Czipész Szaklap, 1910 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

XIII. Évfolyam Budapest I örnyéke, Szt.-Endre, 1910 Január I. 1 I szám CZIPÉSZ-SZARLA A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZARÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. Aranyéréin: Pécs. Kőszerkesztő: BODH JÓZSEF '•'iiPsz ób sz-iktanitó. Előfizetési árak . Egy évre 10K. Félévre 5 K. Egyes szám ára 50 fillér. Külföldre egész évre 14 K Hirdetések díjszabás szerint. j Apró hirdetések ára 2 kor. Szerftesztöség ős liiaddtiiiiata!: Kijelenik minden hónap l-ón és 15-én divat- és szabás melléklettel A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Nyílt tér közlemény 6 kor. 5zt.-Endre, Isíuán utcza 266. (flngvai-hegv) Ezüstéi eiu : IáuUapckl. Főmű”’ Mrs : SPERAY JÁNOS oriiiocz-mester. Az Országos C z i p é szk i s i p a r o s Szövetség központjának Arad, Brassói czipésztársulat, Baja, Berettyóújfalu, Czegléd, Erzsóbetfalva. Esztergom, Gyárvárosi czipészipariársulat Kalocsa. Kecskemét, Kolozsvár, Miskolcz, Nagykároly, Pécsi csizmadia-társulat, Szabadka, Szatmár-Németi czipész­társulat. Szeged, Újpest, Ipartestületi Czipész Szakosztályok, Magán-Társulatok és az „Első Budapesti Magán ezipész-5zaíú5koIa“ hiuaíalos-Iapja. Munkatársak; Krazsóf János, Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Unger Alajos, Tóth Ignácz, Schäffer Márkus. f KVA II----­! BOLDOG-------inssa~A ! • UJ ESZTENDŐT ■ • kívánunk olvasóinknak. ^ A GZIPÉSZ-SZAKLAP szerkesztősége és kiadó --------------------------------------------------------------------------------­hivatala, t, í —mV Az első czikk. Ez az első czikk, melyet a mai napon beköszöntött uj esztendőben közlünk a Czipész- Szaklap hasábjain. Jó, régi szokás szerint a letűnt évre tekintünk ilyenkor vissza, de egy­ben a közelgő uj esztendőt is latolgatjuk. Váj­jon mit hoz nekünk ? Levetjük ezen napon a szigorú bíráló gon­dolatait Távozzanak körünkből most a czipő- ipar miatt érzett elégedetlenség szülte rossza- lások A szeretet ünnepe még ma is ég szivünk­ben és a szeretet hangján akarunk szólni hoz­zátok, szaktársak. A szeretet hangján ! Mily különös, hogy a szeretetet kell idéznünk, ha szaktársainkhoz szól szavunk. Vájjon miért különös ez? Vizsgáljuk önmagunkat Mire jutottunk, hogyan haladtunk az elmúlt évben ? A szeretet jegyében tolytak-a le küzdelmeink ? A szeretet hatotta-e át a czipőiparunkat az ó évben tel­jesített munka közben? Széles, nagy vonalakkal bontakozik ki az elmúlt év czipőlpari történetéből — a sztrájk. A rendkívül elharapózott sztrájk megsebezte a mestert és segédet egyaránt. Vérzett mindkettő. Az egyik is, másik is keservesen tapasztalta a küzdelemből eredt megpróbáltatások gyötrelmeit, Vájjon a szeretet volt e ez? A szeretet hozta-e két ellenséges táborba a mestert és segédet? Ám jó ? ^sztrájk, mely hosszú életű és kihegyezett élűnek mutatkozott, még sem taní­totta az ^kereket arra, hogy karöltve, egy­mást támogatva oldják meg az élet nehéz prob­lémáit. Minden fél igyekszik a maga egyesüle­tének keféiéin belül — és- hozzá még megle­hetős nagy vehémentiával ^ - érvényesülni. Sőt a fegyverek válogatásában sem kíméletesek. Tépdesik egymást Ezt miatta az ó év. Vájjon a szeretet járt a-S' át a sziveket ? A fagyos természetű, az örökké gúnyolódó előtt nevetséges sziliben tűnik fel az, hogy az emberek küzdelmét a szeretetre akarjuk visz- szavezetni. Nos, mi nem ezen hitetlenek ked­véért, de az életigazság hirdetése czéljából szükségesnek tartjuk, hogy most, midőn egy hosszú, uj esztendő minden rejtélye előtt ál­lunk. a jövőből semmit sem ismerünk, existen- tentiánkat kiépitve a közelgő esztendőben nem látjuk, akkor — tekintettel az esetleg Ismétlődő küzdelmekre - intsük szaktársainkat, hogy ne a gyűlölet, hanem a szeretet vezérelje őket. Aki ettől áthatva igyekszik feladatát meg­oldani, az folyton megelégedést, belenyugvást fog érezni és az életkedve is nöttön nő. A magyar czipőiparnak még nem voltak arany napjai. Az elmúlt évben sem számlálhat­EJötizetesek legalább félévre«fogadtatnak eh.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents