Tolnai Világlapja, 1903. július-szeptember (3. évfolyam, 27–39. szám)

1903-07-05 / 27. szám

2 TOLNAI VILÁG-LAPJA TflRTflLO n Az uj magyar kormány. (Czimkép.) — Fontos értesítés. — Hét nap krónikája. — József főher- czeg szemleuton. — Vendégség József főherczeg- nél a Margitszigeten. — Péter király trónlalépése. — A kormányválság története. — Képes olvasó­tár: Marlitt. Elbeszélés. — A hol bálnákat vadász­nak. — Angélics Katalin. Irta: Lövik Károly. — Képek az állatvilágból. — A Pic Meije megmászása. — Nikola doktor boszuja. (17. folyt.) — Török képek. (9. közlemény.) — Érdekes hírek és képek messze földről és a nagy világból. — Vegyes apró­ságok. — Villám. — Rejtvények. — Megfejtők. — Köszönetnyilvánítások. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy a julius 1-én lejáró előfizetésüket mielőbb újítsák meg, nehogy késés álljon be a lap szállításában. Nem tulzunk, midőn azt állítjuk, hogy a magyar szépirodalmi lapok közt arány tag csekély árért még ennyit nem nyújtottak. Lapunk minden száma 40—50 oldalra terjed s a világ minden részéből Összehordja az újdonságokat, a fontos tudnivalókat és ezt előfizetőinek úgy képben, mint írásban bemutatja. i Y* & I Ä IYV I Kérjűknagyrabec sült előfizetőin- * * * ■ ■ ■ két, hogy nehány ismerősének czimét kikről feltételezhető, hogy előfizetőink sorába lépnek, hozzánk beküldeni. A beküldött czimeknék mi egy-egy példányt küldünk majd mutatványul. fiiváló tisztelettel: „Tolnai Világ - Lapja!1 fiiadóhivatala. Budapest, fiároly-fiörut 9, ^ január—júniusi első félév tart alomj egyyéfiét a 29-ifi számmal fiüldjüfi S3 ét. Hét nap krónikája. Junius 22. A bán érintkezett több vezérlő politikussal: Apponyi Alberttel, Andrássy Gyulával, Fejérváry báróval, az ellenzék részéről Kossuth Ferenczczel, Justh Gyulával és Zichy János gróffal. Sikerről azonban a mai napon csak egy irányban lehet biz­tos: a szabadelvű pártnak minden árnyalata támo­gatni hajlandó őt, Az ellenzéken azonban, nevezete­sen a függetlenségi pártokon, föltornyosulnak a ne­hézségek, amelyekkel vajmi bajos lesz megküzdeni. -— Igaz vendégszeretettel, nyájas otthonossággal fogadta a hetvenedik születésnapjára szánt üdvöz­léseket József főherczeg, a legmagyarabb királyi herczeg. A margitszigeti kastély gyönyörű parkját be­népesítette a vendégek sokasága, a hadsereg elő­kelői, az egyházi és világi notabilitások, számos egyesület képviselője és a vidéki küldöttségek. — A király ezer koronát adományozott az agyag­falvi székely-emlékre. A király adománya nagy lel­kesedést keltett a székelység körében s remélhető, hogy az emléket 1906-ra, az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés négyszázadik évfordulójára már fölállíthatják. — Meghalt Lederer Sándor lovag, az Adria magyar királyi tengerhajós részvénytár­saság elnöke reggel féltizenegy órakor hatvan esz­tendős korában Ausseeban, ahová csak egy héttel ezelőtt ment nyári tartózkodásra. — Wölfling Lipót Adamovics Vilmával Montreuxből Genfbe érkezett és a.város közelében nyaralót fog bérelni nyári tartózkodásra. Wölfling meg fogja szerezni a svájczi polgárságot és két hét múlva oltárhoz fogja vezetni Adámovics Vilmát. — Károly ro­mán király megbízta külügyminiszterét, hogy a ha­todik ezred összes tisztjeit, akiknek román rend­jelük van, törölje a kitüntettek jegyzékéből. 1 Junius 23. A király az 50. gyalogdandár megszem­lélésére Ferencz Ferdinánd trónörökös, Beck vezér­kari főnök, a hadsereg főfelügyelői, a hadügymi­niszter és a külföldi katonai attasék kíséretében Királyhidára érkezett. A szemle után ő felsége legteljesebb megelégedésének adott kifejezést. — A horvát bán folytatta tárgyalásait; végső eredményt azonban nem ért el. — A honvédelmi miniszter elhalasztotta a fősorozást bizonytalan időre. A hatóságokat erről körrendeletben értesi­Í'bW a fényképész és amateur-fényképész urakat, hogy a lapnak beküldött képekhez az illető alkalomról lehetőleg részletes leírást is csatoljanak. Az előfizetésre vonatkozólag1 kérjük a 31. oldalon levő Hirdetésünket figyelemmel elolvasni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék