Magyarország, 1926. július (33. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-15 / 157. szám

MAGYARORSZÁG Grünfeld vagy Rubinstein? Budapest? 1926. július 15, csütörtök (A Magyarország tudósítójától.) Holnap .játsszák a mpsterverseny utolsn fordulóját. Az érdeklődés természetesen minden forduló utón növekedett, mert állandóan válta­kozott a vezetők szentélye. Előbb Nagy Géza vezetett, aztán a Bécs- ben élő Takács magyar mester tört előre, egy napra a Réti Ricfyard szerezte meg a. vezetést, végül azonban Grünfcld ' béési mester nyomult az élre és úgy lehet —' hiszen már csak egy játszmán mú­lik — meg is nyeri a versenyt cs vele a 14 millliós első díjat. Ter­mészetesen az utolsó forduló dönti el a végleges sorrendet. Grünfcld utolsó ellenfélként Matt isont kapja. Nagyon valószí­nű Grünfeld győzelme. Grünfeld- nek most 9'A egysége van. Ha Mat- tisent legyőzi 10'k egységgel győz­tese lesz a világso.kkszövqlség első nemzetközi versenyének, ría azon­ban Grünfeld csak döntetlent tud elérni Mattison ellenében, akkor Rubinstein beérheti- mert Itu­binstein a meglevő kilenc pont­jához még egyet szerezhet. Rubinstein Nagy Gézával mér­kőzik holnap. Ez már kemény párti lesz. mert a debreceni ma­gyar mester igen nagy formai mutat. Egyedül Rubinsteinnek van te­hát esélye ahoz, hogy a vezető Grünfeldet utolérje, feltéve, hogy Grünfeld is csak tíz pontot er el. Ha azonban Grünfeld veszít Mat­tison ellen, Rubinsteinen kívül még három mester osztozhat vele az első díjon. Rétinek 7V» pontja van, továbbá egy függő pártija, úgyhogy végeredményben 9 és fél pontot szerezhet, ugyanígy áll Ta­kács és MonticclH is ugyancsak 7ÍA .ponttal. Takács holnap Hava­sival mérkőzik, Réti ellenfele pe­dig MonticclH lesz. Kmoch, Snosko fíorovskival játszik, Vajda Stci- herrel mérkőzik, Prokes Yatesscl, Tartakovcr pedig Coliéval ját­szik. Grünfeld megérdemelten jut az első díjhoz. Egyetlen játszmáját sem vesztette el. Valamennyi mes­ter között ő a legkörültekintőbb, a legóvatosabb iáíékos. Csak ritkán ereszkedik bele vakmerő kombiná­cióba. A legkitűnőbb teoretikusok egyike. Az utolsó két évben nem mutatott kitűnő formát, de a bu­dapesti versenyre már erősen fel­készült. Kmoch elleni partiját, amely a legutolsó volt Grünfeld sorozatában, már igen nagy stílus­ban nyerte meg. Rubinstein inga­dozó formát mutatott. Húzásokat nézett el. be lehetett csapni, a döntő játszmáját azonban Takács ellen, a nagy világmesterre emlé­keztető gyönyörű kombinációkkal nyerte meg. A sakktorna tulaj­donképpeni meglepetése a magyar Takács, aki csak pár év óta ko­moly játékos és íme ma már u nagymesterek sorába érkezett. Sírnak és bizakodnak a hölgy-matadorok, akik virágok között vívják harcukat (A Magyarország tiidtósítójálól.) Mi­alatt égj emelettel feljebb a sakktábla komoly matadorjai vívják komoly küz­delmüket, a (jeliért szálló pálmákért jé- ben szintén nagy izgalom uralkodik. -Talán még nagyobb izgalom mint a nagymesterek között, nem is csoda, hiszen a hölgyek mérik össze erejű he1. A hölgyversc-ny résztvevő gárdája erő­sen nemzetközi. Magyarország repre­zentánsain kívül Becs is elküldte kép­viselőit, sőt mi több, favoritként egy un goi hölgy is indult a versenyen. Egyelőre azonban a mi titkos tip­pünk, a bécsi He, rum Gizella kisasz- szony halad a lista élén, aki a Duna- gőzhajózási Társaság egyik vezérfel­ügyelőjének lánya és Grünfeld mester tanítványa. Hamm. kisasszony, ha nem a partikra, hanem n résztvevőkre vol­na kitűzve a szépségdij, egészen biz­tos fölényes diadalt aratna, legfeljebb a legfiatalabb sakkmesternő, a magyar Faragó Klári konkurálhatna vele. Poétikai, környezetben folyik az ádáz küzdelem. Tropikus növények és pál­mák között feszítette ki a rendezőség a határvonó kötelet, amely a fehér-fe­kete tábla hölgy-sztárjait elválasztja a külviilágitól. A kötelek között négy asztal nyert elhelyezést, az asztalon a sakktábla s a gyengébb nőm figyelmes síimből Limaként egy egy csokor virág, amelyet az udvarias budapesti sakko­zók nyújtottak át az első magyar nem­zetközi női sakkverseny résztvevőinek. Különös véletlen folytán az aszta­lokra olyan időmérő órák kerültek, amelyek feltűnően, hasonlít (inak — a konyhaórára. Persze ez — véletlen. Megdöbbentően komolyan fogja fel küzdőimét a höigytársáság. A fiatalab­bak talán hajlandóak volnának köny- nyébb oldaláról venni a dolgot, de a szigorú Mrs. Hellowy olyan komolyan néz ki szemüvege alól, mint egy felső­MINDEN NO td bőrének üdeségét és tisztaságát meg- akarja őrizni, használjon dr. Bíró-léte Havasi gyopár-Krémet szappant, púdert, mosdóvízet leányiskolái tanárnő és az ifjúság nem tehet mást, mint respektálja az angol szigort. De azért a nők mégis csak nők ma­radnak. És ha valami nem úgy megy, mint kellene, bizony felhangzik az el­szomorodott vagy sértett pityergés. Az asztalokat körülálló férfikibicek sem tudják leplezni a résztvevő érdeklődé­süket: rendületlenül és zavartalanul folyik a súgás. Az udvarlás a sakik birodalmában természetesen megfelelő formák között, zajlik le. A kis Faragó Klárinak pél­dául egész udvara van. Hódolói a szü­netben körülveszik, leültetik a sakk­tábla mellé — és treníroznak vele. Egy-egy függő párti konstellációit né­hány tucatszor átvizsgálják, kipróbál­ják. A (jmiért-szálló egyik csendes sar­kában' Ufcszélge-ttünk * Hamm Gizellával, aki bécsi létére, dicséretére legyen mondva, nagyszerűen beszél magyarul. A sakktábla mellett olyan komoly (vagy komolykodó) csinos fiatal arc, most jókedvűen mosolyog­— Ö, a mi családunkban öröklődő betegség a sakkozás. Nagyon jól sak­kozott a nagymama, jól sakkozik a mama is, tőle tanultam meg játszani. — Hát maga tulajdonképpen miért sakkozik? . — Ifehéz megmondani. Jól esik. De azért mást. is szívesen csinálok. — Például? — Táncotok. Legeslegszivesebben lán­got. De sokat olvasok is, főleg filozó­fiai könyveket, hiszen a sakk nem más, mint a gondolkodás művészete. — Milyen reményekkel indul a ver­senyen? — , Győzni akarok! Osak az angol hölgytől félek. Ügy mondják, hogy ő a sakk világbajnoknője. — No és a magyarok? Sajnálkozva mondja az osztrák ven­dég: — ők még kezdők. — Majd udvaria­san hozzáteszi: — De nagyon tehetsé­gesek. Egy év múlva már sokkal töb­bet fognak tudni. — Ke haragudjon egy indiszkrét kér­désért, Hía például sakkozik és-egy na­gyon szép divatosruhájú hölgy lép a terembe, nem érdekli in agát jobban a ruha, mint a sakk? Egy pillanatig gondolkodik, megiga­zítja frizuráját: — Ó nem. Ha sakkozom, csak a sakk­ra gondolok, Még ruhákra sem. Pedig különben ez a kérdés nagyon érdekel. A sakktábla mellől szólítjuk el Faragó Klárit, akii először nagyon szabadkozik és szemrehányóan mondja : — Kérem, most egy függő párti sor­sáról van szó. Ez mindennél fontosabb. De végül mégis otthagyja tanács­adóinak légióját és meglepő komoly kijelentéseket tesz bubifrizurája alól. Ö sokkal komolyabb bécsi versenytárs- nőjénél, de legalább ogy-két évvel fia­talabb is. Lehet vagy tizenhét éves. — Miért sakkozik maga? ©©©©©©©©©©CS\CÍ\CÍ\cacítfi\í?i Fölényesre egyenesedik Klárika baj-' noknő. — Ugyan kér'éini hogyan lehet ilyen, naivat kérdezni? — Azért, ha éppen tudni akarja, hogy szellemi tornával agyamat fejlesszem. Miután ennél szebbet úgy sem mond-i hatna,1 még csak azt kérdezzük meg, hogy mi a véleménye a nők közismert logikátlanságáról. Vájjon nem. érzi-a ennek hátrányait a sakktábla mellett? — Ó igen, — vallja be őszintén, de megbánva saját őszinteségét, rögtön hozzáteszi, — de ez csak .azért van, mert nem régen sakkoznak a nők. Ne féljen, utolérjük a férfiakat. Valami­kor maguk se tudtak sakkozni. Megindul a figurák ütközete, távol­ról vidám zene szűrődik be a fülledt terembe, Harum Gizella egy percre felfigyel, — úgy hisszük, ebben a pil­lanatban talán mégis jobban szeretne táncéin'. Finálé és mérleg Irta: Háttér Ferenc dr., ny. alpolgármester A demokratikus blokknak az autonómia jegyében kivívott nagy győzelmével záródott a tavalyi vá­lasztásokból kikerült új törvény­hatósági bizottság működésének első esztendeje. Nagy volt a győ­zelem azért, mert a blokk az összes többi pártok, a kinevezetíek és a tisztviselők egyesült frontjával ta­lálta magát szemben. Szebb, mert ünnepélyes lett volna a győzelem, ha a szavazást nem zavarják mega tumultuózus .jelenetek, melyeiket az autonómia tisztviselőinek az intranzigens autonómikus állás­ponttal szemben való szavazatai idéztek elő. Bizonyára nincs senki a törvényhatósági bizottság tagjai közül, aki higgadtan gondolkozva, ne respektálná a főváros tisztvi­selőinek szavazási szabadságát, de nem lehet csodálkozni azon, ha a blolkk egyik-másik vérmesebb tag­ja elvesztette a, hidegvérét akkor, amidőn a blokk a fővárosi liszt- viselőket eddig kivétel nélkül min­den szavazásnál egységes, zárt sorban szemben találta magával s ezúttal olyan kérdésben is, amikor az autonómia bírói védelméről van szó. Az autonómia kérdésében elért győzelemhez még két másik sikert is sorakoztathatott a demo­kratikus blokk az utolsó közgyű­lésen; az egyik: a tisztújításnak, illetve a polgár mesterváj'ászt ásnak a még szeptemberben tartandó első őszi közgyűlésre való kitűzése; a másik: jelöltjének városbírói ál­lásra való megválasztása­Ha már most az elmúlt év mér­legét akarjuk fölállítani, minde­nekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a demokratikus blokk egy másik nagy győzelme szintén az autonómia védelméhez fűződik. Ez a belügyminiszter, anui törekvésé­nek,. mely a város üzem gazdálko­dási szabadságának csorbítására irányult, a visszautasításában nyil­vánult meg. Sajnos, az autonómiá­nak hatékony igazgatási appará­tussá való átalakítása az elmúlt évben, még nem sikerült. Sok tárgyi ok mellett, különösen az a körülmény gátolta ebben az irány­ban az eredményes munkát, hogy csak a folyó év őszén megejthető tisztújítás teremtheti meg az ehez szükséges személyi előföltéiele et. A főváros'pénzügyeinek intézése körében,, ha távol is állunk még létünk és fejlődésünk helyes pénz­ügyi megalapozásától, elég jelen­tős eredményeket mutathatunk fel. Ilyenek: külföldi kölcsönehik ren­dezése, ami, ha elég súlyos feltéte­lek mellett is történt, mégis alap­ját teremtette meg a tervszerű gazdálkodásnak: a 2 millió dollá­ros függő kölcsön, mely nemcsak hogy a közvetlen jövő zavartalan gazdálkodását biztosítja, hanem kedvező feltételeivel biztató kilá­tást nyújt a felveendő beruházási kölcsönre; az üzemi, fölöslegeknek az általános pénzügyi politika szolgálatába állítása: - kezdetek a fogyasztási adó jellegű közszolgál­tatások terheinek csökkentésére (húsfogyasztási adó. villany-sziir- tax eltörlése); s végül a jövő költ­ségvetés számára szilárd alapot teremtendő, a 'zárszámadások rendbehozatala. Ami alakosság, közvetlen szolgá­latút illeti, mindenesetre a községi lakásépítkezés az, ami az ríj tör­vényhatósági bizottság működésé­ből! kiemelkedik. E mellett jelen­tősek mén: a villamosvasúti tarifá­nak leszállítása és közvetve is (a nagyobb átszállási szabadsággal) kedvezőbbé tétele, a polgári iskolai oktatásnak úgyszólván teljesen in­gyenessége, a munkanélkülieknek karácsonyi segélyezése; mindéhez még egy sereg többé-kevésbé fon­tos szociális intézkedés kapcsoló­dik. Legutóbb pedig a Széchenyi­én a Szent Gellert fürdő nagysza­bású kibővítése határoztatok el, ami nemcsak munkaalkalmat je­lent, hanem már egy lépést Buda­pest békebeli fejlődésének irányá­ban. A város alkalmazottainak pe­dig az év lényeges státus- és fize­tésjavítást hozott. Mindenfelé tehát számottevő in­dulások egy jobb jövő felé, melye­ket a második év, reméljük, már szerves munkává fog .összefogni, És mindenütt az élen a demokra­tikus blokk kezdeményező szelleme és lendítő ereje. Ez az elmúlt év mérlege. Isméi karcolnak Marokkóban Párizs, július 14. Rabatból érkező Havas-jelenté­sek szerint a fezi — különösen a tazai — harcvonalon súlyos ütkö­zetek folynak. A riílakók heves el­lenállást tanúsítanak az előrenyo­muló francia csapatokkal szemben. A Petit Párisién madridi jelen­tése szerint Abd el Krim volt had- ügyminiszterét, Hamod Eudrát a spanyolok elfogták. * TELEFON: 962-85 I MODERN SAKK irta: Baüa Zoltán. Ara 35.000 korona. Kapható »Az Est« központi könyvkereskedésében, VII., Erzsébet körút 18—20 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék