A Meteorológiai Intézet jelentése■ — Közép- és Dél-Európában az idő enyhe cs sok helyütt csapadékos volt. Hazánkban tegnap is többnyire borult és helyenkint ködös idő uralkodott. Na­gyobb csapadék a tengerparton _ eseti. (10—26 mm.). Kisebb csapadékot mértek a Dunántúl délnyugati szögében, meg Er­dély déli részein. Az éjjeli fagy csaknem általános volt. A hőmérséklet maximuma 13 (. fők volt Cirkvenicán, minimuma — 6 C fok Nagyszebenben. Mai déli hőmérséklet Budapesten: 2.4 fok C. J ő s lat: Sok helyütt csapadék, vár­haló fagypont körüli hőmérséklettel. (Sürgöny-prognózis: Sok helyütt csapadék, fagypont körüli hőmérséklet.) Az uj győri püspök eskütétele. Becsből jelentik, hogy a király ma délelőtt 11 órakor Fejser Antal dr. uj győri püspöktől kivette az esküt. Az ünnepies aktusnál Esterházy Miklós herceg zászlósur és Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter működtek közre. Az eskümintát Révy Ferenc miniszteri tanácsos olvasta fel. Eskü után a király az uj püspököt külön kihallgatáson fogadta. — A bajor királyi pár karácsonyi üdvöz­lete a katonákhoz. Münchenből jelentik : A ki­rályi pár a táborban álló bajor csapatoknak a következő karácsonyi üdvözletét küldte: A karácsonyi ünnepek alkalmából szi­vem melegével gondolok országom kedves gyermekeire, akik távol hazájuktól, az ellen­séggel- szemben állanak. Büszkén és hálával gondolok rájuk és bizalomteljesen meg va­gyok győződve, hogy áldozatkész lcotelesség- teljesitésüket siker fogja koronázni, amely biztosítéka lesz annak hogy a jövőben senki sem fogja merészelni zavarni a németek ka­rácsonyát. Lajos. A karácsonyfától gondolataim elszállnak hozzátok, derék katonák, akik a karácsonyi ünnepet nem ünnepelhetitek családotok kö­rében. Egy azonban nyugtasson meg benne­teket: minden városban és minden faluban áldozatkész emberek azon vannak, hogy hozzátartozói lókat megóvják az Ínségtől, hogy gyermekeiteknek karácsonyi örömeket sze­rezzenek. Ezzel is lerójuk hazánk köszönetét azért, hogy határunktól távol tartottátok a háború borzalmait. Isten áldjon benneteket! M a r i a T c r é z i a. — A trónörökös Besztercén . K á r o 1 y I' e- r e u c J ó zs e í trónörökös bukovinai Htjá­ból hazatérve. Dornavalráról a Magara- hegyen át automobilon K e 1 s ö fa o r g ó r a ér­kezén kíséretével, amelyhez Bethlen Ba­lázs gróf* főispán is . tartozott. Bethlen gróf sajnálkozását fejezte ki azon, hogy a kor­mányzatára bízott vármegye székhelyén nem időzhet, mire a trónörökös rögtön úgy ren­delkezett. hogy a megállapított programm tói eltérően Besztercén tölt majd egy órát. Felső- borgóról különvonatön érkezett Bethlen gróf kíséretében Besztercére, ahol lelkes ováció­val fogadta a közönség. A trónörököst az egyik vendéglőben ebéd várta, amelyet a város és a vármegye vezető tisztviselőinek társaságá­ban költői 1 el. Távozásakor melegen búcsúi vett a főispántól. és n • p-vomn •kinlEvö V£Z;étö tisztviselőktől. — Auguszta íőhercegasszony a Biztosító Intézetek hadikórházában. Auguszta fő­hercegasszony tegnap délben udvarhölgye, M a j t h é n y i Anna kíséretében látogatást tett a Biztositó Intézetek István-ut 95. szám alatt lévő hadikórházában. A fenséges asszony a kórház vezetőségének kalauzolása mellett meg­tekintene a kórház helyiségeit, a kórszobákat, kötöző- és inüőttermeket, a házi kápolnát, ebédlőt, konyhát stb. A sebesültekkel barátsá­gosan elbeszélgetett, kikérdezte őket otthonuk, családi viszonyaik, állapotuk felől, vigasz­talta, bátorította őket, s ajándékokat osztott szét közöttük. A látogatás közel egy óráig tar­tott, s a fenséges asszony a látottak, s a kórház mintaszerű berendezése fölötti megelégedésé­nek kifejezésével hagyta cl a kórházat. — Hősi halál. K u csovszky Jenő tii- * zérhadnagy, akit a háború folyamán hősies­ségéért a hadiékitményes érdemkereszttel tüntettek ki1, legutóbb pedig magasabb kitün­tetésre ajánlották, elesett a valjevói harcok­ban. — Odry János szeghalmi' járási fő- szol gabiró, áld az 52-ik gyalogezredben szol­gált, a szerbiai harctéren elesett. — Elesett és megsebesült tisztek. A 81. veszteség-lista szerint a következő lisztek haltak hősi halált: Findeis János főhad­nagy (40. gye.), Halmai Gyula zászlós (29. honv. gye.), Pilz Albin hadnagy (86. gye.). Megsebesültek: Androvics Dezső zászlós (29. (honv. gye.), Blanároyics Antal hadnagy (29. honv. gye.)* Dassek József zászlós (29. honv. gye.), Garay Gyula hadnagy (29. honv. gye.), Ileintz István hadnagy (29. honv. gye.), Lévai Miklós zászlós (29. lionv. gye,), Lukács Imre dr. hadnagy (29. honv. gye.), Onhauser József százados (29. honv. gye.), Raschovszki Béla zászlós (29. lionv. gye.), Skultéti János kadét (29. honv. gye.), Solíer Károly had­nagy (29. honv. gye.), Szécsényi Jenő kadét (29. honv. gye.), Táborszky Károly tart had­nagy (21. gye.), Váradi Béla zászlós (29, honv. gye.). Hadifogságba kerültek: Ewa Fe­renc dr. tart. hadnagy (38. gye. Sebesülten a skopljei kórházban, Szerbiában), Rohren Aladár zászlós (8. húszé.) — Uj képviselő. Zomborból jelentik: 'A1 Latinovics Pál halálával megüresedett regő-: cei választókerület székhelyén Regöcén ma Hammerstein Richard báró sári pusztai nagy-: birtokost munkapárti 'programmal egyhangú-, lag képviselővé választották, — A tábori posta. A Magyar Távirati Iroda jelenti a sajtóhadiszállásról: A posta-: főigazgatóság a tábori posta kifogástalan mü-i ködésére állandóan nagy gondot fordít. Eset­leges panaszoknak alaposan végére járnak és ahol csak lehetséges, a bajokat orvosolják. Minden kezdeményezést és óhajt jóakaratukig vizsgálat tárgyává lesznek és adott alkalom-, mai megfelelően célszerű intézkedések alap-: jául veszik. A hadiakéit seregnél már általános a meggyőződés,, hogy a tábori posta minden le­hetőt megtesz és hogy egyes esetekben állító­lag előfordult megakadása legyőzhetetlen aka­dályokra vezethető vissza. Ilyen akadályok elsősorban a nagyarányú, gyakran váratlanul gyors csapateltolások, "valamint a helyenkint rendkívül nagy terepnehézségek. A főposta- igazgatóság magasabb tisztviselője legutóbb inspiciálta az egyik tábori postát és ez alka­lommal az illető magas parancsnokságok egy- értelmüleg teljes megelégedésüknek adtak ki­fejezést a postaviszonyok fölött. Az egyik had- ícstparancsnokság külön e célra kiküldött tiszt utján legmelegebb köszönetének adott ki­fejezést a,tábori posta „gyors, ügyes“ műkö­déséért. Az összes meghallgatott tényezők, ér­dekeltek kijelentették, hogy a csapatok a tá­bori postával igen meg vannak elégedve. — A Vörös félhold és a Corda Fratres. A Cord« Fratres • nemzetközi egyetemi szövetség, amely tevékeny részt vett a Vörös félhold érdekében Ma­gyarországon megindult mozgalom szervezése körűt a törők birodalom e nagy fontosságú intézménye ki­küldötteinek tiszteletére "vacsorát rendezett. Ezen Ilik met bej egyetemi tanár cs Rőt bej, a Vörös félhold egyesület kiküldöttein kívül resztvettek A h m c d H i k m e t bej magyarországi török főkom zul, Zseni b cry István div Hi ndy Zoltán, a Corda Fratres Ib. elnöke és alelnöke, Eiguel Nán­dor, Simonyi Artur dr.. a főkonzulátus titkára és jogtanácsosa, valamint Z'ia Baldj-i- bej is. A vacsorán megtárgyalták az ügyben még szükséges teendőket és örvendetesen vetlek tudomásul a moz­galom rohamos fokozódását, továbbá azt, hogy Éric'say karnagy vezetésével a honvéd-zenekar he- tenkint hangversenyt fog rendezni a Vörös félhold javára. A vacsora "alatt a zenekar eljátszotta a tő­lük himnuszt, amire a vendéglőben le\ö közönség lelkes ovációban részesítette a török vendégeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék